Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppebesvarelser dag 1 Nye regioner – nye muligheter? 12k strategiseminar 4-5. april 2006 – Langesund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppebesvarelser dag 1 Nye regioner – nye muligheter? 12k strategiseminar 4-5. april 2006 – Langesund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppebesvarelser dag 1 Nye regioner – nye muligheter? 12k strategiseminar 4-5. april 2006 – Langesund

2 Gruppe 1 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? Samferdsel Videregående skole Utbygging av bredbånd Turisme og kultur NAV 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? BTV 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region? Vestfold er 12k

3 Gruppe 2 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? Forvaltningsnivået skal ikke ta over oppgavene kommunene administrerer, men overta statlige funksjoner. Ikke svekke det lokale selvstyret. Arealforvaltning vedr høgskoleutdanning og kunnskapsløft Fagtilbud på videregående nivå Utfordringer innen næringslivet må sees på. Behov i arbeidsmarkedet Ikke instruksjonsrett overfor kommunene Kultur – verdiskapning – vern av kulturperler Fylkeskommunale oppgaver – fordeles mellom BTV og kommune Helse? Diskuterte flere problemstillinger 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? Mulige samarbeidspartnere: oVestfold – Østfold (likhet) oGrenland – Vestfold – Buskerud Evaluering av forsøk på regionsdannelse – videreføring av BTV Ingen konklusjon, fortsatt en del uavklarte problemstillinger 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region? 12k – videreutvikling- arena for samhandling og demokratisk prosess forankret på kommunenivå Kamp om å bli sentrert i ny region. Brannfakkel Gjøre kommunene sterkere. Politisk verktøy Valgordning: indirekte – direkte?

4 Gruppe 3 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? Næringsutvikling og innovasjon Samferdsel, kollektiv (ferje, buss, fly) Utdanning, høgskole, universiteter Kultur - en kanal fra regionrådet mot kommunen Naturressursforvaltning Innsigelser og klager behandles av ”regionskvinnen” Sesialhelsetjenester, samordningansvaret legges til regionen. Internationalt regionalt utviklingsarbeid 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? Vi ser på dette tidspunkt at BTV får bli som det er pr i dag 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region?

5 Gruppe 4 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? Samferdsel (kollektivtransport, regionveger, stamveger, jernbanenett) Havnevesen Videregående skoler Høgskoler Næringsutvikling i regionen SIVA NFR 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? BTV Storosloregionen 12k-alternativet 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region? Administrativt samarbeid for å løse praktiske oppgaver Samarbeid om infrastruktur, transportknutepunkter Prosjekter som gir stordriftsfordeler

6 Gruppe 5 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? Kommunene skal ikke gi fra seg oppgaver Pengefordele rollen Konsesjoner Se på dagens fylkesmannsembete – vurdere oppgaver Samferdsel – kollektiv Internasjonalt samarbeid Vann, fiskeri og naturrressurser for energiproduksjon 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? BTV – naturlige grensejusteringer 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region? 12k må ivareta Vestfolds interesser

7 Gruppe 6 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? Alle veier unntatt stamveinettet og det som ligger i kommunene? Mulighet til å rydde i den regionale stat, slik at det blir et regionnivå. Bør kommunene få større innflytelse på den lokale kollektivtrafikken? Det er grunnlag for å gjennomgå fylkeskommunens oppgaver med sikte på å avgjøre hvilke oppgaver som skal til kommunene før resten overføres til regionnivået Videregående skoler bør til regionnivået Høyskoler må til regionnivået. Hva med universitetene? De næringspolitiske virkemidlene må til regionnivået. Kulturtilskudd/tippemidler må kanaliseres fra regionene Departementene må bygge ned byråkratiet sitt og overføre ressurser til regionnivået Regionnivået må ikke bli en overkommune som overprøver kommunalt politisk fattede vedtak Det må sørges for tydelighet i ansvarsfordelingen mellom regionnivået og kommunene 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? Lag en Skagerrak-region med deltagelse fra Sverige og Danmark! Vestre G ø taland og Nord-Jylland Vi foresl å r at de gamle fylkesgrensene oppheves f ø r kartet tegnes p å nytt. Dette kan bety at Vestfoldkommunene kan komme i forskjellige regioner Kanskje orientere oss mot Ø stfold? Tunnel! Tenk regionoppdeling i forhold til kommunikasjon og felles problemstillinger Regionene b ø r ha en del funksjoner innenfor sine grenser. Senter? By? Regionhovedstad, men med desentraliserte funksjoner? Er dette i tr å d med v å r praksis i kommunene? 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region? Som i dag? Pådriverrolle? Dette fikk vi ikke diskutert!!

8 Gruppe 7 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? All statlig tjenesteyting overføres til regionalt / kommunalt nivå NAV-reformen organiseres under et nivå 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? BTV / Vestfold 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region? Vestfold egen region: Videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne BTV: ivareta Vestfold kommunene innenfor BTV-regionen

9 Gruppe 8 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? Næring Innovasjon Samferdsel Utdanning og kompetanseheving (Høgskolen beholdes på Statens hånd, må fortsette samarbeidet inni regionen Kultur Miljøvern Naturressurser og forvaltning osv 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? Vestfold er for liten alene. 12k + rest BTV under tvil beste løsning. Bruke de erfaringer som allerede er høstet i det nåværende samarbeidet 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region? 12k må hevde områdets interesse (drive lobbying)

10 Gruppe 9 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? Samferdsel: Til regionnivå: Kommunale veger, jernbane, havneutbygging (mot 2), bredbånd, kollektiv Undervisning: Videregående skole til kommuner, høgskole til region Helse: sykehus til regionnivå Barnevern: statlig barnevern til kommuner / interkommunalt samarbeid Internasjonalt regionalt utviklingsarbeid: til regionnivå Miljøvern: til regionnivå NAV (A-etat, trygd, sos.tj) til region? 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? Flere nivå: 12k – Sande – Svelvik – Drammen Grenland – Midt-Telemark – Kongsbergregionen BTV-regionen 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region? 12k som: politisk verksted, påvirkning, prioritering, prate vår (Vestfold) sak i regionen, pådriver E18 / jernbane – psamarbeid

11 Gruppe 10 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? Kollektivtrafikk Riks / stamvegnett Overordnet miljøvern Landbruksdep. Desentraliseres Kompetanse – høgskolenivå Overordnet kulturpolitikk desentraliseres Tannhelse Overordnet forebyggende helse Internasjonalisert næringsutvikling 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? BTV – Osloregionen – TV (ingen konklusjon) 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region? Praktiske oppgaver Samarbeid

12 Gruppe 11 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? Til region: Statlig del av NAV Samferdsel Miljø og landbruksforvaltning Kultur – kulturminnevern Innovasjon / næringsutvikling Høgskolen Tannhelse barnevern 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? Geografisk usikkerhet i gruppa Tilnærmet samme befolkningstall 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region? Praktisk samarbeidsforum

13 Gruppe 12 1.Hvilke oppgaver bør ligge i et nytt regionnivå? Ingen oppgaver vekk fra kommunene Ikke noen overkommune Næring / innovasjon Samferdsel NAV på ett nivå, primært kommune Videregående skole (delt syn i gruppa) Voksenopplæring: kommunalt Kultur: kommunalt. Knutepunkt: regionalt Bærekraftig utvikling: kommunalt Regional naturressurs: regionalt Helse: delt syn Barnevern: kommunalt Internasjonalt: Statlig 2.Hvem er Vestfoldkommunene best tjent med å være i region med – og hvorfor? Drammen, Kongsberg, Grenland, Vestfoldbyene 3.Hvilken rolle bør 12k ha i en ny region? 12k – en aktiv rolle !


Laste ned ppt "Gruppebesvarelser dag 1 Nye regioner – nye muligheter? 12k strategiseminar 4-5. april 2006 – Langesund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google