Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2004 – 2007: Første komité; sluttrapport publisert på norsk og engelsk (februar 2007) 2007 – 2010: Andre komité: utvidet mandat Komité for integreringstiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2004 – 2007: Første komité; sluttrapport publisert på norsk og engelsk (februar 2007) 2007 – 2010: Andre komité: utvidet mandat Komité for integreringstiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 2004 – 2007: Første komité; sluttrapport publisert på norsk og engelsk (februar 2007) 2007 – 2010: Andre komité: utvidet mandat Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning

2 Hvorfor en komité for integreringstiltak – kvinner i forskning?  2002: Anbefaling fra Norges forskningsråd på bakgrunn av en rapport som undersøkte vilkårene for kvinner i vitenskapelige stillinger, og evaluerte tiltak for å fremme kjønnslikestilling  2004: Komitéen ble etablert av daværende Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet.  Finansiering: Tre millioner kroner årlig; halvparten over departementets budsjett og halvparten via forskningsrådets budsjett.  Sekretariat: UHR – Universitets- og høgskolerådet; 1,5 stillinger.

3 Ny komité  2007: Ny komité oppnevnt for perioden 2007– 2010  Utvidet mandat: Inkluderer forskningsinstituttsektoren UH-sektoren, forskningsinstituttsektoren, alle departementer og Norges forskningsråd kan søke råd og bistand fra komitéen Styrke det internasjonale perspektivet (flere internasjonale kontakter)

4 Kif-komitéens sammensetning 4 medlemmer fra UH-sektoren  Professor Gerd Bjørhovde (UiT)  Professor Knut Holtan Sørensen (NTNU)  Førsteamanuensis Eva Skærbæk (HiØ)  Fakultetsdirektør Karen Lise Scheie Knudsen (UiA) 1 medlem fra Norges forskningsråd  Spesialrådgiver Gunnar Bolstad (Lise Christensen vikar) 1 medlem fra forskningsinstituttsektoren  Konserndirektør Ernst Kristiansen (SINTEF) 1 medlem fra studentorganisasjonene  Student Helene Bustad Johannessen (StL) 1 observatør fra Kunnskapsdepartementet  Seniorrådgiver Tone Eng 1 observatør fra KILDEN – Informasjonssenter for kjønnsforskning  Direktør Maria Grönroos

5 Oppgaver  Tjener som nasjonal koordinator og pådriver Arbeide for likestilling i høyere utdanning og forskning  Ta initiativ til dialog og etablere møtepunkter med og mellom Universiteter og høyskoler (UH-sektoren) Kunnskapsdepartementet (minister for høyere utdanning og forskning) Norges forskningsråd Forskningsinstituttsektoren (fra 2007)  Nasjonal rådgiving  Iverksette tiltak for å bidra til økt bevissthet, kunnskapsheving og formidle informasjon om kjønnslikestilling i akademia  Møte ledelsen ved de høyere utdanningsinstitusjonene for å fremme kvinners delaktighet i forskningen ved institusjonene

6 Aktivitets- og redegjørelsesplikten  Likestillingsloven pålegger arbeidsgiver å arbeide aktivt for å fremme likestilling i bedriften. Regnskapspliktige bedrifter har også en redegjørelsesplikt for likestilling i årsberetningen.  Arbeidsgiver skal redegjøre for status for likestilling i bedriften samt planer og aktiviteter det arbeides med for å minske kjønnsforskjeller.

7 Av det slutter vi at…  Likestilling – et lederansvar  Likestilling er ordinær virksomhet – ikke basert på politiske tiltak  Tiltak er nødvendig for å få til en integrering i alle sider av virksomheten

8 Prioriterte arbeidsområder for komitéen  Rekruttering Oppdrag fraKD: Utarbeide målrettede og konkrete forslag til tiltak som styrker kvinners mulighet til tilsetting som forskere, og tiltak som stimulerer kvinner til en forskerkarriere.  Øremerking – ett av flere sentrale tiltak Kartlegging –  Norske forskningsvilkår i et internasjonalt perspektiv – Inngår i CAP: Internasjonal – komitéen har lagt inn bestilling om kvinners vilkår  Kvinner og menns tidsbruk i akademia  http://kvinneriforskning.no/nyhet/vis.html?tid=48680

9 Prioriterte arbeidsområder for komitéen  Nettverksbygging Nettverk for likestillingsmedarbeidere Nasjonal satsing på nettverk for kvinnelige forskere  Innspill til Rekrutteringsmelding:  Forslag om støtte til opprettelse av nettverk for kvinnelige forskere. Kombinasjon av  En midlertidig koordinasjonsenhet, ”knutepunktet” som har som formål å igangsette, samt støtte eksisterende nettverk.  Pengestøtte til nettverksvirksomhet  Etablering av e-plattform

10 Prioriterte arbeidsområder for komitéen  Besøk ved/samarbeid med utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter Bidra til å stimulere til utvikling og iverksetting av likestillingsarbeid – særlig behov ved høyskolene

11 Konferanse  Forskningspolitisk konferanse 24. og 25. mars 2009 Hva er kvalitet i forskning? Kvalitet uten likestilling? Eksellens og kjønn Lederrekruttering – erfaringer fra Sverige Palmer, Klumpers, Baer…

12 Likestillingspris  Oktober 2007: Kunnskapsministeren lanserer en pris på to millioner kroner for å premiere beste handlingsplaner og tiltak rettet mot likestillingsarbeid i universitets- og høyskolesektoren, og forskningsinstituttene.  Ansvaret for utlysning, søknadsvurdeirng og innstilling: Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning.  November 2007: Ni institusjoner hadde søkt innen frist  Januar 2008: NTNU og IMB/UiT delte prisen 1 500 000/500 000

13 Likestillingspris  Mars 2008: Minister for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland, bekjentgjør at tiltaket vil bli videreført i 2008.  Vurderingskriterier: I vurderingen ble det blant annet lagt vekt på følgende:  særlig evne til nytenkning og kreativitet i utforming av handlingsplaner/tiltak  forankring i ledelsen  ambisiøse og realistiske måltall  gjennomføring/oppfølging

14 Hvem er kandidater til likestillingsprisen?  Alle universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter som har: En styregodkjent handlingsplan som er operativ ved søknadsfrist  Og som: Melder sitt kandidatur ved å sende inn planer og annen dokumentasjon innen annonsert frist

15 Likestillingsprisen  Planen kan være: Sentral (for hele institusjonen) eller lokal (institutt/avdeling)  Tiltakene i planen må være realiserbare – dvs.: Festet til et godkjent budsjett

16 Hvem er kandidater til likestillingsprisen?  Hvordan kan høyskolene konkurrere med universitetene? – Vi har jo mye mindre ressurser! Vurdering ut fra dimensjoner

17 Hvem er kandidater til likestillingsprisen?  Må man ha jobbet med likestilling i mange år for å komme opp i konkurransen? Det er inneværende planer som legges til grunn for vurdering Mange års ansiennitet er ikke et kriterium, men vis gjerne til måloppnåelse Resultater ut fra forutsetninger  Hvor var vi for et år siden? Hvor er vi nå?  SYNLIGGJØR DET!  BEGYNN ARBEIDET I DAG!

18 Spesielle utfordringer for teknologifeltet  Rekruttering av jenter til utdanning  Få kvinner til å bli i forskningsmiljøene  Miljøer med flere kvinnelige forskere  Nettverksbygging  Kartlegging av feltet Utfordring for miljøene

19  Hvorfor ikke besøke vårt nettsted? http://www.kvinneriforskning.no Takk for oppmerksomheten! Karen Lise Scheie Knudsen komitémedlem Birgitte Levy avtr. Sekretær. Fra 1/6: Mari S. Rigstad Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning Vil du vite mer?


Laste ned ppt "2004 – 2007: Første komité; sluttrapport publisert på norsk og engelsk (februar 2007) 2007 – 2010: Andre komité: utvidet mandat Komité for integreringstiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google