Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UHRs karakterundersøkelse 2013: Helse- og sosialfagutdanningene - neste runde for disse fagene: 2018 ved Trine Grønn seniorrådgiver,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UHRs karakterundersøkelse 2013: Helse- og sosialfagutdanningene - neste runde for disse fagene: 2018 ved Trine Grønn seniorrådgiver,"— Utskrift av presentasjonen:

1 uhr@uhr.no www.uhr.no UHRs karakterundersøkelse 2013: Helse- og sosialfagutdanningene - neste runde for disse fagene: 2018 ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR

2 www.uhr.no uhr@uhr.no Status per 2011 – noen sentrale poeng:  Hovedkonklusjon karakterundersøkelser i perioden 2004 - 2010:  ”Det er utviklet større grad av felles forståelse av bruken av karakterskalaen, og det er relativt stor stabilitet i karaktersettingen.  Ambisjonen om at skalaen skal brukes på samme måte på tvers av fag, nivå og institusjoner kan likevel ikke sies å være nådd  Dette gjelder særlig i forhold til masterarbeider, men rapportene om bacheloroppgaver i 2010 viser at det kan være betydelige forskjeller mellom institusjonene også på dette nivået.”  Lagt til i 2011-rapporten:  Karakterfordelinger 2004-2011 kan tyde på at det er forskjellige kulturer med hensyn til karaktersetting. Dette materialet indikerer at det er behov for å se på forskjellene mellom program innenfor samme fagområde og institusjon.  Karakterfordelingen på masterarbeider skiller seg vesentlig fra karakterfordelingene på andre emner, både på masternivå og andre nivåer.  Bruken av karakterskalaen bestått/ikke bestått viser store forskjeller mellom utdanninger og institusjoner, og det synes å være behov for nasjonal samordning.

3 www.uhr.no uhr@uhr.no Anbefalinger 2010-2011 til UHR om videre arbeid: UHR bør koordinere og følge opp arbeidet med karakterundersøkelser innenfor de forskjellige fagområdene og utarbeide fellesrapport i samråd med fakultetsmøtet/nasjonale organ. UHR bør ta initiativ til at det utarbeides generelle og fagspesifikke beskrivelser for skalaen bestått/ikke bestått. UHR bør vurdere om karakterbeskrivelsene bør knyttes til læringsmålene i kvalifikasjonsrammeverket. Det bør utarbeides karakterrapport for 2012 med oversikt over karakterfordelinger, og utviklingen i karakterbruken på masterarbeider bør følges særskilt

4 www.uhr.no uhr@uhr.no Spesielt om helse- og sosialfagutdanningene i UHRs karakterrapport 2011:  Om bruken av bestått/ikke bestått (B/IB)  Samlet brukes skalaen B/IB i 45 % av eksamenene innen disse utdanningene.  Disse utdanningene har til sammen 41 % av alle eksamener som er bedømt etter denne skalaen.  Innenfor flere utdanninger brukes skalaen i flertallet av eksamenene  Om karakterfordelingen i medisin- og tannlegestudiene i 2011:  Tallene indikerer forskjeller i bruken av karakterskalaene (bokstavkarakterer eller B/IB), og i organiseringen av medisinstudiet med hensyn til antall eksamener. Det er betydelige forskjeller med hensyn til strykprosent.  Også innen odontologi er det forskjeller i bruk av skalaene og i strykprosent.

5 Antall og type av helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningsprogram og antall registrerte studenter, per vår-2012 profesjonsstudier i UHR-systemet: antall studieprogram per 2012 DBH.reg. studenter, V-2012 Sykepleier2713 129 Vernepleier122 881 Lege43 424 Ernæringsfysiolog2120 Psykolog41 462 Provisorfarmasøyt3569 Reseptarfarmasøyt2267 Bioingeniør7667 Radiograf6515 Audiograf188 Optiker1183 Ortopediingeniør19 Ergoterapeut5709 Fysioterapeut4993 Barnevernspedagog112 205 Sosionom122 733 Tannlege3697 Tannpleier4203 Tanntekniker143 19 profesjonsutdanninger 110 30 897

6 PANEL A Utdann StudietilbudUH-inst involvertUHR-enheter i karakterpanel lege (6år) 4 Fakultetsmøtet i medisin tannlege (5år) 3 Fakultetsmøtet i odontologi ernæringsfysiolog (5år) 2 psykolog (6år) 4 Profesjonsrådet for psykologiutd tot ant studietilbud 134 PANEL B Utdann StudietilbudUH-inst involvertUHR-enheter i karakterpanel farmasøyt-provisor (5år) 3 Profesjonsrådet for farmasiutdanning farmasøyt-reseptar (3år) 2 tot ant studietilbud 55 PANEL C Utdann StudietilbudUH-inst involvertUHR-enheter i karakterpanel Sykepleier 27 NRHS Tannpleier 4 Fakultetsmøtet for odontologiske fag tot ant studietilbud 3129 PANEL D Utdann studietilbudUH-inst involvertUHR-enheter i karakterpanel Bioingeniør 7 NRHS Radiograf 6 tot ant studietilbud 139 UHR’s HELSE- OG SOSIALFAGLIGE KARAKTERPANEL 2013, panel A til D

7 PANEL E Utdann studietilbudUH-inst involvertUHR-enheter i karakterpanel Audiograf 1 NRHS Optiker 1 Ortopediingeniør 1 Tanntekniker 1 tot ant studietilbud 43 PANEL F Utdann studietilbudUH-inst involvertUHR-enheter i karakterpanel Ergoterapeut 5 NRHS Fysioterapeut 4 tot ant studietilbud 95 PANEL G Utdann studietilbudUH-inst involvertUHR-enheter i karakterpanel barnevernspedagogutd 11 NRHS Sosionomutd 12 Vernepleierutd 12 tot ant studietilbud3516 UHR’s HELSE- OG SOSIALFAGLIGE KARAKTERPANEL 2013, panel E til G

8 www.uhr.no uhr@uhr.no Tema for karakterundersøkelsen 2012-2013 for de 5- og 6-årige profesjonsstudiene 1.Analyse av karakterstatistikk for perioden 2008-2012, innad og på tvers av utdanningsgruppene i panel A 2.Bruken av bestått- ikke bestått versus bruk av hele karakterskalaen på avsluttende oppgaver/masteremner/masteroppgaver i profesjonsstudiene: Hvordan gi et riktig bilde av studentens faktiske nivå av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ved avslutningen av profesjonsutdanningen? 3.Løpende skikkethetsvurderingens rolle og betydning for karaktersettingen (bestått/ikke bestått eller A-F): En første kartlegging av erfaringer og utfordringer knyttet til dette, som følge av Forskrift om skikkethet i høyere utdanning

9 www.uhr.no uhr@uhr.no Tema for karakterundersøkelsen 2012-2013 for de 3-årige profesjonsstudiene 1.Analyse av karakterstatistikk for perioden 2008-2012, innad og på tvers av utdanningsgruppene i hvert panel –Målet med denne delen av panelets arbeid er å se etter vesentlige avvik innad og mellom utdanningstyper og UH-institusjoner. Funn av slik variasjon kan føre til nærmere undersøkelser, og brukes til å få opp viktige og prinsipielle diskusjoner i UHR/NRHS om kriterier og begrunnelser for karaktergivingen i helse- og sosialfagutdanningene. 2.Vurderingsgrunnlaget for bestått/ikke bestått (b/ib) for eksterne praksisperioder, og skikkethetsvurderingens rolle og betydning for vurderingsordningen og praktiseringen av den –ser på vurderingsordningen b/ib for alle praksisperioder underlagt ordningen, i de utdanningene som omfattes av hvert karakterpanel. –utvikler et forslag til hvilke elementer som bør inngå i en felles generisk karakterbeskrivelse for b/ib for lange praksisperioder i hhv helsefaglige og sosialfaglige bachelorstudier –utvikler et tilhørende forslag til felles retningslinjer for opplegg for og gjennomføring av formelle vurderinger av (lange) praksisperioder til bestått- ikke bestått.

10 www.uhr.no uhr@uhr.no Status per dato – og planer framover Alle 7 karakterpanel har levert sine rapporter –Disse rapportene kan leses på UHRs nettsider: http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/karakterundersokel ser http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/karakterundersokel ser UHRs analysegruppe analyserer funn per panel og på tvers av panel, og kommer med sine anbefalinger –Analysegruppens rapport foreligger om kort tid UHRs årlige karakterkonferanse er den 23. oktober i Oslo tar opp funn fra HS-panelene av betydning for hele sektoren, OG: NB: den 24.oktober inviterer UHR til en workshop samme sted for helse- og sosialfagutdanningene, som går i dybden på hovedfunn fra karakter-us 2013: Hva skal gjøres videre? –http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/karaktersamlinger_ -_nasjonale_konferanser_1/karaktersamling_2014http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/karaktersamlinger_ -_nasjonale_konferanser_1/karaktersamling_2014 De nye fagstrategiske enhetene i UHR for helse- og sosialfagutdanningene blir sentrale i dette arbeidet

11 www.uhr.no uhr@uhr.no Et forvarsel om sentrale funn Studieoppleggene innenfor samme utdanningsgruppe er så forskjellige at det er vanskelig å vurdere og sammenligne karaktersettingen, både på bachelor- og masternivå Det er betydelige forskjeller i karakterfordelingene mellom institusjonene som ikke kan tilskrives forskjeller i opptaksgrunnlag Det er store forskjeller mellom institusjonene med hensyn til i hvor stort omfang karakterskalaen bestått/ikke bestått blir brukt, og hvilke kriterier som beskriver skillet Beskrivelsen av karakteren E i det norske karaktersystemet er ikke forenlig med utdanningenes ansvar for at kandidaten er skikket og egnet for yrket, og automatisk får autorisasjon ved bestått grunnutdanning Skikkethetsvurdering anses som viktig, men må kvalitetssikres bedre. Forholdet til faglig vurdering synes uklart/ uavklart

12 www.uhr.no uhr@uhr.no To oppgaver til dette siste NRHS-møtet 1.Synspunkter på foreslått tematikk for workshop 24. oktober 2014 2.Oppfølgingsarbeidet: Hvordan arbeide med de utfordringene karakterundersøkelsen 2013 har tydeliggjort innad og på tvers av profesjonsutdanningene - i eget omland i tiden framover, og i de nye rådsorganene som starter opp høsten 2014

13 www.uhr.no uhr@uhr.no WORKSHOP 24. oktober 2014 Oppgave 1: Hva mener NRHS om de foreslåtte temaene for nasjonal workshop fredag 24. oktober? Tema 1: Karakterkrav knyttet til autorisasjon/skikkethet for profesjonsutøvelse Tema 2: Karakterskalaene A-F eller Bestått/Ikke bestått? Tema 3: Hva kan og bør harmoniseres innen samme utdanningsgruppe, og på tvers av utdanningsgruppene?

14 uhr@uhr.no www.uhr.no Tema 1: Karakterkrav knyttet til autorisasjon/skikkethet for profesjonsutøvelse Aktuelle områder for diskusjon: Utfordringer med beskrivelsen av karakterene D og E i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Behov for harmonisering av bruken av A-F eller bestått/ ikke bestått for sentrale emner for utførelsen av yrket utdanningen skal kvalifisere for Konkretisering av sammenhengen mellom faglig vurdering og løpende skikkethetsvurdering, særlig knyttet til vurderingsordning for praksisstudier

15 www.uhr.no uhr@uhr.no Kravene til tildeling av autorisasjon må skjerpes Forholdet mellom bestått utdanning og tildelt autorisasjon som helsepersonell, framstår som en sentral problemstilling for flere av profesjonspanelene: Utdanningen har nå det fulle ansvaret for at kandidaten er skikket og egnet for yrket Panel A (medisin, odontologi, psykologi og ernæringsfysiologi) forslår følgende tiltak: –A,B,C,F beholdes som i dag –Beskrivelsen av D omformuleres til et minimumsnivå for bestått profesjonsutdanning –E brukes ikke Alternativt (som krever endringer i gjeldende regelv erk) : –Krav som kan stilles for tildeling av autorisasjon: Gj.sn. eller hovedkarakter minst C Minst C i kjernefag/essensielle fag Ikke E i noen forhåndsdefinerte kjernefag OG at det innføres en avsluttende, nasjonal eksamen som grunnlag for autorisasjon (ala det som gjøres i flere andre land)

16 uhr@uhr.no www.uhr.no Tema 2: Karakterskalaene A-F eller Bestått/Ikke bestått? Aktuelle områder for diskusjon: Valg av karakterskala – og kriterier for dette valget i fagmiljøene Behov for nasjonale retningslinjer for utarbeiding av emnespesifikke kriterier for skillet mellom bestått/ikke bestått, også/eller særlig/ for praksisperioder underlagt slik vurdering?

17 www.uhr.no uhr@uhr.no Mer samordning og harmonisering Behovet for mer samordning og harmonisering innad i utdanningsgruppene og på tvers av UH-institusjonene går igjen i alle rapportene – ikke bare av bruken av de to skalaene og selve karaktersettingen, men også i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser, vurderingsformer og kriterier og begrunnelser. Dette er sterke signaler. Spørsmålet nå er hvordan NRHS vil følge opp karakterundersøkelsen 2013 fram til neste runde for våre fag, som da vil bli i 2018. Derfor tema 3:

18 uhr@uhr.no www.uhr.no Tema 3: Hva kan og bør harmoniseres innen samme utdanningsgruppe og på tvers av utdanningsgruppene? Aktuelle områder for diskusjon: Harmonisering av fagspesifikke karakterbeskrivelser for bachelor- og masteroppgaver Felles læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier innenfor hver utdanningsgruppe Sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser, vurderingsordninger og karakterkrav Retningslinjer for sensur (sensorveiledninger, sensorsamlinger, bruk av ekstern sensor)

19 www.uhr.no uhr@uhr.no Oppfølgingsarbeidet Oppgave 2: Hvordan svare på utfordringene til mer samordning og harmonisering innad og på tvers av profesjonsutdanningene? Den nye organisasjonsmodellen vi går inn i, innebærer en viss risiko for at hver profesjon som nå er representert i NRHS, blir mer innadvendt. Er det en ide å etablere en arbeidsgruppe for NRHS- området nå som bearbeider materialet fra 2013- karakterpanelene, og som kommer med oppspill til viktige diskusjoner i de nye rådsorganene fra høsten 2014?

20 www.uhr.no uhr@uhr.no NFE- HS Fysioterapi Ergoterapi og ortopedi Barneverns- pedagogikk Sosialt arbeid og velferdsfag Vernepleie SykepleieMedisinOdontologiFarmasiErnæringPsykologiRadiografi Audiografi/ optometri Bioingeniør fag


Laste ned ppt "UHRs karakterundersøkelse 2013: Helse- og sosialfagutdanningene - neste runde for disse fagene: 2018 ved Trine Grønn seniorrådgiver,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google