Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggavfallskonferansen 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggavfallskonferansen 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggavfallskonferansen 2010
Byggavfall i plan- og bygningsloven Direktør Morten Lie STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

2 LOVVERK: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, vedtatt våren ) To ansvarlige departement Planlegging: Miljøverndepartementet Byggesaksdelen: Kommunal og regionaldepartementet

3 FORMÅL MED NY TEKNISK FORSKRIFT
Sikre viktige kvaliteter i ”nye” bygg Miljøkrav: Påse at disse kvalitetene fremskaffes uten unødig belastning på ressurser og miljø

4 OVERORDNEDE MILJØMÅL ENERGI:
Lavt energibehov og miljøriktige energikilder HELSE- og MILJØSKADELIGE STOFFER: Giftfrie byggevarer AVFALL: God utnyttelse av materialressurser - særlig knapphetsressurser. Forsvarlig håndtering for å unngå spredning av farlige stoffer.

5 MILJØUTFORDRINGENE MÅ SEES I SAMMENHENG !
Utfasing av miljøgifter øker muligheten for god utnyttelse av avfall Fornuftig avfallspolitikk gir redusert klimabelastning

6 BYGGEAVFALL Stor andel (40%?)av total avfallsmengde
Ca. 1,5 mill. tonn pr. år (gravemasser kommer i tillegg)

7 Avfall Redusere avfallsmengden Håndtering av avfall. Avfallsplaner
Tekn §11-2 §11-3 Redusere avfallsmengden Håndtering av avfall. Avfallsplaner Miljøverndepartementet fastsatte i desember 2007 et nytt kapittel i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften, med hjemmel i forurensningsloven) med krav om kildesortering av byggavfall og innlevering av avfallsplaner og sluttrapporter til kommunen. Forskriften ble gjort gjeldende fra og med 1. januar Bestemmelsen i avfallsforskriften foreslås nå flyttet til plan- og bygningsregelverket. Konsekvensene av dette er bl.a. at krav om avfallshåndtering omfattes av ansvars- og kontrollreglene i plan- og bygningsloven. Det legges i forskriftforslaget § 11-3 opp til at krav til dokumentasjon og forsvarlig avfallshåndtering tilpasses krav til dokumentasjon, ansvar og saksbehandling i plan- og bygningslovgivningen. Overføringen skal ikke innebære noen endring i de materielle kravene. §11-2 1. Byggverk skal innrettes med tanke på å sikre en tilstrekkelig og tilsiktet levetid, slik at det ikke oppstår unødige avfallsmengder over byggverkets livsløp. (NY) 2. Det skal velges produkter til byggverk og konstruksjoner som har størst mulig potensial for ombruk og materialgjenvinning. (TEK §8-5) §11-3 Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse (Avfallsforkriften) Bestemmelsen i § 11-3 er ny. Bestemmelsen er hjemlet i ny plan- og bygningslov § Den er i hovedsak en videreføring av dagens kapittel XV i avfallsforskriften. .

8 HØYGRADIG UTNYTTELSE Materialgjenvinning (ref. EU): ”Oppfyller et nyttig formål ved å erstatte andre materialer som ellers ville blitt anvendt.” Mulighet for materialgjenvinning, en eller flere ganger, bør tilstrebes før avfallet evt. energiutnyttes. Brennverdien bibeholdes. Gevinsten knyttet til energiutnyttesle vil alltid kunne tas ut i siste runde.

9 DAGENS KRAV : Eget kapittel om byggeavfall i miljømyndighetenes avfallsforskrift (kap. 15)
Krav om - avfallsplan/miljøsaneringsplan, - sluttrapport og - min. 60% sortering ved følgende tiltak: Oppføring av nybygg > 300 kvm Rehabilitering eller riving > 100 kvm Tiltak i konstruksjoner og anlegg som genererer > 10 tonn avfall

10 SEKTORANSVAR I ot.prp.85 ( ) slås det fast at bestemmelser om byggavfall skal flyttes fra miljømyndighetenes avfallsforskrift til bygningsmyndighetenes tekniske forskrift (TEK) Begrunnelse: Byggeregelverket er bedre kjent i byggenæringen Fordel om alle krav knyttet til en byggesak samles et sted Miljøkrav bør fremgå av sektorvist regelverk

11 HØRINGSFORSLAGET Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid, slik at avfallsmengder over livsløpet begrenses til et minimum Det skal velges produkter til byggverk som er godt egnet for ombruk og materialgjenvinning Krav om avfallsplan, saneringsplan og sorteringsgrad (overført mer eller mindre direkte §15 i avfallsforskriften).

12 AVFALLSPLAN og SLUTTRAPPORT
I hht. høringsforslag: Dokumentene skal ikke sendes inn for godkjenning, men være tilgjengelig ved tilsyn/kontroll - inngå i prosjekteringsunderlaget, - følges av utførende, - fremvises ved tilsyn/kontroll Slik løsning følger av etablert regime i byggesaksbehandlingen. Dokumentasjon på oppfyllelse av andre viktige krav, som brannkrav og energikrav, sendes heller ikke inn. I høringen: Mange innvendinger mot at dokumentene ikke lenger skal sendes inn for godkjenning

13 Innvendinger mot foreslått regime
Uheldig å endre prosedyre så kort tid etter at kravene ble tatt inn i avfallsforskriften ( ) Endringen kan oppfattes som en nedprioritering av dette miljøområde. Risikerer at bevisstheten reduseres og miljøresultatene uteblir. Mister godt grunnlag for landsdekkende byggeavfallsstatistikk

14 Mottiltak– ØKT TILSYN Sparte ressurser i kommunen brukes til å øke tilsynsaktiviteten på avfallsområdet Tilsyn på avfallsområdet gis prioritet i 2 år etter ikrafttredelse av ny forskrift. Prioriteringen forskriftsfestes.

15 FORSKRIFTSFESTEDE KRAV OM TILSYN
Frskrift § 16-3 2 første år: At det foreligger sluttdokumentasjon som ellers ikke skal sendes til kommunen At plan for avfallshåndtering og miljøsanering er utarbeidet og følges 2 neste år: At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket At krav til energibruk er oppfylt i tiltaket Rapportering til departementet etter 2-års-periodene Det er i forskriftsforslaget § 16-3 foreslått regler om tidsavgrensede krav om tilsyn. Det er gitt en tilsvarende forskriftshjemmel for å kunne kreve uavhengig kontroll for særskilte områder, men departementet har valgt å bruke tilsyn som virkemiddel i første omgang, for deretter å vurdere om det er behov for å heve disse områdene opp til å være områder for uavhengig kontroll. Uavhengig kontroll er dessuten et relativt sterkt virkemiddel, og organisert på en annen måte enn tidligere, og det kan være grunn til først å se hvordan de materielle kravene innarbeides før det tas stilling til spørsmålet om kontroll. Slik observasjon kan gjøres gjennom tilsyn. I 2 år etter lovens ikrafttreden skal kommunene ha fokus på at det utarbeides tilstrekkelig sluttdokumentasjon, både fordi kravet om ferdigattest nå forsterkes, og fordi det stilles krav om dokumentasjon som grunnlag for FDV. I tillegg skal kommunene ha fokus på avfallshåndtering, som er et krav som er innført tidligere i medhold av forurensningsloven, men som nå er overført til byggesaken og plan- og bygningsloven. Behandlingen av slike planer er noe enklere etter plan- og bygningslovens regler enn etter forurensningsloven, og det kan derfor være grunn til å føre særskilt tilsyn. Etter denne første 2-års-perioden skal det i de neste 2 år føres tilsyn med at kravene til universell utforming og energibruk blir etterlevd. Dette er nye krav, og det er naturlig at de får virke en tid før det iverksettes tilsyn. Det skal sendes oversikt til departementet ved utløpet av periodene over hvordan disse tilsynene har fungert, slik at det kan tas stilling til om disse områdene eventuelt skal gjøres til gjenstand for kontroll. Det presiseres at de områdene som er nevnt her, skal inngå i kommunenes prioriteringer, men det er fremdeles kommunene selv som bestemmer omfang, intensitet, ressursbruk, organisering, metoder osv.

16 TILSYN I ENKELTSAKER FRAMFOR GODKJENNING AV ALLE SAKER
Ressursbesparende Brudd kan oppdages ved stedlig kontroll i utførelsesfasen (feks. mangel på containere) Opplagte regelbrudd, f.eks. knyttet til utarbeidelse av avfallsplaner, gir indikasjon på manglende seriøsitet eller manglende kompetanse i foretakene. Kraftige sanksjoner ved brudd på krav virker disiplinerende Aktuell sanksjonsform: Godkjenning av foretaket trekkes tilbake, overtredelsesgebyrer, tvangsmulkt

17 ANDRE MULIGE LØSNINGER ??
Krav om innsending av dokumenter- uten godkjenning. Lett tilgjengelige for tilsyn. Kun krav om innsending av sluttrapport. Mulighet for avfallsstatistikk opprettholdes. Krav om uavhengig kontroll /tredjepartskontroll. Avfall utpekes som kontrollområde. Dokumentasjon og praksis kontrolleres av særlig kvalifiserte kontrollforetak Krav om avfallsplan / sluttrapport ved søknad om ferdigattest

18 KONTROLL: Fokus på riving/miljøsanering?
Større mengder farlige stoffer/miljøgifter Vanskeligere å velge rett tilsynstidspunkt /rett dag Høyt kompetansekrav Ny undersøkelse viser at 1 av 3 aktører ikke har kontroll med eget farlig avfall

19 Tiltakene bidrar til å løse :
- et avfallsproblem et energiforsyningsproblem et klimaproblem

20 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Byggavfallskonferansen 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google