Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggavfallskonferansen 2010 Byggavfall i plan- og bygningsloven Direktør Morten Lie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggavfallskonferansen 2010 Byggavfall i plan- og bygningsloven Direktør Morten Lie."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggavfallskonferansen 2010 Byggavfall i plan- og bygningsloven Direktør Morten Lie

2 LOVVERK: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, vedtatt våren - 2009) To ansvarlige departement Planlegging: Miljøverndepartementet Byggesaksdelen: Kommunal og regionaldepartementet

3 FORMÅL MED NY TEKNISK FORSKRIFT Sikre viktige kvaliteter i ”nye” bygg Miljøkrav: Påse at disse kvalitetene fremskaffes uten unødig belastning på ressurser og miljø

4 OVERORDNEDE MILJØMÅL ENERGI: Lavt energibehov og miljøriktige energikilder HELSE- og MILJØSKADELIGE STOFFER: Giftfrie byggevarer AVFALL: God utnyttelse av materialressurser - særlig knapphetsressurser. Forsvarlig håndtering for å unngå spredning av farlige stoffer.

5 MILJØUTFORDRINGENE MÅ SEES I SAMMENHENG ! Utfasing av miljøgifter øker muligheten for god utnyttelse av avfall Fornuftig avfallspolitikk gir redusert klimabelastning

6 BYGGEAVFALL Stor andel (40%?)av total avfallsmengde Ca. 1,5 mill. tonn pr. år (gravemasser kommer i tillegg)

7 Avfall Redusere avfallsmengden Håndtering av avfall. Avfallsplaner Tekn §11-2 §11-3

8 HØYGRADIG UTNYTTELSE Materialgjenvinning (ref. EU): ”Oppfyller et nyttig formål ved å erstatte andre materialer som ellers ville blitt anvendt.” Mulighet for materialgjenvinning, en eller flere ganger, bør tilstrebes før avfallet evt. energiutnyttes. Brennverdien bibeholdes. Gevinsten knyttet til energiutnyttesle vil alltid kunne tas ut i siste runde.

9 DAGENS KRAV : Eget kapittel om byggeavfall i miljømyndighetenes avfallsforskrift (kap. 15) Krav om - avfallsplan/miljøsaneringsplan, - sluttrapport og - min. 60% sortering ved følgende tiltak: Oppføring av nybygg > 300 kvm Rehabilitering eller riving > 100 kvm Tiltak i konstruksjoner og anlegg som genererer > 10 tonn avfall

10 SEKTORANSVAR I ot.prp.85 (2007-08) slås det fast at bestemmelser om byggavfall skal flyttes fra miljømyndighetenes avfallsforskrift til bygningsmyndighetenes tekniske forskrift (TEK) Begrunnelse: Byggeregelverket er bedre kjent i byggenæringen Fordel om alle krav knyttet til en byggesak samles et sted Miljøkrav bør fremgå av sektorvist regelverk

11 HØRINGSFORSLAGET Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid, slik at avfallsmengder over livsløpet begrenses til et minimum Det skal velges produkter til byggverk som er godt egnet for ombruk og materialgjenvinning Krav om avfallsplan, saneringsplan og sorteringsgrad (overført mer eller mindre direkte §15 i avfallsforskriften).

12 AVFALLSPLAN og SLUTTRAPPORT I hht. høringsforslag: Dokumentene skal ikke sendes inn for godkjenning, men være tilgjengelig ved tilsyn/kontroll - inngå i prosjekteringsunderlaget, - følges av utførende, - fremvises ved tilsyn/kontroll Slik løsning følger av etablert regime i byggesaksbehandlingen. Dokumentasjon på oppfyllelse av andre viktige krav, som brannkrav og energikrav, sendes heller ikke inn. I høringen: Mange innvendinger mot at dokumentene ikke lenger skal sendes inn for godkjenning

13 Innvendinger mot foreslått regime Uheldig å endre prosedyre så kort tid etter at kravene ble tatt inn i avfallsforskriften (1.1.2008) Endringen kan oppfattes som en nedprioritering av dette miljøområde. Risikerer at bevisstheten reduseres og miljøresultatene uteblir. Mister godt grunnlag for landsdekkende byggeavfallsstatistikk

14 Mottiltak– ØKT TILSYN Sparte ressurser i kommunen brukes til å øke tilsynsaktiviteten på avfallsområdet Tilsyn på avfallsområdet gis prioritet i 2 år etter ikrafttredelse av ny forskrift. Prioriteringen forskriftsfestes.

15 FORSKRIFTSFESTEDE KRAV OM TILSYN 2 første år: At det foreligger sluttdokumentasjon som ellers ikke skal sendes til kommunen At plan for avfallshåndtering og miljøsanering er utarbeidet og følges 2 neste år: At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket At krav til energibruk er oppfylt i tiltaket Rapportering til departementet etter 2-års-periodene

16 TILSYN I ENKELTSAKER FRAMFOR GODKJENNING AV ALLE SAKER Ressursbesparende Brudd kan oppdages ved stedlig kontroll i utførelsesfasen (feks. mangel på containere) Opplagte regelbrudd, f.eks. knyttet til utarbeidelse av avfallsplaner, gir indikasjon på manglende seriøsitet eller manglende kompetanse i foretakene. Kraftige sanksjoner ved brudd på krav virker disiplinerende Aktuell sanksjonsform: Godkjenning av foretaket trekkes tilbake, overtredelsesgebyrer, tvangsmulkt

17 ANDRE MULIGE LØSNINGER ?? Krav om innsending av dokumenter- uten godkjenning. L ett tilgjengelige for tilsyn. Kun krav om innsending av sluttrapport. Mulighet for avfallsstatistikk opprettholdes. Krav om uavhengig kontroll /tredjepartskontroll. Avfall utpekes som kontrollområde. Dokumentasjon og praksis kontrolleres av særlig kvalifiserte kontrollforetak Krav om avfallsplan / sluttrapport ved søknad om ferdigattest

18 KONTROLL: Fokus på riving/miljøsanering? Større mengder farlige stoffer/miljøgifter Vanskeligere å velge rett tilsynstidspunkt /rett dag Høyt kompetansekrav Ny undersøkelse viser at 1 av 3 aktører ikke har kontroll med eget farlig avfall

19 Tiltakene bidrar til å løse : - et avfallsproblem -et energiforsyningsproblem -et klimaproblem

20 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggavfallskonferansen 2010 Byggavfall i plan- og bygningsloven Direktør Morten Lie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google