Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forpliktende samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal Presentasjon av mål, visjoner og prosess.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forpliktende samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal Presentasjon av mål, visjoner og prosess."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forpliktende samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal Presentasjon av mål, visjoner og prosess

2 10.03.03 2 Hvor skal vi? Her ligger Innherred samkommune med Stjørdal og Meråker i sør, Inderøy og Steinkjer i nord, svenskegrensa i øst og Trondheimsfjorden i vest Her bor 33.500 frostinger, levangsbygg og verdalinger med Levanger og Verdal som de 2 hovedtettsteder. Samlet ”omsetning” 1,14 milliard.

3 10.03.03 3 Starten på prosessen  Arbeidsseminar med ledergruppene i juni 2001  Ga en forstudie om muligheter og som ble  Vedtatt av alle kommunestyrene høsten 2001, og  igangsatte 5 delprosjekt: Felles formannskapsmøter Felles IKT-strategi Samarbeid om barnevern Samarbeid om rusforebygging Regionalt utviklingsprogrtam

4 10.03.03 4 Et tettere samarbeid Hvorfor? Styrke regionens utviklingsmuligheter Realisere stordriftsfordeler og synergier i tjenesteproduksjonen Styrke evnen til rekruttere, beholde og utvikle egne medarbeidere og kompetanse Mer effektiv drift og derved realisere de økonomiske omstillingsbehovene.

5 10.03.03 5 De første visjoner og ambisjoner Mål: Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer Beredskap til å møte nye utfordringer FLV drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen FLV tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forr.utv.) Skape positivt bilde/image av regionen NB. Videreutviklet av felles formannskap mars 2002 Visjon : Felles Livskvalitet og Vekst

6 10.03.03 6 Hvordan få det til? Visjon: Felles Livskvalitet og Vekst  Dyrke hverandres fortrinn  Unne hverander å lykkes  Samarbeide for fullverdige tjenester og tilbud  Samarbeide for å være attraktive for bosetting og etablering Frosta med veksthuskompetanse Levanger med høyskolemiljø

7 10.03.03 7 Frostas konkurransefortrinn  Omstillingsdyktig landbruk – ledende på industribasert veksthusdrift  Bo- og oppvekstforhold  Organisasjonen er omstillingsdyktig

8 10.03.03 8 Verdals konkurransefortrinn  Industrimiljø og industri-kompetanse  Takler store omstillinger/svingninger i sysselsetting  Stabile kommunegrenser og befolkningsutvikling  Stiklestad  Natur/kultur

9 10.03.03 9  Allsidige kompetansemiljøer  Stabil attraktiv småby med omland - Slow City  Offentlige arbeidsplasser – høyt utdanningsnivå  Jevn vekst  Sentral beliggenhet Levangers konkurransefortrinn

10 10.03.03 10 Frosta Levanger Verdal Samarbeid for fullverdige tjenester og tilbud SAM- KOMMUNE

11 10.03.03 11 De 6 vedtatte samarbeidsområdene Støttefunksjon/ Egenadmini- strasjon IKT Fellesatsing barnevern Rus-prosjekt Felles regionalt Utviklings- program Felles Formann- skap Som resultat av de 5 andre Samfunnsutvikling Overordnet styring og ledelse Tjenesteproduksjon Kompetanse/ bemanning Økonomi Felles Adminis- trativ ledergruppe Komptanse- utvikling rus, barnevern,

12 10.03.03 12 Forutsetninger for samarbeidet Demokratisk og effektivt styringssystem Unngå unødig administrasjon og byråkrati Trenger handlingsrom - beslutningsmyndighet og virkemidler Skal ha mer og bedre tjenester igjen for pengene Mottaksapparat for nye utfordringer Ta et regionalt ansvar Tørre å prøve - risikere noe Retur hvis en vil - Mulighet for å snu

13 10.03.03 13 Alternative samhandlingsformer Tradisjonelt interkommunalt samarbeid med mange Interkommunale selskap (IKS-er) Utstrakt kjøp og salg av tjenester Kommunesammenslåing SAMKOMMUNE dukka opp som alternativ løsning høsten 2002

14 10.03.03 14 Hva kjennetegner en samkommune ? 1.Geografisk nedslagsfelt med minst 2 kommuner 2.Eget, indirekte valgt politisk styringsorgan 3.Den har ansvar og beslutningsmyndighet 4.Den har selvstendig økonomi. 5.Den er en egen juridisk enhet med deltakeransvar. 6.Den har normalt en egen administrasjon. Kan fravikes

15 10.03.03 15 Forsøk med samkommune og ny oppgavefordeling Vi søker Kommunal og regionaldepartementet om 2 prinsipielle ting: 1.interkommunalt demokratisk styringssystem (forsøk fra kommuneloven) og 2.om ny oppgavefordeling (forsøk fra særlover) Dvs.  at kommunene kan legge oppgaver til samkommunen og fordele de mellom seg, og  at samkommunen kan få nye oppgaver fra andre Rammen for å få dette til:

16 10.03.03 16 Om ”Søknaden”

17 10.03.03 17 Innherred samkommune søker om fritak fra kommunelovens bestemmelser om: interkommunalt samarbeide (§ 27.4). valg av medlemmer til kommunestyret (§ 7.1 og 2c) valg av formannskap (§ 8.1) valg av ordfører (§ 9.1) ansettelse av administrasjonssjef (§ 22) Om ”Søknaden”

18 10.03.03 18 Organisasjonskart fram til 31.12.03 Styringsgruppe (SG) kommune Styringsgruppen består av: 3politiker-representanter (ordfører, varaordfører og 1)frahver kommune.Til sammen9deltakere. Fylkesordfører møter som observatør. Rådmann (PA) Delprosjekter Prosjektleder (PL) Referanse-gruppe Ressurs- gruppe Ressursgruppen (ResG) har som faste deltaktere 2 ledere og 1 tillitsvalgt fra hver av kommunene, samt fylkesmannen.

19 10.03.03 19 Administrasjonen Det har vært arbeidet med 3 modeller: 1. Funksjons/oppgavefordeling mellom rådmennene 2. Rullering / åremålsfunksjon mellom kommunene 3. Egen administrasjon Saksbehandling mot felles saksbehandlingssystem Jobben gjøres i dag i tre kommuner, skal effektiviseres til 1 ”kommune”. Innherred samkommune. Modell med åremålsfunksjon mellom kommunene

20 10.03.03 20 Organisasjonskart fra 1.1.04 Styringsorganet – samkommune-styret – skal bestå av 23 representanter, 5 fra Frosta, 9 fra Levanger og 9 fra Verdal. Samkommune-styret ledes av en av ordførerene etter en nærmere fastsatt turnus. Den administrative ledelse, rådmannsfunksjonen, for samkommunen ivaretas av de 3 rådmenn i fellesskap, men at administrasjonssjefen tilhører den kommune som har ordførervervet i samkommunen.

21 10.03.03 21 Forsøk med samkommune Vi mener at: Samkommunen kan være et godt svar på flere av utfordringene som innbyggerne, regjeringen og våre kommuner er opptatt av. Samkommunen gir bedre forutsetninger for å oppnå kvalitet og effektivitet i tradisjonell administrasjon og tjenesteyting Samkommunen kan gi politikerne makt og beslutningsmyndighet over regionale oppgaver som kan skape grunnlag for bedre styring, raskere handling og bedre framdrift i regionale saker. Samkommunen gir både politikerne og administrasjonen en felles arena som kan legge grunnlag for utvikling av nye interessante roller og nye arbeidsformer. Samkommunen representerer et interessant mottaksapparat for statlige og fylkeskommunale oppgaver og øker sannsynligheten for å desentralisere oppgaver til regionen. Samkommunen kan bidra til å vitalisere og skape trykk i en regional utviklingsstrategi på nærregionnivå som er basert på kommunenes egenart og fortrinn.

22 10.03.03 22 Del-prosjekt Plan, landbruk og miljø Oppgaver som kan vurderes tillagt:  Arealforvaltning  Skog- og landbrukssaker  Miljøsaker  Plan- og byggesaksbehandling  Tettstedsplanlegging  Oppmåling  Geo-data - GIS

23 10.03.03 23 Del-prosjekt Barnevern Fra forsøksoppstart 01.01.2004 vil følgende oppgaver og forhold utprøves:  Felles kompetanseutvikling 20/30 ansatte  Et team for nettverksarbeid med utredningssaker, 3 stillinger I tillegg kan det etableres:  Felles PP-tjeneste  Felles helsetjeneste for barn og unge inkludert helsesøstertjeneste  Felles kommuneadvokattjeneste med kompetanse innen barnevern  Felles fagkyndig  Felles barnevernvakt

24 10.03.03 24 Del-prosjekt Rus Forsøket omfatter tiltak konkretisert til bl.a. 1. Felles og konkret strategi for forebygging mot rus (skolen) 2. En felles Rehabiliteringstjeneste for rusmiddelmisbrukere: 3. Bruk av tiltakskjeder/individuelle plan i ettervernet

25 10.03.03 25 Del-prosjekt IKT (inngår i hovedprosjektet)

26 10.03.03 26  Identifisere mulige felles satsninger/prosjekter innenfor næringsområdet, inklusive landbruksområdet. Eventuelt foreslå mandat, representasjon og ansvar for satsningene/prosjektene.  Vurdere alternative fremtidige former for organisering av næringssatsningen i FLV-området. Eventuelt foreslå mandat, representasjon og ansvar gjennomføring av eventuelle endringer.  Felles regionalt næringsfond Samfunnsutvikling, regional planlegging og utvikling

27 10.03.03 27 Forstudie ”Regional Næringsutvikling FLV” 1 Samarbeidet på næringsområdet må konkret settes på dagsorden. Frist:Senest 01.04.03 Næringsplanleggingen legges til samkommunen. Frist: Beslutning innen 30.06.03. Samordning innen utgangen av 2004 Næringsselskapene skal etablere minst et fellesinvolvert prosjekt. Frist: Innen 01.05.03 inngått ”samarbeidsavtaler” for en mer aktiv samhandling. Frist 01.10.03 Fremlegge et konkret forslag til en modell for et felles næringsselskap i aksjeselskapsform. Frist: Innen 01.01.04.

28 10.03.03 28 For landbruk og utmark etableres et organisert overordnet felles produktutviklingsprosjekt knyttet til landbruk og utmark. Frist: Endelig prosjektopplegg, mandat og ansvar, godkjennes innen 01.04. Det formulert en felles gass-strategi for å understøtte og påvirke de politiske, industrielle og finansielle interesser. Frist innen 01.05. 2003 Det utarbeides samlet plan for et markedsrettet botilbud. Frist: Innen medio 2004. (dette knyttet til bolyst og atraktive bokommuner) Markedsføring samordnes overfor personer og bedrifter. Frist: Prosjekt definert innen 01.05.03. Sluttprodukt ferdigstilt innen utgangen av året. Vurdere utarbeidet en samlet kulturstrategisk plan for regionen. Forstudie ”Regional Næringsutvikling FLV” 2

29 10.03.03 29 Forstudie ”Regional Næringsutvikling FLV” 3 Det gjennomføres et prosjekt rettet mot de største bedriftene med sikte på å identifisere muligheter for knoppskytingsetableringer/ næringsklynger. Frist: Prosjektformulering innen 01.04.03. Suttdato innen 01.10.03 Det gjennomføres en undersøkelse av potensialer i eksisterende næringsliv med fokus på sterke bransjer. Frist: Prosjektformulering innen 01.05.03. Resultatene innen 31.12.03. Kompetansemiljøene Det tilrås avviklet en nettverkskonferanse med representanter fra næringslivet og næringsselskapene for konkret ideutvikling og identifisering av nye nærings-arenaer/initiativ.

30 10.03.03 30 Forstudie ”Regional Næringsutvikling FLV” 1 ANBEFALINGER Kortsiktig oppfølgning. Samarbeidet på næringsområdet må konkret settes på dagsorden i kommunale organer, også i næringsselskapene. Nødvendige beslutninger må være fattet i kompetente organer senest 01.04.03 Samordning av næringsplanleggingen. Det foreslås at næringsplanleggingen legges til samkommunen. Slik beslutning må fattes innen utgangen av 1. halvår 2003, og samordning av næringsplanene innen utgangen av 2004 Organisatoriske tiltak. Trinnvis anbefales følgende oppfølgningsmodell/målsetting: a) De tre næringsselskapene skal innen 1. mai ha etablert minst et fellesinvolvert prosjekt b) Innen 1. oktober skal selskapene ha inngått ”samarbeidsavtaler” som trekker opp retningslinjene for en mer aktiv samhandling generelt og på konkrete satsningsområder. c) Innen 1. januar 2004 skal det foreligge et konkret forslag til en modell for et felles næringsselskap i aksjeselskapsform.

31 10.03.03 31 Forstudie ”Regional Næringsutvikling FLV” 2 Landbruk. Det tilrås etablert et organisert overordnet felles produktutviklingsprosjekt knyttet til landbruk og utmark. Det forutsettes at et endelig prosjektopplegg, mandat og ansvar, kan godkjennes innen 01.04. Gass Det tilrås at FLV-organene så snart som mulig formulerer en felles strategi for å understøtte og påvirke de politiske, industrielle og finansielle interesser som er på gang.. Det bør være en målsetting å ha formulert en felles strategi innen 01.05. 2003. Attraktive bokommuner. Det tilrås at FLV-samarbeidet tar opp arbeidet med en samlet plan for et markedsrettet botilbud i Innherred og som kan tiltrekke interessenter fra sentrumsområdene. Plan fopreligge innen medio 2004. Det tilrås at FLV-kommunene samordner sin markedsføring overfor personer og bedrifter. Et prosjektoppdrag bør være definert innen 01.05. og et sluttprodukt ferdigstilt innen utgangen av året. Videre tilrås at FLV-kommunene vurderer utarbeidelse av en samlet kulturstrategisk plan for regionen.

32 10.03.03 32 Forstudie ”Regional Næringsutvikling FLV” 3 Eksisterende industri. Det gjennomføres et prosjekt rettet mot de største bedriftene, Aker Kværner, Norske Skog, Helseforetaket og Hint med sikte på å identifisere muligheter for knoppskytingsetableringer/ næringsklynger.(underleveranser). Prosjektformulering bør foreligge innen 1. April. Prosjektet bør ha sluttdato innen 01.10. Det gjennomføres en undersøkelse av potensialer i eksisterende næringsliv med fokus på sterke bransjer. Endelig prosjektformulering bør foreligge innen 01.05 og resultatene innen utgangen av året. Kompetansemiljøene Det tilrås avviklet en nettverkskonferanse med næringslivets representanter (rekruttert via næringsforum), FLV, høyskoler, sykehus og representanter for næringsselskapene. Formål: via en konkret ideutviklingssamling å identifisere nye arenaer for kontakt som kan legge grunnlaget for mulige nye næringsinitiativer.

33 10.03.03 33 Hva betyr dette for ”Samkommune-beboerne” Bedre og mer effektive tjenester og oppgaveløsning Samarbeidet skal gi gevinster i form av mindre samlet administrasjon og bedre kostnadseffektivitet og/eller faglige og kompetansemessige gevinster som gjør at innbyggerne får tjenester med bedre kvalitet. Utvikling av sterkere lokalsamfunn og regional utvikling Samarbeidet skal bidra til mobilisering av regionens samlede utviklingsressurser med sikte på å styrke grunnlaget for næringsvekst og positiv befolkningsutvikling. Utvikling av nye politikerroller og styrking av lokaldemokratiet Sterkere politisk engasjement på den regionale arenaen for å styre og ta hånd om viktige fellestiltak og de regionale utviklingsspørsmålene

34 10.03.03 34 Helt til slutt Husk: Dette er et forsøk i interkommunal styrings- og samarbeidsform i tiden 1.1.04 – 31.12.07. Det er da erfaringene høstes og framtiden skapes. Og det er da vi må gi rom for å : Dyrke hverandres fortrinn Unne hverandre å lykkes En ting er sikkert: Slik som planene er i dag vil de ikke være til slutt!

35 10.03.03 35 Takk for oppmerksomheten! PS: Du finner mye mer på www.innherred-samkommune.no


Laste ned ppt "Forpliktende samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal Presentasjon av mål, visjoner og prosess."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google