Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status 8.04.14 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status 8.04.14 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 uhr@uhr.no www.uhr.no Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status 8.04.14 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis)

2 www.uhr.no uhr@uhr.no Praksis -studier UHR/ Profesjons- rådet for farmasi: Prosjekt 3+2-modell for farmasi- utdanningen i Norge

3 www.uhr.no uhr@uhr.no DBH-reg institusjoner som H-2013 tilbyr følgende profesjonsrettete grunnutdanninger:lege ernær- ings- fysio- log psyko- log farma- søyt- provi- sor farma- søyt- resep- tar tann- lege tann- pleier tann- tekni- ker syke- pleier bio- inge- niør radio- graf audio- graf opti- ker orto- pedi- inge- niør ergo- tera- peut fysio- tera- peut verne- pleier barne- verns- peda- gog sosio- nom antall utd- program per UH- institusjon antall år utdann6 år5 år6 år5 år3 år5 år3 år 1 Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet1 11 11 111 11 1112 2 Universitetet i Oslo 1111 11 6 3Universitetet i Nordland 1 113 4Universitetet i Bergen1111 11 6 5NTNU1 1 2 6Universitetet i Agder 11 1 14 7Universitetet i Stavanger 1 113 8Lovisenberg diakonale høgskole 1 1 9Høyskolen Diakonova 1 1 10Høgskolen Stord/Haugesund 1 1 11Høgskolen i Ålesund 11 2 12Høgskolen i Østfold 11 1115 13Høgskolen i Volda 112 14Høgskolen i Vestfold 1 1 15Høgskolen i Telemark 1 11 3 16Høgskolen i Sør-Trøndelag 1111 111119 17Høgskolen i Sogn og Fjordane 1 1114 18Høgskolen i Oslo og Akershus 1 1111 11111111 19Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 1 1 3 20Høgskolen i Nesna 1 1 21Høgskolen i Narvik 1 1 22Høgskolen i Molde 1 1 2 23Høgskolen i Lillehammer 1113 24Høgskolen i Hedmark 1 1 2 25Høgskolen i Harstad 1 11 3 26Høgskolen i Gjøvik 1 1 1 3 27Høgskolen i Buskerud 1 1 1 3 28Høgskolen i Bergen 111 111 17 29Haraldsplass diakonale høgskole 1 1 30Diakonhjemmet høgskole 1 1 1 14 31 Betanien diakonale høgskole 1 1 totalt antall studietilbud per utdanningstype, og sum42432341267611164121112 110 19 helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger med veiledet praksis: Oversikt over nasjonal fordeling av studieprogram

4 www.uhr.no uhr@uhr.no Gjennomgang av mandatet som det står skrevet i oppdragsbrevet fra KD Målet med oppdraget er å gjennomføre et nasjonalt utviklingsarbeid som skal bidra til å heve kvaliteten og sikre relevansen i de eksterne praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene, slik at de kan møte framtidens kompetansebehov Prosjektgruppas forståelse langsiktig, utgangspunkt i reformer, utenifra-perspektiv økte kompetansekrav Mulig sluttprodukt: –Bro ml UH-sektor og tjeneste –Tettere kopling teori og praksis –Mer yrkesrelevante utdanninger –Studenter synliggjort som ressurs, hevet kompetanse og økt status på utdanningsoppgaver i tjenestene

5 www.uhr.no uhr@uhr.no MANDATET INKLUDERER 3 PUNKTER 1.Vurdere behovet for endringer i omfang og type av praksisstudier for hver utdanning, med utgangspunkt i samfunnets behov. Arbeidet skal skje i et samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet, og se på hvilken rolle praksisstudier på ulike læringsarenaer skal ha i arbeidet med å sikre studentene et relevant læringsutbytte etter endt utdanning Prosjektgruppas forståelse –mer praksisstudier i kommuner, NAV og barnevern –utfordrende at ikke alle tjenester er likt forpliktet –nytt system for kompetansekrav - forenkling Mulig løsning –Arbeidsgrupper per utdanning og på tvers (jfr TPS) –Basere på forslag til kriterier for kvalitet og relevans

6 www.uhr.no uhr@uhr.no 2.Foreslå kriterier og indikatorer for hva som kjennetegner kvalitet og relevans i praksisstudiene Prosjektgruppas forståelse –UHR (2010), NOKUT og NIFU (2013) har beskrevet kjennetegn for god praksis Mulig løsning –NIFU gjør en ny kunnskapsoppsummering –Prosjektgruppen etterspør supplerende dokumentasjon –Utkast tidlig på høsten som diskuteres, evt utprøves

7 www.uhr.no uhr@uhr.no Til pkt 2 og 3: Kvalitetskriterier og kvalitetsindikatorer, behovet for en godkjenningsordning for praksissteder: NIFU-rapport har fått i oppdrag å gjøre en kunnskapsoppsummering: –Hva er de siste 5 – 10 årene beskrevet om –kriterier og indikatorer for kvalitet og relevans i praksisstudiene? –volum i praksisstudier? –utfordringer omkring læringsutbytte og kompetanse? –Infrastruktur, avtaler, samarbeid, finansiering –TPS, veiledere og veiledningskompetanse, osv Prosjektet vil i tillegg etterspørre upubliserte rapporter og prosjekter, inklusive erfaringer med TPS Oppdatert informasjon, aktuelle prosjekter og rapporter legges på http://www.uhr.no/prosjekter/kvalitet_i_praksisstudierhttp://www.uhr.no/prosjekter/kvalitet_i_praksisstudier

8 www.uhr.no uhr@uhr.no 3Utrede behovet for en ordning for godkjenning av praksissteder som Iæringsarenaer Prosjektgruppas forståelse –Henger sammen med punkt 2 –Utrede behovet – skaffe et kunnskapsgrunnlag –Utfordres av ulike forpliktelse og uklare rammer Mulig løsning –Fremskaffe erfaringer –Kartlegge behov?

9 www.uhr.no uhr@uhr.no Forts. fra oppdraget Oppdraget avgrenses til å gjelde grunnutdanningene med tilhørende videre- og mastergradsutdanninger Prosjektgruppas forståelse – De som har veiledet praksis som en vesentlig del av utdanningen. Vil bli kartlagt. Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) i helse- og sosialfagutdanningene er et utdanningspolitisk mål for å imøtekomme arbeidslivets behov for bedre tverrfaglig samarbeid i helse- og omsorgstjenestene. TPS skal, på bakgrunn av dette, være en del av oppdraget og knyttes til punkt 1 og 2 ovenfor. –PG: TPS - lære om, av og sammen i praksis –En annen gruppe ser på Felles innhold

10 www.uhr.no uhr@uhr.no Forts. fra oppdraget I oppdraget inngår ikke å vurdere endret lovfesting og finansiering av eksterne praksisstudier. Dette utredes parallelt av en tverrdepartemental arbeidsgruppe. Imidlertid vil dette utviklingsarbeidet være viktig for å belyse behovet for endringer i rammebetingelsene, slik at de bedre understøtter formålet med de eksterne praksisstudiene. Praksisprosjektet kan gi velbegrunnede innspill til de som jobber med lovfesting og finansiering

11 www.uhr.no uhr@uhr.no Forts. oppdraget Prosjektplanen fra UHR skal beskrive den praktiske gjennomføringen, og vise hvordan både utdannings- institusjonene og helse- og velferdstjenestene på en likeverdig måte skal gis mulighet for å delta i gjennomføringen av oppdraget. Planen skal beskrive hvordan de ulike aktørene kan bidra, og hvilken rolle de skal ha i gjennomføringen Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden skal involveres i arbeidet Dvs. både produkt og prosess

12 www.uhr.no uhr@uhr.no Styringsmodell og arbeidsform OppdragsgiverKD ProsjekteierUHR v/ UHR-sekretariatet Styringsgruppe  Lederne for UHRs seks fagstrategiske enheter for helse- og sosialfagutdanningene  Studentrepresentant fra NSO (+ Brukerrepresentant)  Oppnevnte representanter for HOD/Hdir, BLD/Bufdir, AD/NAV, samt fra partene i arbeidslivet (Unio, LO/FO, KS, Spekter, Virke)  Styringsgruppesekretær fra UHR-sekretariatet  Styringsgruppeleder fra Hdir Prosjektleder Prosjektleder fra St. Olavs Hospital, midl. prosjektstilling, 50 %, 1 år Prosjektmedarbeider fra HMN RHF, midl. 20 % Prosjektgruppe Oppnevnt av prosjektleder etter forslag fra Styringsgruppen: Fra UH-sektoren: 6 representanter Fra de ulike praksisfeltene: 6 representanter (inkl. prosjektleder) Studentrepresentant Arbeidsgrupper/ forskergrupper Prosjektgruppen oppnevner arbeidsgrupper og tar kontakt med ressurspersoner, forskningsgrupper ved behov Referanse- gruppe(r) Medlemmer av både styringsgruppe og prosjektgruppe sjekker ut i egen organisasjon mellom møtene. Aktuelle møtearenaer og nettverk benyttes for erfaringsinnhenting og dialog.

13 www.uhr.no uhr@uhr.no Mer om arbeidsform God ledelsesforankring, bred involvering og likeverdighet i arbeidet Åpenhet, informasjon osv. –Oppdatert informasjon, aktuelle prosjekter og rapporter legges på http://www.uhr.no/prosjekter/kvalitet_i_praksisstudier http://www.uhr.no/prosjekter/kvalitet_i_praksisstudier –Oppsøke formelle møteplasser, nettverk m.m –Standard presentasjon, oppdateres –Prosjektordliste –Dialog- /høringskonferanser

14 www.uhr.no uhr@uhr.no Risikofaktorer - suksesskriterier Prosjektet Felles forståelse av oppdraget – komplekst Oppdatert kunnskapsgrunnlag – mye er gjort og skrevet Samsvar mellom prosjektets omfang og ressurser God ledelsesforankring – jfr mange involverte, ulike kulturer, mye på spill God koordinering – jfr mange parallelle prosjekter Implementering og endring Ulike lovmessige forpliktelser og finansiering er en risiko

15 www.uhr.no uhr@uhr.no Oppsummering og foreløpig tidsplan TemaHandlingerForeløpig tidsplan Organisere prosjektet Planlegge arbeidet Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgrupper Møteplasser for dialog og utveksling Januar Mars Vurderes, opprettes og besøkes forløpende Oppdatere kunnskapsgrunnlaget Gjennomgå NIFUs oppsummering Innhenting av supplerende materiale/erfaringer April Pågår. Flere vil bli spurt. Oppgave 2Utarbeide et første utkast til kriterier og indikatorer Dialog og høringSeptember Oppgave 3Skaffe erfaringer med godkjenningsordninger Evt undersøke behovet Gi et beslutningsgrunnlagOktober/november Oppgave 1Etablere arbeidsgrupper Utgangspunkt i 2 (og 3) Sammenfatte et synspunkt (mai/juni) November/desember Høringskonferanser 1,2, 3 Konklusjon/rapport Januar 2015 2015


Laste ned ppt "Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status 8.04.14 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google