Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drivkreftene bak anbudshysteriet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drivkreftene bak anbudshysteriet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drivkreftene bak anbudshysteriet
Helene Bank, Spesialrådgiver, For velferdsstaten Ta tjenestene tilbake,Sørmarka

2 Hvorfor skjer det? Velferdsstaten – resultat av samfunnskamp
Trepartssamarbeid - Hovedavtalen Skjerme offentlig sektor – i vid forstand Restriksjoner i markedet Mer enn 50 % av arbeid og verdier var ikke del av markedet. Ikke fagbevegelsens første valg, men kapitalens svar på alternativet Målet: Universelle tjenester/sosial trygghet Yte etter evne – motta etter behov Utjevning/omfordeling Samfunnsmakt

3 Et spørsmål om makt Velferd er et spørsmål om fordeling av samfunnets ressurser Fordeling av samfunnets ressurser er et spørsmål om samfunnsmessig makt Kontroll over og eierskap til samfunnets ressurser gir grunnlag for samfunnsmakt

4 Mye penger å tjene Nasjonalregnskapet for 2009: Offentlig sektor brukte 535 mrd kr Av dette var 330 mrd kr innkjøp av varer og tjenester Løsning på finanskrisa: "Vi ønsker økt bruk av konkurranse både i privat og offentlig sektor. Det kan gjøre at Norge kommer styrket ut av krisen og de ulike virksomhetene blir levedyktige på lang sikt." NHO-presidenten 2009

5 Hvorfor angripes velferdsstaten?
1929 Børskrakk –> streng kapitalkontroll Finanskrise, overproduksjonskrise, oljekrise, arbeidsledighetskrise –> utvide markeder for å øke profitt tallet Profittkrise i Nord - finanskriser i Sør, -> nyliberal offensiv. de-reguleringer i Nord og Sør, Sovjetunionens fall 1995 – hvor lenge? VB, IMF o g WTO– fri flyt av kapital og finanstjenester. 2007 – ? Kollaps i kredittmarkedene –> Nasjonalisere gjeld ? Gjeldskrise –> arbeidere og velferden betaler for finanskapitalens herjinger

6 Finans- versus realkapital
Trillioner $

7 Kapitalen svar på profitt- og finanskrise: Utvide markeder!!!!!!!!
Markedsadgang i utviklingsland Utvide hva som anses for å være marked – konkurranseutsetting og privatisering Eiendomsrett til allmenningene Frihet på finansområdet – total frihet Øke utlån (risiko og gjeld nasjonaliseres) Verktøy WTO, GATS, IMF, EU/EØS, OECD, G20, NPM, SSØ, …….

8 Når alt blir marked Tving de trege reformistene
La markedet styre – konkurranseutsett og privatisér (1980-tallet ->) New Public Management NPM - trinnvise reformer ( >) Produktmarkedsreform Arbeidsmarkedsreform Finanssektor reform (1998->)

9 Markedsstyring av det offentlige New public management (NPM)
Markedsideologi – Vendepunktet: 1980-tallet og1989 (England, New Zealand, Australia) Tvinge de trege reformister – NPM (1991 ->) Produktmarkedsreform Arbeidsmarkedsreform Finanssektor reform (1998->) Avpolitisere og avideologisere – De hemmelige tjenestene – målstyring, regnskapssystem etter privatsektor mal, bunnlinjestyring

10 IMFs råd til Norsk politikk 2000
Privatisér statlige selskaper ( olje, bank, tele, post) Hold lønnsvekst så lav som mulig Øk arbeidsledigheten Oljepengene utenlands Inflasjon så lav som mulig – viktigere enn stabil kronekurs Utleie av arbeidskraft Lettere å si opp folk Moms på tjenester Satt i verk før regjeringsskifte til Bondevik II. Privatiserte og svekket kraftig fagorganisasjonenes makt

11 Omdanning fra forvaltning til forretning Fra NOU 2000:19: side 104 – eks Sverige
Skape markedslignende ordninger innenfor virksomheten. Bestiller/utfører-modeller, resultatenheter mm. Budsjettfinansiert virksomhet settes ut på anbud til eksterne, evt uten at egen virksomhet tillates å legge inn anbud. Virksomhet bort fra forvaltningen f.eks. i form av en omdanning til et statlig selskap. evt ved hjelp av stegene over. Selskapet kan eies av staten eller som et ytterligere steg privatiseres.

12 Privatisér og konkurranseutsett
IMFs råd 2002 Norske reformer IMF 2007 ”Produkt-markedsreform” vil styrke privat sektor Øke deregulering og og privatisering Redusere den høye andel av offentlig eierskap Tak på vekst i offentlig sektor 2002: Mesta, Posten NSB blir AS. Sykehusreformen, moderniserings-program for offentlig sektor 2004: SSØ 2005: 10 statlige virksomheter får AS-regnskapsregler Utvides i 2007 2006: Nav reformen Roser regjeringens produkt-markedsreform. Anbefaler videre reformer som kan sikre økt konkurran-se mellom offentlig og privat sektor Fortsette styringsreformer for videre privatisering

13 NAV-reformen IMFs råd 2003 Norske reformer IMF 2007
Det må ikke være lønnsomt å være arbeidsledig Fleksibilitet i arbeidsmarkedet, inkludert lønnsfleksibilitet må økes. Generøse sosiale velferdsordninger begrenser et effektiv arbeidsmarked NAV: Sammenslår trygdeordninger, sosialhjelp og arbeidsformidling. Bygger på bedriftsøkonomiske styringsprinsipp (NPM)- Bestiller- utfører, kontrakter Ny definisjon av arbeidslinja – det skal lønne seg å arbeide Applauderer NAV reformen Fortsatt gir velferds- ordningene for svake insentiv til å arbeide

14 Pensjonsreformen IMFs råd 2003 Norske reformer IMF 2007
La pensjonen følge prisøkning, ikke reallønn Hvis levealder går opp, øk pensjonsalderen Utvid opptjeningstiden, fjern besteårsregelen Utbetaling skal basere seg på innbetalt premie, system med sosial utjevning bør bort Nødvendig å reformere offentlige pensjoner Pensjonsreformen følger IMFs råd Offentlige tjenestepensjoner (AFP) ? Appaluderer Stortingets vedtak om pensjonsreform Anbefaler videre tiltak for å redusere utbetalinger

15 Synet på det offentliges rolle
”Offentlig sektors eneste rolle vil være å sikre adgang til utdanning for dem som aldri vil kunne bli et profitabelt marked, og som vil bli enda mer ekskludert fra samfunnet etter hvert som de andre fortsetter å gjøre framgang.” OECD-rapport

16 New Public Management (NPM) = MISTILLITSSTYRING
Tester og måling som hovedinstrument i omdanningen Konkurranse som disiplineringsfaktor Lønn blir i økende grad et styringsinstrument Sentralisering av makt, desentralisering av ansvar Mistillit til ansatte

17 De hemmelige tjenestene for markedsretting av offentlig sektor
Budsjett innretning ( fra fødsel til død) Konkurrerer på lønns - og arbeidsbetingelser (piratsektor – sosial dumping) Nye regnskapsregler – sterkt ideologiske Pensjon Eiendom Byråkratisering - kontrollregimer og mistillitsstyring –> tar tid fra oppgavene Ansatte er trege til omstilling (myte eller fakta?)

18 Motstanden mot markedsrettingen
Sterke fagorganisasjoner Stor velferdsstat – universelle løsninger Lover for medbestemmelse ”treg reformist” Lokalvalget 2003 – H: NKF er hovedmotstander Privatisering og Konkurranseutsetting – ”ikke-ord” 2005 valget – allianser mot privatisering og GATS Soria Moria I – politisk styring, stopp privatisering 2009 – Kampen mot NPM 20010 Kampen mot private sugerør i offentlige kasser


Laste ned ppt "Drivkreftene bak anbudshysteriet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google