Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkluderende arbeidsliv - et arbeidsliv for alle som kan og vil -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkluderende arbeidsliv - et arbeidsliv for alle som kan og vil -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkluderende arbeidsliv - et arbeidsliv for alle som kan og vil -
Landsmøte Norske Husøkonomers Forbund Clarion Ernst Hotell Kristiansand

2 Inkluderende arbeidsliv
Arbeid er godt for folk – - ARBEID GIR HELSE- - så hvorfor gir vi det ikke til de ”syke”? Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

3 Vi trenger alle som vil og kan!
Scenariet – og bakgrunn for IA: Økende fravær og uførepensjon For tidlig avgang fra arbeidslivet – reell pensjonsalder er ca 57 år Befolkningen blir eldre – stadig færre må forsørge stadig flere Mange får ikke tilgang til arbeidslivet Helsen ”svinger” i ulike faser av livet. Enten frisk eller syk? Engang ufør – alltid ufør? Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

4 Erkjennelsesplattformen
1994 – 2000: antall sykefraværsdager betalt av Folketrygden har økt med 75% 2000: Kostnader for bedriftene ved sykefravær er 85 millioner (NHO/SINTEF) 1993 – 2000: antall uføre økt med 70%. I Vest-Agder er personer uføre – 12.5% av arbeidsstyrken Gjennomsnittlig pensjonsalder er i under 57 år – 10 før alderpensjon Veksten i antall sykemeldt og uføre er mange ganger høyere enn antall sysselsatte. Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

5 Arbeidslivssenteret i Vest-Agder
Aldersammensetning Aldersgruppe 1996 2010 % 20 – 34 år - 13 35 – 49 år + 7 50 – 69 år + 36 Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

6 Norge i et internasjonalt perspektiv
Sykefravær Hvert år går det tapt ca årsverk Totalt økte fraværet med 48% på siste halvdel av 90-tallet – veksten ser nå ut til å flate ut 5% av de yrkesaktive stod for 80% av fraværet Uførepensjon Totalt ca 1980: Ca 6% av alle i yrkesaktiv alder; nå 10% 1993: nye : nye Prosentvis størst økning hos personer under 35 år Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

7 Prosjekt Inkluderende Arbeidsliv er
En nasjonal dugnad for Redusert sykefravær Inkludering av flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne Senere pensjonering Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

8 Intensjonsavtalen Undertegnet av regjeringen Stoltenberg
3. Oktober 2001 og partene i arbeidslivet Er altså en partssammensatt avtale, der partene er enige om å dra lasset sammen Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

9 Samarbeidsavtalen om å bl en Inkluderende Arbeidslivsbedrift
Er en avtale mellom Arbeidslivssenteret i det enkelte fylke og den enkelte bedrift/virksomhet som gir bedriften tilgang til Arbeidslivssenterets rådgivere og deres kompetanse -der rådgiverne skal fungere som ressurskoplere for bedriftene Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

10 Inkluderende arbeidslivsvirksomheter
Virksomhetene som inngår samarbeidsavtale blir godkjent som ”inkluderende arbeidslivsvirksomheter” (IA-virksomheter) IA-virksomhetene får særskilte rettigheter: Anledning til å benytte ”aktiv sykemelding” uten forhåndsgodkjenning av trygdeetaten En egen, fast kontaktperson i trygdeetaten til hjelp i oppfølgingen av sykemeldte BHT får en egen refusjonstakst i arbeidet med å tilbakeføre langtidssykemeldte/ uførepensjonister i arbeid Utvidet mulighet til å bruke egenmelding til 8 kalenderdager pr. sykefraværstilfelle (samlet tak på 24 dager pr. år) Ingen egenandel på tekniske hjelpemidler (-1/2 G) Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

11 Arbeidslivssenteret i Vest-Agder
”Tekniske” krav til IA-bedriften innen 3 måneder etter avtaleinngåelse: Utforming av delmål til minst et av hovedmålene Skriftlige sykefraværsrutiner Sykefraværsstatistikk Oppfølgingsplaner for alle med 8 ukers fravær Nye egenmeldings-kvoter settes i verk Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

12 Inkluderende arbeidsliv
Prosjektet ”Inkluderende arbeidsliv” (IA) er i et nasjonalt perspektiv den siste mulighet ved en frivillig ordning til å redde dagens sykelønns-ordning. Det er partene i arbeidslivet som ”eier” prosjektet I en internasjonal konkurransesituasjon er sykelønnsordningen meget god Fokus er på funksjon – ikke diagnose Arbeidet med avtalen foregår på den enkelte arbeidsplass Trygdeetaten er en hjelper og bidrar med metoder og virkemidler. Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

13 For å komme i gang som IA-bedrift
Kontakt Arbeidslivssenteret i ditt fylke – etter avklaringer i din bedrift Kanskje er din bedrift allerede en IA-virksomhet? Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

14 Om kunnskap Kahlil Gibran, ”Profeten”
Ingen kan lære deg noe som ikke allerede halvveis slumrer i din vitens morgendemring

15 Om visdom Kahlil Gibran, ”Profeten”
Hvis læreren virkelig er vis, ber han deg ikke komme inn i sin visdoms hus, men leder deg til din egen forstands dørterskel Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

16 Så – hvordan gjør vi det? DIALOGEN
Arbeidsplassen er den viktigste arenaen, der DIALOGEN mellom leder og ansatt og MEDVIRKNING er forutsetningene for å lykkes Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

17 Stille oss selv noen spørsmål om eget perspektiv – og bruk av språk?
Hvilket fokus har DU? Ressurs – eller risiko? Hva kan du – eller hva kan du ikke? Helse – eller sykdom? Nærvær – eller fravær? Mulighet – eller håpløshet ? Utfordring – eller byrde? Er begeret halvfullt - eller halvtomt? Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

18 Arbeidslivssenteret i Vest-Agder
Hva er helse? Noen definisjoner: En tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære - og ikke bare som fravær av sykdom og lyte WHO 1946 Det adferdsmessige repertoar av mottiltak man har for å møte risikable påkjenninger med Arne Ebeltoft 1986 Overskudd i forhold til hverdagens krav dvs en evne til å fungere eller mestre – altså en ressurs som gir styrke og motstandskraft Peter F. Hjort 1994 Evne til å kunne leve et økonomisk og sosialt produktivt liv Helse for alle 2000 Opplevd helse er en av de sikreste prediktorer for reell helse senere i livet! Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

19 Løsnings- eller problemfokus?
Fokus bort fra det/de syke – (for eksempel sykefravær) og over på det/de friske i organisasjonen - utvikle mer av det vi vil ha Hva fremmer helse? Hva fremmer mestring? LØFT: Det du sette fokus på – får du mer av! Hva er JEG flink til? Hva har JEG gjort som er bra? Hvordan spiller JEG andre gode – brukere? kollegaer? Fokus på Det som virker Fremtid Ressurser Suksess Utfordrer jeg MINE perspektiver og er jeg bevisst MINE valg? Hvordan velger JEG å møte arbeidslivets utfordringer? Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

20 Arbeidslivssenteret i Vest-Agder
VIKTIGE §§ i ARBEIDSMILJØLOVEN §14 Arbeidstakers informasjonsplikt §16 Arbeidsgivers ”omsorgsplikt” §12 Tilrettelegging generelt §13 Tilrettelegging for yrkeshemmede § 16 Arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

21 § 12. Tilrettelegging av arbeidet
1. Generelle krav Forholdene skal legges til rette for at arbeidstakerne gis rimelig mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeide. 2. Utforming av arbeidet Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det tas hensyn til den enkelte arbeidstakers mulighet for selvbestemmelse og faglig ansvar. Arbeidet skal ellers søkes utformet slik at det gir muligheter for variasjon og for kontakt med andre, for sammenheng mellom enkeltoppgaver og for at arbeidstakerne kan holde seg orientert om produksjonskrav og resultater. Arbeidet må tilrettelegges på en slik måte at den ansattes verdighet ikke krenkes. Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

22 § 14. Arbeidsgiverens plikter
Arbeidsgiveren skal sørge for at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt og at arbeidet blir planlagt, organisert og utført i samsvar med bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov, jfr. særlig §§ 7-13. For å sikre at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten, skal arbeidsgiveren: Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

23 § 14. Arbeidsgiverens plikter
a) under planlegging av nye eller endrede arbeidsplasser, endring av produksjonsmetoder, anskaffelse av tekniske innretninger og utstyr m.v., undersøke og vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak, b) sørge for en løpende kartlegging av det eksisterende arbeidsmiljø i virksomheten med hensyn til risikoforhold, helsefarer og velferdsforhold, og iverksette de nødvendige tiltak, c) sørge for en løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det kan være fare for at påvirkninger i arbeidsmiljøet kan utvikle helseskader på lang sikt, Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

24 § 16. Arbeidstakernes plikter
1. Arbeidstakerne skal medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det organiserte verne- og miljøarbeid i virksomheten. Arbeidstakerne skal utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra overordnet eller fra Arbeidstilsynet. De skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Blir arbeidstakerne oppmerksomme på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, skal de, dersom de ikke selv kan rette på feilen eller mangelen, straks underrette arbeidsgiveren eller den arbeidsgiveren har gitt fullmakt, verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere. Arbeidstakere som blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som de mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet, skal melde fra til arbeidsgiveren eller dennes representant. Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

25 Hva innebærer medvirkning?
Endre holdning? min – eller andres? Si ifra Ta initiativ Skape arenaer Våge noe Ta ansvar For egen utvikling For andres utvikling For å etablere kontakt/dialog Hvordan jeg har det hvordan jeg tar det? Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

26 En handlingsmodell Nytrø 1995
Arbeidsmiljø mennesker som registrerer, tolker og handler helseeffekt Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

27 Arbeidslivssenteret i Vest-Agder
Nytrøs modell synliggjør det handlingsrom den enkelte har i feltet mellom omgivelsenes eller arbeidets krav og det resultat /den helseeffekt denne påvirkningen vil kunne ha på den enkelte. Modellen understreker at individets forutsetninger er ulike for om en påvirkning oppfattes belastende eller ikke, og at mestringsstrategier kan variere fra person til person. Modellen illustrerer at det er et “filter” mellom årsak (her arbeidsmiljø) og resultat (her helseeffekt) som sier noe om at situasjonen slett ikke er lineær: at mennesket og arbeidsmiljøet interagerer, at en gitt situasjon/belastning kan oppfattes ulikt av forskjellige individer og at mestringsstrategien vil være avhengig av den enkeltes erfaring og forutsetninger. Belastning sett i rammen av modellen er altså ikke en gitt størrelse, men påvirkes gjennom den enkeltes handlingskompetanse og -handlingsforutsetninger. Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

28 Psykologiske jobbkrav Einar Thorsrud
at arbeidet er variert muligheter for læring å kunne fatte egne beslutninger muligheter for samarbeid/samhandling få anseelse og respekt se sitt arbeid i en større sammenheng at arbeidet er forenlig med en ønsket fremtid Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

29 Helsefremmende arbeidsplasser – en arena for mestring og utfordring
Innebærer: En organisasjons investering i fremtiden ved å arbeide for å utvikle robuste arbeidstakere i sunne organisasjoner ved å fremme aktiv medvirkning oppmuntre til personlig utvikling Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

30 Arbeidslivssenteret i Vest-Agder
Blås støv av ”sannhetene” mine så vi kan se på dem sammen – er du snill pirk og plukk på påstandene mine – lek med meningene mine, rot opp i tankene mine – selv når jeg nødig vil Pernille Svenøe Arbeidslivssenteret i Vest-Agder

31 Arbeidsfordeling Tr.ktr – Arb.livssenter
Oppgave A Løpende oppfølging av sykemeldte Oppgave B Rådgivning til arbeidsgiver i vanskelige saker Oppgave C Systemrettet bistand Individ rettet bistand Lokalt Trygdekontor Trygdeetatens Arbeidssenter -Senter for inkluderende arbeidsliv Arbeidslivssenteret i Vest-Agder


Laste ned ppt "Inkluderende arbeidsliv - et arbeidsliv for alle som kan og vil -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google