Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR"— Utskrift av presentasjonen:

1 ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR
UHRs karakterundersøkelse 2013: Helse- og sosialfagutdanningene - neste runde for disse fagene: 2018 ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR

2 Status per 2011 – noen sentrale poeng:
Hovedkonklusjon karakterundersøkelser i perioden : ”Det er utviklet større grad av felles forståelse av bruken av karakterskalaen, og det er relativt stor stabilitet i karaktersettingen. Ambisjonen om at skalaen skal brukes på samme måte på tvers av fag, nivå og institusjoner kan likevel ikke sies å være nådd Dette gjelder særlig i forhold til masterarbeider, men rapportene om bacheloroppgaver i 2010 viser at det kan være betydelige forskjeller mellom institusjonene også på dette nivået.” Lagt til i 2011-rapporten: Karakterfordelinger kan tyde på at det er forskjellige kulturer med hensyn til karaktersetting. Dette materialet indikerer at det er behov for å se på forskjellene mellom program innenfor samme fagområde og institusjon. Karakterfordelingen på masterarbeider skiller seg vesentlig fra karakterfordelingene på andre emner, både på masternivå og andre nivåer. Bruken av karakterskalaen bestått/ikke bestått viser store forskjeller mellom utdanninger og institusjoner, og det synes å være behov for nasjonal samordning.

3 Anbefalinger 2010-2011 til UHR om videre arbeid:
UHR bør koordinere og følge opp arbeidet med karakterundersøkelser innenfor de forskjellige fagområdene og utarbeide fellesrapport i samråd med fakultetsmøtet/nasjonale organ. UHR bør ta initiativ til at det utarbeides generelle og fagspesifikke beskrivelser for skalaen bestått/ikke bestått. UHR bør vurdere om karakterbeskrivelsene bør knyttes til læringsmålene i kvalifikasjonsrammeverket. Det bør utarbeides karakterrapport for 2012 med oversikt over karakterfordelinger, og utviklingen i karakterbruken på masterarbeider bør følges særskilt Til hit: bakgrunnen for måten H&S nå legger opp til karakterundersøkelser i hele utdanningsområdet i Poeng: når vi er ferdige per 2013, kan vi starte arbeidet med dette, med et solid grunnlagsmateriale

4 Spesielt om helse- og sosialfagutdanningene i UHRs karakterrapport 2011:
Om bruken av bestått/ikke bestått (B/IB) Samlet brukes skalaen B/IB i 45 % av eksamenene innen disse utdanningene. Disse utdanningene har til sammen 41 % av alle eksamener som er bedømt etter denne skalaen. Innenfor flere utdanninger brukes skalaen i flertallet av eksamenene Om karakterfordelingen i medisin- og tannlegestudiene i 2011: Tallene indikerer forskjeller i bruken av karakterskalaene (bokstavkarakterer eller B/IB), og i organiseringen av medisinstudiet med hensyn til antall eksamener. Det er betydelige forskjeller med hensyn til strykprosent. Også innen odontologi er det forskjeller i bruk av skalaene og i strykprosent.

5 Antall og type av helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningsprogram og antall registrerte studenter, per vår-2012 profesjonsstudier i UHR-systemet: antall studieprogram per 2012 DBH.reg. studenter, V-2012 Sykepleier 27 13 129 Vernepleier 12 2 881 Lege 4 3 424 Ernæringsfysiolog 2 120 Psykolog 1 462 Provisorfarmasøyt 3 569 Reseptarfarmasøyt 267 Bioingeniør 7 667 Radiograf 6 515 Audiograf 1 88 Optiker 183 Ortopediingeniør 9 Ergoterapeut 5 709 Fysioterapeut 993 Barnevernspedagog 11 2 205 Sosionom 2 733 Tannlege 697 Tannpleier 203 Tanntekniker 43 19 profesjonsutdanninger 110 30 897

6 UHR’s HELSE- OG SOSIALFAGLIGE KARAKTERPANEL 2013, panel A til D
Utdann Studietilbud UH-inst involvert UHR-enheter i karakterpanel lege (6år) 4 Fakultetsmøtet i medisin tannlege (5år) 3 Fakultetsmøtet i odontologi ernæringsfysiolog (5år) 2 psykolog (6år) Profesjonsrådet for psykologiutd tot ant studietilbud 13 PANEL B farmasøyt-provisor (5år) Profesjonsrådet for farmasiutdanning farmasøyt-reseptar (3år) 5 PANEL C Sykepleier 27  NRHS Tannpleier  Fakultetsmøtet for odontologiske fag 31 29 PANEL D studietilbud Bioingeniør 7 Radiograf 6 9

7 UHR’s HELSE- OG SOSIALFAGLIGE KARAKTERPANEL 2013, panel E til G
Utdann studietilbud UH-inst involvert UHR-enheter i karakterpanel Audiograf 1  NRHS Optiker Ortopediingeniør Tanntekniker tot ant studietilbud 4 3 PANEL F Ergoterapeut 5 NRHS Fysioterapeut 9 PANEL G barnevernspedagogutd 11 Sosionomutd 12 Vernepleierutd 35 16

8 Tema for karakterundersøkelsen 2012-2013 for de 5- og 6-årige profesjonsstudiene
Analyse av karakterstatistikk for perioden , innad og på tvers av utdanningsgruppene i panel A Bruken av bestått- ikke bestått versus bruk av hele karakterskalaen på avsluttende oppgaver/masteremner/masteroppgaver i profesjonsstudiene: Hvordan gi et riktig bilde av studentens faktiske nivå av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ved avslutningen av profesjonsutdanningen? Løpende skikkethetsvurderingens rolle og betydning for karaktersettingen (bestått/ikke bestått eller A-F): En første kartlegging av erfaringer og utfordringer knyttet til dette, som følge av Forskrift om skikkethet i høyere utdanning

9 Tema for karakterundersøkelsen 2012-2013 for de 3-årige profesjonsstudiene
Analyse av karakterstatistikk for perioden , innad og på tvers av utdanningsgruppene i hvert panel Målet med denne delen av panelets arbeid er å se etter vesentlige avvik innad og mellom utdanningstyper og UH-institusjoner. Funn av slik variasjon kan føre til nærmere undersøkelser, og brukes til å få opp viktige og prinsipielle diskusjoner i UHR/NRHS om kriterier og begrunnelser for karaktergivingen i helse- og sosialfagutdanningene. Vurderingsgrunnlaget for bestått/ikke bestått (b/ib) for eksterne praksisperioder, og skikkethetsvurderingens rolle og betydning for vurderingsordningen og praktiseringen av den ser på vurderingsordningen b/ib for alle praksisperioder underlagt ordningen, i de utdanningene som omfattes av hvert karakterpanel. utvikler et forslag til hvilke elementer som bør inngå i en felles generisk karakterbeskrivelse for b/ib for lange praksisperioder i hhv helsefaglige og sosialfaglige bachelorstudier utvikler et tilhørende forslag til felles retningslinjer for opplegg for og gjennomføring av formelle vurderinger av (lange) praksisperioder til bestått- ikke bestått.

10 Status per dato – og planer framover
Alle 7 karakterpanel har levert sine rapporter Disse rapportene kan leses på UHRs nettsider: UHRs analysegruppe analyserer funn per panel og på tvers av panel, og kommer med sine anbefalinger Analysegruppens rapport foreligger om kort tid UHRs årlige karakterkonferanse er den 23. oktober i Oslo tar opp funn fra HS-panelene av betydning for hele sektoren, OG: NB: den 24.oktober inviterer UHR til en workshop samme sted for helse- og sosialfagutdanningene, som går i dybden på hovedfunn fra karakter-us 2013: Hva skal gjøres videre? De nye fagstrategiske enhetene i UHR for helse- og sosialfagutdanningene blir sentrale i dette arbeidet

11 Et forvarsel om sentrale funn
Studieoppleggene innenfor samme utdanningsgruppe er så forskjellige at det er vanskelig å vurdere og sammenligne karaktersettingen, både på bachelor- og masternivå Det er betydelige forskjeller i karakterfordelingene mellom institusjonene som ikke kan tilskrives forskjeller i opptaksgrunnlag Det er store forskjeller mellom institusjonene med hensyn til i hvor stort omfang karakterskalaen bestått/ikke bestått blir brukt, og hvilke kriterier som beskriver skillet Beskrivelsen av karakteren E i det norske karaktersystemet er ikke forenlig med utdanningenes ansvar for at kandidaten er skikket og egnet for yrket, og automatisk får autorisasjon ved bestått grunnutdanning Skikkethetsvurdering anses som viktig, men må kvalitetssikres bedre. Forholdet til faglig vurdering synes uklart/ uavklart

12 To oppgaver til dette siste NRHS-møtet
Synspunkter på foreslått tematikk for workshop 24. oktober 2014 Oppfølgingsarbeidet: Hvordan arbeide med de utfordringene karakterundersøkelsen 2013 har tydeliggjort innad og på tvers av profesjonsutdanningene - i eget omland i tiden framover, og i de nye rådsorganene som starter opp høsten 2014 De tverrprofesjonelle panelene rapporterer at det å jobbe sammen i panel slik, var svært givende og mange aha-opplevelser av felles utfordringer

13 WORKSHOP 24. oktober 2014 Oppgave 1: Hva mener NRHS om de foreslåtte temaene for nasjonal workshop fredag 24. oktober? Tema 1: Karakterkrav knyttet til autorisasjon/skikkethet for profesjonsutøvelse Tema 2: Karakterskalaene A-F eller Bestått/Ikke bestått? Tema 3: Hva kan og bør harmoniseres innen samme utdanningsgruppe, og på tvers av utdanningsgruppene? Utdype i de neste foilene

14 Tema 1: Karakterkrav knyttet til autorisasjon/skikkethet for profesjonsutøvelse
Aktuelle områder for diskusjon: Utfordringer med beskrivelsen av karakterene D og E i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Behov for harmonisering av bruken av A-F eller bestått/ ikke bestått for sentrale emner for utførelsen av yrket utdanningen skal kvalifisere for  Konkretisering av sammenhengen mellom faglig vurdering og løpende skikkethetsvurdering, særlig knyttet til vurderingsordning for praksisstudier

15 Kravene til tildeling av autorisasjon må skjerpes
Forholdet mellom bestått utdanning og tildelt autorisasjon som helsepersonell, framstår som en sentral problemstilling for flere av profesjonspanelene: Utdanningen har nå det fulle ansvaret for at kandidaten er skikket og egnet for yrket Panel A (medisin, odontologi, psykologi og ernæringsfysiologi) forslår følgende tiltak: A,B,C,F beholdes som i dag Beskrivelsen av D omformuleres til et minimumsnivå for bestått profesjonsutdanning E brukes ikke Alternativt (som krever endringer i gjeldende regelverk): Krav som kan stilles for tildeling av autorisasjon: Gj.sn. eller hovedkarakter minst C Minst C i kjernefag/essensielle fag Ikke E i noen forhåndsdefinerte kjernefag OG at det innføres en avsluttende, nasjonal eksamen som grunnlag for autorisasjon (ala det som gjøres i flere andre land) Se vedlegg til rapport panel A: referat fra møte med SAK på temaet.

16 Tema 2: Karakterskalaene A-F eller Bestått/Ikke bestått?
Aktuelle områder for diskusjon: Valg av karakterskala – og kriterier for dette valget i fagmiljøene Behov for nasjonale retningslinjer for utarbeiding av emnespesifikke kriterier for skillet mellom bestått/ikke bestått, også/eller særlig/ for praksisperioder underlagt slik vurdering?

17 Mer samordning og harmonisering
Behovet for mer samordning og harmonisering innad i utdanningsgruppene og på tvers av UH-institusjonene går igjen i alle rapportene – ikke bare av bruken av de to skalaene og selve karaktersettingen, men også i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser, vurderingsformer og kriterier og begrunnelser. Dette er sterke signaler. Spørsmålet nå er hvordan NRHS vil følge opp karakterundersøkelsen 2013 fram til neste runde for våre fag, som da vil bli i 2018. Derfor tema 3:

18 Tema 3: Hva kan og bør harmoniseres innen samme utdanningsgruppe og på tvers av utdanningsgruppene?
Aktuelle områder for diskusjon: Harmonisering av fagspesifikke karakterbeskrivelser for bachelor- og masteroppgaver Felles læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier innenfor hver utdanningsgruppe Sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser, vurderingsordninger og karakterkrav  Retningslinjer for sensur (sensorveiledninger, sensorsamlinger, bruk av ekstern sensor)

19 Oppfølgingsarbeidet Oppgave 2: Hvordan svare på utfordringene til mer samordning og harmonisering innad og på tvers av profesjonsutdanningene? Den nye organisasjonsmodellen vi går inn i, innebærer en viss risiko for at hver profesjon som nå er representert i NRHS, blir mer innadvendt. Er det en ide å etablere en arbeidsgruppe for NRHS-området nå som bearbeider materialet fra 2013-karakterpanelene, og som kommer med oppspill til viktige diskusjoner i de nye rådsorganene fra høsten 2014?

20 NFE-HS Fysioterapi Bioingeniør fag Ergoterapi og ortopedi Audiografi/
optometri Barneverns-pedagogikk NFE-HS Radiografi Sosialt arbeid og velferdsfag Psykologi Vernepleie Ernæring Sykepleie Farmasi Medisin Odontologi


Laste ned ppt "ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google