Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 LÆRINGSARENAER Arena 1:IKT i læring. Arena 2:Læringsmål og vurderingsformer. Arena 3:Store fags pedagogikk. Arena 4:Vegledning av grupper og bruk av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 LÆRINGSARENAER Arena 1:IKT i læring. Arena 2:Læringsmål og vurderingsformer. Arena 3:Store fags pedagogikk. Arena 4:Vegledning av grupper og bruk av."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 LÆRINGSARENAER Arena 1:IKT i læring. Arena 2:Læringsmål og vurderingsformer. Arena 3:Store fags pedagogikk. Arena 4:Vegledning av grupper og bruk av læringsassistenter. Arena 5:PBL. Hovedformål:Erfaringspredning og kompetanseutvikling. Det er intensjonen i størst mulig grad å integrere arbeidet med kvalitetsreformen i det daglige undervisningsarbeidet ved å knytte aktiviteten til ulike tiltak i konkrete emner.

2 2 LÆRINGSARENAENE -Møteplasser mellom faglærere som har egne erfaringer fra ulike prosjekter og tiltak knyttet til nye og alternativ lærings- og/eller vurderingsformer og øvrige faglærere -Ledes av ”ildsjel” som tilbys frikjøp av (del-) for å lede arena-virksomheten -Medvirkning fra faglige tilsatte ved UniPed -Bør trekke studentene aktivt med -Kartlegging og vurdering av aktuelle prosjekter/tiltak og resultater -Fungere som referansegrupper for evt. nye (felles-)prosjekter som gir merverdi -Målrettede spredningsseminarer i mindre grupper -Anbefalinger -Realisme

3 3 IKT i læring Arenaleder: Undervisningsleder Arvid Staupe, Institutt for datateknikk og informasjonsteknologi, IME. 9 17 25 – arvid.staupe@idi.ntnu.no -IKT i undervisningen, utvikling av digitale læringsmiljø -Undervisn. i IKT-bruk for læringsformål, internopplæring og støttefunksj. -Forskning og utvikling -Koordinering av arbeidet med IKT i læringssammenheng -Fremme forståelsen av forutsetningene for effektiv bruk av IKT som kvalitetsfremmende virkemiddel i læringssammenheng -Gi deltakerne hjelp og støtte i arbeidet med å målrette og styrke forskningsvirksomheten knyttet til IKT og læring.

4 4 Læringsmål og vurderingsformer Arenaleder: Førsteamanuensis Birger Bertheussen, Pedagogisk institutt, SVT. 9 81 99 – birger.bertheussen@svt.ntnu.no -Arbeide med felles løsninger som kan danne grunnlag for utvikling av nye metoder for generell bruk ved NTNU -Fokusere spesielt på hvordan studentene skal få mer og bedre kontinuerlige tilbakemeldinger i løpet av semestret -Nye og alternative lærings- og vurderingsformer og kombinasjoner av disse -Individuelle tilbakemeldninger mht i hvilken grad læringsmålene er nådd -Vurdere de ressursmessige sidene av de ulike lærings- og vurderingsformene -Fremme forslag til konkrete og realistiske opplegg og løsninger som kan gjennomføres både på kort og lang sikt

5 5 Store fags pedagogikk Arenaleder: -Professor Lisa Lorentzen, Instituttt for matematiske fag, IME. 9 35 48 – lisa@math.ntnu.no -Pedagogisk idésmie, erfarings- og idéspredningsforum -Hvordan bedre læringen og læringsmiljøet for den enkelte student ved emner som gis i enheter eller paralleller på 100-200 studenter eller mer -Fokusere på tiltak som kan overføres til tilsvarende fag/emner -Fokusere på tiltak som kan gjennomføres innenfor forsvarlige ressursrammer -Vektlegge ulike temaer som styrker læringssituasjonen for enkeltstudenten -Vurdere ressursbehovet til de ulike tiltakene -Både kortsiktig og langsiktig perspektiv

6 6 Vegledning av grupper og bruk av lærings- assistenter Arenaleder: -Førsteamanuensis Lars Johan Materstvedt, Filosofisk institutt, HF - Institutt for klinisk og molekylær medisin, DMF 9 64 56/6 72 81 – lars.johan.mastertvedt@medisin.ntnu.no -Aktiv bruk av vegledning i små grupper og/eller læringsassistenter som del av en bevisst strategi for å nå kvalitative målsettinger for læringsarbeidet i emnet -Tverrfaglig møteplass med fokus på felles problemstillinger og løsninger -Løsninger som kan gi bedre kvalitet på vegledning av læringsgrupper -Effektiv utnyttelse av læringsassistenter som ressurs for god vegledning og alternative lærings- og vurderingsformer -Overordnet siktemål: Forbedre studiekvaliteten for alle NTNU-studenter -Kortsiktig og langsiktig perspektiv

7 7 PBL-virksomhet Arenaleder: Professor Hans Petter Hildre, Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk, IVT 9 39 14 – hans.p.hildre@immtek.ntnu.no -Prøve ut, evaluere og spre kunnskap om PBL -P´en kan stå for problem, prosjekt, produkt, prosess og person -Studentsentrert læringsform hvor studentens eget arbeid står i fokus for læringsprosessen -Reelle problemstillinger i studiet slik at blir mer aktive, blir bedre kjent med faget og får bedre kjennskap til framtidige yrkesmuligheter -Studentene skal lære seg å skaffe den kunnskapen de ikke har -Mer selvstendighet og mer kontakt med arbeidslivet som kan ”gi” problem- stillinger til studentene -Tilknytning til praktiske situasjoner og aktuelle problemstillinger i yrkes- og samfunnslivet -Legge vekt på å integrere denne arbeidsmetoden også i (teori-)fag hvor anvendelsen ikke er så åpenbar: Prøves ut og utvikles over hele NTNU

8 8 Budsjett 2003 for LKU For 2003 har LKU gjennom Prosjektstyret for kvalitetsreformen søkt om totalt 4,3 Mkr (jfr. LKU-sak 54/02) i SO-midler i henhold til følgende fordelingsplan: Drift av Læringsarenaene inkl. frikjøp av arenaledere:2,7 Mkr LAOS-(Læringsassistent-)prosjektet (videreføring):1,3 Mkr Andre tiltak:0,3 Mkr Totalt4,3 Mkr


Laste ned ppt "1 LÆRINGSARENAER Arena 1:IKT i læring. Arena 2:Læringsmål og vurderingsformer. Arena 3:Store fags pedagogikk. Arena 4:Vegledning av grupper og bruk av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google