Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samferdselsutfordringer i Vestfold Anne-Gro Ahnstrøm Vestfold fylkeskommune 33 34 41 04 / 917 38 863.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samferdselsutfordringer i Vestfold Anne-Gro Ahnstrøm Vestfold fylkeskommune 33 34 41 04 / 917 38 863."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samferdselsutfordringer i Vestfold Anne-Gro Ahnstrøm Vestfold fylkeskommune anne-gra@vfk.no 33 34 41 04 / 917 38 863

2 Disposisjon Noen overordnede ramme- og styringsdokumenter Samarbeidsarenaer Hva skjer på veg? Hva skjer på jernbane? NTP 2006 – 2015 NTP 2010 – 2019 Regionforsøket BTV Noen dilemmaer og utfordringer

3 Noen overordnede ramme- og styringsdokumenter Samferdselspolitiske strategier BTV Regional utviklingsstrategi Vestfold – fylkesplan 2006-2009 VFK budsjett- og økonomiplan 2006-2009 (politiske styringsmål) Nasjonal Transportplan Årlige statsbudsjett

4 Samarbeidsarenaer Verdiskaping Vestfold Partnerskapskonferanser 12K Utviklingskontraktssystemet Initiativgruppa for jernbaneutvikling i Vestfold BTV jernbanegruppe Østlandssamarbeidet Jernbaneforum sør Jernbanekonferanse i Vestfold 18. oktober + vinter -07 Samarbeidsgruppa for Tønsbergpakken ……

5 Hva skjer på veg? Stamveger, øvrige riksveger, fylkesveger, kommunale veger Felles fylkesvegplan BTV 2006-2015 E18 – NTP 2006-2015 Prinsippvedtak om antennefinansiering Oppfølgingsvedtak Fremdriftsplaner Langsiktig planprogram

6 E18 - NTP 2006-2015 St.meld. 24 (2003-2004) Det er høyt prioritert å videreføre utbyggingen av E18 gjennom Vestfold for å få sammenhengende forefelts veg. Vestfold og Telemark fylkeskommuner har tatt initiativ til utforming av et samlet opplegg for å ferdigstille hele utbyggingen innen 2015. Dette forutsetter 1,5 mrd kr. i statlige bevilgninger og 2,5 mrd i bompengebidrag. SD stiller seg positive til initiativet, og legger opp til statlige investeringer i planperioden i den størrelsesorden fylkeskommunene skisserer på strekningen. SD vil videre komme tilbake til Stortinget med egen sak hvor et samlet opplegg for forsert utbygging av E18 i Vestfold. NTP handlingsprogram 2006-2015 I NTP er det avsatt 1,6 mrd til E18 i sømdre Vestfold i perioden. Totalt er det foreløpig beregnet at utbyggingen vil koste 4,2 mrd. Kr, men beløpet er usikkert. Det arbeides med grunnlag for en st.prp. for strekningen Langåker-Bommestad med tanke på behandling i Stortinget våren 2005. Proposisjonen vil bli basert på tidligere vedtak om bomplassering i søndre Vestfold, men det synes klart at de vedtatte to halve bommene ikke kan finansiere utbyggingen av E18 med ferdigstillelse innen 2015. Vestfold fylkesting har derfor bedt om en utredning av alternative finensieringsordninger innen 2007, slik at det ikke oppstår forsinkelser i den videre utbygging.

7 E18 - status pr. nå Langåker-Bommestad, St.prp. Høst -06 Antennefinansiering FT juni 06 (statlig andel, innkrevingstid, takstjusteringer, trafikklekkasje og antenneplasssering) Oppfølgingsvedtak FT vinter/vår 2007 – Sky-Nøklegård og Gulli-Langåker St.prp. Høst -07 evt. vinter -08 Bommestad-Sky

8 Framdriftsplaner E18 Se eget lysark

9 Øvrige riksveger - NTP 2006-2015 Rv 306 Kirkebakken – Re grense Tønsbergpakken Mindre investeringtiltak (mindre utbedringer, gang- og sykkelveger, trafikksikkerhet, miljø- og service, kollektivtrafikktiltak, rassikring) Av strekningsvise prosjekter som har vært fremme i diskusjonen så langt og som er aktuelle å vurdere for perioden 2015-2015 er: - Rv 303 Munken-Elvevegen i Larvik (300 mill) - RV 303 Jarlsberg travebane – Bekkevegen (Hogsnesbakken) i Tønsberg (120 mill) - Rv 310 Falkenstenveien (”Nordoverveien”) i Horten (?? mill) - Rv 305 x E18 – Andebu sentrum (?? mill).

10 Langsiktig planprogram Prioritering av større prosjekter (over 50 mill) – opparbeide planreserve Rammebetingelser som tvinger frem en prioritering Kriterier for prioritering Kan revideres når som helst Til utsjekk med kommunene ”nå”

11 Hva skjer på jernbane? NTP 2006-2015 (10 mrd ekstra til jernbanen) Investeringsprosjekter -Barkåker-Tønsberg (2006-2009: 26+100+130+200) (e. 2009: 203) -Holm-Holmestrand (2006-2009: 23+38+115+144) (e. 2009: 600) -Holmestrand-Nykirke (2006-2009: 0) (e. 2009: 807) -Eidangerparsellen (2006-2009: 45) (e. 2009: 1 848) NB: RR-vedtak Programområde kapasitetsøkende tiltak -Nytt krysningsspor Jåberg (2008: 34, 2009: 20) Programområde stasjoner og knutepunkter -Stasjon for Torp (Råstad) ( 2009: 9) FORUTSATT ”jevn ramme”

12 NTP 2010-2019 Strategiske innspill våren 2006 Kontaktutvalg region sør Stamvegutredning Stamnettutredning med mer Ekstern referansegruppe 2/11 Innspill til nasjonal gruppe 31/12-06 NTP høring utpå nyåret 2008 Regjeringens forslag til NTP (St.meld.) des. 2008 Stortingsbehandling våren 2009 Handlingsprogrammer øvrige riksveger og fiskerihavner

13 Regionforsøket BTV 3-årig forsøk 2005-2007 – kan forlenges Regionrådet 11x3 medlemmer Overført myndighet fra staten Prioritering av investeringsmidler øvrige riksveger Tildeling av løyver til rutetransport over fylkesgrensene Midler til høyhastighetskommunikasjon (Høykom)

14 Regionforsøket BTV forts. Overført myndighet fra fylkestingene Fylkesveger Trafikksikkerhetsarbeid Kollektivtransport, skoleskyss Ruteløyver for persontransport i rute innenfor fylket Midler til regionale utviklingsprosjekter Regional planlegging på områder som inngår i forsøket Overordnet internasjonalt arbeid Geologi

15 Erfaringer med forsøket så langt Formativ evaluering v/AFI (mars 2006) Rapport fra innledende undersøkelser v/NIBR (NIBR-rapport 2006:04) Betydelige læringseffekter! Mye bra! men….. Forankring i kommunene har vært en svakhet i forsøket så langt. Den løses ikke gjennom bedre informasjon, men gjennom reell involvering og samhandling om saker som er viktige for kommunene. Etablering og videreutvikling av kommuneregioner fremstår som et av de lovende strukturelle grepene for å skape møteplasser mellom et stort antall kommuner og et nytt regionalt nivå. Gjennom dette vil man kunne gi bedre innhold til nærhetsprinsippet og håndtere noen av dilemmaene knyttet til økte avstander mentalt og geografisk.

16 Hva skjer nå?.. Prinsippmeldinga fra regjeringen før jul Koordineringsgruppen for vurdering av forlengelse av forsøket – rapport august -06 Fylkesvis behandling, forlenge? FU august – Notat 10 punkter for prosess

17 Dilemmaer og utfordringer Rolleforsåelse og –aksept God kommunikasjon Hva som anses gunstig i et regionalt perspektiv sammenfaller ikke alltid med hva den enkelte kommune ønsker… Systemer virker parallelt – tradisjonell byråkratisk/rasjonell beslutningsmodell og utviklingsorientering, proaktiv, handle fort-raske omskiftinger, mange aktører, partnerskap – tilvenning til nye former ETABLERE OG FASTHOLDE ENIGHET OVER TID! 14 / 1,6 / 1,2 / 4 – 1,8

18 - Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Samferdselsutfordringer i Vestfold Anne-Gro Ahnstrøm Vestfold fylkeskommune 33 34 41 04 / 917 38 863."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google