Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør
Hvem gjør hva og når? Gangen i et tariffoppgjør Enkelte ord og uttrykk

2 Forberedende arbeid før konflikt er et faktum
Kontakt med bedriften Klubbstyret må ta kontakt med bedriftsledelsen i god tid før en eventuell konflikt er et faktum for å avklare hvordan kontakten mellom partene skal gjennomføres i en konfliktsituasjon, og på hvilket grunnlag slik kontakt skal tas nedkjøring av produksjonen bruk av klubbkontoret nødvendige vakter for å sikre at utstyr ikke skades samt sikring mot brann, tyveri o.l. situasjonen for lærlingene forholdet til andre grupper hjemreise for arbeidstakere som jobber utenfor bedriften trekk av ekstrakontingent

3 Forberedende arbeid før konflikt er et faktum
Kontakt med medlemmene Klubben må holde god kontakt med medlemmene under en konflikt, og klubbstyret må ha oppdatert kontaktinformasjon til medlemmene ha oppdatert kontoinformasjon orientere medlemmene om bakgrunnen for konflikten før den iverksette orientere medlemmene om spesielle forhold på arbeidsplassen (redusert ad- gang, streikebryteri, behov for å ta med nødvendige personlige eiendeler før konflikten starter etc.)

4 Forberedende arbeid før konflikt er et faktum
Personlig økonomi En konflikt er alltid en økonomisk belastning og skaper ofte gnisninger dersom den varer lenge Avdelingen bør kontakte banker/kredittinstitusjoner med sikte på å få avtalt utsettelse for medlemmene av avdrag og renter så lenge konflikten varer

5 Forhandlingenes gang

6 Uravstemning Avdelingsstyret har ansvaret for uravstemningen
Forbundet redegjør for reglene i eget sirkulære/brev ref. forbundets vedtekter kap 5 og HA § 3-4 medlemmene skal fortrinnsvis kunne stemme på arbeidsplassen stemmesedler finnes sammen med forslaget – andre stemmesedler skal ikke benyttes avdelingen må sørge for at orienteringsmøter om forslaget etc. er avviklet før avstemningen foretas - avstemningen kan ikke skje på dette møtet medlemmene har stemmeplikt etter vedtektene og HA

7 Uravstemning Gjennomføring
Avstemningen ledes av et stemmestyre – minst 3 medlemmer avdelingsstyret, avdelingsvalgt stemmestyre, klubbstyre eller stemmestyre valgt på arbeidsplassen – bør ha erfaring avstemningen skal fortrinnsvis skje samlet for hele bedriften – kan foregå gruppevis (må da også være et stemmestyre pr. gruppe) avstemningen skal skje ved personlig fremmøte - stemmestyret fører kontroll mot medlemsliste enkeltstående medl. stemmer i sin avdeling

8 Uravstemning Postal avstemning
Forbundet gir særskilt melding om dette der det er aktuelt Avstemning offshore / anlegg Klubber med medlemmer offshore/på anlegg sørger for tilgjengelig materiell og trekklister til kontaktperson avstemningen foretas samme dag som for øvrige tillitsvalgte offshore/på anlegg er stemmestyrer resultatet meldes pr. telefon til klubben(e) som har medlem- mer som har avgitt stemme, umiddelbart - stemmesedler og avkryssede lister sendes klubben(e) – klubben(e) melder videre til avdelingen klubbstyret legger til rette for medlemmer på land - evt. informere om mulighet for å stemme i avdelingen

9 Uravstemning Kontroll Det må sørges for hensiktmessig(e) stemmeurne(r)
Det skal holdes oppsyn med stemmeurnen(e) Det er ikke tillatt å stemme for andre – kun èn stemme kan levers fra hvert medlem Klubbstyret har, ved siden av stemmestyret, ansvaret skal påse at avstemningen foregår hemmelig og på en betryggende måte Protokoll Etter avstemningen telles stemmene og det settes opp protokoll med resultatet – skal signeres av stemmestyret levers så til avdelingsstyret sammen med stemmesedlene

10 Uravstemning Rapportering
Avdelingen rapporterer resultatet pr. telefon til forbundet stemmeprotokollen sendes pr. faks umiddelbart Stemmesedler oppbevares til forbundet sier noe annet Offentliggjøring Kun av forbundet – må ikke skje fra avd. eller klubb Gjennomføring Viktig at tillitsvalgte i avd. og klubber sørger for at den nye tariffavtalen blir gjennomført korrekt og iht. informasjon forbundet har gitt

11 Arbeid under konflikt Konfliktens omfang
I utgangspunktet er det kun organiserte arbeidstaker som omfattes av tariffavtalen som plassfratrer lærlinger og lærekandidater tas ikke ut i konflikt uten særskilt varsel, ref. HA § 3-2 nr. 1 (lærlinger innenfor Riksavtalen har tradisjonelt vært tatt ut) lærlinger kan permitteres med 7 dagers varsel må ikke gjøre annet arbeid enn det som omfattes av opplæringen læretiden kan forlenges har rett til konfliktstønad hvis medlem

12 Arbeid under konflikt Konfliktens omfang (forts.)
Forholdet til leiefolk etc. som utfører ordnært produksjonsarbeid må tas opp med bedriften forbundet mener heller ikke disse kan arbeide Overføring av produksjon Forbundet mener at medlemmer av utenlandske forbund ikke skal påta seg overført konfliktrammet arbeid viktig at tillitsvalgte varsler avdelingen dersom de får kjennskap til overføring eller planer om det

13 Arbeid under konflikt Streikevakter
Avdelingsstyret har ansvaret for at det organiseres streikevakter – i praksis etter forslag fra klubbstyrene i tillegg til opplegg skal sørge for at det ikke utføres konfliktrammet arbeid må opptre bestemt, men med ro og verdighet Streikebryteri At andre utfører konfliktrammet arbeid forsøk på streikebryteri må straks meldes til avdelingsstyret – hvis det ikke kan stoppes lokalt, må forbundet varsles

14 Arbeid under konflikt Mønstringsmøter
Avdelingsstyret skal avholde mønstringsmøter en gang i uka – det første så tidlig som mulig (planleggingen må skje før en eventuell konflikt er et faktum) skal bruks til å gi nødvendig informasjon kan avholdes klubbvise dersom avdelingen finner det mer hensiktsmessig medlemmene har møteplikt

15 Økonomiske forhold Konfliktstønad
Forbundsstyret fastsetter stønadens størrelse utbetales fra konfliktens første dag vedtektenes pkt nr. 2 fastslår at medlemmer må ha betalt kontingent til et LO-forbund i minst 2 uker før arbeidsstans gjeninntrådte medlemmer må ha betalt kontingent i et LO-forbund i minst 12 uker før arbeidsstans medlemmet må ikke skylde kontingent for mer enn 2 mndr.

16 Økonomiske forhold Konfliktstønad (forts.)
egne satser for medlemmer som går ordninger med gjennomsnittsberegnet arbeidstid deltidsansatte får stønad beregnet iht. antall timer medlemmer som får sykelønn når arbeidsstans iverksettes, eller medlemmer i militær-/siviltjeneste, får stønad fra den dag de friskmeldes/dimitteres utbetales direkte fra forbundet medlemmer som uten grunn ikke deltar i avstemningen kan miste retten til stønad – tvist mellom avdeling og medlem avgjøres av forbundsstyret medlemmer som tar annet arbeid må varsle avdelingen – stønaden bortfaller i arbeids- perioden

17 Økonomiske forhold Ekstrakontingent
Forbundsstyret bestemmer når ekstrakontingent skal skrives ut, og vil gi detaljerte retningslinjer om hvordan den skal innkreves medlemmer i arbeid, og som ikke er rammet av konflikt, plikter å betale Utenlandske arbeidstakere Det er ingen regler i vedtekten om utbetaling av konfliktstønad til arbeidstakere i utenlandske forbund dersom slike medlemmer deltar i konflikten på lik linje med våre medlemmer (deltar på mønstrings- møter, er streikevakter etc.), skal de ha stønad fra oss

18 Andre forhold Ferie / feriepenger
Ferieloven alminnelige regler gjelder fastsatt ferie kan ikke ensidig endres av arbeidsgiver ikke fastsatt ferie må varsles på vanlig måte (2 mndr.) - arbeidsgiver må også overholde drøftingsplikten feriepenger som er opptjent foregående år skal utbetales på vanlig måte feriepenger som er opptjent inneværende år utbetales ikke ved fratreden i forbindelse med arbeidskamp

19 Andre forhold Sykepenger Folketrygdlovens § 8-31 regulerer dette
sykemeldt av lege før arbeidskamp; rett til sykepenger egenmelding eller legeerklæring etter arbeids- kamp er iverksatt, ikke rett til sykepenger Forsikringsdekning LOs fritidsulykkeforsikring gjelder medlemmer i konflikt innebærer at streikevakter eller medlemmer som deltar i andre aktiviteter, er dekket Permisjoner Innvilget permisjon med lønn før konflikten rammes ikke av den og kan gjennomføres – ellers ikke rett til å få innvilget permisjoner etter tariffavtaler

20 Andre forhold Permitteringer Arbeidsstans i egen bedrift
arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikt kan permitteres etter HA § 8-1 – skal gis 14 dagers varsel Arbeidsstans i annen bedrift kan gi saklig grunn for permittering – varslingsfristen på 14 dager gjelder ikke, men varsel skal gis så tidlig som mulig, jf. HA § 8-3 nr. 4 Konferanseplikten gjelder, ref. også varslingsfristen etter HA § 8-3 nr. 1 og 2 Arbeidsgivers lønnsplikt gjelder ikke ved per- mittering som følge av arbeidskamp Permitterte mister retten til dagpenger under arbeidskamp, jf. ftl § 4-22

21 Andre forhold Dispensasjoner
Utgangspunktet er at alt arbeid er blokkert ønsker bedriften unntak må den søke om dispensasjon fra arbeidsnedleggelsen til sin arbeidsgiverorganisasjon arbeidsgiverorganisasjonen vurdere søknaden og tar evt. kontakt med forbundet (direktebedrifter søker direkte til forbundet) de tillitsvalgte skal ikke gi sitt syn til kjenne på slike dispensasjonssøknader – skal kun uttale seg på direkte henvendelse fra forbundet alle dispensasjoner må godkjennes av forbundet

22 Ord og uttrykk Dagtidsaksjon (”dagsing”)
Arbeidstempoet settes ned, og lønnen reduseres tilsvarende. er tariffestet og brukes i bedrifter med lokale avtaler om tillegg til minstelønn - slike aksjoner er lovlige Fredsplikt Hovedavtalen mellom LO og NHO og arbeidstvistloven slår fast at det ikke er tillatt å streike i den perioden en tariffavtale gjelder (tariffperioden) for å oppnå endringer i tariffavtalen, eller fremme krav som har tilknytning til tariffavtalen Lockout Arbeidsgiver stenger de ansatte ute fra bedriften

23 Ord og uttrykk Overheng
Forskjellen mellom gjennomsnittsinntekten i et kalenderår og lønnsnivået i siste kvartal samme år - trekkes fra lønnstilleggene ved tariffoppgjør for å sikre den samme lønnsøkning i % fra kalenderår til kalenderår for alle grupper

24 Ord og uttrykk Lønnsglidning
Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt ved de sentrale tariffoppgjørene, f.eks. lønnsutvikling etter lokale forhandlinger og personlige tillegg Økonomisk ramme Brukes vanligvis i forbindelse med tariffoppgjør, og betegner det endringene i tariffavtalen totalt koster arbeidsgiverne - må ikke forveksles med lønnstillegg

25 HUSK MEDLEMMENE ER SELV ANSVARLIGE FOR Å SJEKKE OM FORHANDLINGER/ MEKLINGER UTOVER NATTEN HAR RESULTERT I LØSNING ELLER OM BEDRIFTEN ER I KONFLIKT

26 Spørsmål?


Laste ned ppt "Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google