Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal forskerskole i lærerutdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal forskerskole i lærerutdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal forskerskole i lærerutdanning
NAFOL Nasjonal forskerskole i lærerutdanning Presentasjon av forankring, ledelse, internasjonalisering og samarbeid Oslo, v/ Kari Smith Kari Smith

2 Arbeidsgruppens medlemmer
Kari Smith, UiB (leder) Jan Olav Fretland, HiSF Berit Karseth, UiO Torolf Krüger, HiB Anna Lena Østern, NTNU Kjærstin Åstveit (sekretær) Birgitte Levy (sekretær) Kort presentasjon av hver. Kari Smith

3 PhD EdD Tradisjonelt: bare et forskningsprosjekt (men dette har endret seg) Fra begynnelsen: opplæringsdel og forskningsdel Isolert (dette endrer seg noe med oppbygging av forskerskoler) Gruppen, fellesskapet, er gitt stor viktighet; en integrert del av programmet Mål: profesjonelle forskere Mål: Forskende profesjonsutøvere Uerfaren, mulig å gå direkte fra master (men der er mange unntak) Erfarne profesjonsutøvere (praktisk erfaring er et krav) Teoretiske spørsmål, praktisk orientering ikke nødvendig Praktisk orientering nødvendig, krav til et solid teorigrunnlag Avhandling, disputas Kari Smith

4 Krav til phd-graden i Norge
Opplæringsdel (30 studiepoeng, åpning for mer) Deltagelse i aktive forskningsmiljøer Vitenskapelig avhandling (2.5 år heltid, frittstående arbeid, høyt internasjonalt nivå, ny faglig innsikt/kunnskap på høyt nivå) Individuell veiledning Doktorgradsprøve (disputas) Opptakskrav: Femårig master (eller tilsvarende utdanning) Det kan stilles ytterlige krav til opptak 3 års fulltidsstudier, maks. 8 år Idrettshøgskolen krever 40 studiepoeng Femårig master kan erstattes med hovedfag eller tilsvarende utdanning ra utlandet Særkrav ved idrettshøyskolen- idrettsvitenskap elller annen utdanning på samme nivå innenfor idrett Kunstnerisk programmet kreves dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet Utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller utlandet Kari Smith

5 Perioden for forskerskolen er 8 år.
Fire kull på 25 studenter = 100 studenter På hvert kurs vil det i tillegg tilbys noen plasser for førstelektorkandidater. Ett årsverk relevant pliktarbeid fordeles over doktorgradsløpets 4 år. Fordelingen blir bestemt mellom stipendgivende institusjon, veileder og stipendiat. Hvert kull åpnes med et felles seminar for alle studenter. Ambisjonen er 4 internasjonale konferanser i løpet av 8 år, og 4 nasjonale konferanser. Forskerskolen vil arrangere et årlig seminar for alle veiledere Kari Smith

6 NAFOL, det samme som en nærings PhD?
Nærings PhD ivaretar næringsrettet langsiktig grunnforskning Delfinansiering av næringslivet for doktorgradsprosjekt og nasjonale forskerkurs NAFOL ivaretar langsiktig samfunnsrettet grunnforskning mulig delfinansiering av lærerutdanningsinstitusjonene/ skoleeier Likhet i strukturene Kari Smith

7 Målgruppen(e) Målgruppe(r) Lærere Skoleledere Lærerutdannere
Andre relevante, individuell opptaksvurdering Lærere Skoleledere Lærerutdannere Kari Smith

8 Litt utfyllende informasjon
NAFOL-studentene tas opp for en periode på fire år, minimum 25% av tiden utgjør forskningsrelevant yrkespraksis. Yrkespraksisen bør være knyttet opp mot det selvstendige arbeidet studenten skal gjennomføre i studiet, og skal være relevant for studentens doktorgradsprogram. Kari Smith

9 Internasjonalisering
Internasjonalisering NAFOL arrangerer en internasjonal konferanse hvert 2. år Stipendiater blir oppfordret til å ha et utenlandsopphold på minimum 3 måneder i løpet av stipendiatperioden Forskerskolen støtter stipendiater til aktiv deltagelse med presentasjon på internasjonale konferanser Veiledere og stipendiater publiserer i internasjonale journaler Forskerskolen tilbyr kurs på engelsk og åpner for utenlandske studenter Forskerskolen knytter til seg en (eller flere) professor 2 internasjonale stillinger Forskerskolen prøver å finne internasjonale bi-veiledere Kari Smith

10 Forankring Doktorgradsgivende institusjon
Kari Smith Doktorgradsgivende institusjon Norges forskningsråd utlyser forankringen av forskerskolen (vertsinstitusjon) To perioder à fire år (styret anbefaler til NFR om fortsettelse ved samme institusjon eller ny forankring (e.g. for å styrke et annet miljø)) NAFOL skal ledes av en faglig ansatt ved vertsinstitusjonen med professorkompetanse og som er knyttet til lærerutdanningen

11 Styret Styret vil ha det overordnete ansvaret for NAFOL og vil bestå av seks personer: Styreleder med professorkompetanse og faglig tilknytting til lærerutdanningen fra en annen institusjon enn vertsuniversitetet To faglig tilsatte med minimum førstestillingskompetanse. med tilknytning til lærerutdanningen. Én av de to skal komme fra et annet land enn Norge Én representant for dekannivået i lærerutdanning som samtidig representerer og er oppnevnt av NRLU. Én samfunnsrepresentant Én doktorgradsstudent, valgt av og blant NAFOLs doktorgradsstudenter Ved stemmelikhet skal styreleders stemme telle dobbelt. NAFOLs leder er sekretær for styret uten stemmerett. Kari Smith

12 Økonomi Forskningsrådet vil kunne dekke følgende budsjettposter:
Nasjonale og internasjonale seminarer, kurs workshops  Tiltak for internasjonalisering  Tiltak for å stimulere til utvikling av veilederfunksjonen  Frikjøp av leder for forskerskolen (normalt inntil 30% av årsverk pr. år)   Eventuelt midler til sekretariatsfunksjon (inntil 15% av årsverk pr. år)   Midler til å knytte postdoktorstipendiater til skolen (inntil ½ årsverks forlengelse av postdoktorperioden   Midler til løpende kvalitetssikring (styre) Noen stipendiatstillinger Kari Smith

13 Samarbeid med andre aktører
NATED: Internasjonale og nasjonale konferanser Samlinger rundt spesifikke tema Akkreditering av utvalgte kurs fra NATED Invitere NATED veiledere til NAFOLs veiledersamlinger Gjensidig etisk ansvar å finne den mest passende forskerskole for stipendiatene Forskningsrådet (særlig gjennom FoU programmet) Utdanningsdirektoratet M.fl. NAFOL ønsker godt samarbeid med ulike partnere Kari Smith

14 Oppsummering ✔Internasjonale og nasjonale evalueringer klargjør behovet for NAFOL. ✔ NAFOL er en profilert forskerskole I lærerutdanning ✔ Kandidatene avlegger en fullverdig PH.D eksamen ✔ NAFOL er sterkt knyttet til praksisfeltet, arbeidsplikt i praksisfeltet ✔ 25 studenter per kull, 100 doktorer etter 8 år ✔ NAFOL åpner for 1.lektorutdanning Positiv respons fra flere institusjoner ✔ NAFOL går inn for godt samarbeid med NATED og andre relevante miljøer og partnere Kari Smith

15 NAFOL, en spydpiss mot fremtiden hva gjelder forskningsbasert utdanning og undervisning i Norge
Kari Smith


Laste ned ppt "Nasjonal forskerskole i lærerutdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google