Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlig styring og kvalitet: Ta tjenestene tilbake Helene Bank, Spesialrådgiver, For velferdsstaten Velferdskonferansen 2010 13.-14.september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlig styring og kvalitet: Ta tjenestene tilbake Helene Bank, Spesialrådgiver, For velferdsstaten Velferdskonferansen 2010 13.-14.september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlig styring og kvalitet: Ta tjenestene tilbake Helene Bank, Spesialrådgiver, For velferdsstaten Velferdskonferansen 2010 13.-14.september

2 Ta tjenestene tilbake 3 utviklingstrekk – Synet på det offentlige – Kapitalens ekspansjonstrang – De hemmelige tjenestene Fra motstand til motmakt – Stopp privatisering og konkurranseutsetting – Hindre privat profittuttak Fra motmakt til alternativer – 4 tiltak – Kvalitetsutvikling nedefra – Egenregi – normaltilstanden – Fra offentlig markedsretting til offentlig kvalitetsutvikling – Nye bolverk mot markedsfundamentalismen

3 1 utviklingstrekk Synet på det offentliges rolle ”Offentlig sektors eneste rolle vil være å sikre adgang til utdanning for dem som aldri vil kunne bli et profitabelt marked, og som vil bli enda mer ekskludert fra samfunnet etter hvert som de andre fortsetter å gjøre framgang.” OECD-rapport

4 Fra velferdsstat til marked Faste vekslingskurserKapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll 10% eier 2/3 av all formue Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor

5 Den nyliberale offensiv 10% eier 2/3 av all formue Angrep på Arbeidsmiljølov Redusert offentlig sektor

6 2. utviklingstrekk Kapitalens ekspansjonstrang Overskudd av kapital (finanskapital) Desperat jakt på profitable investeringer Finansspekulasjon uten sidestykke Geografisk ekspansjon begrenset Offentlig sektor utgjør største potensial Krise i realøkonomien ligger under

7 Finans- / realkapital Trillioner $

8 Årlig forbruksvekst

9 3. utviklingstrekk De hemmelige tjenestene Følge IMFs råd: Markedsretting og motvirke sterke fagorganisasjoner – Stykkprisfinansiering og penger følger bruker – Økonomisk insentiv – mistillitsstyring Statlige pådrivere: SSØ og DIFI – – lønnsomhetsregnskap og anbudshysteri De nye kommersielle aktørene

10 IMF: Privatisér og konkurranseutsett IMFs råd 2002Norske reformerIMF 2007 ”Produkt-markedsreform” / konkurranseutsetting vil styrke privat sektor Øke deregulering og privatisering Redusere den høye andel av offentlig eierskap Tak på vekst i offentlig sektor 2002: Mesta, Posten NSB blir AS. Sykehusreformen, moderniserings- program for offentlig sektor 2004: SSØ 2005: 10 statlige virksomheter får AS- regnskapsregler Utvides i 2007 2006: Nav reformen Roser regjeringens produkt- markedsreform. Anbefaler videre reformer som kan sikre økt konkurran-se mellom offentlig og privat sektor Fortsette styringsreformer for videre privatisering

11 Markedsretting i forvaltningen Fra NOU 2000:19: side 104 – eks Sverige 1. Skape markedslignende ordninger innenfor virksomheten. Bestiller/utfører-modeller (med bare interne aktører), internprising og - salg, innføring av resultatenheter og lignende. 2. Budsjettfinansiert virksomhet settes ut på anbud til eksterne tjenesteleverandører. Evt uten at egen virksomhet tillates å legge inn anbud. 3. Når virksomhet føres bort fra forvaltningsvirksomheten, f.eks. i form av en omdanning til et statlig selskap. Selskapsetablering kan skje ved hjelp av stegene over. 4. Selskapet kan eies av staten eller som et ytterligere steg privatiseres.

12 En ny virkelighet i velferdsstaten - De nye, kommersielle aktørenes inntog Internasjonale eller nordiske omsorgskonsern som Aleris og Norlandia. Holdingselskaper med investeringer i ulike sektorer, eid av norske omsorgsmillionærer, eksempelvis Vista Holding AS som eier barnehager, eldreboliger med mer. Vikarbyråer, som Adecco Helse AS, som både driver utleie av helsepersonell og drifter sykehjem i Oslo. Kontraktører, som Boenheten AS i barnevernet, som videreformidler konsulenttjenester fra selvstendig næringsdrivende. Internasjonale investeringsselskaper, som finske Capman Buyout som eier 60-70 prosent av barnehagekjeden Espira (tidligere Barnebygg).

13 Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Emmek AS Eiendomsselskap MKE Holding AS Morselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Mereo AS Inkassoselskap De nye aktørene - bare en barnehage? Eierstruktur i Askeladden barnehage, Grimstad Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av.... Offentlige tilskudd til drift av barnehage Offentlige investeringstilskudd til bygging av barnehage 100 % 50% 100 % Forvalter investeringstilskudd..

14 Fra motstand til motmakt Sterke fagorganisasjoner – Stor velferdsstat – universelle løsninger – Lover for medbestemmelse – ”treg reformist” Modellkommune: Kvalitetsutvikling og ” Fredningsavtale” mot privatisering Lokalvalget 2003 – H: NKF er hovedmotstander Privatisering og Konkurranseutsetting – ”ikke-ord” 2005 valget – allianser mot privatisering og GATS Soria Moria I – politisk styring, stopp privatisering 2009 – Kampen mot NPM

15 Forbud mot privat profittuttak Privatskolelovens forbud mot privat profittuttak (”alle pengene skal komme elevene til gode”) bør overføres til alle velferdstjenester! – Privatskoleloven Forbud mot kommersielle aktører Forbud mot utbytte og overføring av verdier gjennom andre måter Forbud mot oppsplitting og tilbakeleie – Barnehageforslaget - ikke godt nok Utbyttebegrensning Tilbakeføring av offentlig tilskudd ved salg – Like lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår – Prioriter ideelle fremfor kommersielle

16 Tildelingsbrev til BUF-dir 2010 Bufdir skal i størst mulig grad benytte offentlig drevne tiltak, dernest ideelle. Det er et mål å redusere brukes av kommersielt drevne barneverntiltak Lov om offentlige anskaffelser skal følges. Idelle organisasjoner skal prioriteres framfor kommersielle…ved samme kvalitet…dersom de er konkurransedyktige på pris I tildeling for 2006 var det ikke skilt på offentlig/privat, Kommersiell/ideell. Neste skritt…. Slutt på profitt, drive institusjonene i egen regi l

17 Fra Motmakt til alternativer Et annet menneskesyn Mennesket er sosialt og solidarisk Menneskene er avhengige av hverandre Når folkelige bevegelser vinner makt, organiserer de samfunn solidarisk Styrk innbyggernes, brukernes og de ansattes demokratiske styring/kontroll

18 Tiltak 1: Kvalitetsutvikling nedefra Kvalitetskommunemetoden Omstilling under tillit – ikke konkurranseutsetting 3-partssamarbeid Følgeforskning Nedefra og opp – fått unntak fra visse regler Stolt over å være kommunalt ansatt Hvem kjempet det fram?

19 Tiltak 2 Egenregi - normaltilstanden Å utføre tjenester med egne ansatte kalles i EU-retten for ”egenregi”: unntatt fra EUs konkurransepolitikk og Lov om offentlige anskaffelser. – Det kan ikke være noen private eiere i en virksomhet som leverer offentlige tjenester i egenregi. – Myndighetene skal ha samme kontroll med virksomheten som med egne avdelinger. Dermed blir selskapsorganisering risikabelt. Om virksomheten kan ta store egne økonomiske beslutninger uten politisk kontroll, blir tvilsomt. – Hovedparten av virksomheten skal være rettet mot det offentlige. Hvor mye ”hovedparten” utgjør, er uklart. – En tjeneste som har vært konkurranseutsatt kan tas tilbake ved å iverksette punktene over.

20 Skottland tok sykehusene tilbake Helsevesen i offentlig regi Når det ikke skulle konkurranseutsettes: Avvikle foretaksmodellen Rammebevilgning Overordnete mål Riksrevisjonen: Holder budsjetter og bedret måloppnåelse. Det startet med faglig kamp og streik

21 Tiltak 3 Senter for offentlig utvikling - SOU Bolverk mot videre konkurranseutsetting – Fokus på offentlig egenregi. Gi ansatte innflytelse og likeverdig medvirkning. Metode for utvikling av kvalitativ måloppnåelse og opplevde forbedringer Følgeforskning – program som tåler å bli sett i kortene Videreutvikle regnskapsmetodene for offentlig sektor

22 Ikke la oss skremme med ESA… ”….. opp til medlemslandene hvordan håndteringen av tjenester av allmenn interesse skal foregå, - om tjenesten skal leveres av myndigheten selv (egenregi) - eller konkurranseutsettes. ” Den norske EU-delegasjonen i Brussel.

23 Demokrati og medvirkning? Stortingets behandling av Forvaltningsmeldingen Stortingskomiteens flertall (unntatt H og FrP): ” ber samtidig Regjeringa vurdere tiltak som kan bidra til samarbeid, innovasjon, kompetanseutvikling og ansatte- og brukermedvirkning, som middel til effektiv ressursbruk.” Flertallet ber ”Regjeringa legge økt vekt på kvalitative mål i styringen av statlige virksomheter og analyse og evalueringer i vurderingen av statlige virksomheters måloppnåelse.

24 4Ny tøyling av markedskreftene? Demokratisk kontroll med ressurser og felles Kunnskap Kapitalkontroll Skjerme produksjon mot finansspekulasjon Omstrukturere produksjon og forbruk til sosial og økologisk bærekraft Konsesjonslover Antitrustlover mot storselskap Arbeidsmiljølov m.v. Solidariske tiltak mot sosial dumping Medbestemmelse Stor offentlig sektor Bolverk mot videre Konkurranseutsetting Lokale samfunn Global kamp

25 Hva må til? «..ikke noe av dette vil skje uten enormt offentlig press mot politikerne i denne viktige perioden. Og ikke høflig lobbyvirksomhet, men at folk går ut i gatene igjen og innleder den type direkte aksjoner som førte til Roosevelts New Deal i 1930-årene. Hvis ikke, vil vi bare få overfladiske endringer før det så fort som mulig går tilbake til det samme gamle. » Naomi Klein, Dagbladet, 26.9.2008.


Laste ned ppt "Offentlig styring og kvalitet: Ta tjenestene tilbake Helene Bank, Spesialrådgiver, For velferdsstaten Velferdskonferansen 2010 13.-14.september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google