Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bedre elektroniske pasientjournaler i primærhelsetjenesten En undersøkelse av bruk, behov og barrierer NTNU, 25.04.01.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bedre elektroniske pasientjournaler i primærhelsetjenesten En undersøkelse av bruk, behov og barrierer NTNU, 25.04.01."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bedre elektroniske pasientjournaler i primærhelsetjenesten En undersøkelse av bruk, behov og barrierer NTNU, 25.04.01

2 2 Eksperter i Team Første gang våren 2001 Ønske fra næringslivet Tverrfaglige prosjekter for siv.ing. 4. årskurs Gruppeprosessen i fokus 2,5 vekttall Organisert i ”landsbyer”

3 3 Elektroniske pasientjournaler - EPJ I starten –Papirjournal på elektronisk form Videre –Muligheter i teknologien bedre –Lite samråd med legene I dag –Uoverensstemmelse mellom legenes behov og EPJ-systemene?

4 4 Elektroniske pasientjournaler - EPJ Dagens EPJ-systemer –Profdoc DOS –Profdoc Vision –WinMed –Infodoc DOS –Infodoc Windows Fremtiden krever godt samarbeid mellom IT og medisin

5 5 Elektroniske pasientjournaler - EPJ Digimed –Innovasjonssenter for utvikling av IT tilknyttet helsevesenet HJELP –Prosjektsamarbeid mellom IDI og Det Medisinske Fakultet ved NTNU –Problemorientert EPJ

6 6 Landsbyoppgaven Oppdragsgivere –Anders Grimsmo, ISM –Øystein Nytrø, IDI Veiledere –Reidar Conradi, IDI –Elisabeth Bayegan, IDI / ISM Utføre undersøkelse blant primærleger Besvare 3 gitte hypoteser: –Bruksmønster –Informasjonsbehov –Teknologisyn Pionerarbeid på dette området

7 7 Hypotese I – Bruksmønster Legers faktiske bruk av informasjon i dagens journalsystem er begrenset og preget av dagens løsninger

8 8 Hypotese II - Informasjonsbehov Legers behov for journalsystemet som informasjonskilde og arbeidsstøtteredskap er –med utgangspunkt i dagens journalsystemløsninger, redusert til pasientspesifikk informasjon –med utgangspunkt i fremtidens journalsystemløsninger, stort og nødvendig for å kunne gi en helhetlig og mer kvalitetssikret behandling av pasienter

9 9 Hypotese III - Teknologisyn Teknologi og legers syn på teknologi, utvikling og fremtid er en flaskehals for effektiv bruk av elektroniske journalsystemer

10 10 Landsbyen 19 studenter, 5 grupper Forhåndsutdelte oppgaver og oppdeling –Presentasjon (4 studenter) –Koordinering (3) –Telefonintervju (4) –Skjemaundersøkelse (4) –Metode og analyse(4)

11 11 Arbeidet i landsbyen Felles prosjekt, delte arbeidsoppgaver Ukentlige fellesmøter 12 timer per student per uke (= 2,5 vekttall) Studentassistenter Kurs –Informasjonssøk –Rapportskriving Felles rapport

12 12 Videre agenda for dagen Undersøkelsen –Telefonintervju –Skjemaundersøkelse Verdensvev-portal Pause Resultater fra undersøkelsen Pause, enkel bevertning Spørsmål og debatt

13 13 Telefonintervju Valgte metode (telefonintervju) Utformet en intervjuguide Intervjuet 21 primærleger

14 14 Metode

15 15 Bruk av åpne spørsmål Fange opp mening og opplevelse Analyse av slike spørsmål er vanskelig

16 16 Telefonintervju Fordeler: Lite tid- og kostnadskrevende Geografisk plassering betyr lite Ingen reising Ulemper: Problematisk å stille spørsmål som krever visuelle hjelpemidler Ikke for mange spørsmål (maks lengde 40 min)

17 17 Utforming av intervjuguide Innhold: Felles bakgrunnsinformasjon 3 deler som dekker hver sin hypotese (Se rapport, Tillegg F, side 112) Kvalitetssikring av intervjuguide: Møte og korrespondanse med Siri Forsmo fra Institutt for samfunnsmedisinske fag Pilotintervju 1, Edda Legesenter Pilotintervju 2, Gløshaugen legesenter (Utført som besøksintervju)

18 18 Eksempel fra intervjuguide Tenk deg at du skal designe et helt nytt journalsystem. Hva ville du ha lagt vekt på? Respondenten får muligheten til å beskrive nye ideer og egenskaper for et nytt journalsystem. Eller hun kan vektlegge egenskaper som hun er fornøyd med. Spørsmålet er knyttet til hypotese 3 ( se rapport, bakgrunn side 4)

19 19 Gjennomføring Avtale om tidspunkt for intervju: Liste over alle legesentre i Midt-Norge (ca 80 stk) Avtale med leger som er bekjente av deltakerne i prosjektgruppen ( 4 stk ) E-postlisten Eyr (ca 600 registrerte ) (aktiviteten tok tre uker, estimert til 1)

20 20 Utfordringer Forberedelser: Lage gode åpne spørsmål som kan analyseres Få en avtale om intervju med en lege Utførelse av intervju: Fremlegge spørsmålet Notere det respondenten svarer

21 21 Skjemaundersøkelse Bakgrunnsdel Hoveddel: –Tradisjonell del Avdekke holdninger. –Conjoint analyse del Avdekke ønsker og behov.

22 22 Undersøkelsesformer

23 23 Metoder Tradisjonelle spørsmål –Best egnet til å avdekke holdninger og meninger. Conjoint analyse –Best egnet til å finne frem til brukeres ønsker for et produkt. –Kan være en del av en produktutvikling.

24 24 Tradisjonelle spørsmål Utsagn relatert til hypotesene. Respondentene graderer enighet på en skala fra 1 til 5. 1 svarer til ”Helt uenig”. 5 svarer til ”Helt enig”.

25 25 Utsagn fra tradisjonell del Svar angis ved å merke av passende alternativ.

26 26 Conjoint analyse Antagelse: –Produkter kan karakteriseres ved attributt. Attributtene har forskjellige verdier. Attributtverdiene er gjensidig utelukkende. Et tenkt produkt karakteriseres som en bunt av attributtverdier.

27 27 Undersøkelsen Respondenten blir tilbudt tenkte produkter i form av profiler. Buntene vurderes isolert. (For eksempel på en skala fra 1 - 8.) Graderingen viser i hvilken grad kunden ville valgt produktet.

28 28 Analysen Attributtverdiene vurderes ved: –Nytteverdi (Utility) Grad av verdsettelse for et verdi-nivå. Høy nytteverdi.  Respondentene ønsker verdien. Attributtene vurderes ved: –Relativ viktighet (Importance) Differansen mellom høyeste og laveste nytteverdi. Angir viktigheten av attributtet.

29 29 Fordeler og ulemper Fordeler: –Metoden ligger nær en virkelig valgsituasjon ved anskaffelse av produkt. –Kan finne den kombinasjonen av attributtverdier som kundene ønsker. Ulemper: –Kompleks metode. Krevende å utforme. –Kan være krevende å svare på.

30 30 Attributter i undersøkelsen Krav til tidsbruk –Meget tidkrevende –Noe tidkrevende –Lite tidkrevende Journalens oppbygning –Videreføring av papirjournal –Problemorientert

31 31 Attributter i undersøkelsen Registrering av informasjon –Tastatur og mus –Talegjenkjenning –Digital notisblokk Kunnskapssystem –Inneholder kunnskapssystem –Inneholder ikke kunnskapssystem

32 32 Profil fra undersøkelsen

33 33 Gjennomføring Brukte mye tid på å lage gode spørsmål. Gode innspill fra Gløshaugen legesenter underveis. Sendt ut i 309 eksemplarer. Elektronisk versjon på Verdensveven Publisert via landsbyportalen Valgfritt å svar på papir eller elektronisk.

34 34 Lage gode forståelige spørsmål. Utforme en forståelig og overkommelig conjoint analyse. Få god nok svarprosent og representativt utvalg. Etter påminnelse: 85 svar  115 svar Utfordringer

35 35 Bakgrunnsinformasjon 21 telefonintervju, hvorav 17 menn og 4 kvinner Aldersfordeling: - 4 stykker under 36 år - 5 stykker i alderen 36-45 år - 11 stykker i alderen 46-55 år - 1 over 56 år

36 36 Bruksmønster Hva er du fornøyd med i den elektroniske pasientjournalen som du benytter? De administrative rutinene Journalsystemet er oversiktlig Tidsbesparende

37 37 Bruksmønster Hva er du ikke fornøyd med i den journalen du benytter? Strukturen til journalen Vanskelig regnskapsmodul Uoversiktlig

38 38 Bruksmønster Er det noen oppgaver som var enklere å utføre med papirbasert journal? Bedre oversikt Bla fra epikrise til epikrise

39 39 Bruksmønster Føler du at strukturen til journalsystemet påvirker den måten du arbeider på? Variasjon mellom de forskjellige systemene: Profdoc: Fleste svarte ja. Infodoc: Påvirket i positiv retning. WinMed: Delte meninger.

40 40 Bruksmønster Synes du det er høy brukerterskel på ditt elektroniske journalsystem? Alle svarte nei. Begrunnelse: Enkelt å komme i gang med de grunnleggende funksjoner. Men det er vanskelig å beherske systemet fullt ut.

41 41 Informasjonsbehov Er det noe du savner å ha elektronisk tilgjengelig? Internett på samme maskin som journalen Felleskatalogen integrert i reseptsystemet Oversikt over ledige plasser på sykehus

42 42 Informasjonsbehov Er det funksjoner/muligheter du kunne ha tenkt deg å ha i journalsystemet som du ikke har i dag? Kommunikasjon med sykehus og andre samarbeidspartnere Kvalitetssikring av data

43 43 Barrierer Påstand: Det blir ikke bedre behandling av pasienter selv om journalsystemet forbedres. 18 var uenig og 3 var enige. Begrunnelse for de som var uenig: - Bedre tid, oversikt og kvalitet gir bedre behandling.

44 44 Fremtid Tenk deg at du skulle designe et helt nytt journalsystem. Hva ville du lagt vekt på? Erstatte mus Sentralt journalregister Problemorientert journal Forbedret kommunikasjon med laboratorier, sykehus, apotek og andre journalsystemer.

45 45 115 stk. skjemaundersøkelse av 309 utsendte invitasjoner 111 per post, 4 per verdensvev 51 stk. støttende undersøkelse via verdensvev Resultater

46 46 Bakgrunnsspørsmål Legeforeningens database: Kjønnsfordeling: 32,6% kvinner, 67,4% menn Gjennomsnittsalder: 44,8 år Gjennomsnittsalder, skjemaundersøkelse: 43,3 år Skjemaundersøkelse del 1

47 47 4. Jeg bruker den elektroniske pasientjournalen mer når jeg møter en pasient med et komplisert problem 2. Dersom jeg klarer å utnytte den elektroniske pasient journalen bedre, kan jeg gi pasientene et bedre behandlingstilbud. 1. Jeg mestrer bruk av dagens elektroniske journalsystem fullt ut 3. Jeg føler meg hemmet av å måtte bruke en datamaskin og et elektronisk journalsystem når jeg behandler pasienter. Del 1

48 48 6. Jeg har ingen motforestillinger mot å lære meg å ta i bruk et nytt journalsystem. 7. Leger generelt trenger mer opplæring i bruk av pc og elektroniske pasientjournaler 8. Leger i primærhelsetjenesten har en tendens til å vegre seg mot å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler 5. Jeg benytter meg av den elektroniske pasientjournalen mer når pasienter kommer tilbake gjentatte ganger med samme problem. Del 1

49 49 9. Jeg tror et nytt og forbedret/skreddersydd journalsystem vil øke effektiviteten og bedre behandlingen av pasienter Del 1

50 50 Brukerne av forskjellige journalsystem satt opp mot svarene i utsagn 1 ”Jeg mestrer bruk av dagens elektroniske journalsystem” Profdoc dosProfdoc VisionWinMed Infodoc winInfodoc dos Del 1

51 51 Gjennomsnittsverdier 4.09 3.643.362.28 Del 1

52 52 Gjennomsnittsverdier 3.14 2.963.163.34 Del 1

53 53 Gjennomsnittsverdier 3.46 3.243.373.11 Del 1

54 54 Gjennomsnittsverdier 3.71 4.183.263.833.96 Del 1

55 55 Gjennomsnittsverdier 4.60 2.734.673.10 Del 1

56 56 Brukerne av forskjellige journalsystem satt opp mot spørsmålsgruppe, "Hva synes du om dagens pasientjournalsystem?" Del 1

57 57 Brukerne av forskjellige journalsystem satt opp mot spørsmålsgruppe, "Hva synes du om dagens pasientjournalsystem?" Del 1

58 58 Brukerne av forskjellige journalsystem satt opp mot spørsmålsgruppe, "Hva synes du om dagens pasientjournalsystem?" Del 1

59 59 Conjoint analyse 99 besvarelser (av 115) Attributtene som var valgt for pasientjournalen 1.Tidsbruk 2.Oppbygging 3.Registrering 4.Kunnskapssystem Skjemaundersøkelse del 2

60 60 ”Conjoint” Grafene viser nytteverdier Del 2

61 61 ”Conjoint” Del 2

62 62 ”Conjoint” Grafen viser relativ viktighet Del 2

63 63 ”Conjoint” Forskjeller, Del 1 Del 1 bekrefter resultatene fra skjemaundersøkelsen. Men; resultatene kan tyde på at respondentene her er mer teknologi-interessert Støttende undersøkelse

64 64 ”Conjoint” Støttende Forskjeller, Del 2

65 65 Sammenligning av skjemabasert undersøkelse og telefonintervju Kvalitativt vs kvantitativt Hovedtrekkene relativt like 1. Grei brukerterskel på dagens EPJ´er 2. Bruksmønster 3. Teknologisyn

66 66 Besvarelse av hypotesene Hypotese I: Bruksmønster Mestrer generell bruk Få føler seg bundet til strukturen av journalsystemet under behandling av pasienter Bruken er omtrent den samme gjennom hele konsultasjonen, men blir brukt til forskjellige oppgaver under ulike faser Bruken varierer ikke i forhold til problemets kompleksitet Legene ønsker å få tak i mer informasjon via EPJ`ene enn dagens løsninger gir mulighet til

67 67 Besvarelse av hypotesene Hypotese I: Bruksmønster Resultatene tyder på at bruken er begrenset og preget av dagens løsninger

68 68 Besvarelse av hypotesene Hypotese II: Informasjonsbehov Søkes etter: pasientspesifikk informasjon Et rådførende journalsystem (kunnskapssystem); mulighet til å utrede pasientens tilstand, forslag til medikamenter og lignende Kommunikasjonsmuligheter med samarbeidspartnere, for eksempel sykehus og apotek, integrert i EPJen En elektronisk kunnskapsbase, for eksempel Internett. Kan medføre vanskeligheter med hensyn på datasikkerhet Behovet varierer underveis, før og etter en konsultasjon

69 69 Besvarelse av hypotesene Hypotese II: Informasjonsbehov Resultatene viser at i dagens journalsystemløsninger er informasjonsbehovet redusert til pasientspesifikk informasjon. I fremtidige journalsystemløsninger er behovet stort og nødvendig for å gi en helhetlig og mer kvalitetssikret behandling av pasienter

70 70 Besvarelse av hypotesene Hypotese III: Teknologisyn Leger vegrer seg ikke for å lære seg nye journalsystemer Leger mener at et nytt og forbedret journalsystem vil øke effektiviteten og bedre behandlingen av pasienter. Merk utsagn/spørsmål 2, 9 og 30 Inntrykket er at legene ikke har fordommer mot teknologi og teknologiens betydning Men; ressursbehovet ved å lære seg nye systemer er en kritisk faktor

71 71 Besvarelse av hypotesene Hypotese III: Teknologisyn Resultatene viser at legene ikke har fordommer mot teknologi og teknologiens betydning, og at dette ikke er en flaskehals for effektiv bruk av elektroniske journalsystemer.


Laste ned ppt "1 Bedre elektroniske pasientjournaler i primærhelsetjenesten En undersøkelse av bruk, behov og barrierer NTNU, 25.04.01."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google