Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11.februar 2009, Høgskulen i Sogn og Fjordane Christine Moe Hovind Profesjonsperspektivet i meldinga - lærerrolla.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11.februar 2009, Høgskulen i Sogn og Fjordane Christine Moe Hovind Profesjonsperspektivet i meldinga - lærerrolla."— Utskrift av presentasjonen:

1 11.februar 2009, Høgskulen i Sogn og Fjordane Christine Moe Hovind Profesjonsperspektivet i meldinga - lærerrolla

2 Læreren som aktør eller brikke? Hvilken rolle mener vi lærerne i framtidens skole skal ha? Hvilken lærerutdanning kan støtte opp om denne lærerrollen? Forenklet kan vi se lærerutdanningen fra to ytterpunkter. s2

3 Profesjonsperspektivet i meldingen s3

4 En framtidsrettet utdanning? s4

5 christine moe hovinds5 Norsk næringsliv kan ikke leve med at vi får svært svake resultater fra både nasjonale prøver og internasjonale PISA-målinger. OECDs målinger viser at Olas skoleprestasjoner er så svake i forhold til finske Ilkkas at det tilsvarer 2 1/2 års skolegang. Det utgjør en dramatisk forskjell. Det er selvinnlysende at vi må gjøre noe – både for Olas skyld og for samfunnets. Vel 200 000 arbeidstakere i privat og offentlig sektor mangler grunn­ leggende ferdigheter i basisfagene. De kan ikke lese og forstå en komplisert busstabell. Hvordan skal de da kunne forholde seg til arbeidslivets krav til omstilling? Det bør være en skikkelig vekker, sa Erling Øverland.. NHO-president Erling Øverland under åpningen av Kunnskapslandet Norge.

6 En utdanningspolitisk pådriver s6

7 En offensiv og ansvarstagende profesjon

8 Utdanningsforbundet sterk engasjert solidarisk profesjonell

9 Vi har et felles ansvar: en sterk profesjonsidentitet stolthet over læreryrke vilje til å være en motkraft og ta ansvar et sterkt fellesskap en solid verdiorientering

10 Kjernen i profesjonskunnskapen faglig kompetanse didaktisk kompetanse sosial kompetanse endrings- og utviklingskompetanse yrkesetisk kompetanse (Rammeplan for lærerutdanningene) ledelseskompetanse

11 Kjennetegn på en profesjon viktig samfunnsoppgave forplikta på et oppdrag krav om særlig innsikt og kompetanse monopol autonomi formell utdanning medprodusenter av ny kunnskap egen profesjonsorganisasjon felles profesjonsspråk (BUPL)

12 En krevende profesjon stiller krav til: seg selv kollegaer ledelse styresmakter foreldrene

13

14 Tiltakende byråkratisering …

15

16 Kvalitetsutfordringer og testing

17

18 Engasjement Ein offensiv og ansvarstakande profesjonalitets18

19 Vitenskapelig tilnærming til yrke Ein offensiv og ansvarstakande profesjonalitets19

20 Hvilken ”forskningsverden” skal studentene introduseres for? Bredt anlagt forskningstilnærming Forskningen som har nærhet til praksisfeltet Samtidig må praksisfeltet studeres med distanse Jens Rasmussen med flere : 1.Praksisviten 2.Profesjonsviten 3.Vitenskapelig viten s20

21 En helhetlig og skolenær lærerutdanning? s21

22 Lærer for framtiden For å styrke lærerrollen og skape en læreridentitet som bringer skolen framover, foreslår regjeringen et nytt og utvidet pedagogikkfag Betydningen av at elevene lærer grunnleggende ferdigheter skal vektlegges Skal sette lærerne i stand til å møte elevers sosiale problemer og andre forhold som hemmer læring De skal få innsikt i hvordan skolen i samarbeid med andre instanser kan bidra til å løse slike problemer s22

23 Hovedutfordringer og tiltak Styrket kvalitet og relevans i utdanning av lærere Kvalitetsutvikling og styring av lærerutdanningene Økt tilgang på dyktige og motiverte lærere s23

24 Styrket kvalitet og relevans i utdanningen To ulike løp Faglig fordypning Mastergrad ”Pedagogikk og elevkunnskap” Praksisopplæring Veiledning av nyutdannede Forskerskoler Sentra for framragende undervisning Med mer… s24

25 Kvalitetsutvikling og styring av lærerutdanningen Tydeligere krav og forventninger til lærerstedene Ny nasjonal og internasjonal kunnskap om skole og lærerutdanning og endringer i skole skal danne grunnlaget Gode arenaer for faglige drøftinger og samhandling med yrkesfeltet Partnerskap Tydelige mål og indikatorer som kan måle kvalitetsutvikling Følgegruppe Med mer. s25

26 Økt tilgang på dyktige og motiverte lærere Øke tilgangen på lærere Alle deler av landet Tiltak: avskriving av studielån, nasjonal rekrutteringskampanje, lektor II, veiledningsordning mm s26

27 Lærerrollen omtales i tre hovedområder 1.Læreren i møte med elevene 2.Læreren som del av et profesjonelt fellesskap 3.Læreren i møte med foreldre og andre samarbeidspartnere s27

28 Gode intensjoner – svake forpliktelser Yrkeslangt perspektiv Vage formuleringer Svake forpliktelser Utredninger Pilotprosjekt Langt perspektiv Veiledning Kompetanseområder Svært detaljert på innholdet i pedagogikkfaget Partnerskap s28

29 Partnerskap s29

30


Laste ned ppt "11.februar 2009, Høgskulen i Sogn og Fjordane Christine Moe Hovind Profesjonsperspektivet i meldinga - lærerrolla."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google