Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”HAKKESPETTBOKA” 2012 1 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør  Hvem gjør hva og når?  Gangen i et tariffoppgjør  Enkelte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”HAKKESPETTBOKA” 2012 1 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør  Hvem gjør hva og når?  Gangen i et tariffoppgjør  Enkelte."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 1 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør  Hvem gjør hva og når?  Gangen i et tariffoppgjør  Enkelte ord og uttrykk

2 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 2 Forberedende arbeid før konflikt er et faktum  Kontakt med bedriften  Klubbstyret må ta kontakt med bedriftsledelsen i god tid før en eventuell konflikt er et faktum for å avklare  hvordan kontakten mellom partene skal gjennomføres i en konfliktsituasjon, og på hvilket grunnlag slik kontakt skal tas  nedkjøring av produksjonen  bruk av klubbkontoret  nødvendige vakter for å sikre at utstyr ikke skades samt sikring mot brann, tyveri o.l.  situasjonen for lærlingene  forholdet til andre grupper  hjemreise for arbeidstakere som jobber utenfor bedriften  trekk av ekstrakontingent

3 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 3 Forberedende arbeid før konflikt er et faktum  Kontakt med medlemmene  Klubben må holde god kontakt med medlemmene under en konflikt, og klubbstyret må  ha oppdatert kontaktinformasjon til medlemmene  ha oppdatert kontoinformasjon  orientere medlemmene om bakgrunnen for konflikten før den iverksette  orientere medlemmene om spesielle forhold på arbeidsplassen (redusert ad- gang, streikebryteri, behov for å ta med nødvendige personlige eiendeler før konflikten starter etc.)

4 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 4  Personlig økonomi  En konflikt er alltid en økonomisk belastning og skaper ofte gnisninger dersom den varer lenge  Avdelingen bør kontakte banker/kredittinstitusjoner med sikte på å få avtalt utsettelse for medlemmene av avdrag og renter så lenge konflikten varer Forberedende arbeid før konflikt er et faktum

5 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 5 Forhandlingenes gang

6 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 6 Uravstemning  Avdelingsstyret har ansvaret for uravstemningen  Forbundet redegjør for reglene i eget sirkulære/brev  ref. forbundets vedtekter kap 5 og HA § 3-4  medlemmene skal fortrinnsvis kunne stemme på arbeidsplassen  stemmesedler finnes sammen med forslaget – andre stemmesedler skal ikke benyttes  avdelingen må sørge for at orienteringsmøter om forslaget etc. er avviklet før avstemningen foretas - avstemningen kan ikke skje på dette møtet  medlemmene har stemmeplikt etter vedtektene og HA

7 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 7 Uravstemning  Gjennomføring  Avstemningen ledes av et stemmestyre – minst 3 medlemmer  avdelingsstyret, avdelingsvalgt stemmestyre, klubbstyre eller stemmestyre valgt på arbeidsplassen – bør ha erfaring  avstemningen skal fortrinnsvis skje samlet for hele bedriften – kan foregå gruppevis (må da også være et stemmestyre pr. gruppe)  avstemningen skal skje ved personlig fremmøte - stemmestyret fører kontroll mot medlemsliste  enkeltstående medl. stemmer i sin avdeling

8 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 8 Uravstemning  Postal avstemning  Forbundet gir særskilt melding om dette der det er aktuelt  Avstemning offshore / anlegg  Klubber med medlemmer offshore/på anlegg sørger for tilgjengelig materiell og trekklister til kontaktperson  avstemningen foretas samme dag som for øvrige  tillitsvalgte offshore/på anlegg er stemmestyrer  resultatet meldes pr. telefon til klubben(e) som har medlem- mer som har avgitt stemme, umiddelbart - stemmesedler og avkryssede lister sendes klubben(e) – klubben(e) melder videre til avdelingen  klubbstyret legger til rette for medlemmer på land - evt. informere om mulighet for å stemme i avdelingen

9 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 9 Uravstemning  Kontroll  Det må sørges for hensiktmessig(e) stemmeurne(r)  Det skal holdes oppsyn med stemmeurnen(e)  Det er ikke tillatt å stemme for andre – kun èn stemme kan levers fra hvert medlem  Klubbstyret har, ved siden av stemmestyret, ansvaret  skal påse at avstemningen foregår hemmelig og på en betryggende måte  Protokoll  Etter avstemningen telles stemmene og det settes opp protokoll med resultatet – skal signeres av stemmestyret  levers så til avdelingsstyret sammen med stemmesedlene

10 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 10 Uravstemning  Rapportering  Avdelingen rapporterer resultatet pr. telefon til forbundet stemmeprotokollen sendes pr. faks umiddelbart  Stemmesedler oppbevares til forbundet sier noe annet  Offentliggjøring  Kun av forbundet – må ikke skje fra avd. eller klubb  Gjennomføring  Viktig at tillitsvalgte i avd. og klubber sørger for at den nye tariffavtalen blir gjennomført korrekt og iht. informasjon forbundet har gitt

11 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 11 Arbeid under konflikt  Konfliktens omfang  I utgangspunktet er det kun organiserte arbeidstaker som omfattes av tariffavtalen som plassfratrer  lærlinger og lærekandidater tas ikke ut i konflikt uten særskilt varsel, ref. HA § 3-2 nr. 1 (lærlinger innenfor Riksavtalen har tradisjonelt vært tatt ut)  lærlinger kan permitteres med 7 dagers varsel ─ må ikke gjøre annet arbeid enn det som omfattes av opplæringen ─ læretiden kan forlenges ─ har rett til konfliktstønad hvis medlem

12 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 12 Arbeid under konflikt  Konfliktens omfang (forts.)  Forholdet til leiefolk etc. som utfører ordnært produksjonsarbeid må tas opp med bedriften  forbundet mener heller ikke disse kan arbeide  Overføring av produksjon  Forbundet mener at medlemmer av utenlandske forbund ikke skal påta seg overført konfliktrammet arbeid  viktig at tillitsvalgte varsler avdelingen dersom de får kjennskap til overføring eller planer om det

13 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 13 Arbeid under konflikt  Streikevakter  Avdelingsstyret har ansvaret for at det organiseres streikevakter – i praksis etter forslag fra klubbstyrene i tillegg til opplegg  skal sørge for at det ikke utføres konfliktrammet arbeid  må opptre bestemt, men med ro og verdighet  Streikebryteri  At andre utfører konfliktrammet arbeid  forsøk på streikebryteri må straks meldes til avdelingsstyret – hvis det ikke kan stoppes lokalt, må forbundet varsles

14 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 14 Arbeid under konflikt  Mønstringsmøter  Avdelingsstyret skal avholde mønstringsmøter en gang i uka – det første så tidlig som mulig (planleggingen må skje før en eventuell konflikt er et faktum)  skal bruks til å gi nødvendig informasjon  kan avholdes klubbvise dersom avdelingen finner det mer hensiktsmessig  medlemmene har møteplikt

15 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 15 Økonomiske forhold  Konfliktstønad  Forbundsstyret fastsetter stønadens størrelse  utbetales fra konfliktens første dag  vedtektenes pkt. 5.3.2.1 nr. 2 fastslår at ─ medlemmer må ha betalt kontingent til et LO-forbund i minst 2 uker før arbeidsstans ─ gjeninntrådte medlemmer må ha betalt kontingent i et LO- forbund i minst 12 uker før arbeidsstans ─ medlemmet må ikke skylde kontingent for mer enn 2 mndr.

16 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 16 Økonomiske forhold  Konfliktstønad (forts.)  egne satser for medlemmer som går ordninger med gjennomsnittsberegnet arbeidstid  deltidsansatte får stønad beregnet iht. antall timer  medlemmer som får sykelønn når arbeidsstans iverksettes, eller medlemmer i militær-/siviltjeneste, får stønad fra den dag de friskmeldes/dimitteres  utbetales direkte fra forbundet  medlemmer som uten grunn ikke deltar i avstemningen kan miste retten til stønad – tvist mellom avdeling og medlem avgjøres av forbundsstyret  medlemmer som tar annet arbeid må varsle avdelingen – stønaden bortfaller i arbeids- perioden

17 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 17 Økonomiske forhold  Ekstrakontingent  Forbundsstyret bestemmer når ekstrakontingent skal skrives ut, og vil gi detaljerte retningslinjer om hvordan den skal innkreves  medlemmer i arbeid, og som ikke er rammet av konflikt, plikter å betale  Utenlandske arbeidstakere  Det er ingen regler i vedtekten om utbetaling av konfliktstønad til arbeidstakere i utenlandske forbund  dersom slike medlemmer deltar i konflikten på lik linje med våre medlemmer (deltar på mønstrings- møter, er streikevakter etc.), skal de ha stønad fra oss

18 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 18 Andre forhold  Ferie / feriepenger  Ferieloven alminnelige regler gjelder  fastsatt ferie kan ikke ensidig endres av arbeidsgiver  ikke fastsatt ferie må varsles på vanlig måte (2 mndr.) - arbeidsgiver må også overholde drøftingsplikten  feriepenger som er opptjent foregående år skal utbetales på vanlig måte  feriepenger som er opptjent inneværende år utbetales ikke ved fratreden i forbindelse med arbeidskamp

19 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 19 Andre forhold  Sykepenger  Folketrygdlovens § 8-31 regulerer dette  sykemeldt av lege før arbeidskamp; rett til sykepenger  egenmelding eller legeerklæring etter arbeids- kamp er iverksatt, ikke rett til sykepenger  Forsikringsdekning  LOs fritidsulykkeforsikring gjelder medlemmer i konflikt  innebærer at streikevakter eller medlemmer som deltar i andre aktiviteter, er dekket  Permisjoner  Innvilget permisjon med lønn før konflikten rammes ikke av den og kan gjennomføres – ellers ikke rett til å få innvilget permisjoner etter tariffavtaler

20 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 20 Andre forhold  Permitteringer  Arbeidsstans i egen bedrift  arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikt kan permitteres etter HA § 8-1 – skal gis 14 dagers varsel  Arbeidsstans i annen bedrift  kan gi saklig grunn for permittering – varslingsfristen på 14 dager gjelder ikke, men varsel skal gis så tidlig som mulig, jf. HA § 8-3 nr. 4  Konferanseplikten gjelder, ref. også varslingsfristen etter HA § 8-3 nr. 1 og 2  Arbeidsgivers lønnsplikt gjelder ikke ved per- mittering som følge av arbeidskamp  Permitterte mister retten til dagpenger under arbeidskamp, jf. ftl § 4-22

21 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 21 Andre forhold  Dispensasjoner  Utgangspunktet er at alt arbeid er blokkert  ønsker bedriften unntak må den søke om dispensasjon fra arbeidsnedleggelsen til sin arbeidsgiverorganisasjon  arbeidsgiverorganisasjonen vurdere søknaden og tar evt. kontakt med forbundet (direktebedrifter søker direkte til forbundet)  de tillitsvalgte skal ikke gi sitt syn til kjenne på slike dispensasjonssøknader – skal kun uttale seg på direkte henvendelse fra forbundet  alle dispensasjoner må godkjennes av forbundet

22 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 22 Ord og uttrykk  Dagtidsaksjon (”dagsing”)  Arbeidstempoet settes ned, og lønnen reduseres tilsvarende. er tariffestet og brukes i bedrifter med lokale avtaler om tillegg til minstelønn - slike aksjoner er lovlige  Fredsplikt  Hovedavtalen mellom LO og NHO og arbeidstvistloven slår fast at det ikke er tillatt å streike i den perioden en tariffavtale gjelder (tariffperioden) for å oppnå endringer i tariffavtalen, eller fremme krav som har tilknytning til tariffavtalen  Lockout  Arbeidsgiver stenger de ansatte ute fra bedriften

23 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 23 Ord og uttrykk  Overheng  Forskjellen mellom gjennomsnittsinntekten i et kalenderår og lønnsnivået i siste kvartal samme år - trekkes fra lønnstilleggene ved tariffoppgjør for å sikre den samme lønnsøkning i % fra kalenderår til kalenderår for alle grupper

24 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 24 Ord og uttrykk  Lønnsglidning  Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt ved de sentrale tariffoppgjørene, f.eks. lønnsutvikling etter lokale forhandlinger og personlige tillegg  Økonomisk ramme  Brukes vanligvis i forbindelse med tariffoppgjør, og betegner det endringene i tariffavtalen totalt koster arbeidsgiverne - må ikke forveksles med lønnstillegg

25 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 25 HUSK MEDLEMMENE ER SELV ANSVARLIGE FOR Å SJEKKE OM FORHANDLINGER/ MEKLINGER UTOVER NATTEN HAR RESULTERT I LØSNING ELLER OM BEDRIFTEN ER I KONFLIKT

26 ”HAKKESPETTBOKA” 2012 26 Spørsmål?


Laste ned ppt "”HAKKESPETTBOKA” 2012 1 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør  Hvem gjør hva og når?  Gangen i et tariffoppgjør  Enkelte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google