Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens læringsmiljø – utfordringer i forhold til kvalitetsreformens krav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens læringsmiljø – utfordringer i forhold til kvalitetsreformens krav."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagens læringsmiljø – utfordringer i forhold til kvalitetsreformens krav

2 25.10.06/K.GarnesUHR Kvalitetsreformen krever/ Bologna-prosessen Bedre kvalitet i utdanningen Raskere student-gjennomløp. Mappe-evaluering. Nytt karaktersystem. Være attraktiv for nye studenter og ansatte Ny studiestruktur Nye undervisnings- og læringsformer Økt studentdeltakelse i studiene Økt bruk av IKT Bruk av kvalitessikringssystemer

3 25.10.06/K.GarnesUHR UHRs Bibliotekutvalg anbefaler følgende indikatorer for kvalitetsvurdering av bibliotektjenester Indikator 1: Faglig forankring av biblioteket: I hvilken grad og på hvilken måte reflekteres organisasjonens strategi og satsingsområder i biblioteket? Indikator 2: Faglig relevans på informasjonsressursene: Hvor godt møter bibliotekets tilbud institusjonens og de enkelte fagenes behov for informasjonsressurser? Indikator 3: Tilgjengelighet: Hvordan er informasjonsressursenes tilgjengelighet?

4 25.10.06/K.GarnesUHR Indikator 4: Informasjonskompetanse (angår både moderinstitusjon og bibliotek): Hvor stor andel av institusjonens fagplaner omfatter opplæring i informasjonsferdigheter? Indikator 5: Informasjonskompetanse (involvering av biblioteket): Hvor stor andel av bibliotekansattes arbeidstid brukes på organisert brukerundervisning? Indikator 6: Biblioteket som læringsarena: Hvordan fungerer bibliotekets læringsrom og teknologi? Indikator 7: Service og kompetanse: Hvordan er de ansattes kompetanse og bibliotekets servicenivå sett i forhold til institusjonens og de ansattes/studentenes behov?

5 25.10.06/K.GarnesUHR forutsetter at studentene… på egen hånd, og i samarbeid, definerer behov for informasjon i arbeid med faglige problemstillinger finner fram til, og søker i relevante kilder utøver kildekritikk bruker informasjon i egne faglige tekster kjenner ”spillereglene” i akademia og viser akademisk integritet Studentaktive læringsformer

6 25.10.06/K.GarnesUHR Om bibliotek- og informasjonstjenester i UiBs strategiplan 2005-2010 UiB vil legge til rette for at studentene gjennom Universitets- bibliotekets oppbygging av samlinger av elektronisk materiale skal ta i bruk pensumlitteratur og andre relevante tekstbaser i elektronisk form gjennom Universitetsbiblioteket bidra med pedagogiske ressurser for undervisningen og samarbeide med fagmiljøene om utvikling av kurs i informasjons- kompetanse for studentene

7 25.10.06/K.GarnesUHR UB – hovedsatsinger 2006 En kraftig og planmessig fortsatt utbygging av elektroniske tjenester (”det digitale bibliotek”) 1.gjennomføre plan for overgang fra trykte til elektroniske informasjonsressurser 2.videreføre arbeid med et elektronisk publiseringsarkiv for UiB: Bergen Open Research Archive (BORA) 3.digitalisere og gjøre tilgjengelig på nettet verdifullt/ eldre kildemateriale og spesialsamlinger 4.videreutvikle læringssentrene ved UB i samarbeid med fagmiljøene, med vekt på bl.a. videreutvikling av kurs i informasjonskompetanse

8 25.10.06/K.GarnesUHR

9 25.10.06/K.GarnesUHR

10 25.10.06/K.GarnesUHR er studenten når hun/han… vet når og hvorfor man trenger informasjon vet hvordan man finner informasjonen kan kritisk vurdere informasjonskilder og litteratur kan bruke og kommunisere informasjon i en faglig sammenheng på en etisk måte ( Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2004). Informasjonskompetent

11 25.10.06/K.GarnesUHR som taus, eller mangel på kunnskap, kan medføre at studenter plagierer bruker uhensiktsmessig mye tid på å finne rette kilder mangler gode kriterier for kritisk vurdering av kilder ikke gjør informasjon til egen faglig kunnskap ikke ser sammenheng mellom faglig kvalitet i tekster de skriver, og tekster de finner frem til og bruker Informasjonskompetanse (IK)

12 25.10.06/K.GarnesUHR gjør vi taus kunnskap til eksplisitte læringsmål setter vi studentens utvikling av IK i sammenheng med deres faglige arbeid er vi derfor avhengig av samarbeid med de fagansvarlige på studieprogrammene Ved UB …

13 25.10.06/K.GarnesUHR Oppgavestart Emnevalg Fokusformulering Info.innhenting Søk avsluttes Orienterende søk Info.søkeprosessen Faglig problemløsning og skriving Sitering og etikk Kildekritikk Samarbeid om IK

14 25.10.06/K.GarnesUHR Handlingsplan for IK ved UiB ansvaret for IK deles samarbeid mellom fagmiljøene og bibliotek bør formaliseres situert læring krever integrert undervisning understreker at

15 25.10.06/K.GarnesUHR Generelt læringsmål: Søke og vurdere informasjon fra ulike kilder med utgangspunkt i vitenskapelig metodikk Spesifikke læringsmål (utdrag): Undervisningstiltak - IKUndervisningstiltak – HEFR330 Kunne søke i faglig relevante databaser Redskapskurs: Nyttige kilder i helsefremmende arbeid (2t) Introduksjon: Problembasert læring Kunne definere eget informasjonsbehov Kunne finne relevant informasjon for presisering og videreutvikling av faglige problemstillinger Kunne vurdere, bruke og kommunisere informasjon på en etisk måte Arbeidsseminar: Prosjektutvikling – litteratursøk, kildekritikk og referansehåndtering (3t+3t) Prosjektbeskrivelsen 1) Forelesning: Individuell oppgave og prosjektplan 2) Forskningsdag: HEMIL-forskning og aktuelle problemstillinger for masteroppgaver Master i helsefremmende arbeid (HEFR330)

16 25.10.06/K.GarnesUHR Brukeropplæring/kurs i informasjonskompetanse i 2006 Fagplaner ved UiB som inneholder opplæring i bibliotekbruk/kurs i informasjonskompetanse (IK): 7 Brukerkurs/kurs i IK gjennomført ved UB hittil i 2006: Antall Antall Antall potensi- kurs deltakere elle deltakere  Førstesemester/100-nivå: 130 1.737 3.480  Bachelor/200-nivå: 56 920 1.230  Master/300-nivå: 95 1.068 1.220

17 25.10.06/K.GarnesUHR Avlastning av veilederne Større krav til oppgavene Økt kvalitet på oppgavene Studentene får bredere kompetanse ”Vellykket samarbeid fører til mer målrettet arbeid for den enkelte lærer og bedre læring for studenten” Hva er gevinsten?

18 25.10.06/K.GarnesUHR Kurs i Informasjonskompetanse – Gode informasjonssøk til oppgaveskrivingKurs i Informasjonskompetanse – Gode informasjonssøk til oppgaveskriving Søk & Skriv IK på nett

19 25.10.06/K.GarnesUHR IK på nett

20 25.10.06/K.GarnesUHR IK på nett

21 25.10.06/K.GarnesUHR Utfordringer i institusjonen Å plassere ansvaret på instituttet/undervisningsenheten –Emner/undervisere varierer fra semester til semester –Samarbeidet må være mellom fagpersonale og UB –Finne rette tidspunktet i forhold til skriveprosessen –Kommunisere UBs funksjon og arbeidsdelingen mellom UB og instituttet –Følge opp informasjonskompetanse ferdighetene i form av krav til intituttene


Laste ned ppt "Dagens læringsmiljø – utfordringer i forhold til kvalitetsreformens krav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google