Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Måling og finansiering av forskning i 3 sampubliserende Sektorer: UoH, institutter og helseforetak ”Penger for publikasjoner” – Oslo 11. mai 2007 Dekanus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Måling og finansiering av forskning i 3 sampubliserende Sektorer: UoH, institutter og helseforetak ”Penger for publikasjoner” – Oslo 11. mai 2007 Dekanus."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Måling og finansiering av forskning i 3 sampubliserende Sektorer: UoH, institutter og helseforetak ”Penger for publikasjoner” – Oslo 11. mai 2007 Dekanus Stig A. Slørdahl, Det medisinske fakultet stig.slordahl@ntnu.no

2 2 Utgangspunkt Medlem av publiseringsutvalget Ønsker større samhandling mellom helseforetak og de medisinske fakultetene – felles eier Tror at instituttsektoren bør gjennomgås jmf. Danmark Positiv til publikasjonspoeng

3 3

4 4 ”det er viktigere å bygge en bro enn å beskrive hvordan det gjøres” – ulike tradisjoner for publisering ved universitetene - Kanskje bra at egen virkelighet blir utfordret

5 5 Huntington disease has been known for hundreds of years. In 1872, Dr. George Huntington became the first to publish a detailed description of the disease that has become linked with his name. Even at that time, scientists realized that the disease is hereditary (passed down in families). Johan Christian Lund beskrev sykdommen i Beretning om Sundhetstilstanden m.m. i Norge i 1860 (Chorea i Sætersdalen) Burde het Sæterdalsrykkja- Lund disease Tror de fleste er glad for at de blir behandlet best mulig fordi medisinsk forskning publiseres internasjonalt

6 6 Økt fokus på publisering Bevisstheten rundt publisering har blitt større Bevisstheten rundt hvilke tidsskrift som gir størst oppmerksomhet er blitt større Bevisstheten rundt kvalitet er blitt større Kreativiteten i å problematisere tellekanter er nærmest blitt uendelig Hvordan kan vi innføre måling og finansiering i 3 sampubliserende sektorer

7 7 Vitenskapelig publisering – helseforetak Hvert år indekserer ISI vel 5000 vitenskapelige artikler med norske adresser. 25% av disse har adresser ved helseforetakene. De fleste er enige om at HODs satsing på klinisk forskning og resultatbasert finansiering har gitt et forskningsmessig løft

8 8 HOD:Statlig tilskudd til forskning fra 2004 408,6 mill kr i 2007 (ca 1,2 mrd brukes totalt) 60% resultatbasert – gj. snitt av siste 3 års publiseringspoeng Fordeles av samarbeidsorganet – ingen føringer for fordeling av midlene fra RHF nivå  Stimulere til økt kvalitet og produktivitet på forskningen  Øke antall dr. grader i helseforetakene  Økt internasjonalt samarbeid (fra 2007 faktor på 1,5) KD: Resultatbasert finansiering basert på publikasjons analyse i UH-sektoren fra 2005 - insentiver i større grad videreført nedover i systemet?

9 9 HOD Utvalgte datakilder – ISI, Norart Data (publikasjoner) fra NIFU via institusjon til NIFU Kreditering ut fra publisert forfatteradresse (lik vekt) Kun poeng for RHF- medvirkning Brøkdeling etter antall adresser Tidsskrifter på 2 nivåer + særskilt uttelling Dr. grader rapporteres fra RHF – kvalitetssikres sentralt. KD All vitenskapelig publ. Data fra lokalt (FRIDA) dok. system til DBH Kreditering ut fra publisert forfatteradresse Kun poeng for UH- medvirkning Brøkdeling etter antall forfattere Tidsskrifter på 2 nivåer (nivå 2 ca 1/5) Alle dr. grader gir uttelling

10 10 Dagens system fungerer bra fra HOD sitt ståsted, men: ”Mange forskere er ansatt i delte stillinger mellom helseforetak og universitet. Dette medfører at publikasjoner og doktorgradsarbeider vil være et resultat av samarbeid mellom helseforetak og universitet. …, og det må i størst mulig grad legges til rette for samordning. En slik samordning må imidlertid ikke gå på bekostning av de overordnede og til dels divergerende formålene med de to sektorene.” St. meld. nr. 20 (2004- 2005)  HOD foretatt div. endringer i perioden 2004-2007 for å sikre bedre samordning av systemene  Felles nivåinndeling – prosess for nominering til nivå 2 pågår  Felles dokumentasjonssystem? Samordning med UH-sektorens målesystem

11 11 Utfordringer med ordningen HOD KD Med forskning All forskning 1 stykke= 100 000 kr 1 stykke = 30 000 kr Stipendiater ansettes delvis i universitet og helseforetak- ulik praksis ulike adresser Mindre til DMF ved universitetene

12 12 Uheldige konsekvenser Stipendiater ansettes delvis i foretakene (ulik praksis – ulike adresser). PhD er en utdanning Motvirker samarbeid Foreløpig bare de medisinske fakultetene som opplever dette – gir mindre produksjonspenger fra KD til fakultetene Hva skjer når instituttene skal finasieres tilsvarende – NTNUs store utfordring blir SINTEF

13 13 Gjennomgang 2005- DMF Publikasjonspoeng –2004261,9 –2005337,2 Revisjon 180,8 – 46% nedgang (St.Olavs hospital- Universitetssykehuset i Trondheim)

14 14 Stimuleres samarbeid av finansiering

15 15 Dobbeltfinansiering Hovedargumentet mot å gi uttelling to steder er at det gir dobbeltfinansiering – kan ikke få penger begge steder Er i tvil om det er riktig tilnærming Svært mye forskning er allerede finansiert NFR finansierer med full uttelling for publisering Hva med eksterne fond som takkes i acknowledgement Hva er ønsket adferd

16 16 FRIDA

17 17

18 18

19 19 STATUS 2006 - Frida Artikkel: Institute for Experimental Medical Research, Ullevål Hospital, University of Oslo Frida: Inst. for eksperimentell medisinsk forskning, UUS – Universitetet i Oslo Artikkel: Rikshospitalet University Hospital, University of Oslo Frida: Hjertemedisinsk avdeling – Universitetet i Oslo AVHENGIG AV HVORDAN ADRESSE SKRIVES?

20 20 Hva bør gjøres Frida felles registreringssystem for UoH, helseforetak og instituttene Alle bør være synlige (som en database), stillingsbrøker innlagt som stimulerer til samarbeid og felles regler for hvordan PhD studenter registreres Legge vekt på incentiver og ønsket adferd (målrettet virksomhetsstyring) Bør gjøres en gjennomgang for å fremme samarbeid

21 21 Konklusjon Publikasjonspoeng gir endret adferd Vi ønsker mest mulig samarbeid mellom UoH, helseforetak og institutter Frida bør være felles registreringssystem De utfordringer som ligger i dette er løsbare, men systemet bør oppmuntre til samarbeid PhD studenter bør være ansatt på UoH


Laste ned ppt "1 Måling og finansiering av forskning i 3 sampubliserende Sektorer: UoH, institutter og helseforetak ”Penger for publikasjoner” – Oslo 11. mai 2007 Dekanus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google