Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© NBF 1998 §80. ARRANGERENDE ORGANISASJON En arrangerende organisasjon som leder en turnering i samsvar med disse lover, har følgende plikter og myndighet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© NBF 1998 §80. ARRANGERENDE ORGANISASJON En arrangerende organisasjon som leder en turnering i samsvar med disse lover, har følgende plikter og myndighet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 © NBF 1998 §80. ARRANGERENDE ORGANISASJON En arrangerende organisasjon som leder en turnering i samsvar med disse lover, har følgende plikter og myndighet: A TURNERINGSLEDER å oppnevne turneringsleder. Hvis det ikke finnes noen TL, bør spillerne peke ut en fra sine egne rekker til å utføre hans funksjoner. B FORHÅNDSARRANGEMENT å forberede arrangementet av turneringen, innbefattet spillelokaler, innkvartering og utstyr. C SPILLETIDER å fastsette dag og klokkeslett for hver omgang.

2 © NBF 1998 §80. ARRANGERENDE ORGANISASJON D PÅMELDINGSVILKÅR å fastsette påmeldingsvilkår. E SPESIELLE FORHOLD å fastsette spesielle betingelser for meldinger og spill (som for eksempel skrevne meldinger, meldebokser, skjermer - straffebestemmelser for handlinger som ikke overføres gjennom en skjerm, kan i så fall suspenderes). F TILLEGGSBESTEMMELSER å offentliggjøre eller meddele bestemmelser som kan supplere, men ikke stå i strid med disse lovene. G APPELLER å sørge for at det finnes en appellkomité.

3 © NBF 1998 §81. TURNERINGSLEDERENS PLIKTER OG MYNDIGHET A OFFISIELL STATUS Turneringslederen er den offisielle representant for den arrangerende organisasjon. B ANSVAR OG BEGRENSNINGER 1.TEKNISK LEDELSE Turneringslederen har ansvaret for den tekniske ledelse av turneringen. 2.OVERHOLDELSE AV LOVER OG BESTEMMELSER Turneringslederen er bundet av nærværende lover og av tilleggsbestemmelser som er kunngjort av den arrangerende organisasjon.

4 © NBF 1998 §81. TURNERINGSLEDERENS PLIKTER OG MYNDIGHET C PLIKTER OG MYNDIGHET Turneringslederens plikter og myndighet vil normalt omfatte følgende: 1.ASSISTENTER Å oppnevne assistenter i den utstrekning det kreves for utførelsen av vedkommendes plikter. 2.PÅMELDING Å motta påmeldinger og sette opp fortegnelse over deltagerne. 3.SPILLEFORHOLD Å sørge for at det vil være egnede spilleforhold, og gjøre deltagerne kjent med dem. 4.DISIPLIN Å sørge for å holde disiplin, og passe på at spillet blir avviklet på en ordentlig måte.

5 © NBF 1998 §81. TURNERINGSLEDERENS PLIKTER OG MYNDIGHET 5.LOVENE Å sørge for at lovene blir etterlevd, samt fortolke dem og gi spillerne råd om deres rettigheter og ansvar etter lovene. 6.FEIL Å korrigere enhver feil eller uregelmessighet som spillerne på en eller annen måte blir klar over, innen utgangen av den korrigeringsfrist som er fastsatt i samsvar med §79C**. **Korrigeringsfristen er normalt 30 minutter dersom arrangøren ikke har bestemt noe annet. 7.ILEGGELSE AV STRAFF Å ilegge straff når straff kommer til anvendelse. 8.AVKALL PÅ STRAFF Å gi avkall på straff selv om straff kunne komme til anvendelse, på eget skjønn eller etter anmodning fra den ikke-feilende side.

6 © NBF 1998 §81. TURNERINGSLEDERENS PLIKTER OG MYNDIGHET 9.TVISTEMÅL Å bilegge tvistemål og henvise omtvistede spørsmål til det rette utvalg når dette er nødvendig. 10. REGNSKAP Å samle inn scorene og sette opp liste over resultatene. 11. RAPPORTER Å rapportere resultatene til den arrangerende organisasjon slik at de kan bli offisielt registrert. D DELEGERING AV PLIKTER Turneringslederen kan delegere enhver plikt som er nevnt under pkt. C ovenfor, men blir ikke dermed fritatt for ansvaret for at de blir korrekt utført.

7 © NBF 1998 §82. KORRIGERING AV FEIL FREMGANGSMÅTE A TURNERINGSLEDERENS PLIKT Det er turneringslederens plikt å korrigere feil i fremgangsmåten og sørge for en avvikling av spillet som ikke står i strid med lovene. B KORRIGERING AV FEIL For å korrigere en feil i fremgangsmåten kan turneringslederen: 1.FASTSETTE JUSTERT RESULTAT Fastsette et justert resultat i samsvar med lovene. 2.FASTSETTE SÆRSKILT SPILLETID Utsette eller forlange at en bestemt mappe blir spilt.

8 © NBF 1998 §82. KORRIGERING AV FEIL FREMGANGSMÅTE C FEIL BEGÅTT AV TURNERINGSLEDEREN Hvis turneringslederen har truffet en avgjørelse, som han selv eller en eventuell hovedturneringsleder** senere finner ukorrekt, og ingen form for korrigering vil gjøre det mulig å regne ut poengene for mappen på normal måte, skal TL fastsette poeng direkte, og i så henseende betrakte begge sider som ikke-feilende. ** I større turneringer hvor det er flere turneringsledere, skal én turneringsleder være hovedansvarlig, mens de andre er hans assistenter.

9 © NBF 1998 §83. ORIENTERE OM RETTEN TIL Å APPELLERE Hvis turneringslederen mener at det vil være på sin plass å få overprøvet sin egen avgjørelse om et saksforhold, eller en anvendelse av skjønn (som for eksempel når TL tildeler et justert resultat ifølge §12), skal TL gi vedkommende deltager orientering om retten til å appellere.

10 © NBF 1998 §84. AVGJØRELSER I UOMTVISTEDE SAKSFORHOLD Når turneringslederen blir tilkalt for å avgjøre et spørsmål i forbindelse med lover eller bestemmelser, og det råder enighet om selve saksforholdet, skal TL dømme på følgende måte: A INGEN STRAFF Hvis det ikke er foreskrevet noen straff i lovene, og det ikke er noen grunn til at turneringslederen skal bruke sin myndighet til skjønnsmessig avgjørelse, gir TL spillerne beskjed om å fortsette meldingsforløpet eller spillet. B STRAFF IFØLGE LOVENE Hvis et gitt tilfelle klart faller inn under en paragraf som fastsetter en bestemt straff for uregelmessigheten, tildeler turneringslederen denne straffen og påser at den blir oppfylt.

11 © NBF 1998 §84. AVGJØRELSER I UOMTVISTEDE SAKSFORHOLD C SPILLEREN HAR FLERE VALGMULIGHETER Hvis en gitt paragraf gir en spiller et valg mellom flere former for straff, forklarer turneringslederen valgmulighetene og påser at én bestemt straff blir valgt og oppfylt. D TURNERINGSLEDEREN HAR FLERE VALGMULIGHETER Hvis en gitt paragraf gir turneringslederen et valg mellom å ilegge en bestemt straff eller å tildele et justert resultat, prøver TL å finne frem til et rettferdig resultat og dømmer, der hvor det er tvil, i den ikke-feilende sides favør. E SKJØNNSMESSIG STRAFF Hvis det har skjedd en uregelmessighet som lovene ikke har fastsatt en bestemt straff for, tildeler turneringslederen et justert resultat dersom det finnes en rimelig mulighet for at den ikke-feilende side er påført skade, samtidig som TL gjør den feilende side oppmerksom på retten til å appellere.

12 © NBF 1998 §85 AVGJØRELSER I OMTVISTEDE SAKSFORHOLD Når turneringslederen blir tilkalt for å ta en avgjørelse i et spørsmål i forbindelse med lover eller bestemmelser, og det ikke er enighet om selve saksforholdet, skal TL gå frem på følgende måte: A TURNERINGSLEDERENS VURDERING Hvis turneringslederen er overbevist om at selve saksforholdet er brakt på det rene, skal TL fatte en avgjørelse som beskrevet i §84. B NÅR SAKSFORHOLDET IKKE ER KLARLAGT Hvis turneringslederen ikke er i stand til å bringe saksforholdet på det rene til sin fulle tilfredshet, skal TL fatte en avgjørelse som gjør det mulig å fortsette spillet, og gjøre spillerne oppmerksom på at de har rett til å appellere.

13 © NBF 1998 §86. JUSTERT RESULTAT I LAGTURNERINGER A MIDDELSCORE VED IMP-BEREGNINGER Når turneringslederen velger å fastsette poeng direkte i form av 60% (se §84**) til en ikke-feilende deltager i en lagturnering, er dette 3 IMP. **§84E: Hvis det har skjedd en uregelmessighet som lovene ikke har fastsatt en bestemt straff for, tildeler turneringslederen et justert resultat dersom det finnes en rimelig mulighet for at den ikke-feilende side er påført skade, samtidig som TL gjør den feilende side oppmerksom på retten til å appellere.

14 © NBF 1998 §86. JUSTERT RESULTAT I LAGTURNERINGER B KORRIGERTE SCORER SOM IKKE BALANSERER I KAMPER ETTER UTSLAGSMETODEN Når turneringslederen tildeler korrigerte scorer som ikke balanserer hverandre (se §12C**) i kamper etter utslagsmetoden, blir resultatet for hver deltager regnet ut særskilt for vedkommende spill. Deretter blir gjennomsnittet av de to resultatene tildelt begge deltagerne. **Utdrag av §12C: Når turneringslederen fastsetter en korrigert score i stedet for den score som faktisk er oppnådd etter en uregelmessighet, er scoren for den ikke-feilende side den gunstigste score som ville vært rimelig dersom uregelmessigheten ikke hadde skjedd - og for den feilende side den mest ugunstige som i det hele tatt ville være sannsynlig. Scoren som tildeles de to sidene, behøver ikke balansere hverandre.

15 © NBF 1998 §86. JUSTERT RESULTAT I LAGTURNERINGER C UTSKIFTING AV SPILL Turneringslederen skal ikke anvende sin myndighet til å forlange omgiv av et bestemt spill ifølge §6 når resultatet av kampen, uten dette spillet, kan være kjent for deltagerne. I stedet tildeles et justert resultat.

16 © NBF 1998 §87. FEILSORTERT MAPPE A DEFINISJON En mappe betraktes som "feilsortert" hvis turneringslederen finnet at ett eller flere kort er lagt på feil plass i mappen, slik at deltagerne, hvis scorer skal sammenlignes direkte, ikke har spilt spillet i nøyaktig samme form. B UTREGNING AV FEILSORTERT MAPPE Når turneringslederen regner ut poengene for en feilsortert mappe, bringes det på det rene så langt som det er mulig hvilke scorer som er gjort på spillets korrekte form, og hvilke på den forandrede form. På dette grunnlag deler TL scorene i to grupper, og regner ut hver gruppe for seg i samsvar med bestemmelsene som er gitt av den arrangerende organisasjon**. **Hvis et spill av en eller annen grunn må regnes ut i to eller flere grupper (f.eks. en feildublett) skal "toppen" i hver gruppe aldri være mindre enn 60% av høyest oppnåelige poeng dersom spillet var regnet i én gruppe.

17 © NBF 1998 §88. TILDELING AV ERSTATNINGSPOENG Når en ikke-feilende deltager i en par- eller singelturnering må godta en prosentvis tildeling av poeng uten selv å ha begått noen feil og uten å ha noen valgmulighet, skal en slik deltager tildeles minimum 60% av det totale antall poeng deltageren kunne ha oppnådd på dette spillet, eller en så høy prosentandel av poengene som deltageren oppnådde som faktisk resultat på de øvrige spillene i vedkommende omgang, dersom denne prosentandelen var høyere enn 60%.

18 © NBF 1998 §89. STRAFFEBESTEMMELSER FOR SINGELTURNERINGER I singelturneringer skal turneringslederen håndheve både straffebestemmelsene som er gitt i disse lovene, og bestemmelsene om tildeling av justerte resultater, i samme utstrekning mot begge spillere på den feilende side, selv om bare én av dem skulle være ansvarlig for uregelmessigheten. Men når TL tildeler justert resultat, skal det ikke tildeles straffepoeng mot den feilendes makker, hvis denne etter Tls mening ikke har noe ansvar for lovbruddet.

19 © NBF 1998 §90. DISIPLINÆRSTRAFF A TURNERINGSLEDERENS MYNDIGHET I tillegg til å gjennomføre straffebestemmelsene i disse lovene kan TL også tildele straff for enhver forseelse som unødig hindrer eller forsinker spillet, sjenerer andre deltagere, bryter mot korrekt fremgangsmåte, eller krever at det tildeles justert resultat ved et annet bord. B FORSEELSER SOM KAN BLI GJENSTAND FOR STRAFF Forseelser som kan bli gjort gjenstand for straff, omfatter følgende - men er ikke begrenset til: 1.KOMME FOR SENT Når en deltager ankommer etter den kunngjorte starttid. 2.LANGSOMT SPILL Når en deltager spiller unødig langsomt.

20 © NBF 1998 §90. DISIPLINÆRSTRAFF 3.HØYLYTT DISKUSJON Ved enhver diskusjon om meldinger, spill eller resultat av en mappe når diskusjonen kan høres ved et annet bord. 4.SAMMENLIGNING AV SCORER Ved enhver sammenligning av scorer med en annen deltager så lenge vedkommende omgang pågår**. **Barometerturneringer og lignende turneringer er unntatt. 5.BERØRING AV ANNEN SPILLERS KORT Ved enhver berøring eller behandling av kort som tilhører en annen spiller (§7). 6.LEGGE KORTENE FEIL I MAPPEN Når ett eller flere kort plasseres i feil lomme på mappen.

21 © NBF 1998 §90. DISIPLINÆRSTRAFF 7.FEIL I FREMGANGSMÅTEN Ved enhver feil i fremgangsmåten (som for eksempel unnlatelse av å telle kortene på hånden, spill av feil mappe osv.) som medfører at noen av deltagerne får tildelt justert resultat. 8.UNNLATELSE AV Å FØYE SEG ETTER BESTEMMELSER OG INSTRUKSER Ved enhver unnlatelse av omgående å føye seg etter bestemmelsene for turneringen eller instrukser fra turneringslederen.

22 © NBF 1998 §91. STRAFF ELLER UTELUKKELSE A TURNERINGSLEDERENS MYNDIGHET I utførelsen av sine plikter har turneringslederen spesielle myndigheter når det gjelder å sørge for orden og disiplin, slik at TL kan tildele disiplinærstraff i form av straffepoeng, eller utelukke en deltager fra den pågående omgang eller deler av den (TLs myndighet på dette punkt er inappellabel). B RETT TIL Å DISKVALIFISERE Turneringslederen har særskilt myndighet til å diskvalifisere en deltager når det foreligger grunn til det. Diskvalifiseringen må godkjennes av en eventuell hovedturneringsleder** eller av den arrangerende organisasjon. **I større turneringer hvor det er flere turneringsledere, skal én turneringsleder være hovedansvarlig, mens de andre er hans assistenter.

23 © NBF 1998 §92. RETTEN TIL Å APPELLERE A DELTAGERNES RETT En deltager eller deltagerens lagkaptein kan appellere enhver avgjørelse turneringslederen har tatt ved vedkommendes bord. B TIDSFRIST FOR APPELL Enhver appell på en avgjørelse av turneringslederen må gjøres innen den tidsfrist som er fastsatt ifølge §79C**. **Tidsfristen er normalt 30 minutter dersom arrangøren ikke har bestemt noe annet. C HVORDAN APPELLEN ANMELDES Alle appeller skal gjøres gjennom turneringslederen. D ENIGHET BLANT DEM SOM APPELLERER En appell vil ikke bli prøvet med mindre begge spillere i et par (unntatt i singelturneringer), eller kapteinen på et lag, er enige i appellen. En fraværende spiller skal betraktes som enig.

24 © NBF 1998 §93. FREMGANGSMÅTEN VED APPELLER A HVIS DET IKKE FINNES APPELLUTVALG Hvis det ikke fines noe appellutvalg (eller turneringsutvalg), skal en eventuell hovedturneringsleder** behandle og ta avgjørelse om alle appeller. Det samme gjelder dersom appellutvalget ikke kan komme sammen uten at avviklingen av turneringen forstyrres. **I større turneringer hvor det er flere turneringsledere, skal én turneringsleder være hovedansvarlig, mens de andre er hans assistenter. B NÅR DET FINNES APPELLUTVALG Når det finnes appellutvalg, gjelder følgende fremgangsmåte: 1.APPELLEN GJELDER LOVANVENDELSE Hovedturneringsleder** skal behandle og ta avgjørelse om de deler av en appell som dreier seg utelukkende om lover eller reglement. hans avgjørelse kan appelleres til appellutvalget. **I større turneringer hvor det er flere turneringsledere, skal én turneringsleder være hovedansvarlig, mens de andre er hans assistenter.

25 © NBF 1998 §93. FREMGANGSMÅTEN VED APPELLER 2.ALLE ANDRE APPELLER Turneringsleder skal henvise alle andre appeller til appellutvalget for avgjørelse der. 3.PRØVING AV APPELLER Ved prøving av appeller kan appellutvalget anvende all den myndighet som ifølge disse lovene er tillagt turneringslederen, med unntak av at appellutvalget ikke kan tilsidesette TLs avgjørelse i spørsmål som gjelder lover eller reglement, eller når det gjelder TLs myndighet til å ilegge disiplinærstraff. Utvalget kan anbefale TL å omgjøre sin avgjørelse. C APPELL TIL NORSK BRIDGEFORBUND Etter at de ovennevnte metoder er uttømt, kan det gjøres en ytterligere appell til Norsk Bridgeforbund**. **I Norsk Bridgeforbund er det Lovutvalget (LU) som behandler slike appeller. Appeller til LU skal anmeldes gjennom turneringslederen.


Laste ned ppt "© NBF 1998 §80. ARRANGERENDE ORGANISASJON En arrangerende organisasjon som leder en turnering i samsvar med disse lover, har følgende plikter og myndighet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google