Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© NBF 1998 §9. FREMGANGSMÅTEN ETTER EN UREGELMESSIGHET A PÅTALE AV UREGELMESSIGHETER 1.UNDER MELDINGSFORLØPET Enhver spiller kan påtale en uregelmessighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© NBF 1998 §9. FREMGANGSMÅTEN ETTER EN UREGELMESSIGHET A PÅTALE AV UREGELMESSIGHETER 1.UNDER MELDINGSFORLØPET Enhver spiller kan påtale en uregelmessighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 © NBF 1998 §9. FREMGANGSMÅTEN ETTER EN UREGELMESSIGHET A PÅTALE AV UREGELMESSIGHETER 1.UNDER MELDINGSFORLØPET Enhver spiller kan påtale en uregelmessighet under meldingsforløpet, uansett om det er spillerens tur til å melde eller ikke, med mindre loven sier noe annet. 2.UNDER SPILLETS FORLØP a)SPILLEFØRER ELLER MOTSPILLERNE Spilleføreren og begge motspillerne kan påtale en uregel- messighet som skjer under spillets forløp, med mindre loven sier noe annet. b)BLINDEMANN (Blindemanns rettigheter er definert i §§42 og 43) 1.Blindemann kan ikke påtale en uregelmessighet som skjer under spillets forløp, men kan gjøre det etter at hånden er ferdigspilt. 2.Blindemann kan forsøke å hindre at spilleføreren begår en uregelmessighet (§41B2).

2 © NBF 1998 §9. FREMGANGSMÅTEN ETTER EN UREGELMESSIGHET B NÅR EN UREGELMESSIGHET ER PÅTALT 1.TILKALLING AV TURNERINGSLEDER a)NÅR SKAL TURNERINGSLEDER TILKALLES? TL må tilkalles med en gang når en uregelmessighet er påtalt. b)HVEM KAN TILKALLE TURNERINGSLEDER? Enhver spiller, inkludert blindemann**, kan tilkalle TL etter at en uregelmessighet er påtalt. **Blindemann kan ikke påtale en uregelmessighet mens spillet pågår, men han kan tilkalle TL etter at en annen spiller har påtalt en uregelmessighet. c)RETTIGHETENE BEHOLDES Ved å tilkalle TL mister ikke spilleren noen av de rettigheter han ellers måtte ha.

3 © NBF 1998 §9. FREMGANGSMÅTEN ETTER EN UREGELMESSIGHET d)MOTSTANDERNES RETTIGHETER Dersom en spiller påtaler en uregelmessighet som er begått av egen side, påvirker ikke dette motstandernes rettigheter. 2.VIDERE MELDINGER ELLER SPILL Ingen spiller skal foreta seg noe før turneringslederen har forklart alt som har med korrigering og med ileggelse av straff å gjøre. C NÅR EN UREGELMESSIGHET KORRIGERES I UTIDE Hvis en feilende spiller korrigerer en uregelmessighet i utide, kan det påføre spilleren ytterligere straff (se §26 om utspillsbegrensninger).

4 © NBF 1998 §10. TILDELING AV STRAFF A RETTEN TIL Å TILDELE STRAFF Det er utelukkende turneringslederen som har rett til å tildele straff når straff kan tildeles. Spillerne har ikke rett til å tildele (eller gi avkall på) straff på eget initiativ. B OPPHEVELSE AV STRAFF ELLER AVKALL PÅ STRAFF Turneringslederen kan godkjenne eller oppheve enhver tildeling av straff eller avkall på straff som spillerne har foretatt uten å være instruert av TL.

5 © NBF 1998 §10. TILDELING AV STRAFF C VALGMULIGHETER ETTER UREGELMESSIGHETER 1.FORKLARING AV VALGMULIGHETER Når lovene gir en valgmulighet etter at en uregelmessighet er skjedd, skal turneringslederen forklare alle valgmuligheter som står til rådighet. 2.VALG MELLOM FLERE MULIGHETER Hvis en spiller har flere valgmuligheter etter at det er skjedd en uregelmessighet, må spilleren gjøre sitt valg uten å rådføre seg med sin makker.

6 © NBF 1998 §11. FORSPILLELSE AV RETTEN TIL STRAFF A VED TILTAK AV DEN IKKE-FEILENDE SIDE Retten til å få ilagt straff for en uregelmessighet kan forspilles hvis en av spillerne på den ikke-feilende side gjør noe som helst før turneringslederen er tilkalt. TL skal dømme at retten til straff er forspilt når den ikke-feilende side kan ha fått en gevinst ved noe motstanderne senere har gjort i uvitenhet om straffen. B NÅR UREGELMESSIGHETEN BLIR PÅTALT AV EN TILSKUER 1.NÅR ANSVARET FOR TILSKUEREN LIGGER HOS DEN IKKE-FEILENDE SIDE Retten til å få ilagt straff for en uregelmessighet kan forspilles hvis uregelmessigheten først blir påtalt av en tilskuer hvis nærvær ved bordet er det ikke-feilende sides ansvar.

7 © NBF 1998 §11. FORSPILLELSE AV RETTEN TIL STRAFF 2.NÅR ANSVARET FOR TILSKUEREN LIGGER HOS DEN FEILENDE SIDE Retten til å korrigere en uregelmessighet kan forspilles hvis uregelmessigheten først blir påtalt av en tilskuer hvis nærvær ved bordet er den feilende sides ansvar. C STRAFF ETTER AT RETTEN TIL STRAFF ER FORSPILT Også etter at retten til å få ilagt straff er forspilt ifølge loven, kan turneringslederen tildele en straff i form av disiplinærstraff (se §90).

8 © NBF 1998 §12. TURNERINGSLEDERENS MYNDIGHET TIL Å ANVENDE SKJØNN A RETTEN TIL Å FASTSETTE ET JUSTERT RESULTAT Turneringslederen kan fastsette et justert resultat (korrigert score eller fastsette poeng direkte), enten på eget initiativ eller på anmodning av en spiller, men bare når loven gir ham myndighet til det - eller: 1.NÅR LOVENE IKKE HAR FASTSATT NOEN ERSTATNING Turneringslederen kan fastsette et korrigert resultat når denne finner at lovene ikke har fastsatt noen erstatning til den ikke- feilende deltager for et gitt lovbrudd begått av en motstander. 2.NÅR DET ER UMULIG Å SPILLE MAPPEN PÅ NORMAL MÅTE Turneringslederen kan fastsette poeng direkte hvis det ikke er mulig å foreta noen korrigering som kan føre til normalt spill av mappen (se §88).

9 © NBF 1998 §12. TURNERINGSLEDERENS MYNDIGHET TIL Å ANVENDE SKJØNN 3.NÅR DET ER SONET EN UKORREKT STRAFF Turneringslederen kan fastsette et justert resultat hvis det er sonet en ukorrekt straff. B INGEN KORRIGERING VED URIMELIG STRENG STRAFF Turneringslederen kan ikke fastsette et justert resultat med den begrunnelse at straffen som er fastsatt i lovene, enten er urimelig streng eller fordelaktig for den ene eller andre siden.

10 © NBF 1998 §12. TURNERINGSLEDERENS MYNDIGHET TIL Å ANVENDE SKJØNN C FASTSETTELSE AV JUSTERT RESULTAT 1.DIREKTE FASTSETTELSE AV POENG Når det på grunn av en uregelmessighet ikke kan oppnås noen score, tildeler TL poeng i samsvar med ansvaret for uregelmessigheten: middels minus (høyst 40% av det samlede antall poeng som skal tildeles i parturnering) til en deltager som har gjort en direkte feil; middels (50% i parturnering) til en deltager som bare delvis har gjort feil; middels pluss (minst 60% i parturnering) til en deltager som overhodet ikke har gjort feil (se §86 når det gjelder lagturnering og §88 når det gjelder parturnering). Poengene som er tildelt de to sidene, behøver ikke å balansere hverandre

11 © NBF 1998 §12. TURNERINGSLEDERENS MYNDIGHET TIL Å ANVENDE SKJØNN 2.KORRIGERING AV SCORE Når TL fastsetter en korrigert score i stedet for den score som faktisk er oppnådd etter en uregelmessighet, er scoren for den ikke-feilende side den gunstigste score som ville vært rimelig dersom uregelmessigheten ikke hadde skjedd - og for den feilende side den mest ugunstige score som i det hele tatt ville være sannsynlig. Scoren som tildeles de to sidene, behøver ikke å balansere hverandre. 3.Med mindre de forskjellige soneorganisasjonene i WBF be- stemmer noe annet, kan en appellkomité endre en korrigert score for å oppnå et mer rettferdig resultat.

12 © NBF 1998 §13. UKORREKT ANTALL KORT Når TL finner at én eller flere lommer i mappen har inneholdt et ukorrekt antall kort*, og en spiller med en ukorrekt hånd har avgitt en melding, kan TL dømme at given rettes opp og meldingene fortsetter uten korrigering, og at spillet spilles uten utskifting av spillere. Hvis han ikke dømmer slik, skal TL tildele poeng direkte, og kan også straffe en feilende spiller. Hvis det ikke er avgitt noen slik melding, skjer følgende: *Hvis tre hender er korrekte og én hånd er mangelfull, kommer §14 til anvendelse i stedet for §13. A INGEN SPILLER HAR SETT EN ANNEN SPILLERS KORT Turneringslederen skal korrigere avvikelsen som angitt nedenfor, og hvis ingen av spillerne fremdeles ikke har sett noen annen spillers kort, skal TL forlange at mappen blir spilt på normal måte.

13 © NBF 1998 §13. UKORREKT ANTALL KORT 1.OPPTEGNELSER AV HENDENE Når det finnes opptegnelser av hendene, skal turneringslederen fordele kortene i samsvar med opptegnelsene. 2.RÅDFØRE SEG MED ANDRE SPILLERE Hvis det ikke finnes opptegnelser av hendene, skal turneringslederen korrigere mappen ved å rådføre seg med spillere som har spilt den tidligere 3.FORLANGE OMGIV Hvis mappen er blitt gitt på en ukorrekt måte, skal turneringslederen forlange omgiv (§6).

14 © NBF 1998 §13. UKORREKT ANTALL KORT B NÅR EN SPILLER HAR SETT EN ANNEN SPILLERS KORT Når turneringslederen finner at: én eller flere lommer i mappen har inneholdt et ukorrekt antall kort,og: når det etter at mappen er rekonstruert i sin opprinnelige tilstand, viser seg at en spiller har sett ett eller flere kort av en annen spillers hånd,og: hvis turneringslederen kommer til: 1.UVESENTLIGE OPPLYSNINGER at opplysningene ikke vil forstyrre normal budgivning eller spill, så kan turneringslederen - dersom alle fire spillere er enige i det - tillate at mappen blir spilt og scoret på normal måte.

15 © NBF 1998 §13. UKORREKT ANTALL KORT 2.VESENTLIGE OPPLYSNINGER at opplysningene er vesentlig nok til å hindre normal budgivning eller spill - eller hvis noen spiller har innvendinger mot å spille mappen - skal turneringslederen fastsette poengene direkte, og TL kan også straffe en feilende spiller. C NÅR SPILLET ER FULLFØRT Når man etter at spille er fullført finner at én av spillernes hender opprinnelig hadde mer enn 13 kort og en annen spillers hånd tilsvarende færre, må resultatet annulleres. (Se også §90 om disiplinærstraff.)

16 © NBF 1998 §14. MANGLENDE KORT A UFULLSTENDIG HÅND OPPDAGES FØR SPILLET BEGYNNER når tre av hendene er korrekte og man før spillet begynner oppdager at den fjerde er mangelfull, ettersøker turneringslederen de manglende kortet, og: 1.ALLE KORT BLIR FUNNET Hvis alle manglende kort blir funnet, blir det satt tilbake i den mangelfulle hånden. 2.ALLE KORT BLIR IKKE FUNNET Hvis alle manglende kort ikke kan finnes, rekonstruerer turneringslederen given så nær opptil dens opprinnelige form som mulig, ved å bytte ut den mangelfulle kortstokken med en ny.

17 © NBF 1998 §14. MANGLENDE KORT B UFULLSTENDIG HÅND OPPDAGET UNDER SPILLET Når tre av hendene er korrekte, og man under spillet oppdager at den fjerde er mangelfull, ettersøker turneringslederen det manglende kortet og: 1.ALLE KORT BLIR FUNNET a)Hvis alle manglende kort blir funnet blant de kortene som er spilt, kommer §67 til anvendelse. b)Hvis alle manglende kort blir funnet et annet sted, blir de satt tilbake i den mangelfulle hånden og det kan ilegges straff (se 3. nedenfor).

18 © NBF 1998 §14. MANGLENDE KORT 2.ALLE KORT BLIR IKKE FUNNET Hvis alle manglende kort ikke blir funnet, blir given rekonstruert så nær den opprinnelige form som mulig ved å bytte ut den mangelfulle kortstokken med en ny, og det kan ilegges straff (se 3. nedenfor). 3.MULIG STRAFF De kort som settes tilbake i en hånd under de betingelser som er beskrevet i seksjon B av denne paragraf, betraktes som å ha tilhørt den mangelfulle hånden hele tiden. De kan bli straffekort (§50), og unnlatelse av å ha spilt dem kan innebære revoke.

19 © NBF 1998 §15. SPILL AV FEIL MAPPE A SPILLERNE HAR IKKE SPILT SPILLET TIDLIGERE Hvis spillerne spiller et spill som de ikke skal spille i den aktuelle runde: 1.SPILLET SCORES PÅ VANLIG MÅTE Normalt tillater turneringslederen at scoren blir stående dersom ingen av de fire spillerne har spilt spillet tidligere. 2.DET SETTES OPP ET SPILL SENERE Turneringslederen kan kreve at de to parene spiller det riktige spillet mot hverandre senere.

20 © NBF 1998 15. SPILL AV FEIL MAPPE B ÉN ELLER FLERE SPILLERE HAR SPILT SPILLET TIDLIGERE Hvis noen spiller et spill som vedkommende har spilt tidligere, enten mot riktige motstandere eller mot andre, blir score nummer to på dette spillet annullert for begge sider. TL skal i så fall fastsette poeng direkte for de deltagerne som på denne måte blir fratatt muligheten til å oppnå en gyldig score.

21 © NBF 1998 15. SPILL AV FEIL MAPPE C FEILEN OPPDAGES UNDER MELDINGS- FORLØPET Hvis TL under meldingsforløpet oppdager at noen spiller et spill som vedkommende etter planen ikke skal spille i den aktuelle runde, skal TL annullere meldingsforløpet, forvisse seg om at deltagerne sitter på korrekt plass, og at de er informert om sine rettigheter såvel i den aktuelle som i de påfølgende runder. Et nytt meldingsforløp begynner. Spillerne må gjenta meldingene fra det første meldingsforløpet. Hvis noen melding avviker fra tilsvarende melding i første meldingsforløp, skal TL annullere spillet. Hvis ikke, fortstter spillet på normal måte.

22 © NBF 1998 §16. URETTMESSIG INFORMASJON Spillerne har rett til å basere sine handlinger på informasjon fra lovlige meldinger og spill, samt fra spesielle adferdstrekk hos motstanderne. Men å basere sine handlinger på annen, urettmessig informasjon kan være lovbrudd. A URETTMESSIG INFORMASJON FRA MAKKER Det hender at en spiller gir sin makker urettmessig informasjon som kan antyde en bestemt melding eller et spill. Det kan for eksempel skje ved hjelp av en bemerkning, et spørsmål, svar på et spørsmål, eller ved markert nøling, unormal hastighet, spesielt ettertrykk, tonefall, gester, bevegelser eller andre spesielle adferdstrekk. I slike tilfeller kan makkeren ikke blant logiske alternative handlemåter velge en handlemåte som beviselig er blitt foreslått fremfor en annen ved hjelp av den urettmessige informasjonen.

23 © NBF 1998 §16. URETTMESSIG INFORMASJON 1.DET ER GITT URETTMESSIG INFORMASJON Hvis en spiller mener at en motstander har gitt sin makker urettmessig informasjon, og at dette muligens kan skade spillerens side, kan han - med mindre arrangørens bestemmelser forbyr det - umiddelbart gjøre oppmerksom på at han reserverer seg rett til å tilkalle TL senere. Hvis motstanderne benekter at det kan ha vært formidlet urettmessig informasjon, bør de omgående tilkalle TL.

24 © NBF 1998 §16. URETTMESSIG INFORMASJON 2.NÅR DET BLIR VALGT ET ULOVLIG ALTERNATIV Når en spiller har vektig grunn til å tro* at en motstander som hadde et logisk alternativ, har valgt en handlemåte som kan ha vært antydet ved urettmessig informasjon, bør denne straks tilkalle TL. TL skal forlange at meldingsforløpet og spillet fortsetter, om mulig bli ved bordet, og eventuelt tildele et justert resultat hvis han mener at det har skjedd et lovbrudd som har ført til skade. *Når spillet er slutt, eller for blindemanns vedkommende når hånden blir lagt med fremsiden opp.

25 © NBF 1998 §16. URETTMESSIG INFORMASJON B URETTMESSIG INFORMASJON FRA ANDRE KILDER Hvis en spiller ved et tilfelle mottar urettmessig informasjon om en mappe han er i ferd med å spille eller ennå ikke har spilt, bør TL straks gjøres oppmerksom på det, og helst av den som har mottatt informasjonen. Den urettmessige informasjonen kan for eksempel være å se på en feil hånd, ved å overhøre meldinger, resultater eller bemerkninger, ved å se kort ved et annet bord, eller ved å se et kort som tilhører en annen spiller ved eget bord før meldingsforløpet begynner. Hvis TL mener at informasjonen kan hindre normalt spill, kan han velge mellom å:

26 © NBF 1998 §16. URETTMESSIG INFORMASJON 1.KORRIGERE POSISJONENE RUNDT BORDET Hvis turneringsformen og utregningsmåten tillater det, og ingen andre har sett sine kort, kan TL korrigere spillernes posisjoner rundt bordet, slik at en spiller som har informasjon om en bestemt hånd, får denne hånden. 2.UTPEKE EN INNBYTTER Hvis alle spillere er enige i det, kan TL utpeke en midlertidig innbytter for å erstatte den spilleren som mottok den urettmessige informasjon. 3.FASTSETTE POENG DIREKTE TL kan straks fastsette poeng direkte.

27 © NBF 1998 §16. URETTMESSIG INFORMASJON CINFORMASJON FRA MELDINGER OG SPILL SOM BLIR TRUKKET TILBAKE En melding eller et spill kan bli trukket tilbake og erstattet med en annen melding eller spill - enten av en ikke-feilende side etter at en motstander har begått et lovbrudd, eller av en feilende side for å korrigere et lovbrudd. 1.IKKE-FEILENDE SIDE All informasjon som oppstår ved at en melding, et utspill eller et påspill blir trukket tilbake, er lovlig for den ikke-feilende side, uansett om det er deres egen eller motstandernes handling.

28 © NBF 1998 §16. URETTMESSIG INFORMASJON 2.FEILENDE SIDE For den feilende side er informasjon som fremkommer ved egen tilbaketrukket handling eller fra tilbaketrukket handling fra motstanders side, urettmessig. En spiller fra den feilende side kan derfor ikke blant logiske alternativer velge et alternativ som på grunn av den urettmessige informasjonen beviselig kunne fremstå som mer gunstig enn et annet.


Laste ned ppt "© NBF 1998 §9. FREMGANGSMÅTEN ETTER EN UREGELMESSIGHET A PÅTALE AV UREGELMESSIGHETER 1.UNDER MELDINGSFORLØPET Enhver spiller kan påtale en uregelmessighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google