Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 1.Overordnet blikk 2.Evaluering av tariffoppgjøret 2012 3.Noen aktuelle saker 4.LO-kongressen 2013 5.Stortingsvalget 2013 Den faglige situasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 1.Overordnet blikk 2.Evaluering av tariffoppgjøret 2012 3.Noen aktuelle saker 4.LO-kongressen 2013 5.Stortingsvalget 2013 Den faglige situasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2 1.Overordnet blikk 2.Evaluering av tariffoppgjøret 2012 3.Noen aktuelle saker 4.LO-kongressen 2013 5.Stortingsvalget 2013 Den faglige situasjonen

3 3 Arbeidsløshet i noen land

4 4 Stor oppgang i sysselsettingen

5 Høy reallønnsutvikling i Norge 5

6 Høy lønnsvekst har gitt høye kostnader 6 Løft i reallønnsnivå (kjøpekraft) fra 2000 til 2013: Norge:43 % Sverige: 22 % EU15: 8 %

7 Utfordring for eksportindustrien: Lav etterspørsel ute og sterk krone 7

8 Tariffoppgjøret 2012 - frontfaget To ukers lønnet omsorgspermisjon ved fødsel Innleide fra vikarbyråer sikres samme vilkår som fast ansatte Bemanningsselskaper omfattes av overenskomstens virkeområde og overenskomst for bemanningsselskaper sies opp Enighet om å arbeide for en mer partsstyrt allmenngjøringsordning Generelt tillegg på kr 1,25 pr time Korte velferdspermisjoner omfatter også tannlegebesøk Satsen for matpenger hevet til kr 76,00 Industrioverenskomst (VO, Teko, Nexans, Teknologi og Data) 2-4 rotasjon offshore med full lønnskompensasjon Forbedring av rammeavtalen for arbeidstid ut over 10,5 timer 8

9 Tariffoppgjøret 2012 - overenskomstene Overenskomstene – gjennomgående: Sikret frontfagsløsningene Heving av minstelønnssatsene Heving av betalingsbestemmelsene Gjennomslag for viktige forbedringer i flere overenskomster Organisasjonsmessige forhold: God gjennomføring av forhandlinger, mekling og uravstemning Evaluering – organisasjonsmessig del og politisk del Forbundsstyret behandler rapportene i sitt møte i november. Tariffrevisjonen 2014 Arbeidet er påbegynt gjennom evalueringsarbeidet. 9

10 Sikring av kjøpekraft + litt til? Årets lønnskrav var sikre kjøpekraft og prioritering av lavlønte Overheng 1,3% + sentrale tillegg + forventet lokal lønnsglidning er av Riksmekler anslått til å gi en samlet lønnsvekst på i underkant av 4% Prisstigningen ble av TBU anslått til 1,25% - blir ventelig noe lavere Betyr at vi får sikret kjøpekraft og mange får økt kjøpekraft Økningen i minstelønningene er treffsikkert tiltak for de som ligger lavest. I år i overkant av 7,2% økning fra 2010-satsene. Enkelte områder rundt 8,5% Siste 10-året har vi hatt en gjennomsnittlig økning i minstelønnssatsene på 45-48% Gjennomgående (minst) like god økning i fagarbeidertilleggene 10

11 Oppfølging av viktige saker fra årets oppgjør Industrioverenskomsten viktig fundament for økt faglig styrke og viktig for bredden og tyngden i frontfaget En rekke utvalgsarbeid skal gjennomføres innen flere overenskomstområder som gjelder overenskomststruktur - også med sikte på å bli del av Industrioverenskomsten Opplæring i nye bestemmelser om innleie er kommet godt i gang Arbeidet med forenkling og mer partsstyrt allmenngjøringsordning ivaretas direkte av forbundsleder 11

12 Dagpenger under permittering NAV har foretatt praksisendring i utbetalinga av dagpenger under permittering Har ført til at permitterte ikke innvilges dagpenger Følges opp politisk overfor departementet Det må være påregnelighet mellom permitteringer etter Hovedavtalen og dagpenger fra det offentlige (folketrygden). Permittering er viktig virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken. Gjør at bedriften beholder ansatte/kompetanse i perioder med midlertidig bortfall av arbeid Se FFs sirkulære nr. 2 -2012 12

13 Statsbudsjettet 2013 Budsjettet for 2013 viser et overskudd på 380 mrd. kroner Totale utgifter er på 1 065 mrd. kroner Stort overskudd relateres til petroleumsvirksomheten (netto kontantstrøm til staten fra oljevirksomheten på 375 mrd. kroner) Lav arbeidsledighet (2,4%) Stor aktivitet – stor arbeidsinnvandring (I Oslo er hver 3. arbeidstaker under 25 år fra Sverige. 50% innen byggebransjen i Norge er fra Baltikum/Polen) Sosial dumping fortsatt stor utfordring Sterk norsk krone skaper problemer for eksport – høyt kostnadsnivå en utfordring (ref. diskusjonen om 2-delt økonomi – petroleumsrelatert vs. annen eksportindustri). 13

14 LO-kongressen 2013 Forslagsprosessen – frist til LO 1. november Forbundsstyret behandler innkomne forslag 30. oktober Noen aktuelle tema LO og Forbundene – oppgavefordeling, ressurser, prioriteringer mv Tjenestepensjon, AFP og seniorpolitikk Utdanning, fagopplæring og lærlingplasser Rammevilkår for industrien, statlig investeringsfond, energi, miljø Boligpolitikk Forslag knyttet til den norske arbeidslivsmodellen og sosial dumping EØS Samferdselspolitikk Dagpenger, permitteringer Palestina og Vest Sahara Mange hovedavtaleforslag (behandles senere) 14

15 2013 et viktig år Mellomoppgjør LO-kongressen Stortingsvalg Hovedavtaleforhandlinger Debatt og forslagprosess tariffrevisjonen 2014 I tillegg kommer alt annet faglig/politisk/organisasjonsmessig arbeid 15

16 Prioriterte oppgaver 2013 Rekruttering og organisasjonsutvikling 16 000 nye medlemmer, redusere andelen utmeldte og strøkne Skolering og oppfølging av klubber og tillitsvalgte i bruk av tariffavtalenes bestemmelser om innleide og organisere dem Synliggjøring av Fellesforbundet 25 år Lokale arrangementer og sentral konferanse Stortingsvalget 2013 Lokalt og sentralt arbeid og aktiviteter for fortsatt rød-grønt flertall 16

17 Vil vi ha ham som vår nye arbeidsminister? 17 Foto: Håvard Sæbø

18 Valget 2013 – Med Høyre får vi Høyrepolitikk Torbjørn Røe Isaksen om endringer i AML : Endringer vil bli et sted mellom forslagene fra Bondevik II i 2005 og dagens AML Avskaffe ordningen med regionale verneombud innen hoteller, restauranter og innen renhold Øke antall timer man kan arbeide overtid Ikke lette dokumentasjonskravet for allmenngjøring Lettere å ansatte midlertidig Øke grensene for antallet timer det er tillatt å arbeide per uke Spørsmålet blir: Hva mer kommer??? 18

19 19


Laste ned ppt "2 1.Overordnet blikk 2.Evaluering av tariffoppgjøret 2012 3.Noen aktuelle saker 4.LO-kongressen 2013 5.Stortingsvalget 2013 Den faglige situasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google