Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 2 ”Hakkespettboka” 2010  Hvem gjør hva og når?  Gangen i et tariffoppgjør  Enkelte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 2 ”Hakkespettboka” 2010  Hvem gjør hva og når?  Gangen i et tariffoppgjør  Enkelte."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 2 ”Hakkespettboka” 2010  Hvem gjør hva og når?  Gangen i et tariffoppgjør  Enkelte ord og uttrykk

3 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 3 Forberedende arbeid før konflikt er et faktum  Kontakt med bedriften  Klubbstyret må ta kontakt med bedriftsledelsen i god tid før en eventuell konflikt er et faktum for å avklare hvordan kontakten mellom partene skal gjennomføres i en konfliktsituasjon, og på hvilket grunnlag slik kontakt skal tas nedkjøring av produksjonen bruk av klubbkontoret nødvendige vakter for å sikre at utstyr ikke skades samt sikring mot brann, tyveri o.l. situasjone for lærlingene forholdet til andre grupper hjemreise for arbeidstakere som jobber utenfor bedriften

4 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 4 Forberedende arbeid før konflikt er et faktum  Kontakt med medlemmene  Klubben må holde god kontakt med medlemmen under en konflikt, og klubbstyret bør  ha oppdatert kontaktinformasjon til medlemmene  orientere medlemmene om bakgrunnen for konflikten før den iverksette  orientere medlemmen om spesielle for- hold på arbeidsplassen (redusert ad- gang, streikebryteri, behov for å ta med nødvendige personlige eiendeler før konflikten starter etc.)

5 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 5  Personlig økonomi  En konflikt er alltid en økonomisk belastning og skaper ofte gnisninger dersom den varer lenge  Avdelingen bør kontakte banker/kredittinstitusjoner med sikte på å få avtalt utsettelse for medlemmene av avdrag og renter så lenge konflikten varer Forberedende arbeid før konflikt er et faktum

6 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 6 Forhandlingenes gang

7 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 7 Uravstemning  Avdelingsstyret har ansvaret for uravstemningen  Forbundet redegjør for reglene i sirkulære  ref. forbundets vedtekter kap 5 og HA § 3-4  medlemmene skal fortrinnsvis kunne stemme på arbeidsplassen  stemmesedler finnes sammen med forslaget – andre stemmesedler skal ikke benyttes  avdelingen må sørge for at orienteringsmøter om forslaget etc. er avviklet før avstemningen foretas - avstemningen kan ikke skje på dette møtet  medlemmen har stemmeplikt etter vedtektene og HA

8 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 8 Uravstemning  Gjennomføring  Avstemningen ledes av et stemmestyre – minst 3 medlemmer  avd.styret, avd.valgt stemmestyre, klubbstyre eller stemmestyre valgt på arbeidsplassen – bør ha erfaring  avstemningen skal fortrinnsvis skje samlet for hele bedriften – kan foregå gruppevis (må da også være et stemmestyre pr. gruppe)  avstemningen skal skje ved personlig fremmøte - stemmestyret fører kontroll mot medl.liste  enkeltstående medl. stemmer i sin avdeling

9 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 9 Uravstemning  Postal avstemning  Forbundet gir særskilt melding om dette der det er aktuelt  Avstemning offshore / anlegg  Klubber med medlemmer offshore/på anlegg sørger for tilgjengelig materiell og trekklister til kontaktperson  avstemningen foretas samme dag som for øvrige  tillitsvalgte offshore/på anlegg er stemmestyrer  resultatet ringes klubben umiddelbart – stemmesedler og avkryssede lister sendes klubben  klubbstyret legger til rette for med- lemmer på land - evt. informere om mulighet for å stemme i avdelingen

10 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 10 Uravstemning  Kontroll  Det må sørges for hensiktmessig(e) stemmeurne(r)  Det skal holdes oppsyn med stemmeurnen(e)  Det er ikke tillatt å stemme for andre – kun èn stemme kan levers fra hvert medlem  Klubbstyret har, ved siden av stemmestyret, ansvaret skal påse at avstemningen foregår hemmelig og på en betryggende måte  Protokoll  Etter avstemningen telles stemmene og det settes opp protokoll med resultatet – skal signeres av stemmestyret  levers så til avdelingsstyret sammen med stemmesedlene

11 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 11 Uravstemning  Rapportering  Avdelingen rapporterer resultatet pr. telefon til forbundet stemmeprotokollen sendes pr. faks umiddelbart  Stemmesedler oppbevares til forbundet sier noe annet  Offentliggjøring  Kun av forbundet – må ikke skje fra avd. eller klubb  Gjennomføring  Viktig at tillitsvalgte i avd. og klubber sørger for at den nye tariffavtalen blir gjennomført korrekt og iht. informa- sjon forbundet har gitt

12 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 12 Arbeid under konflikt  Konfliktens omfang  I utgangspunktet er det kun organiserte arbeidstaker som omfattes av tariffavtalen som plassfratreder lærlinger og lærekandidater tas ikke ut i konflikt uten særskilt varsel, ref. HA § 3-2 nr. 1 lærlinger kan permitteres med 7 dagers varsel ─må ikke gjøre annet arbeid enn det som omfattes av opplæringen ─læretiden kan forlenges ─har rett til konfliktstønad hvis medlem

13 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 13 Arbeid under konflikt  Konfliktens omfang (forts.)  Forholdet til leiefolk etc. som utfører ordnært produk- sjonsarbeid må tas opp med bedriften forbundet mener heller ikke disse kan arbeide  Overføring av produksjon  Forbundet mener at medlemmer av utenlandske forbund ikke skal påta seg overført konfliktrammet arbeid viktig at tillitsvalgte varsler avdelingen dersom de får kjennskap til overføring eller planer om det

14 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 14 Arbeid under konflikt  Streikevakter  Avdelingsstyret har ansvaret for at det organiseres streikevakter – i praksis etter forslag fra klubbstyrene i tillegg til opplegg skal sørge for at det ikke utføres konfliktrammet arbeid må opptre bestemt, men med ro og verdighet  Streikebryteri  At andre utfører konfliktrammet arbeid forsøk på streikebryteri må straks meldes til avdelingsstyret – hvis det ikke kan stoppes lokalt, må forbundet varsles

15 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 15 Arbeid under konflikt  Mønstringsmøter  Avdelingsstyret skal avholde mønstringsmøter en gang i uka – det første så tidlig som mulig skal bruks til å gi nødvendig informasjon kan avholdes klubbvise dersom avdelingen finner det mer hensiktsmessig medlemmene har møteplikt

16 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 16 Økonomiske forhold  Konfliktstønad  Forbundsstyret fastsetter stønadens størrelse utbetales fra konfliktens første dag vedtektenes pkt. 5.3.2.1 nr. 2 fastslår at ─medlemmer må ha betalt kontingent til et LO- forbund i minst 2 uker før arbeidsstans ─gjeninntrådte medlemmer må ha betalt kontingent i et LO-forbund i minst 12 uker før arbeidsstans ─medlemmet må ikke skylde kontingent for mer enn 2 mndr.

17 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 17 Økonomiske forhold  Konfliktstønad (forts.) egne satser for medlemmer som går ordninger med gjennomsnittsberegnet arbeidstid deltidsansatte får stønad beregnet iht. antall timer medlemmer som får sykelønn når arbeidsstans iverksettes, eller medlemmer i militær-/siviltjeneste, får stønad fra den dag de friskmeldes/dimitteres utbetales direkte fra forbundet medlemmer som uten grunn ikke deltar i avstemningen kan miste retten til stønad – tvist mellom avdeling og medlem avgjøres av forbundsstyret medlemmer som tar annet arbeid må varsle avdelingen – stønaden bortfaller i arbeids- perioden

18 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 18 Økonomiske forhold  Ekstrakontingent  Forbundsstyret bestemmer når ekstrakontingent skal skrives ut, og vil gi detaljerte retningslinjer om hvordan den skal innkreves medlemmer i arbeid, og som ikke er rammet av konflikt, plikter å betale  Utenlandske arbeidstakere  Det er ingen regler i vedtekten om utbetaling av konfliktstønad til arbeidstakere i utenlandske forbund dersom slike medlemmer deltar i kon- flikten på lik linje med våre medlemmer (deltar på mønstringsmøter, er streike- vakter etc.), skal de ha stønad fra oss

19 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 19 Andre forhold  Ferie / feriepenger  Ferieloven alminnelige regler gjelder fastsatt ferie kan ikke ensidig endres av arbeidsgiver ikke fastsatt ferie må varsles på vanlig måte (2 mndr.) - arbeidsgiver må også overholde drøftingsplikten feriepenger som er opptjent foregående år skal utbetales på vanlig måte feriepenger som er opptjent inneværende år utbetales ikke ved fratreden i forbindelse med arbeidskamp

20 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 20 Andre forhold  Sykepenger  Folketrygdlovens § 8-31 regulerer dette sykemeldt av lege før arbeidskamp; rett til sykepenger egenmelding eller legeerklæring etter arbeids- kamp er iverksatt, ikke rett til sykepenger  Forsikringsdekning  LOs fritidsulykkeforsikring gjelder medlemmer i konflikt innebærer at streikevakter eller medlemmer som deltar i andre aktiviteter, er dekket  Permisjoner  Innvilget permisjon med lønn før konflikten rammes ikke av den og kan gjennomføres – ellers ikke rett til å få innvilget permisjoner etter tariffavtaler

21 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 21 Andre forhold  Permitteringer  Arbeidsstans i egen bedrift arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikt kan permitteres etter HA § 8-1 – skal gis 14 dagers varsel  Arbeidsstans i annen bedrift kan gi saklig grunn for permittering – varslingsfristen på 14 dager gjelder ikke, men varsel skal gis så tidlig som mulig, jf. HA § 8-3 nr. 4  Konferanseplikten gjelder, ref. også varslingsfristen etter HA § 8-3 nr. 1 og 2  Arbeidsgivers lønnsplikt gjelder ikke ved per- mittering som følge av arbeidskamp  Permitterte mister retten til dagpenger under arbeidskamp, jf. ftl § 4-22

22 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 22 Andre forhold  Dispensasjoner  Utgangspunktet er at alt arbeid er blokkert ønsker bedriften unntak må den søke om dispensasjon fra arbeidsnedleggelsen til sin arbeidsgiverorganisasjon arbeidsgiverorganisasjonen vurdere søknaden og tar evt. kontakt med forbundet (direktebedrifter søker direkte til forbundet) de tillitsvalgte skal ikke gi sitt syn til kjenne på slike dispensasjonssøknader – skal kun uttale seg på direkte henvendelse fra forbundet alle dispensasjoner må godkjennes av forbundet

23 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 23 Ord og uttrykk  Dagtidsaksjon (”dagsing”)  Arbeidstempoet settes ned, og lønnen reduseres tilsvarende. er tariffestet og brukes i bedrifter med lokale avtaler om tillegg til minstelønn - slike aksjoner er lovlige  Fredsplikt  Hovedavtalen mellom LO og NHO og arbeidstvistloven slår fast at det ikke er tillatt å streike i den perioden en tariffavtale gjelder (tariffperioden) for å oppnå endringer i tariffavtalen, eller fremme krav som har tilknytning til tariffavtalen  Lockout  Arbeidsgiver stenger de ansatte ute fra bedriften

24 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 24 Ord og uttrykk  Overheng  Forskjellen mellom gjennomsnittsinntekten i et kalenderår og lønnsnivået i siste kvartal samme år - trekkes fra lønns- tilleggene ved tariffoppgjør for å sikre den samme lønns- økning i % fra kalenderår til kalenderår for alle grupper

25 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 25 Ord og uttrykk  Lønnsglidning  Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt ved de sentrale tariffoppgjørene, f.eks. lønnsutvikling etter lokale forhandlinger og personlige tillegg  Økonomisk ramme  Brukes vanligvis i forbindelse med tariffoppgjør, og betegner det endringene i tariffavtalen totalt koster arbeidsgiverne - må ikke forveksles med lønnstillegg

26 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 26 Spørsmål?

27 Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 27


Laste ned ppt "Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør 2 ”Hakkespettboka” 2010  Hvem gjør hva og når?  Gangen i et tariffoppgjør  Enkelte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google