Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HTV/Leder samling i Troms Rett til hel stilling! Tromsø 09.05 2012 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HTV/Leder samling i Troms Rett til hel stilling! Tromsø 09.05 2012 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 HTV/Leder samling i Troms Rett til hel stilling! Tromsø 09.05 2012 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver

2 Kjenner du deg igjen?

3 Noen tall 667 000 jobber deltid i Norge(2011), 38,7 % av alle ansatte. Åtte av ti deltidsansatte er kvinner 41 % av alle sysselsatte kvinner arbeider deltid (485 000) 14 % av alle sysselsatte menn arbeider deltid (182 000)

4 Kort og lang deltid Kvinner Kort deltid(1- 19 timer avtalt arbeidstid) 211 000 = 17,8% Lang deltid( 20 – 36 timer avtalt arbeidstid) 274 000 = 23,1% Menn Kort deltid(1- 19 timer avtalt arbeidstid) 104 000 = 7,9% Lang deltid( 20 – 36 timer avtalt arbeidstid) 78 000 = 5,9%

5 Statistikk

6 Fagforbundets Visjon Alle har tilbud om hel stilling

7 Fagforbundets mål Lovhjemlet rett til hel stilling – Endringer i arbeidsmiljøloven Kommunestyrene skal behandle sak om ”rett til heltid” i sin kommune Alle styrne i helseforetakene skal behandle saker om heltid, jmfr samarbeidsavtalen med Spekter

8 Fagforbundets mål Vi har en god oversikt på landsbasis hvordan forholdene er for våre medlemmer Få medhold i tvisteløsningsnemnda Turnusforslag med hele stillinger

9 Vi må ha gode tiltak som fører til målet!!!

10 Tiltak sentralt Utarbeide mal for saker til kommunestyrer, fylkesting og bedriftsstyrer Lage en folder og en saksbehandlingsmal for saker til tvisteløsningsnemnd Sykehuskontoret følger opp avtalen gjort med Spekter Helse Avholde erfaringskonferanse i november

11 Tiltak sentralt Samarbeid med andre fagforbund Orientere om retten til heltid i foredrag Lage et kartleggingsverktøy for de tillitsvalgte og et spørreskjema Utarbeide skoleringspakke Utarbeide et samfunnsregnsskap Delta på samlinger ute i organisasjonsledd Identifisere og tilbakevise årsaksforklaringer for deltid Faglig-politisk samarbeid på nasjonalt nivå

12 Tiltak - fagforeningene Initiere kartlegging av antall deltidsansatte Samle inn og bearbeide data fra tillitsvalgte Skolere tillitsvalgte Fremme forslag overfor politiske organer om rett til hele og faste stillinger Arrangere møter med lokale politikere

13 Tiltak - fagforeningene Faglig-politisk samarbeid om rett til hel stilling Bruke ”sammen om en bedre kommune” for og fremme retten til hel stilling Arrangere medlemsmøter om rett til hele og faste stillinger Bruke samhandlingsreformen for å fremme retten til hele stillinger

14 Tiltak – tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte Kartlegge medlemmer på deltid Foreta en enkel spørreundersøkelse Støtte og oppfordre medlemmer til å fremme saker for tvisteløsningsnemnda Følge opp bestemmelsene i lov- og avtaleverket Kreve hele stillinger og fast ansettelse for alle

15 Tiltak – tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte Foreslå tiltak for å løse deltidsproblematikken opp mot arbeidsgiver Skolering Etablere partsamarbeid Bruke ”sammen om en bedre kommune” for og fremme retten til hel stilling Arrangere medlemsmøte om rett til hele og faste stillinger

16 Statistikk

17 Utfordringer Turnusen går ikke opp – et strukturproblem Sannhet med visse modifikasjoner Helgeproblematikk Hvor mange helger skal vi jobbe? Politisk press og press fra enkelte medlemmer på og godta langturnus Vår holdning: Langturnus er unntak og skal behandles som det. (10-12(4))

18 Hvorfor er dette viktig? Om 20 år kan vi mangle 40 000 helsefagarbeidere og 13 000 sykepleiere Det er behov for 4500 nye helsefagarbeidere hvert år, men bare 1000 fullfører utdanning Hvem ønsker å ta utdanning til en sektor der man blir tilbudt 25 % stilling etter endt utdanning? 25% av de nyutdanna får full stilling 60% får tilbud om ukentlig arbeidstid under 20 timer.

19 Hvorfor er dette viktig? Kvinneproblem/likestillingsproblem Deltid er nesten fraværende i mannsdominert sektor I kommunal sektor jobber 62% kvinner deltid mot 36% menn. Minstepensjonister! Må ha en stilling mellom 75 – 80% for å få uttelling på tjenestepensjon Økonomisk selvstendig

20 Hvorfor er dette så viktig? For arbeidsgiver. Mye tid går bort i administrasjon – mange ansatte, mange timelister. De må administrere 2 – 3 ansatte for hvert årsverk. For brukerne: Får lite kontinuitet i tilbudet sitt. For mange ansatte å bli kjent med

21 – Før var det slik at om du hadde en dårlig tå, fikk du hjelp ved å be om det, hvis ikke ingenting. Nå får jeg jo oppfølging hele tida.( Deltidsfella, Manifest)

22 Hvorfor er dette viktig? Resultatet kan føre til privatisering og anbudsutsettelser! Dårligere pensjonsrettigheter Mindre lønn Dårligere arbeidsvilkår

23 Hva kan gjøres?

24 Arbeidsmiljøloven! § 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte 1. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. 2. Fortrinnsretten betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlig ulemper for virksomheten Tvist om fortrinnsretten for deltidsansatte avgjøres av tvisteløsningsnemnda

25 Tvistesaker Fremlegges skriftlig overfor nemnda enten av arbeidstager eller arbeidsgiver Nemnda avgjør saken på bakgrunn av innkommet dokumentasjon eller at de innkaller partene. Nemnda har 5 medlemmer. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

26 Midlertidig ansatt § 14-9 (5) Arbeidstagere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt………. Dokumentasjon Juridisk vurdering

27 Hovedtariffavtalen - KS 2.3 Deltid/midlertidig tilsatt Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig. Andre tariffavtaler har lignende tekster.

28 Hovedtariffavtalen - KS Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året. Det skal utarbeides retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte. Det vises til vedlegg 2 «Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid».

29 Mulige løsninger. Partssamarbeid og lokal politisk forankring Økt grunnbemanning Opprette vikarpooler Finansiering knyttet til vikarbudsjett, overtid og refusjon av sykepenger Lik fordeling av ubekvemme vakter

30 Mulige løsninger Bemanning på tvers av tjenestesteder Stillingsstørrelse må tilfredsstille kravet om å få uttelling for tjenestepensjon Alternative turnusordninger Økt ubekvemstillegg

31 Turnus Flere helger Modifisert 3+3 6 timersdag Ønsketurnus Alternative arbeidstidsordninger

32 Kommunen – en attraktiv arbeidsgiver Arbeide med å utvikle eget omdømme Tilrettelegge for gode lærlingeplasser Gode lønns- og arbeidsvilkår Mulighet til å påvirke egen arbeidsplass Kontinuerlig etterutdanning av egne ansatte Løse deltidsproblematikken

33 Arbeidsgiveransvar Bevisstgjør kommunepolitikerne på at de er arbeidsgivere De skal være opptatt av deltidsproblematikken Det er ikke i motsetning til også og ta ansvar for innbyggerne Ansatte med gode arbeidsbetingelser gir gode tjenester


Laste ned ppt "HTV/Leder samling i Troms Rett til hel stilling! Tromsø 09.05 2012 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google