Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøhensyn og bærekraft Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøhensyn og bærekraft Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Miljøhensyn og bærekraft

3 Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?

4 Hovedutfordringen i planperioden – miljøhensyn og bærekraft Fylkeskommunen vil sette bærekraftig utvikling i fokus på all sin virksomhet og sette samme krav til sine samarbeidspartnere ! –Bruk av utviklingsmidler 350 mill.kr –Innkjøp - 3000 mill.kr –Byggløsninger - 1021 mill.kr. –Kollektivtrafikk- klimakrav –Lokalisering av tjenestetilbud

5 Hovedutfordringen – miljøhensyn og bærekraft Er regionens næringsliv i pakt med et bærekraftig verdiskapingsbegrep ?

6 I samarbeid med regionale partnere utarbeide en klimastatus for landsdelen Hovedutfordringen - miljøhensyn og bærekraft

7 Fylkestinget skal vedta ny fylkesplan 2009-2012 1.Klima som utfordring og mulighet 2.Energi – produksjon og anvendelse 3.Arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer 4.Forskning og utvikling (FoU) – utvikle fortrinn 5.Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv 6.Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by 7.Kommunikasjoner - interne og eksterne forbindelser

8 Sør - Trøndelag fylkeskommune 2010 25 kommuner 270 000 innbyggere Fylkeskommunen har tre funksjoner: tjenesteprodusent myndighetsutøver regional utviklingsaktør.

9 Styringsutfordringer i perioden Forutsetninger i rådmannens forslag Inntektene: Overføringene fra staten opprettholdes på 2008-nivå Endringer i momsreglene legges inn Konsesjonskraftinntekter går til regional utvikling Salg av eiendom avtar sterkt

10 Styringsutfordringer i perioden Forutsetninger i rådmannens forslag Utgiftene: Opplæring – elevtallsveksten avtar –”omstillingsprogrammet er gjennomført” –Skolebruksplan 3 Tannhelse – økt tilbud rusmisbrukere Kollektivtrafikk – priser og innkjøpsregime Investeringer – etterslep og utbyggingsbehov

11 Penger på kistebunnen ? Disposisjonsfond 1.januar 2008: 65 mill.kr

12 Lånegjelda øker ! Samlet lånegjeld var ved utgangen av 2006 på 1876 mill kr. Pr innbygger utgjør lånegjelden kr 6948. Fortsatt høy investeringstakt fram mot 2011 Stadig større deler av driftsbudsjettet går til renter og avdrag. Finansutgifter 2008: 185 mill.kr - øker til 235 mill i perioden

13 Vi har et stort etterslep på vedlikehold vei.

14 25 skoleanlegg Stort behov for oppgradering og vedlikehold Det foreslås å investere 800 mill.kr. i perioden

15 Budsjett opplæring 1 248 722 i 2008 Ca 2237årsverk 25 skoler – desentralisert skolestruktur 10 700 elever Fagopplæring 2000 løpende kontrakter 30 løpende lærekandidatkontrakter 34 opplæringskontor 550 godkjente lærebedrifter 1400 fag-/svenneprøver per år Videregående opplæring

16 Omstillingsprogrammet er gjennomført 2000 nye elever

17 Digital infrastruktur i skolen Det foreslås trinnvis satsing på det digitale klasserom: Lærerløftet Infrastruktur skolen Elevtilgang til PC Forslag: 28 mill investering i infrastruktur i perioden

18 Øvrige satsningsområder - opplæring utviklingsprosjekter Lærerløftet 5.0 mill Realfagprosjekt1.5 mill Kompetanseløft3.3 mill. Bedre veiledning2.5 mill Internasjonalisering0.2 mill. Voksenopplæring1.0 mill

19 Tannhelse Behandlingstilbudet opprettholdes 2008: Økt satsing på tilbud til rusmisbrukere Digital røntgen : 4 mill.

20 Kostnadene er under landsgjennomsnittet Netto utgifter i kr. pr. innbygger

21 Effektiviteten er høg Personer undersøkt og behandlet pr. årsverk tannpleier og tannlege - produktivitet

22 Tilskudd kulturinstitusjoner øker Tilskudd til institusjoner Tall i 1000 20072008 Stat%Komm.%Fylke%sumFylke Trøndelag Teater48336701038215 10382 1569100 10 803 Trondheim Symfoniorkester (TSO)44532701266420 6332 1063528 6921 Olavsfestdagene (OFD)509060226526,7 1144 13,38499 1398

23 Museumstilskuddet økes - forutsatt sammenslåing/ konsolidering Museet Kystens Arv Orkla Industrimuseum Kystmuseet +Ægir Rørosmuseet Trøndelag Folkemuseum Trondheim Kunstmuseum Ringve Museum Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Stiftelsen DS Hansteen

24 Finansiering av de regionale utviklingsmidlene Regionale utviklingsmidlerRegnskapBudsjettStrategiplanperioden (tall i 1 000kr)200620072008200920102011 Øremerkede overføringer74 19071 46074 470 STFK's Reg. Utviklingsfond2 7291 7131 700 Inntekter konsesjonskraft7 08513 00012 000 Konsesjonskraft 20052 779 Fylkeskommunale midler3 0935 661 Overført fra 20063 037 Sum til fordeling89 87694 87188 170

25 Budsjettforslag 2007 – 2011 Vedtatt strategiplan inklusive endringer juni 2007 og reviderte inntekter etter statsbudsjettet (forslag) 2008200920102011 Disponible inntekter219222022197 Netto finansutgifter-185-193-203-234 Netto avsetninger-15-21-22 Til disposisjon1991198719711941 Forhåndsdisponert192019161915 Til fordeling71 5626

26

27 Salderingsforslag

28 Hvor stor blir takstøkningen ? Ved uendret trafikk – 10 % økning av takster Mer takstøkning på enkeltbilletter enn månedskort 30,- 20,-

29 Det må foretas en gjennomgang av takstsystemet ifbm. innføring av elektronisk billettering høst 2008

30 Trikkedriften foreslås overført Trondheim kommune ”Trondheim kommune er åpen for å vurdere Gråkallbanens ønske om om at kommunen fortsatt har tilskuddsansvaret overfor trikkedriften, i og med at infrastrukturen i betydelig grad er kommunalt eid.” Tilskuddsbehov 8.2 mill STFK dekker 3 mill kr 800 000 passasjerer mellom Lian og St.Olavs gate

31 Er dette en kollektivsatsing ? Et ekspertutvalg skal utrede og komme med forslag til tiltak for økt kollektivtrafikk i fylket. Fylkeskommunen etablerer et eget ruteplanleggingsselskap Utredning av eget kollektivselskap Rådmannen forbereder innkjøp gjennom anbud

32 Investeringer – 1022 mill.kr. TjenesteområdeStrategiplanperiode Alle tall i mill kr2008200920102011 Fosen vgs.- overtakelse214,1 Melhushallen10,1 Hemne vgs – samlokalisering, selvfinansierende30,05,0 Tr.heim Katedralskole - rehab. Moebyggene34,041,030,0 Orkdal vgs. – rehab. inneklima15,0 10,0 Skolebruksplan 360,084,087,0 Videregående skoler, teknisk og pedagogisk oppgr.29,839,9 Fylkeshuset – Nye vinduer5,5 Forskottering E 39-20,0 Fylkesveier og mindre samferdselsanlegg57,353,6 IKT – skole17,06,55,0 IKT – annet5,0 Tannhelse – digital røntgen4,0 Sum investeringer267,7230,0424,698,5 800 mill.kr

33 Finansiering av investeringer Strategiplanperioden Alle tall i mill kr2008200920102011 Selvfinansierende låneopptak35,05,0 Bruk av fond57,0 Bidrag fra årets driftsbudsjett7,6 Finansiert av andre0,5 Sum belaster driftsøkonomien167,6217,4417,090,9 Sum finansiering267,7230,0424,698,5

34 Behandlingskalender: Fylkestinget 8.desember Næring og nyskaping 7 medl Opplæring 11 medl Fylkesordfører Fylkesutvalg 28.november Samferdsel areal miljø 7 medl Fylkesrådmann Enhetsledere Kultur idrett velferd 7 medl Komiteene 21-22.nov.

35


Laste ned ppt "Miljøhensyn og bærekraft Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google