Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Langvarig strømbortfall - eksempel fra Lofoten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Langvarig strømbortfall - eksempel fra Lofoten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Langvarig strømbortfall - eksempel fra Lofoten
Nasjonal helseberedskapskonferanse 2013 Bodø, 9. oktober 2013 Kevin H. Medby, Norconsult AS

2 Bakgrunn Lofotrådet har iverksatt en konsekvensutredning som omhandler langvarig bortfall av elektrisk strøm til Lofoten. Prosjektet er et samarbeid med Fylkesmannen i Nordland Norconsult er valgt som rådgiver i dette arbeidet. Prosjektets mål: Kartlegge hvilke konsekvenser et langvarig strømbrudd i Lofoten vil ha for samfunnsviktige tjenester, spesielt kommunikasjon. Fremme forslag til forebyggende og beredskapsmessig tiltak på kort og lengre sikt. Framskaffe kunnskaper og erfaringer som også vil ha overføringsverdi til andre kommuner og andre aktører.

3 Kraftforsyningen i Lofoten
Kilde: NVE Atlas

4 Lofotens utfordringer
Øyrike med svært spredt bosetning Noen områder med urban bosetning Lange transportstrekninger internt i Lofoten Bare èn hovedveiforbindelse til Lofoten, de øvrige involverer fergesamband. Undersjøiske tunneler på E10 Utsatt område med hensyn på klima-endringer Krevende topografi (rasfare) Betydelig avstand til større, nasjonale beredskapsressurser Myndigheter/omverdenen er blitt vant til stor grad av "selvberging" i denne type områder.

5 Lofotens utfordringer
Det regionale strømnettet som fører strøm til Lofoten er gammelt og slitt. I løpet av en tiårsperiode skal det utføres en kraftig modernisering. I denne perioden anser Lofotkraft at det er stor sannsynlighet for lengre fravær av strøm enn det vi er vant til. Fravær i for eksempel 2 uker er ikke utenkelig. (Referat beredskapsrådet Vestvågøy kommune) Erfaring med bortfall av strøm i noen timer til et par døgn finnes, utfordringene antas å ville øke vesentlig når bortfall begynner å ha varighet mot en uke.

6 Bare interessant for Lofoten?
Vi mener scenariet kan generaliseres: Linjer i ulendt terreng der mastebrudd kan inntreffe og dårlig vær vil forhindre reparasjonsarbeid - aktuelt også andre steder enn Lofoten. Ekstremværet Gudrun konsekvenser i Sverige Nyhamna - har et scenarie på 2 måneders bortfall Terroranslag mot kraftforsyningen f.eks. mot sentrale større trafoer mv. - lang reparasjonstid. Bortfall i Steigen 6 døgn i 2006 og uværet Dagmar, julen 2011 bare en liten forsmak?…….

7 Ansvar Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. (ivaretatt gjennom forskrift om kommunal beredskapsplikt.)

8 Ansvar Kraftselskapet
sørge for kontinuerlig vedlikehold og økt robusthet i nettet. ha gode beredskapsplaner, tilgang på materiell og personell som sikrer effektive reparasjoner. KILE-regimet er drivkraft til å holde nettet vedlike

9 Ansvar Samfunnskritiske virksomheter
har selv ansvaret for å redusere egen sårbarhet og avhengighet og planlegge for og ha reserveløsninger ved utfall. Dette gjelder ikke minst virksomheter innenfor helsetjenesten. (Hdir. 11/ ) Annet næringsliv med kritisk behov for strøm den enkelte har selv ansvaret for å iverksette nødvendige beredskapstiltak Fylkesmannen skal samordne samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket og ivareta en rolle som pådriver og veileder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

10 Prosjektets scenario Lofokraft gått ut med informasjon til alle sine abonnenter. Gode råd om varme, lys, mat og drikke, tips og råd til den enkelte innbygger På denne måten synliggjør Lofotkraft sårbarheten i forsyningssystemet

11 Scenario (forts.) Værforhold
En periode med underkjølt regn vinterstid fører til massiv nedising av master og luftlinjer i regionalnettet i store deler av Lofoten. En rekke steder er det knekte master og brudd i luftlinjene som følge av de tunge islastene. Perioden med underkjølt regn og ising etterfølges av en værtype med kraftig vind og stort snøfall. Den kraftige vinden gir en effektiv temperatur rundt -10 ºC i en lengre periode. Det store snøfall gir også stor skredfare og en stor del av linjenettet er i skredutsatte områder. Snømengdene medfører vanskelig fremkommelighet og skredfaren hindrer effektiv utbedring av strømnettets infrastruktur. Kraftig vind i området medfører at det ikke kan benyttes helikopter for inspeksjon av linjene eller uttransportering av mannskap og utstyr.

12 Scenario (forts.) Geografisk avgrensning Varighet og tidspunkt
Strømbruddet rammer kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Røst og Værøy får sin strømforsyning via sjøkabel, men forsynes fra det havarerte regionalnettet og er dermed også uten strøm. Varighet og tidspunkt Strømbruddets varighet er 14 dager og inntreffer i januar måned.

13 Arbeidsprosess og metode
Lofotrådet etablert arbeidsgruppe Norconsult er prosessleder og rådgiver Referansegruppe bestående av eksterne aktører Metodikk Gjennomgang eksisterende grunnlagsinformasjon Besøk og intervju i den enkelte kommune Utarbeidet spørreundersøkelse til identifiserte eksterne aktører Gjennomføres en sårbarhetsanalyse for å vurdere kommunenes evne til å håndtere slike hendelser. Konsekvensvurdering Identifikasjon av tiltak (kort og langsikt) Oppsummeres i en sluttrapport

14 Foreløpige funn Den største utfordringen vil nok bli bortfall av kommunikasjon kommunikasjonslinjer (telefoni, internett) faller ut etter relativt kort tid trygghetsalarmer slutter å virke hvordan nå hvordan når AMK sine ambulanser mv. kommunikasjon internt i kommunene kommunikasjon mot øvrige deler av samfunnet Varierende grad av nødstrømsaggregat på kommunenes sårbare objekter Utfordringer knyttet til etterforsyninger av drivstoff, mat og medisiner Utfordring med varme og ivaretakelse av eldre hjemmeboende

15 Foreløpige funn - mer om kommunikasjon
Telefoni Batteribackup i sentralpunkt -fasttelfoni/ bredbånd Driftstid etter strømbrudd (teoretiske verdier): Fasttelefoni (PSTN/ISDN) - ca. 8 timer Basestasjoner mobil i regionen batteribackup 2-4 timer, noen få har fastmontert aggregat. Bredbånd - 8 timers driftstid - avhengig av at brukeren kan opprettholde forsyning til sitt terminalutstyr. Veger - kritiske punkt Sløverfjotd tunnelen - utpumping av lekkasjevann, har ikke nødstrøm Nappstraumen tunnel - utpumping av lekkasjevann, har aggregat Fiskebøl, Svolvær, Moskenes, Værøy og Røst ferjekai – mangler aggregat Tunneler vil bli mørklagt, ingen kommunikasjon, kan ikke styres av VTS og mekanisk ventilasjon vil ikke fungere.

16 Utfordringer til salen
Hvordan kan henholdsvis kommunen og sykehuset opprettholde en tilfredsstillende akuttmedisinsk beredskap ved en langvarig svikt i kraftforsyningen? Hvordan kan henholdsvis kommunen og sykehuset opprettholde ordinære drift og gi et tilfredsstillende helse- og omsorgstilbud ved en langvarig svikt i kraftforsyningen? Herunder: Hvordan sikre kommunikasjon og varsling ved helt eller delvis bortfall av telefoni og annen elektronisk kommunikasjon? Vil ambulansetransport (bil, båt, helikopter og fly) fungere dersom bensin/diesel fylling ved bensinstasjonene ikke fungerer pga. strømbrudd? Hva er helseberedskapen dimensjonert for i dag med hensyn på bortfall av kraft/kommunikasjon? Hvor lenge vil helsenettet fungere i en slik situasjon? Kommunikasjon kommune - legevakt - sykehus - flåtestyring.


Laste ned ppt "Langvarig strømbortfall - eksempel fra Lofoten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google