Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sokkelåret 2003 Status for helse, miljø og sikkerhet Direktør Magne Ognedal Petroleumstilsynet Pressekonferanse 13. januar 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sokkelåret 2003 Status for helse, miljø og sikkerhet Direktør Magne Ognedal Petroleumstilsynet Pressekonferanse 13. januar 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sokkelåret 2003 Status for helse, miljø og sikkerhet Direktør Magne Ognedal Petroleumstilsynet Pressekonferanse 13. januar 2004

2 Petroleumstilsynet – visjoner ”... Petroleumssektoren skal fortsatt være en foregangsnæring som skaper verdier for samfunnet gjennom bevisst satsing på kvalitet, kunnskap og kreativitet...” (St. mld nr 7 (2001-2002) ”... Store forventninger til at Petroleumstilsynet vil bidra til et det blir et enda sterkere fokus på HMS i petroleumsvirksomheten, og at etaten blir en tydelig og etterrettelig kontrollinstans og veileder” (Statsråd V Norman under åpningen av Ptil) Petroleumstilsynets ambisjon er å være blant de ”beste i klassen” innenfor offentlig forvaltning.

3 Petroleumstilsynet – føringer og prinsipper Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet Et systemorientert og risikobasert tilsyn Tilsyn i tillegg til – ikke i stedet for – næringens egen oppfølging Avveining mellom høyrisiko-/teknologitilsyn og rollen som arbeidstilsyn Medvirkning og partssamarbeid er viktige forutsetninger og prinsipper for tilsynet

4 Petroleumstilsynets oppgaver Informasjon og rådgiving over aktørene i virksomheten Samarbeidsrelasjoner med andre HMS-myndigheter nasjonalt og internasjonalt Bidra aktivt til kunnskapsoverføring på HMS-området i samfunnet generelt. Ved eget tilsyn og samarbeid med andre myndigheter på HMS- området sikre at virksomheten følges opp på en helhetlig måte Bistand til foresatt departement etter behov Definerte oppgaver knyttet til beredskap.

5 Petroleumstilsynets oppgaver på land Fra 1.1.2004 har Ptil myndighetsansvar for åtte landanlegg tilknyttet petroleumsvirksomheten. Ptil har fått tilført fem stillinger fra DSB og DAT Det vil være en prioritert oppgave for Ptil å gjøre seg kjent med de nye anleggene, planlegge og gjennomføre tilsyn på landanleggene Melkøya Tjeldbergodden Kollsnes Mongstad Sture Kårstø Slagentangen Eventuelle fremtidige integrerte sokkel/ landanlegg eller andre anlegg av slik type (Ormen Lange - Aukra)

6 Ulykker og personskader Ingen dødsulykker innenfor ODs forvaltningsområde Antall personskader synes å vise en merkbar reduksjon (endelige tall foreligger ikke per dato) Antall førstehjelpskader er økende Det har inntruffet flere hendelser som under ubetydelig endrede omstendigheter, ville kunne ført til alvorlige ulykker eller dødsulykker

7 Sikkerhetsforum – resultater 2003 Tre-partssamarbeidet fra konflikt til samhandling Felles virkelighetsforståelse som forutsetning for samarbeid om løsning av HMS- utfordringer Drøftinger av problemstillinger og resultater i et tre-partsperspektiv: HMS- programmet, Risikonivå, Aldring og helse, Kreftprosjektet, tilsynsprosjekter som ”Løft for forpleiningen” og arbeidstidstilsyn, rundebordskonferanse om organofosfater, St. melding nr 7: Bred, involverende prosess med eierskap til produktet og kontinuerlig oppfølging på agenda av tiltak og resultater Scenarieprosess rundt ny St melding 2005 om tre-partssamarbeid Sikkerhetsforums årskonferanse 16.9.2003: 150 deltakere av ledere i industri, fagforeninger, forskningsmiljøer, forvaltning og politikk for drøfting av HMS- utfordringer i industrien

8 Hva er en SUT ? En samsvarsuttalelse (SUT) er : et vedtak fattet av Ptil om at en flyttbar boreinnretning med utstyr og systemer inklusive relevante deler av søkers styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i det norske sokkel- regelverket. En SUT har særlig betydning som dokumentasjonsgrunnlag for den innretningsspesifikke delen av en samtykke søknad. Sdir og Htil (R) medvirker i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler.

9 SUT – obligatorisk fra 1.1.2004 SUT-søknader levert før årsskiftet vil bli tatt stilling til uavhengig av samtykkebehandling For søknader om samtykke som innebærer bruk av flyttbar borerinnretning, innsendt etter 1.1.2004, må det være gitt en SUT før samtykke kan gis. 13 SUT utstedt per dato 10 søknader er under behandling

10 Samtykke/SUT – ansvar og oppgaver Opera- sjonelle forhold Opera- sjonelle forhold SUT Aktørlag Flyttbare-laget Operatør Eier/Reder Påse- plikt

11 Risikonivå

12 Risikonivåprosjektet - mål Ptil skal gjennom prosjektet ”Utvikling i risikonivå - norsk sokkel” utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået på norsk sokkel. Bidra til å identifisere områder som er kritiske for arbeidsmiljø og sikkerhet Sette fokus på industriens oppfølging av trender og analyser

13 Totalindikator – storulykker, alle innretninger (Risikonivåprosjektet) Vekting ut fra potensialet for å gi omkomne HC-lekkasjer, brønnspark og skade på bærende konstruksjoner største bidrag i 2002 Indikatoren er basert på observasjoner; den uttrykker ikke risikonivået eksplisitt

14 HC-lekkasjer – tiltak i industrien I juni 2003 forpliktet industrien seg til å redusere antall hydrokarbon- lekkasjer større enn 0,1 kg/s med 50% i perioden 2003-2005 sammenlignet med forrige treårsperiode OLF har startet et prosjekt med som har som mål å tilrettelegge for at industrien skal nå dette reduksjonsmålet Arbeidsmåten er i stor grad basert på et tilsvarende prosjekt som gjennomføres på britisk sokkel

15 HC-lekkasjer større enn 0,1 kg/s (Tall for 2003 dekker kun perioden januar – juni)

16 Spørreskjemaundersøkelsen - RNNS En del av prosjektet ”Utvikling i Risikonivå – Norsk Sokkel” (RNNS) Formål Følge utviklingen i offshoreansattes opplevelse av HMS-arbeidet og HMS-tilstanden over tid Supplere med informasjon om forhold som ikke fanges opp gjennom hendelsesdata (DFU) Bidra til å forklare utviklingen i hendelser (DFU) Undersøkelsen gjennomføres i nært samarbeide med arbeidstaker- og bransjeorganisasjonene gjennom Sikkerhetsforum I 2003/2004 får alle ca 18.000 som reiser offshore anledning til å svare (i 2001 fikk ca 6000 anledning)

17 Spørreskjemaundersøkelsen Tema i spørreskjemaundersøkelsen HMS-kultur (HMS-styring, atferd, rammebetingelser) Opplevd risiko Arbeidsmiljø Boligforhold, søvn og hvile, helikoptertransport Helse Det er lagt vekt på muligheten for å dokumentere endringer fra 2001 til 2003 for å følge utviklinger og måle effekten av tiltak i næringen

18 Eksempler på resultater fra spørreskjemaundersøkelsen i 2001 som kan gi grunn til bekymring – Rammebetingelser og styring Andel som har sagt seg helt eller delvis enige I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS (41 %) Av og til arbeider jeg selv om jeg egentlig er for trøtt (44%) Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten (39%) Rapporter om ulykker blir ofte pyntet på (37%) Ulike prosedyrer og rutiner på ulike installasjoner kan være en trussel mot sikkerheten (44%) Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS (33%) Resultat fra 2003/2004 vil vise om tiltak som er satt i verk har hatt effekt

19 Det enkelte selskap kan sammenligne seg med bransjen samlet Mulighet for selskapene å bestille analyser med egne data Disse vil bli tilgjengelig for selskapene samme dag som resultatene fra hovedundersøkelsen blir offentliggjort Endringer i eget selskap fra 2001 til 2003 DNV gjennomfører undersøkelsen i samarbeid med TNS Gallup Resultatene vil bli offentliggjort 23. april 2004

20 Endringsprosesser – prioritert område i 2003 og 2004 Sentrale endringsprosesser i fokus 2004: Haleproduksjon og lavbemannet drift, fjerning av innretninger Nye konsepter for oppgavefordeling mellom land-hav (bl.a fjerndrift/-overvåking) Endrede beslutningsmønster (bl.a. gjennom nye kontrakter, nye aktører og økt internasjonalisering av beslutningsprosessene) Reell arbeidstakermedvirkning utfordres stadig - spesielt i forbindelse med vurdering av HMS aspekter ved nye eller endrede kontrakter, beslutninger som tas på høyt nivå i internasjonale selskaper og som får konsekvenser for HMS, rammebetingelser for vernetjenesten ved anbudskonkurranser blir utfordret. Prioriterte tilsyns- og utviklingsaktiviteter 2004: Sentrale aktørers ivaretakelse av egne plikter i endrings- og utviklingsprosesser Videreføring av prosjektet om tilsynsstrategi og -verktøy, rammesetting, opplæring og erfaringsoverføring


Laste ned ppt "Sokkelåret 2003 Status for helse, miljø og sikkerhet Direktør Magne Ognedal Petroleumstilsynet Pressekonferanse 13. januar 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google