Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøhensyn og bærekraft Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøhensyn og bærekraft Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Miljøhensyn og bærekraft

3 Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?

4 Hovedutfordringen i planperioden – miljøhensyn og bærekraft Fylkeskommunen vil sette bærekraftig utvikling i fokus på all sin virksomhet og sette samme krav til sine samarbeidspartnere ! –Bruk av utviklingsmidler 350 mill.kr –Innkjøp mill.kr –Byggløsninger mill.kr. –Kollektivtrafikk- klimakrav –Lokalisering av tjenestetilbud

5 Hovedutfordringen – miljøhensyn og bærekraft Er regionens næringsliv i pakt med et bærekraftig verdiskapingsbegrep ?

6 I samarbeid med regionale partnere utarbeide en klimastatus for landsdelen Hovedutfordringen - miljøhensyn og bærekraft

7 Fylkestinget skal vedta ny fylkesplan Klima som utfordring og mulighet 2.Energi – produksjon og anvendelse 3.Arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer 4.Forskning og utvikling (FoU) – utvikle fortrinn 5.Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv 6.Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by 7.Kommunikasjoner - interne og eksterne forbindelser

8 Sør - Trøndelag fylkeskommune kommuner innbyggere Fylkeskommunen har tre funksjoner: tjenesteprodusent myndighetsutøver regional utviklingsaktør.

9 Styringsutfordringer i perioden Forutsetninger i rådmannens forslag Inntektene: Overføringene fra staten opprettholdes på 2008-nivå Endringer i momsreglene legges inn Konsesjonskraftinntekter går til regional utvikling Salg av eiendom avtar sterkt

10 Styringsutfordringer i perioden Forutsetninger i rådmannens forslag Utgiftene: Opplæring – elevtallsveksten avtar –”omstillingsprogrammet er gjennomført” –Skolebruksplan 3 Tannhelse – økt tilbud rusmisbrukere Kollektivtrafikk – priser og innkjøpsregime Investeringer – etterslep og utbyggingsbehov

11 Penger på kistebunnen ? Disposisjonsfond 1.januar 2008: 65 mill.kr

12 Lånegjelda øker ! Samlet lånegjeld var ved utgangen av 2006 på 1876 mill kr. Pr innbygger utgjør lånegjelden kr Fortsatt høy investeringstakt fram mot 2011 Stadig større deler av driftsbudsjettet går til renter og avdrag. Finansutgifter 2008: 185 mill.kr - øker til 235 mill i perioden

13 Vi har et stort etterslep på vedlikehold vei.

14 25 skoleanlegg Stort behov for oppgradering og vedlikehold Det foreslås å investere 800 mill.kr. i perioden

15 Budsjett opplæring i 2008 Ca 2237årsverk 25 skoler – desentralisert skolestruktur elever Fagopplæring 2000 løpende kontrakter 30 løpende lærekandidatkontrakter 34 opplæringskontor 550 godkjente lærebedrifter 1400 fag-/svenneprøver per år Videregående opplæring

16 Omstillingsprogrammet er gjennomført 2000 nye elever

17 Digital infrastruktur i skolen Det foreslås trinnvis satsing på det digitale klasserom: Lærerløftet Infrastruktur skolen Elevtilgang til PC Forslag: 28 mill investering i infrastruktur i perioden

18 Øvrige satsningsområder - opplæring utviklingsprosjekter Lærerløftet 5.0 mill Realfagprosjekt1.5 mill Kompetanseløft3.3 mill. Bedre veiledning2.5 mill Internasjonalisering0.2 mill. Voksenopplæring1.0 mill

19 Tannhelse Behandlingstilbudet opprettholdes 2008: Økt satsing på tilbud til rusmisbrukere Digital røntgen : 4 mill.

20 Kostnadene er under landsgjennomsnittet Netto utgifter i kr. pr. innbygger

21 Effektiviteten er høg Personer undersøkt og behandlet pr. årsverk tannpleier og tannlege - produktivitet

22 Tilskudd kulturinstitusjoner øker Tilskudd til institusjoner Tall i Stat%Komm.%Fylke%sumFylke Trøndelag Teater Trondheim Symfoniorkester (TSO) Olavsfestdagene (OFD) , ,

23 Museumstilskuddet økes - forutsatt sammenslåing/ konsolidering Museet Kystens Arv Orkla Industrimuseum Kystmuseet +Ægir Rørosmuseet Trøndelag Folkemuseum Trondheim Kunstmuseum Ringve Museum Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Stiftelsen DS Hansteen

24 Finansiering av de regionale utviklingsmidlene Regionale utviklingsmidlerRegnskapBudsjettStrategiplanperioden (tall i 1 000kr) Øremerkede overføringer STFK's Reg. Utviklingsfond Inntekter konsesjonskraft Konsesjonskraft Fylkeskommunale midler Overført fra Sum til fordeling

25 Budsjettforslag 2007 – 2011 Vedtatt strategiplan inklusive endringer juni 2007 og reviderte inntekter etter statsbudsjettet (forslag) Disponible inntekter Netto finansutgifter Netto avsetninger Til disposisjon Forhåndsdisponert Til fordeling

26

27 Salderingsforslag

28 Hvor stor blir takstøkningen ? Ved uendret trafikk – 10 % økning av takster Mer takstøkning på enkeltbilletter enn månedskort 30,- 20,-

29 Det må foretas en gjennomgang av takstsystemet ifbm. innføring av elektronisk billettering høst 2008

30 Trikkedriften foreslås overført Trondheim kommune ”Trondheim kommune er åpen for å vurdere Gråkallbanens ønske om om at kommunen fortsatt har tilskuddsansvaret overfor trikkedriften, i og med at infrastrukturen i betydelig grad er kommunalt eid.” Tilskuddsbehov 8.2 mill STFK dekker 3 mill kr passasjerer mellom Lian og St.Olavs gate

31 Er dette en kollektivsatsing ? Et ekspertutvalg skal utrede og komme med forslag til tiltak for økt kollektivtrafikk i fylket. Fylkeskommunen etablerer et eget ruteplanleggingsselskap Utredning av eget kollektivselskap Rådmannen forbereder innkjøp gjennom anbud

32 Investeringer – 1022 mill.kr. TjenesteområdeStrategiplanperiode Alle tall i mill kr Fosen vgs.- overtakelse214,1 Melhushallen10,1 Hemne vgs – samlokalisering, selvfinansierende30,05,0 Tr.heim Katedralskole - rehab. Moebyggene34,041,030,0 Orkdal vgs. – rehab. inneklima15,0 10,0 Skolebruksplan 360,084,087,0 Videregående skoler, teknisk og pedagogisk oppgr.29,839,9 Fylkeshuset – Nye vinduer5,5 Forskottering E 39-20,0 Fylkesveier og mindre samferdselsanlegg57,353,6 IKT – skole17,06,55,0 IKT – annet5,0 Tannhelse – digital røntgen4,0 Sum investeringer267,7230,0424,698,5 800 mill.kr

33 Finansiering av investeringer Strategiplanperioden Alle tall i mill kr Selvfinansierende låneopptak35,05,0 Bruk av fond57,0 Bidrag fra årets driftsbudsjett7,6 Finansiert av andre0,5 Sum belaster driftsøkonomien167,6217,4417,090,9 Sum finansiering267,7230,0424,698,5

34 Behandlingskalender: Fylkestinget 8.desember Næring og nyskaping 7 medl Opplæring 11 medl Fylkesordfører Fylkesutvalg 28.november Samferdsel areal miljø 7 medl Fylkesrådmann Enhetsledere Kultur idrett velferd 7 medl Komiteene nov.

35


Laste ned ppt "Miljøhensyn og bærekraft Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google