Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagnettverksmøte 17. september 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagnettverksmøte 17. september 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagnettverksmøte 17. september 2009
Samarb. med kommunene Fagnettverksmøte 17. september 2009

2 Avtale mellom hørselssentral / ØNH avtalespesialist som tilpasser høreapparater og kommunene
Jeg har laget et utkast til en avtale mellom den enkelte hørselssentral eller avtalespesialist og kommunene. Utkastet beskriver en minimumsavtale, men forsøker å slå fast hvilke plikter spesialisthelsetjenesten og kommunen har knyttet til høreapparattilpasningen. Utkastet er basert på en avtale Nordlandssykehuset tidligere hadde med et stort antall kommuner i Nordland. Denne avtaleteksten kan tilpasses tilbudet ved den enkelte klinikk På de neste sidene vil jeg gå gjennom delene av avtalen.

3 Avtale mellom hørselssentral / ØNH avtalespesialist som tilpasser høreapparater og kommunene
Bakgrunn Høreapparattilpasning er en spesialisthelsetjeneste. Helse Nord RHF har ansvar for høreapparatformidlingen i Nord-Norge, herunder for virksomheten ved hørselssentralene og avtalespesialistene i ØNH-medisin. Kommunen har ansvar for helsetjenesten til innbyggerne, herunder også rehabilitering. Ansvaret for høreapparatbrukerne – inkludert oppfølging - er dermed kommunens, mens spesialisthelsetjenesten tilpasser høreapparater etter henvisning fra kommunen.

4 Avtale (forts.) Hørselssentralen/avtalespesialisten
Hørselssentralen/avtalespesialisten tilpasser høreapparater på bakgrunn av henvisning fra pasientens fastlege. Ved avsluttet tilpasning sender audiografen melding om tilpasningen til kommunens hørselskontakt på eget skjema, vedlagt skjema for tilbakemelding til audiografen. Hørselssentralen/avtalespesialisten skal etter avsluttet høreapparattilpasning tilby pasienten etterkontroll/opplæring i form av et LMS-kurs, kortere høreapparatkurs eller individuell oppfølging. Hørselssentralen/avtalespesialisten kan gi innspill til kommunen ved behov for utarbeidelse av individuell plan. Hørselssentralen/avtalespesialisten tilbyr årlig kurs til kommunens hørselskontakt, enten ved sykehuset eller ute i kommunen.

5 Avtale (forts.) Kommunen
Kommunen holder hørselssentralen/avtalespesialisten oppdatert om hvem som er kommunens kontaktperson for sansetap/hørselstap (hørselskontakt) og hvem som er kommunens rehabiliteringskontakt. Kommunens hørselskontakt kan bistå audiografen i forbindelse med praktiske problemer ved høreapparattilpasning. Kommunens hørselskontakt skal oppsøke innbyggere som har fått tilpasset høreapparater senest tre måneder etter avsluttet tilpasning, og rapportere tilbake til audiografen på eget skjema. (Kommunen skal etablere et tilbud for oppfølging, service og veiledning av hørselshemmede.)

6 Avtale (forts.) Hvordan få etablert denne typen samarbeidsavtale? Helse Nord skal rapportere til departementet. Skal vi sende kopi av avtalene til Helse Nord?

7 Samtykke Kap. 5.3.5: Tiltak for å fremme samarbeid og samordning
TILTAK: Samtykkeerklæring innarbeides som virkemiddel for å sikre at den hørselshemmede får de tjenestene det er behov for. GJENNOMFØRING: Sosial- og helsedirektoratet tar initiativ overfor de regionale helseforetakene til å utarbeide samtykkeskjema til bruk i spesialisthelsetjenesten. Kilde: Et helheltig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede 2002

8 Nordlandssykehusets samtykkeskjema

9 Samtykkeskjema I forbindelse med habilitering og rehabilitering kan det være nødvendig at flere tjenesteytere samarbeider for å løse den hørselshemmedes problemer. Det kan for eksempel være nødvendig ved utredning av behov for tekniske hjelpemidler, ved tilrettelegging på arbeidsplassen og ved audiopedagogisk veiledning til barnehage og skole. I henhold til Lov om helsepersonell m.v. § 22 skal det gis samtykke til å gi relevante opplysninger som etter loven er taushetsbelagt. For barn og unge under 16 år, og for pasienter mellom 16 og 18 år som ikke har samtykkekompetanse, er det foreldre eller andre med foreldreansvar som gir samtykke (Lov om pasientrettig­heter, § 4-4 og § 4-5).

10 Samtykkeskjema (forts.)
 Jeg samtykker i  Jeg ønsker ikke at informasjon om hørsel og høreapparatbruk kan gis til eller drøftes med:  Hørselskontakt/systemkoordinator for rehabilitering i min hjemkommune  NAV hjelpemiddelsentral Nordland  Spesialpedagogisk senter i Nordland/Audiopedagogtjenesten  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)  NAV arbeid (tidl. Aetat)

11 Samtykkeskjema Skjemaet underskrives, og scannes inn i pasientens journal.

12 Melding til kommunal hørselskontakt

13 Melding til kommunal hørselskontakt
Hensikten med denne meldingen er å gi kommunen informasjon som den må ha for å kunne følge opp personer med hørselshemning. Konkret er det et ønske at en medarbeider i kommunen (hørselskontakten) tre måneder etter utleveringen tar kontakt med brukeren for å høre hvordan høreapparatet/-ene fungerer og for å avklare om det er andre ting som det er aktuelt å følge opp – f.eks. behov for hørselstekniske hjelpemidler. Forutsatt brukerens samtykke fyller Hørselssentralen ut denne meldingen for alle som får utlevert høreapparater. Vedlagt følger skjema for kommunens/hørselskontaktens tilbakemelding til Hørselssentralen.

14 Melding til kommunal hørselskontakt
Også meldeskjemaet inneholder en samtykkeerklæring. 2. Samtykkeerklæring Jeg samtykker i at Hørselssentralen sender dette skjemaet til systemkoordinator/ hørselskontakt i kommunen, og til at en medarbeider i kommunen tar kontakt med meg. Dato: ___________ Underskrift: __________________________________

15 Melding til kommunal hørselskontakt
Meldeskjemaet inneholder en enkel beskrivelse av hørselsproblemet/-ene. 3. Hørselstap  Ensidig  Dobbeltsidig  Tinnitus  Øregangseksem

16 Melding til kommunal hørselskontakt
4. Høreapparat Har hatt høreapparat tidligere Har fått nytt/nye høreapparat dato: _____________ Apparat modell: ____________________________ Importør (verksted): ______________________ Serienummer (H/V):_____________________/_____________________ Batteritype: ___________ Alt-i-øret Voksfiltertype (alt-i-øret): _____________________ Bak-øret  Åpen/tynn slange Brukerprogrammer: P1:_________________ P2:_________________ P3:_________________ P4:_________________  Audioinngang/klargjort for FM

17 Melding til kommunal hørselskontakt
Det er plass på skjemaet til andre opplysninger. 5. Tilleggsopplysninger ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 OBSERVASJONSSKJEMA BRUKES AV KOMMUNAL HØRSELSKONTAKT VED HJEMMEBESØK HOS HØREAPPARATBRUKER
Skjemaet inneholder en observasjonsdel og en ”spørredel”. Skjemaet returneres av hørselskontakten i utfylt stand til den som har utlevert høreapparatet. KONKLUSJON ETTER KONTROLLEN Brukeren opplever at høreapparatet har løst de problemer hørselstapet gir  Ja  Nei Brukeren har ikke problemer med å bruke høreapparatet  Ja  Nei Hørselskontakten vil løse de praktiske problemene  Ja  Nei Bør innkalles til Hørselssentralen for oppfølgende kontroll  Ja  Nei


Laste ned ppt "Fagnettverksmøte 17. september 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google