Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© NBF 1998 §72. GENERELLE PRINSIPPER A OVERHOLDELSE AV LOVENE 1.DELTAGERNES GENERELLE FORPLIKTELSE Når man spiller turneringsbridge, skal man nøye overholde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© NBF 1998 §72. GENERELLE PRINSIPPER A OVERHOLDELSE AV LOVENE 1.DELTAGERNES GENERELLE FORPLIKTELSE Når man spiller turneringsbridge, skal man nøye overholde."— Utskrift av presentasjonen:

1 © NBF 1998 §72. GENERELLE PRINSIPPER A OVERHOLDELSE AV LOVENE 1.DELTAGERNES GENERELLE FORPLIKTELSE Når man spiller turneringsbridge, skal man nøye overholde lovene. 2.SCORING AV VUNNE STIKK En spiller må ikke med vitende og vilje godta at egen side får score for et stikk som denne ikke har vunnet, og heller ikke godta en avståelse av stikk motstanderne ikke kunne tape. 3.AVKALL PÅ STRAFF I turneringsbridge kan ikke en spiller på eget initiativ gi avkall på straff for et lovbrudd fra egen side selv om han mener at egen side ikke har lidd skade (men man kan be TL gi avkall på straff - se §81C8).

2 © NBF 1998 §72. GENERELLE PRINSIPPER 4.IKKE-FEILENDE SPILLERS UTØVELSE AV LOVLIGE VALGMULIGHETER Når lovene gir den uskyldige side valgmuligheter etter at en motstander har begått en uregelmessighet, er det korrekt å velge den mulighet som gir størst fordel. 5.FEILENDE SPILLERS VALGMULIGHETER Med unntak av hva som er foreskrevet i §16C2**, er det for den feilende side, når man har oppfylt den foreskrevne straff for et lovbrudd gjort i vanvare, korrekt å melde eller spille på en måte som er fordelaktig, selv om man på denne måte kan synes å tjene på sitt eget lovbrudd. **§16C2 sier at for den feilende side er informasjon som framkommer ved egen tilbaketrukket handling eller fra tilbaketrukket handling fra motstanders side urettmessig.

3 © NBF 1998 §72. GENERELLE PRINSIPPER 6.ANSVARET FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMMELSENE Ansvaret for å ilegge straff for uregelmessigheter og gi erstatning for skade ligger utelukkende hos turneringslederen og lovene, ikke hos spillerne selv. B BRUDD PÅ LOVENE 1. JUSTERT SCORE Hvis TL anser at en feilende kunne ha visst, da uregelmes- sigheten ble begått, at uregelmessigheten sannsynligvis kunne skade den ikke-feilende side, skal TL forlange at meldingene og spillet fortsetter. Dersom han, etter at spillet er slutt, finner at den feilende side tjente på uregelmessigheten, skal han tildele justert score.

4 © NBF 1998 §72. GENERELLE PRINSIPPER 2.MED FORSETT En spiller må ikke bryte loven med forsett, selv om han er villig til å oppfylle den straff som måtte være foreskrevet for lovbruddet. 3.AV VANVARE Det eksisterer ingen forpliktelse til å påtale et lovbrudd som egen side har begått av vanvare (men når det gjelder feilaktig forklaring -se fotnoten til §75). 4.FORSØK PÅ Å SKJULE ET LOVBRUDD En spiller kan ikke forsøke å skjule et lovbrudd som er begått av vanvare, som for eksempel ved å begå en ny revoke, skjule et kort som er innblandet i en revoke, eller blande kortene i utide.

5 © NBF 1998 §73. KOMMUNIKASJON MELLOM MAKKERE A KORREKT METODE FOR KOMMUNIKASJON MELLOM MAKKERE 1.HVORDAN KOMMUNIKASJON FOREGÅR Kommunikasjon mellom makkere under meldingsforløpet og spillet skal bare foregå ved hjelp av selve meldingene og spillet. 2.KORREKT FORM FOR MELDINGER OG SPILL Meldinger og spill skal foregå uten særskilte ettertrykk, tonefall eller andre særegenheter, og uten unødig nøling eller hastverk (men arrangøren kan forlange obligatoriske pauser, som for eksempel i første melderunde, etter en advarsel om hoppbud, eller i første stikk).

6 © NBF 1998 §73. MEDDELELSE MELLOM MAKKERE B UKORREKT KOMMUNIKASJON MELLOM MAKKERE 1.UBERETTIGET INFORMASJON Kommunikasjon mellom makkere skal ikke foregå ved hjelp av måten meldinger eller spill blir utført på, gjennom tilleggsbemerkninger eller bevegelser, eller ved hjelp av spørsmål som stilles eller ikke stilles til motstanderne, eller gjennom alerter og forklaringer som blir gitt eller ikke gitt dem. 2.FORHÅNDSAVTALTE KOMMUNIKASJONSMETODER Den alvorligste forseelse mot de etiske reglene som overhodet kan tenkes, er at et makkerpar utveksler informasjon gjennom forhåndsavtalte kommunikasjonsmetoder andre enn dem som er anerkjent i lovene. Et par som blir funnet skyldig i å bruke slike metoder risikerer eksklusjon.

7 © NBF 1998 §73. MEDDELELSE MELLOM MAKKERE C NÅR EN SPILLER MOTTAR URETTMESSIG INFORMASJON FRA SIN MAKKER Når en spiller har mottatt urettmessig informasjon fra sin makker - f.eks. via en bemerkning, et spørsmål, en forklaring, en bevegelse, en særegen adferd, et særskilt ettertrykk, et uvanlig tonefall, hastverk eller nøling - må spilleren omhyggelig unngå å utnytte den på noen som helst måte som kan være fordelaktig for egen side.

8 © NBF 1998 §73. MEDDELELSE MELLOM MAKKERE D VARIASJONER I TEMPO ELLER SPILLEMÅTE 1.UFRIVILLIGE VARIASJONER Det er ønskelig, selv om det ikke alltid er nødvendig, at spillerne spiller kortene i et jevnt tempo og på samme måte. I posisjoner hvor variasjon i måte eller tempo kan tjene til egen sides fordel, må man være spesielt forsiktig. For øvrig er det i seg selv intet brudd på de etiske reglene dersom man ufrivillig varierer tempoet eller måten en melding eller et spill blir gjort på. Men det er bare for motstanderne det er korrekt å trekke slutninger av slike variasjoner, og de gjør det på egen risiko. 2.FORSETTLIGE VARIASJONER En spiller må ikke prøve å villede en motstander ved hjelp av bemerkning eller bevegelse, ved å skynde seg eller nøle med en melding eller et spill (som når man nøler før man spiller en singleton), eller gjennom måten meldinger eller spillet blir gjennomført på.

9 © NBF 1998 §73. MEDDELELSE MELLOM MAKKERE E NARRING Det er korrekt for alle spillere å prøve å narre en motstander med en melding eller et spill (så lenge narringen ikke er beskyttet av en skjult makkeravtale). Det er fullstendig korrekt å unnlate å gi informasjon til motstanderne, ved å melde og spille uten minste variasjon i tempo eller måte. F BRUDD PÅ DE ETISKE REGLENE Når et brudd på de etiske reglene som beskrevet i denne paragraf fører til skade for en uskyldig motstander, skjer følgende:

10 © NBF 1998 §73. MEDDELELSE MELLOM MAKKERE 1.HVIS DET ER PÅVIST AT EN SPILLER HAR HAND-LET UT FRA URETTMESSIG INFORMASJON Hvis TL finner at en spiller blant logiske alternative handlingsmåter valgte en som beviselig kan antas å ha vært antydet fremfor en annen, gjennom makkers bemerkning, adferd, tempo eller lignende, skal TL tildele et justert resultat (se §16). 2.HVIS EN SPILLER ER PÅFØRT SKADE VED ULOVLIG NARRING Hvis TL finner at en uskyldig spiller har trukket en feilaktig slutning av en bedragerisk bemerkning, adferd, tempo eller lignende, og motstanderen som narret spilleren på det tidspunkt da handlingen ble begått kunne vite at narringen kunne tjene til fordel for den narrede selv, skal TL tildele et justert resultat (se §12).

11 © NBF 1998 §74. OPPFØRSEL OG ETIKETTE A KORREKT HOLDNING 1.HØFLIGHET Spillerne bør til enhver tid innta en høflig holdning til enhver tid. 2.ETIKETTE I ORD OG HANDLING Spillerne bør omhyggelig unngå enhver bemerkning eller handling som kan ergre eller sjenere andre spillere, eller forstyrre deres glede over spillet. 3.OVERHOLDELSE AV KORREKT FREMGANGSMÅTE Alle spillere bør følge ensartede og korrekte fremgangsmåter i meldinger og spill.

12 © NBF 1998 §74. OPPFØRSEL OG ETIKETTE B ETIKETTE Enhver spiller bør avholde seg fra: 1.å ikke spillet tilstrekkelig oppmerksomhet. 2.å komme med overflødige kommentarer under meldingsforløpet og spillet. 3.å ta frem et kort før det er vedkommendes tur til å spille. 4.å forlenge spillet unødig (for eksempel ved å spille selv om man vet med sikkerhet at resten står) for å bringe en motstander ut av fatning. 5.å tilkalle turneringslederen på en måte som er uhøflig overfor én eller de øvrige deltagere.

13 © NBF 1998 §74. OPPFØRSEL OG ETIKETTE C BRUDD PÅ DE ETISKE REGLENE Følgende blir å betrakte som brudd på de etiske reglene: 1.å bruke forskjellige benevnelser på samme melding eller spill. 2.å tilkjennegi tilfredshet eller misnøye med en melding eller et spill. 3.å tilkjennegi en forventning eller hensikt om å vinne eller tape et stikk som ikke er fullført. 4.å komme med kommentarer under meldings- og spilleforløpet, eller på annen måte oppføre seg slik at det henleder oppmerksomheten på et viktig poeng eller på antallet stikk som fortsatt trenges for et vellykket resultat.

14 © NBF 1998 §74. OPPFØRSEL OG ETIKETTE 5.å se anspent på noen av spillerne under meldings- og spilleforløpet, eller se på en annen spillers hånd i den hensikt å se kortene, eller å iaktta hvor spilleren trekker kort fra (men det er korrekt å handle ut fra informasjon som man har fått ved å se en motstanders kort av vanvare*). *Når det gjelder tilfeller der en spiller kan ha fremvist kort med forsett - se §73. 6.å vise åpenbar mangel på ytterligere interesse for en giv (for eksempel ved å legge sammen kortene). 7.å bevisst variere det normale tempo for meldinger eller spill for å bringe en motstander ut av fatning. 8.å forlate bordet uten grunn før runden er offisielt avsluttet.

15 © NBF 1998 §75. MAKKERAVTALER A SPESIELLE MAKKERAVTALER Spesielle makkeravtaler må være fullstendig og ubetinget tilgjengelige for motstanderne (se §40), uansett om de er klart avtalt eller underforståtte. Den informasjon som formidles til makker gjennom slike avtaler må ha sitt grunnlag i meldinger, spill og betingelsene for den aktuelle giv. B BRUDD PÅ MAKKERAVTALER Det er ikke ukorrekt av en spiller å bryte makkeravtaler som er kunngjort, så lenge makkeren ikke er klar over at den blir brutt (men regelmessige brudd innenfor et makkerskap kan skape underforståtte avtaler, og disse må kunngjøres). Ingen spiller har noen plikt til å avsløre for motstanderne at han har brutt en kunngjort avtale, og hvis motstanderne deretter blir påført skade, for eksempel ved at de trekker feilaktig slutning av et slikt brudd på en avtale, har de ikke krav på erstatning.

16 © NBF 1998 §75. MAKKERAVTALER C SVAR PÅ SPØRSMÅL OM MAKKERAVTALER Når en spiller som svar på spørsmål fra en motstander forklarer hva makkers melding eller spill betyr (se §20**), skal ha avdekke all den spesielle informasjon som han får ut av det gjennom en makkeravtale eller erfaring fra makkerskapet. Men han behøver ikke avsløre slutninger som kan trekkes på grunnlag av generelle kunnskaper og erfaring. **§20 omhandler gjentagelse og forklaring av meldinger.

17 © NBF 1998 §75. MAKKERAVTALER D KORRIGERING AV FEIL I FORKLARING 1.NÅR DEN FORKLARENDE OPPDAGER SIN EGEN FEIL Hvis en spiller etterpå oppdager at han selv har gitt en feilaktig eller ufullstendig forklaring, må han omgående tilkalle TL (som vil anvende §21 eller §40C).

18 © NBF 1998 §75. MAKKERAVTALER 2.DEN FORKLARENDES MAKKER LEGGER MERKE TIL FEILEN En spillerfører, hvis makker har gitt en feilaktig forklaring, må ikke korrigere feilen før etter den avsluttende pass. Han må heller ikke indikere på noen måte at det er begått noen feil. En motspiller må ikke korrigere feilen før etter at spillet er fullført. Etter å ha tilkalt TL ved tidligste lovlige anledning (etter avsluttende pass som spillefører, etter avsluttet spill som motspiller), må spilleren informere motstanderne om at, etter hans mening, var makkers forklaring ukorrekt*. *Spillerens (og TLs) ansvar kan klargjøres ved to eksempler som viser hva som skjer etter at motstanderne har fått villedende forklaring. I begge de følgende eksempler har Nord åpnet med 1 NT og Syd, som har en svak hånd med lang ruterfarge, har meldt 2¨, som er ment som avslag.Imidlertid forklarer Nord som svar på spørsmål fra Vest, at Syds bud er sterkt og kunstig og spør etter majorfarger.

19 © NBF 1998 §75. MAKKERAVTALER Eksempel 1 - Feilaktig forklaring: Den foreliggende makkeravtale går ut på at 2 Ruter er et naturlig avslag - feilen ligger i Nords forklaring. Denne forklaringen er et lovbrudd, ettersom Øst-Vest har krav på en nøytral beskrivelse av Nord-Syds avtale (når et slikt lovbrudd påfører Øst-Vest skade, skal turneringslederen fastsette et justert resultat). Hvis Nord senere blir klar over sin feil, må Nord omgående gjøre TL oppmerksom på den. Syd må ikke gjøre noe som helst for å korrigere den feilaktige forklaringen så lenge meldingsforløpet fortsetter. Etter den avsluttende pass bør Syd, dersom Syd blir spillefører eller blindemann, tilkalle TL, og frivillig gi en korrigering av forklaringen. Hvis Syd blir motspiller, tilkaller Syd TL og korrigerer forklaringen når spillet er avsluttet.

20 © NBF 1998 §75. MAKKERAVTALER Eksempel 2 - Feilaktig bud: Makkeravtalen er som Nord har forklart - 2 Ruter er sterk og kunstig - og feilen ligger i Syds bud. Her er det ikke skjedd noe lovbrudd, ettersom Øst-Vest faktisk fikk en nøyaktig beskrivelse av Nord-Syds avtale. De har ikke noe krav på å få en nøyaktig beskrivelse av Nord- Syds hender. (Uansett om de blir påført skade eller ikke, skal turneringslederen la resultatet bli stående. Men hvis det ikke foreligger bevis for det motsatte, skal TL gå ut fra at det er gitt en feilaktig forklaring og ikke avgitt et feilaktig bud.) Syd må ikke korrigere Nords forklaring (eller gjøre TL oppmerksom på den) med det samme, og har heller intet ansvar for å gjøre det senere. I begge eksemplene vet Syd, som har hørt Nords forklaring, at budet 2 Ruter er blitt misforstått. Denne kunnskapen er "urettmessig informasjon" (se §16A), og Syd må derfor være omhyggelig med ikke å basere sine påfølgende handlinger på denne informasjon (hvis Syd gjør det, skal TL fastsette et justert resultat). Hvis Nord for eksempel kommer med et nytt bud på 2 Grand, har Syd urettmessig informasjon om at dette budet bare benekter fire kort i noen av majorfargene. Men Syds ansvar krever at Syd handler som om Nord hadde gjort et sterkt utgangsforsøk overfor en svak svarhånd, og dermed vist maksimumshånd.

21 © NBF 1998 §76. TILSKUERE A TILSKUERNES OPPFØRSEL UNDER MELDINGS- OG SPILLEFORLØPET 1.BARE ÉN HÅND En tilskuer bør ikke se på kortene til mer enn én spiller, uten etter særskilt tillatelse. 2.PERSONLIGE REAKSJONER En tilskuer må ikke tilkjennegi noen reaksjoner på meldinger eller spill mens en hånd er i spill. 3.SÆREGEN ADFERD ELLER BEMERKNINGER Så lenge en runde pågår, må tilskueren avholde seg fra særegen adferd eller bemerkninger av noe slag (innbefattet samtale med noen av spillerne). 4.HENSYN TIL SPILLERNE En tilskuer må på ingen måte forstyrre noen av spillerne.

22 © NBF 1998 §76. TILSKUERE B TILSKUEREN MÅ IKKE GRIPE INN I SPILLET En tilskuer kan ikke påtale en uregelmessighet eller feil, og heller ikke uttale seg om noe spørsmål vedrørende lovene eller faktiske forhold, unntatt på forespørsel av turneringslederen.


Laste ned ppt "© NBF 1998 §72. GENERELLE PRINSIPPER A OVERHOLDELSE AV LOVENE 1.DELTAGERNES GENERELLE FORPLIKTELSE Når man spiller turneringsbridge, skal man nøye overholde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google