Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontoransattes usynlige kompetanse Siri Jensen, konsulent NWI og studieleder R.BUP Øst og Sør Bodø 6. april 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontoransattes usynlige kompetanse Siri Jensen, konsulent NWI og studieleder R.BUP Øst og Sør Bodø 6. april 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontoransattes usynlige kompetanse Siri Jensen, konsulent NWI og studieleder R.BUP Øst og Sør Bodø 6. april 2011

2 Kontorfaglig ansatte som faggruppe med egen kompetanse Mål for dagen: Reflektere over egen fagkompetanse og samspillet med kolleger i andre faggrupper Kontorfaget utformes i stor grad i feltet det skal utøves Består både av kontorfaglig kompetanse og kjennskap til det aktuelle feltet Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 2

3 Mitt utgangspunkt ”Fra uunnværlige enkeltpersoner til faggruppe i et tverrfaglig samarbeid” – rapport fra prosjektet ”Kontoransattes rolle i kvalitetssikring” (2006), se www.r-bup.no ”Når samhandling forstås som hjelp, kontoransattes kompetanse og samarbeid med klinikerne i PHBU” – artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening – 2 08 Jakten på kontoransatte kvinners kompetanse, artikkel i tidsskriftet Materialisten – nr. 4 07 Jobber med masteroppgave om kontoransattes rolle der jeg intervjuer klinikere om samhandling med kontoransatte. Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 3

4 Problemstilling og opplegg for prosjektet Opptatt av at kontoransatte i BUP hadde mye erfaring og høy kompetanse, spørsmålet mitt var hvordan denne i større grad kunne anvendes i klinikkene. Intervjuet 8 erfarne kontoransatte kvinner i en kvalitativ undersøkelse Problemstillingen måtte endres underveis – det viste seg nødvendig først å sette ord på hva kompetansen består i – ”jakten på kompetansen” Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 4

5 Vanskelig å sette ord på hva de kan og gjør: Utsagn: ”Arbeidet er noe jeg bare gjør” ”Jeg bruker alt jeg har lært” ”Jeg bare er sånn at jeg….” ”Det vi gjør er det alle andre kan, men ikke gjør” Kompetansen skjult bak samleord hjelp service Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 5

6 Taus kunnskap Praktisk kunnskap som det ikke er mulig (eller fullt ut mulig) å gi et dekkende språklig uttrykk – eks. en klang, et ansiktsuttrykk, et håndlag, en ferdighet. Kunnskap som må innhentes i handling (lære/vite hvordan) framfor gjennom studier (lære/vite at). En form for kunnskap i kroppen Mulig å snakke om – gjennom konkrete eksempler Kollektiv kunnskap - handler ikke om hvordan jeg gjør det, men om hvordan vi gjør det her - må snakkes fram Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 6

7 Fra lærling til ekspert Novise/lærling – følge regelen blindt, imitere handlingsmønster – drill Avansert nybegynner – kan tillempe noen teknikker, ta et visst hensyn til den konkrete situasjonen Kompetent – reglene internaliseres, lært teknikken – kan lage plan og prioritere. Tar ansvar for eget arbeid. Dyktig utøver – reglene kommer i bakgrunnen, erfaringen overtar. Forstår oppgaven intuitivt, men analyserer hva hun skal gjøre. Kan utføre den godt under unormale omstendigheter, improvisere. Ekspert – trenger ikke bevisste overveielser, handler direkte. Del av hennes egen kropp. Kan finne nye og nyskapende måter å løse oppgavene. Evne til kritisk refleksjon. Blir rådspurt av andre. Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 7

8 Hvorfor viktig å sette ord på? Gjøre synlig for seg selv og andre Gjøre viktig og gi arbeidet og kompetansen en plass i organisasjonen Muliggjøre utveksling av erfaring og kompetanseutvikling Best mulig tjenester Hindre nedbemanning og omorganisering uten tydeliggjøring av konsekvenser Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 8

9 Jakten på kompetansen - gruppeoppgave Hver og en skal tenke på en oppgave de gjorde i går (eller en annen dag). Ta så en runde og for hvert eksempel skal dere diskutere hva det er det viktig at dere kan/vet for å gjøre oppgaven på en god måte? Vær så konkrete som mulig! Skriv på flipover – bruk gjerne ett ark for hver oppgave. Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 9

10 Synlige kompetanseområder kunne ta imot pasienter og pårørende, både direkte og på telefon være gode på data (pasientregistreringssystemet) praktisk organisering, fikse og ordne Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 10

11 Egne ord på kompetanse som kan bidra til synlighet og anerkjennelse Lage rammer og sette i system Innhente, ta vare på og anvende informasjon Samkjøre seg – og samkjøre andre Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 11

12 Arbeidet som forsvant De løpende kontaktene med klinikerne ble usynlig i de første intervjuene Ble først synlige ved hjelp av skjema Ikke sett som arbeid ”I dag har jeg ikke gjort noen ting” Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 12

13 Tilgjengelighet som kompetanse Kontoransatte skal være tilgjengelige Tilgjengelighet er ikke noe man er, men noe man gjør i relasjon til andre, en gjør seg til En som kan spørres Framtrer som enkeltepisoder, men kan forstås som et sammenhengende arbeid. Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 13

14 Begrep: Tilgjengelighetsarbeid og tilgjengelighetskompetanse Betegner både det å gjøre seg tilgjengelig og den løpende problemløsningen Benevner og synliggjør dette som arbeidsoppgave og som kompetanse og legger grunnlag for økt anerkjennelse Får fram motsetningen til øvrige arbeidsoppgaver – behovet for skjerming Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 14

15 Tilgjengelighetsarbeid og tilgjengelighetskompetanse 2 Begrepet kan bidra til å synliggjøre: Prioriteringskompetanse Tilgjengelighet som kollektivt arbeid Nødvendigheten av kjennskap til virksomheten Praktisk/teknisk/IT Organisering og pasientflyt Behandlingsopplegg og tenkning Forholdet til omverden Verdier og mål, både formelle og uformelle Konsekvenser av ev. omorganiseringer Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 15

16 Ulike former for praktisk kunnskap Praksiskunnskap kan deles i: Ferdigheter i å utføre arbeidsoppgaven og løse problemer underveis - ferdighetskunnskap Fortrolighet med fenomenene som inngår i arbeidsoppgaven – fortrolighetskunnskap God vurderingsevne, f.eks. når det gjelder kvalitet, hva slags framgangsmåte som skal velges – vurderingskunnskap Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 16

17 Kjernekompetanse Det blir en del av kontorfaglig ansattes kjernekompetanse å kunne ting som tradisjonelt ligger utenfor deres spesialområde, for eksempel lover og forskrifter, hvordan ulike enheter og andre faggrupper jobber og tenker etc. Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 17

18 Kontorfaglig ansattes kjernedilemma Tilgjengelighetsarbeidet åpner uendelige muligheter til å bli spurt nettopp fordi en er tilgjengelig: Bli utnyttet Øke kompetansen, styrke samarbeidet og få nye oppgaver Det mest slitsomme er også noe av det som gir jobben mening og utviklingsmuligheter Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 18

19 Summeoppgave Hva er det å være ”god på data”? Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 19

20 Hva er det å være god på data? Mye forskjellig kompetanse skjules i betegnelse ”god på data” utover kunnskap om selve programmet og lokal bruk Opplæring ”Det kommer an på”- kompetanse Videreutvikling av rutiner/samskaping Fylle hullene i rutiner og program Statistikk, rapporter, etc. Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 20

21 Samhandling med kontoransatte Ulike perspektiver fra klinikere Automatisk og selvsagt – vanskelig å skille ut fra egen virksomhet Punktperspektiv – individuell hjelp til meg Forhandlingsperspektiv – hva kan jeg be om når? Uskrevne regler - status Trygghetsperspektiv noen som er der og tar vare på det uforutsette Noen som holder orden på det formelle Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 21

22 Rolle i koordinering og oversikt – eks.  sentralbord og resepsjon  teamsekretærer (trygghet) Rolle i det sosiale – småsnakket – har kontakt med alle - gjør arbeidsplassen til en arbeidsplass Svensk undersøkelse: personalsosial ledelsesfunksjon Viktige faktorer i forhold til ulike former for omorganisering På organisasjonsnivå Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 22

23 Et dobbelt vi Tilhørighet både i en avdeling/et team og i en kontorfaglig gruppe/nettverk Legger et godt grunnlag for samarbeid med de andre faggruppene både på individnivå og på faggruppenivå Utvider rommet for arbeidsoppgaver og kompetanseutvikling Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 23

24 Tett samarbeid med klinikerne Gir flere aktuelle oppgaver Utvikling av fortrolighetskunnskap Tette samarbeidsrelasjoner gir mer fleksibel arbeidsdeling Kvalitetssikring integrert i den løpende virksomheten Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 24

25 Hjelp/service eller samarbeid ”Det er klart vi har en annen stilling enn dem, vi er der mer for dem på en måte” Arbeidet utformes som og kan forstås som hjelp/service til klinikerne så de kan tas seg av behandlingen Alternativt kan arbeidet forstås som samarbeid med klinikerne, både mellom den enkelte sekretær og kliniker og mellom faggruppene, i forhold til barn og familier Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 25

26 Baksiden av hjelpeforståelsen ” Men at de skal vise oss respekt og trå litt forsiktig det synes jeg egentlig vi kunne forvente, men det har jeg opplevd en del ganger at de ikke gjør” Når en gruppe defineres som ”for andre”, blir det en asymmetrisk relasjon, forsterket av status og lønn Det ulikeverdige kompenseres ved at klinikerne ber om hjelp på en hyggelig måte og gjennom at hjelpen framstår som frivillig. Blir viktig for kontorfaglig ansatte ikke å bli tatt for gitt og at hjelpen har en grense. Bli sett som person og som faggruppe. Sett som person og anerkjent som faggruppe Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 26

27 Egenskaper eller kompetanse Være fleksible Være kreative og løsningsorientert Være åpne og lette å snakke med Være klare og rett på sak Sosial kompetanse Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 27

28 Læring i praksisfellesskap Lært i et praksisfelleskap på jobben – slik ”er” vi her – i samspill med andre Lærer både ferdigheter, normer og verdier Skille personlige egenskaper og kompetanse som grunnlag for kompetanseutvikling på arbeidsplassen Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 28

29 Om hjelp og/eller samarbeid Hjelp handler tilsynelatende bl.a. om det de burde/kunne ha gjort selv det de absolutt ikke kan/får til Samarbeid forstås som å finne ut av ting sammen Noen insisterer på at for dem handler det om hjelp. Andre ser at det som foregår kan forstås som samarbeid om et best mulig resultat for barna og familiene deres Forståelse som hjelp eller samarbeid har konsekvenser for oppfatning av likeverd Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 29

30 Kontorfaglig ansattes oppgave kan forstås som å tilrettelegge for og bidra til å skape flyt i virksomheten. En oppgave på systemnivå som må utøves innenfra. Gjøres bl.a. gjennom å skape gode rutiner, både på papiret og ikke minst i virkeligheten Like viktig del av denne oppgaven er å skape flyt for den enkelte. Beskjeder, det uforutsette, hvem er hvor når? fylle hull i forholdet mellom rutinene og dem som skal utføre dem Mye av dette framstår som spesiell individuell hjelp – både når den fås og når den gis Systemnivå/individnivå Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 30

31 Kontortjenesten fortsatt oppfattet som støttefunksjon i organisasjonskart Dette kan være et foreldet bilde Noen organisasjonsteoretikere tegner virksomhet framfor det formelle hierarkiet Kontorgruppa kan kanskje bedre forstås som et knutepunkt i organisasjonen eller i datasammenheng en HUB Støttefunksjon eller knutepunkt Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 31

32 En hub er en enhet som brukes til å koble sammen flere datamaskiner i et nettverk, for å få dem til å kommunisere med hverandre. En hub opererer på det nederste laget i OSI-modellen (fysisk lag). En hub har to eller flere porter. Når den mottar et signal på en av portene, sender den signalet videre ut på alle porter. Dette fører til at alle datamaskiner som er tilkoblet huben mottar signalet. Den maskinen som har rett adresse vil da fange opp signalet og etablere kommunikasjon med den datamaskinen som sendte signalet. Passive huber gjør ingenting annet enn å forbinde kommunikasjonslinjene sammen, mens en aktiv hub har en innebygget repeater som regenererer dataene som passerer for å opprettholde et sterkt signal. Kilde: Wikipedia Kontorgruppa som HUB Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 32

33 Bedre og mer likeverdig samarbeid Behov for å dokumentere og snakke fram kompetansen – som grunnlag for likeverdig samarbeid og videre planmessig kompetanseutvikling Anerkjennelse av betydningen av kjennskap til avdelingen/virksomheten og nøkkelrollen i informasjon og organisering Forståelse av samhandlingen som samarbeid mellom faggrupper til beste for pasienten/virksomheten Dette krever både rom for kontorfaglig ansatte til sammen å utvikle faget sitt som likeverdig faggruppe og deltakelse i avdelingens/teamets felles liv Bodø 06.04.11 - Siri Jensen: Kontoransattes kompetanse 33


Laste ned ppt "Kontoransattes usynlige kompetanse Siri Jensen, konsulent NWI og studieleder R.BUP Øst og Sør Bodø 6. april 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google