Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Status for tid til forskning ved UiO Prorektor Haakon B. Benestad, Universitetet i Oslo Etter gjennomføringen av studiereformen var det mange som klaget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Status for tid til forskning ved UiO Prorektor Haakon B. Benestad, Universitetet i Oslo Etter gjennomføringen av studiereformen var det mange som klaget."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Status for tid til forskning ved UiO Prorektor Haakon B. Benestad, Universitetet i Oslo Etter gjennomføringen av studiereformen var det mange som klaget over for lite sammenhengende tid til forskning. Men vi manglet kvantitative data …

2 2 QuestBack-spørreundersøkelsen ved UiO, primo oktober 2008: Noen bakgrunnsdata 816 fast ansatt vitenskapelig personell svarte på undersøkelsen, dvs. en svarprosent på 50,2 Av disse er 216 kvinner, 531 menn og 69 har ikke oppgitt kjønn 151 personer oppgav å være 45 år eller yngre, og 600 eldre enn 45

3 3 Fakultetstilhørighet ble oppgitt som følger: 9 personer fra Det teologiske fakultet 34 fra Det juridiske fakultet 168 fra Det medisinske fakultet 164 fra Humanistisk fakultet 196 fra Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet 35 fra Odontologisk fakultet 100 fra Det samfunnsvitenskaplige fakultet 61 fra Det utdanningsvitenskaplige fakultet 33 fra Museene 10 fra Sentre 2 med annen tilknytning Totalt har 812 personer oppgitt fakultetstilhørighet

4 4

5 5

6 6

7 7 Hvordan vurderer du din egen tidsbruk i forhold til følgende FORSKNINGSOPPGAVER? TotaltKvinnerYngre En del tid Mye tid En del tid Mye tid En del tid Mye tid Forskningsaktiviteter (litteratur- og kildestudium, datainnsamling) 57% 29% 58% 23% 58% 25% Delta(r) i forskningsgrupper 54% 21% 55% 19% 55% 21% Bearbeide og sammenfatte forskningsresultat 52% 32% 55% 27% 53% 30% Utforme søknad og rapportere om bruk av forskningsmidler – nasjonalt 44% 19% 45% 16% 43% 21%

8 8 Tidsbruk, fortsetter TotaltKvinnerYngre En del tid Mye tid En del tid Mye tid En del tid Mye tid Utforme søknad og rapportere om bruk av forskningsmidler – internasjonalt 27% 11% 23% 12% 26% 12% Delta på nasjonale konferanser 39% 2% 38% 1,9 % 37% 1,7 % Delta på internasjonale konferanser 60% 12% 54% 12% 59% 12%

9 9 Tidsbruk, fortsetter TotaltKvinnerYngre En del tid Mye tid En del tid Mye tid En del tid Mye tid Annen reisevirksomhet i forbindelse med forskning 44% 10% 41% 6,3 % 43% 11% Bedømme og kommentere andres forskning (redaksjonsråd, review, faglige seminarer o.l. 61% 23% 57% 24% 61% 22% Eksternt betalt konsulentoppdrag 19% 0,6 % 17% 1% 19% 0,5 %

10 10 Hvilke av følgende påstander passer best for din arbeidssituasjon? «I perioder utenom forskningstermin, gjøres forskning oftest:...» TotaltKvinnerYngre I perioder MED undervisning, veiledning og sensur, INNENFOR normal arbeidstid (8-17)15 %12 %15 % I perioder MED undervisning, veiledning og sensur, ETTER normal arbeidstid (8-17)39 %37 %38 % I perioder UTEN undervisning, veiledning og sensur40 %44 %41 % Ikke relevant6,8 %7,4 %6,7 %

11 11 Hvordan vurderer du din egen tidsbruk i forhold til følgende UNDERVISNINGS/VEILEDNINGSOPPGAVER? TotaltKvinnerYngre En del tid Mye tid En del tid Mye tid En del tid Mye tid Planlegging, forberedelse og gjennomføring av egen undervisning 41% 48% 37% 54% 40% 48% Arbeid med studieplaner, program- og emnebeskrivelser 41% 17% 38% 22% 38% 18% Veiledning og tilbakemelding på obligatoriske studentarbeider (bachelornivå) 36% 15% 26% 22% 36% 13%

12 12 Tidsbruk UNDERVISNINGS/VEILEDNINGSOPPGAVER? TotaltKvinnerYngre En del tid Mye tid En del tid Mye tid En del tid Mye tid Veiledning og tilbakemelding på masteroppgaver 37% 35% 40% 36% Doktorgradsveiledning 34% 40% 32% 38% 34% 42% Ekskursjoner/feltkurs 8,8% 2,4 6,8% 1,9 8% 2,2

13 13 Tidsbruk UNDERVISNINGS/VEILEDNINGSOPPGAVER? TotaltKvinnerYngre En del tid Mye tid En del tid Mye tid En del tid Mye tid Planlegging, forberedelse og gjennomføring av eksamen og sensur 57% 17% 51% 22% 56% 17% Bedømmelse av doktorgrader 45% 6,1 44% 7,5 44% 5,1 Evaluering av og rapportering om egen undervisning 38% 1,7 39% 3,7 38% 1,7

14 14 I løpet av det siste året, hvilke FORMIDLINGSOPPGAVER har du brukt tid på? Foredrag og debatter utenfor UiO71 % Populærvitenskapelig publisering51 % Arbeid med lærebøker og elektroniske læringsressurser47 % Faglige uttalelser, utredninger, spesialerklæringer o.l. til offentlige organer40 % Deltagelse i radio- og TV-program38 % Deltagelse i samfunnsdebatten gjennom dags- og ukepresse27 %

15 15 Er det lettere eller vanskeligere for deg å finne rom til forskning nå, sammenlignet med 6 år tilbake (før Kvalitetsreformen)? TotaltKvinnerYngre Betydelig vanskeligere20 %21 % Vanskeligere33 %29 %33 % Likt som for 6 år siden21 %14 %18 % Lettere5,3 %4,2 %4,7 % Betydelig lettere0,7 %0,5 %0,7 % Ikke relevant20 %32 %23 %

16 16 I forhold til din forskningssituasjon, mener du at du har...? MEDHFMNSVUV For lite tid til forskning totalt 63 %58 %60 %55 %48 % Tilstrekkelig tid til forskning, men tiden blir for oppstykket 30 %32 % 34 %46 % Tilstrekkelig med sammenhengende tid til forskning6,0 %5,5 %7,1 %9,0 %4,9 % Ikke relevant0,6 %4,9 %1,5 %2,0 %1,6 %

17 17 Hvor viktig anser du følgende tiltak er for å legge til rette for sammenhengende tid til FORSKNING? TotaltKvinnerYngre Meget viktigViktig Meget viktigViktig Meget viktigViktig Lage årlige arbeidsplaner som settes opp i samråd med ledelsen12 %28 % 16 % 30 %13 %28 % Mer administrativ støtte i søknadsprosesser23 %39 % 30 % 40 %24 %39 % Mer administrativ støtte til rapportering23 %34 % 29 % 33 %24 %34 % Bedre støtteapparat (f.eks. flere vitenskapelige assistenter, tekniske stillinger)38 %37 % 43 % 38 % 37 %

18 18 Tiltak for sammenhengende tid til FORSKNING, forts. TotaltKvinnerYngre Meget viktigViktig Meget viktigViktig Meget viktigViktig Økt bruk av forskningsterminer38 %42 % 47 % 39 %37 %41 % Større konsentrasjon av undervisningen i deler av semesteret32 %40 % 44 % 34 % 38 % Konsentrere undervisningen til ett semester i løpet av året26 %33 % 32 % 28 %31 % Flere rene undervisningsstillinger14 %24 % 13 % 24 %16 %25 %

19 19 Tiltak for sammenhengende tid til FORSKNING, forts. TotaltKvinnerYngre Meget viktigViktig Meget viktigViktig Meget viktigViktig Bedre støtteapparat (f.eks. Undervisnings- assistenter)18 %38 % 19 % 40 %19 %37 % Tettere samarbeid med andre undervisere4,9 %36 % 5,4 % 48 %5,1 %35 % Mer og bedre bruk av Fronter i undervisningen1,6 %9,9 % 1,5 % 12 %1,4 %9,4 % Større emner, f.eks. flere 20 studiepoengsemner5,4 %16 % 8,9 % 17 %4,9 %15 %

20 20 Tiltak for sammenhengende tid til FORSKNING, forts. TotaltKvinnerYngre Meget viktigViktig Meget viktigViktig Meget viktigViktig Mindre valgfrihet for studentene4,1 %13 % 3,7 % 16 %4,3 %11 % Unngå å opprette emner som er avhengig av at kun én person kan gi undervisning13 %33 % 23 % 33 %14 %32 % Samarbeid med andre institusjoner om "levering" av undervisningsemner 6,2 %30 % 6,7 % 36 %6,1 %34 %

21 21 Tiltak for sammenhengende tid til FORSKNING, forts. TotaltKvinnerYngre Meget viktigViktig Meget viktigViktig Meget viktigViktig Assistanse til formidlingsoppgaver4,3 %26 % 7,1 % 32 %4,8 %26 % Registrering av arbeidsplikt6,3 %17 % 13 % 18 %6,6 %17 % Utforming av arbeidsplasser (infrastruktur, inklusive avansert utstyr)14 %31 % 19 % 34 %14 %30 % Lokal IT-støtte27 %47 % 39 % 43 %26 %44 %

22 22 I hvor stor grad vil du si deg enig i følgende påstander? TotaltKvinnerYngre Helt enig Litt enig Helt enig Litt enig Helt enig Litt enig Forholdet mellom forskning og undervisning bør defineres med en fast fordeling36 %27 % 36 % 26 %36 %27 % Forholdet mellom forskning og undervisning bør kunne settes sammen ut fra de vurderinger som ledelsen gjør3,9 %22 % 5,4 % 24 %3,8 %22 % Det bør åpnes for rene forskningsstillinger helt uten undervisningsandel14 %19 % 13 % 15 % 21 %

23 23 I hvor stor grad vil du si deg enig i følgende påstander? TotaltKvinnerYngre Helt enig Litt enig Helt enig Litt enig Helt enig Litt enig Det bør åpnes for rene undervisningsstillinger helt uten forskning19 %21 % 17 % 18 %20 %22 % Forholdet mellom forskning, undervisning, formidling og administrasjon må kunne endres i løpet av en vitenskapelig ansatts karrièreløp, etter avtale med instituttledelsen50 %32 % 54 % 25 %48 %33 %

24 24 Oppsummering fra fritekst-spørsmålene Mange syns det er vanskelig å skille mellom arbeidstid og ikke arbeidstid. Man tenker forskning hele døgnet. I kommentarfeltene går det igjen at det brukes mye tid til administrasjon. Dette kommer ikke like tydelig frem i tallmaterialet. Det gjentas i flere kommentarer at utfordringen er å finne den sammenhengende tiden. Der undervisningen er lagt i bolker fremheves det at dette gir mulighet for sammenhengende forskning. Det savnes støttestillinger. I noen tilfeller er det vanskelig å finne kvalifisert hjelp, i andre tilfeller er det ikke økonomi til å ansette hjelp. Det savnes støtte på de fleste områder, fra det helt praktiske som å skaffe papir i kopimaskin, til mer fagspesifikk støtte. Flere rene undervisningsstillinger vil komme i konflikt med å gi forskningsbasert undervisning. God undervisning bør være meritterende

25 25 Hovedfunn i undersøkelsen Mange har mer enn normal arbeidstid Det er blitt vanskeligere å finne rom til forskning. Yngre og kvinner synes ikke å være verre stilt enn gjennomsnittet ellers Svarene i undersøkelsen bygger ikke opp under hypotesen om at det er Kvalitetsreformen som har ført til mindre sammen- hengende tid til forskning Kvinner bruker mer tid enn respondentene samlet sett - og de yngre - på nesten alle aktiviteter knyttet til undervisning, samt at de bruker mer tid på verv. Utover dette er det ingen større forskjeller på kvinners og menns tidsbruk Det brukes mer tid på undervisning enn på forskning – de fleste ønsker seg det motsatte Det er stor formidlingsaktivitet ved UiO Omtrent 80% av respondentene mener det er ok å kunne endre innslaget av forskning, undervisning og formidling i løpet av karrièren, etter avtale med instituttledelsen


Laste ned ppt "1 Status for tid til forskning ved UiO Prorektor Haakon B. Benestad, Universitetet i Oslo Etter gjennomføringen av studiereformen var det mange som klaget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google