Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP 2)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP 2)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP 2)
Takk for at jeg får holde et lite innlegg om NHP 2 . (Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall) og si litt om Nettverket. Årets fokus i BAK 13 på utfordringene knyttet til miljøgifter og gjenvinning er svært sentral og viktig. Det skulle forresten egentlig bare mangle at jeg ikke skulle stå her i dag, all den tid at BAK er et barn av NHP. *Jeg er så heldig at jeg er leder for et nettverk med svært mange engasjerte mennesker. Og en veldig kompetent sekretæriat ledet av NFFA: Egentlig burde alle som siden slutten av 90-tallet stått her, og mange av dem er også i salen i dag. Det jeg får gjort i dag er bare å pirke i overflaten av alt som er utført og oppnådd. Når jeg skulle holde foredraget slet jeg med å bestemme meg for om jeg skulle fokusere på alt vi har gjort elelr alt som står igjen. Tror det ender med en blanding. En planperiode er avsluttet i 2012, og det er derfor riktig å avlegge en status på hvor vi er, men for å gjøre det trenger vi en kort påminnelse på hvor vi var. På slutten av 90-tallet var status: *40 % av avfallet som gikk til deponi, kom fra byggsektoren, noe som samsvarte også med forholdene internasjonalt *Det ble anslått at 80 % av det norske byggavfallet gikk direkte på deponi * Hvor mye av byggavfallet som inneholdt farlig avfall var ukjent *Man kjente ikke til utsortering av miljøfarlige materialer på landsbasis Dette bestemte man seg for å gjøre noe med. Både fordi at næringen ikke kunne være bekjent av situasjonen og for å være i førersetet i forhold til å utvikle rammebetingelser og rammeverk. Det å ”rydde i eget reir” ble vurdert riktigere enn å avvente strengere krav fra politisk hold. Begrepet Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) ble etter hvert etablert. Initaiativtakere var Norges miljøvernforbund, BNL, Telfo og Økobygg.

2 Bakgrunn for NHP 2 Fase I av NHP, status av praksis og mengder
Fase II i NHP1-arbeidet engasjerte en samlet byggenæring. Fram til februar 2001 arbeidet mer enn 80 representanter fra næringen aktive i ulike arbeidsgrupper, underliggende prosjekter og idédugnader. I februar 2001 ble dokumentet Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP1), planperiode ut 2005, fremlagt og iverksatt. 5 sentrale mål som skulle nås gjennom 27 ulike tiltak. I 2006 ble NHP1 revidert, og fikk navnet NHP2, presentert i i 2007. *Fase I av NHP ble utarbeidet som en rapport fra Norges Miljøvernforbund (NMF) på oppdrag fra BNL og TELFO. Den utgjorde en statusbeskrivelse og kartlegging av dagens situasjon både med hensyn til håndteringspraksis og mengder. *NHP2 ble besluttet avgrenset til å omhandle prioriterte fraksjoner avfall som genereres fra landbasert bygge-, rehabiliterings-, ombyggings- og rivevirksomhet. Satsningsområdet var avfall som oppstår på byggeplassene

3 Medlemmer Observatører
Dagens medlemmer. Noen har vært med lenge andre er kommet med i den senere tid. Vi er svært glade for å ha med KLIF, SSB og DIBK med som observatører. Disse bidrar langt utover å være observatør, og bidrar bla til at dialogen med myndighetene er god. Arbeidet med de problemstillinger bygg og anleggsavfall skaper, involverer en rekke ulike fagdisipliner, bransjer og aktører. Felles erkjennelse og forståelse av problematikken krever engasjement fra alle disse gruppene – fra byggherre og arkitekter som tilrettelegger for nye byggeprosjekter, via produsenter og markedsførere av byggeprodukter helt fram til aktører innen rivning og avfallshåndtering. Alle disse gruppene har det lykkes å samle i NHP-nettverket. Arbeidsformen har vært: 2 til 3 årlige samlinger i nettverksforumet 5 til 6årlige samlinger i ledergruppen 7 til 8årlige arbeidsmøter mellom leder og sekretær Frokostmøter og idédugnader Presentasjon av NHP2 høsten 2007 Håndtering av fluorholdige gasser i isolasjon høsten 2009 Håndtering av klorparafinholdig avfall på byggeplass høsten 2011 Evalueringsmøter i forbindelse med revitaliseringen i 2010 Kvartalsvise gruppesamlinger (FA-gruppen, informasjon og kunnskap og industriell gjenvinning) Arbeidsmøter i gruppene i forbindelse med utarbeidelse av informasjonsmateriell Arbeidsmøter vedr. nettstedet Observatører

4 Næringens mål, tre hovedområder
Alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyeste mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering Farlige stoffer/ farlig avfall Alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte Delmål 4 tiltak Kunnskap og informasjon Forenkle, formidle og tilgjengeliggjøre Industriell gjenvinning Innen skal minst 80 % av byggavfallet gå til gjenvinning (O+M+E) Det ble etablert flere hovedmål i NHP 2, som er: *Alt bygg og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyeste mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering. *Alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte. *Innen skal minst 80% av bygg-avfallet gå til gjenvinning *Videre ble det etablert delmål, og 4 tiltak for hvert av de 3 områdene, totalt 12 tiltak. I tillegg ble det definert 6 prioriterte miljøgifter , pluss en rekke vanlige avfallsfraksjoner. Hvor er vi nå når planperioden er over.

5 Historisk god byggavfallstatistikk!
1,6 millioner tonn byggavfall i 2011 SSBs ferske statistikk viser tall som byggenæringen kan være mer bekjent av Det gjenvinnes stadig mer byggavfall! Det farlige avfallet sorteres ut i mye større grad enn tidligere år. Den komplette rapporten ferdigstilles i disse dager, har akkurat vært på høring, og vil bli publisert bla på byggemiljo.no i løpet av februar.

6 Har vi nådd målene i NHP2? 84 % gjenvinning (O+M+E) i henhold til SSB stat. Mengdene farlig avfall til godkjente mottak er mangedoblet i perioden 2007 – 2012 Betydelig nedgang i andel farlig avfall til ukjent håndtering, både generelt og innen BA 8-9 av de 12 tiltakene kommet i mål (FA og INFO) Med forbehold om at rapporten ikke er endelig enda ser det ut som dette: *84 % gjenvinning i henhold til statistikk for 2012, med oppdaterte tall tirsdag denne uke. Definisjon Gjenvinning: Nyttiggjøring av avfall og andre restprodukter. Gjenvinning kan inndeles i ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse. (St.mld. 44, 1991 – 1992) Andelen farlig avfall som leveres til godkjente mottak er mangedoblet og ligger nå en plass mellom tusen tonn fra BA. Vi har fått mye bedre styring og kontroll på det farlige avfallet, og ikke minst kunnskap. Rapporten har en fyldig redegjørelse av de enkelte mål, tiltak og oppnåelse. For en del av tiltakene endres også verden rundt oss slik at ikke alle er like aktuelle nå som da. Det viktigste er også at man har kommet videre ikke hvem som får kredit. Bær over med oss for at vi kanskje tar æren for noe som andre føler de har bidratt til. Det er ikke meningen å fornærme noen. Men siden vi betrakter alle som del av nettverket uansett. *Definisjon gjenvinning iht. NHP2 = Ombruk, Materialgjenvinning og energigjenvinning

7 Nye avfallsfraksjoner i NHP2s periode
Tonn Viktig å merke seg at 2012 tall er basert på faktisk deklarerte mengder pr november. Det aller viktigste vi ser av disse grafene er at når vi setter fokus og tiltak på noen stoffer/områder så blir det endringer. Dette er eksempel på 3 av de 6 prioriterte stoffene som av NHP nettverket satte fokus på. Vi ser at det nytter. Disse stoffene var nye i 2007, i går kommenterte man fra fylkesmannen i Oslo at dette var gamle stoffer.

8 Historisk perspektiv Det har skjedd veldig mye på 12 år, veldig mye. Det er det veldig viktig at vi tar oss tid til å reflektere over også. Mye av dette kan takkes være engasjerte personer både i nettverket og i andre sammenhenger. Noe er gjort i NHP regi og mye gjort av engasjerte personer i alle mulige sammenhenger. Det viktigste er at noe blir gjort ikke av hvem.

9 Noe av det NHP nettverket har utrettet
Innen de tre hovedområdene har NHP nettverket utrettet veldig mye. Alt for mange punkter til at jeg går gjennom disse i detalj. Her er noe av det som man innen Farlig avfall har utrettet.

10 Noe av det NHP nettverket har utrettet
Og her er litt av det man har arbeidet med under fanen informasjon og kunnskap.

11 Noe av det NHP nettverket har utrettet
Arbeidsgruppe Industriell gjenvinning Bidrag (spesielt gjennom DiBK og Norsk Industri) til arbeidet med en masteroppgave ved NTNU med materialgjenvinning / ombruk som tema. Masteroppgaven skal være klar våren 2013 og vil forhåpentlig gi grunnlag for videre målrettet arbeid med industriell materialgjenvinning av byggavfall, det være seg betong, glass, plast, treavfall etc. Oppgaven vil gjøre en enkel framskrivning av avfallsfraksjoner fra bygg- og anleggsbransjen frem mot 2020, beskrive markedets behov for ulike fraksjoner og evt. kvalitetskrav for materialgjenvinning. Det er ikke etablert bransjestandarder for klassifisering og beskrivelse av de forskjellige avfallsfraksjonene, som for eksempel returtrevirke. Arbeidsgruppen rapporterer imidlertid sitt hovedinntrykk, nemlig at entreprenører og bedrifter innen byggenæringen og avfalls- og gjenvinningsindustrien i økende grad har kunnskap om de ulike avfallsfraksjonene som oppstår ved bygging, rehabilitering og riving. Metoder for sortering av byggavfallet utover minimumskravene i byggteknisk forskrift, TEK 10, tas i bruk, alt etter hva som er lønnsomt i det enkelte prosjekt. Arbeidsgruppen rapporterer at mange store byggentreprenører ligger langt over forskriftskravene til sortering av byggavfall i en rekke prosjekter. Det er viktig å videreføre byggenæringens og gjenvinningsindustriens oppmerksomhet mht. avfallssortering i rene fraksjoner. Norsk Industris utvalg for gjenvinning har tatt initiativ til at mottaksanlegg i gjenvinningsbransjen stiller krav til byggentreprenører om at det i sorteringsresten som leveres fra byggeplass ikke skal være gips, i et omfang som skaper utfordringer med svovelinnhold i avfall til deponi. Dette støttes av NHPs arbeidsgruppe. Utkast til felles retningslinjer for dette vil legges frem av Norsk Industri og diskuteres i NHP-nettverket tidlig i 2013. Utredning av innsamlings- og gjenvinningsordning for alt planglass, herunder forurensede vinduer, må sees i sammenheng med seminaret om vinduer med innhold av klorparafiner i Forøvrig er det på grunn av ressursmangel ikke utredet ordninger for dette fra nettverket sin side. NHP-nettverket bidro gjennom DiBK høsten 2011med innspill og veiledning i forbindelse med en masteroppgave ved NTNU med fokus på klorparafinholdig byggavfall, inklusive vinduer. Diskusjoner i nettverket knyttet til problematikken rundt forurensede vinduer må nok utredes i en bredere sammenheng enn innenfor NHP-nettverket. Rapport fra Klif til MD i forbindelse med innspill Stortingsmelding Og det som er gjort innen industriell gjenvinning. Personlig er jeg gald for at vi har startet med å få kontroll på det farlige avfallet før vi fokuserte for mye på gjenvinning.

12 C/O Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Telefon:+ 47 970 05 580
Noen highlights Byggemiljø.no NS 3420 del C forberedende ytelser (2007) Revisjon av Avfallshåndtering på byggeplass (2008) Byggavfall – fra problem til ressurs, et BA-avfallskurs laget av NHP-nettverket til fri benyttelse med nedlastning fra nettet (2008 og revidert i 2012) Byggavfallskonferansen ( ) Informasjons og opplæringsmateriale NHP vært referanse for flere Stortingsmeldinger (St.meld. vedlegg 2) blant annet i Rikets miljøtilstand (RM) og i St.meld. nr. 28 (2011–2012). «Gode bygg for eit betre samfunn». *Med de ressurser som har vært tilgjengelig, har det innenfor avsluttet planperiode ikke vært mulig å gjennomføre absolutt alle tiltakene. *NHP2-arbeidet har allikevel gitt en rekke viktige resultater. Dette som en direkte følge av de konkrete tiltakene, men også gjennom synergieffekter av aktiviteter NHP-nettverkets medlemmer har vært involvert i. Således har NHP2 ikke kun representert en viktig arena for diskusjon, erfarings- og meningsutveksling, men også gitt viktige bidrag til: Byggemiljø.no, en hjemmeside som har et høyt besøkstall, og som nå ogå blir revitalisert. NS 3420 del C forberedende ytelser (2007) Revisjon av Avfallshåndtering på byggeplass (2008) Byggavfall – fra problem til ressurs, et BA-avfallskurs laget av NHP-nettverket til fri benyttelse med nedlastning fra nettet (2008 og revidert i 2012) Byggavfallskonferansen (er nå gjennomført i 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013) Informasjons og opplæringsmateriale NHP-nettverket C/O Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Telefon:+ 47 970 05 580 e-post leder: - sekretær:

13 Status Det nyeste NHP produktet er distribuert i eksemplarer ultimo 2012! NHPs nyeste produkt er distribuert i eksemplarer på slutten av 2012, utarbeidet i samarbeid med og på oppdrag fra DIBK.

14 Fremover for bransjen(e)?
Mer materialgjenvinning Bedre avfallsstatistikk Nye miljøgifter, mer komplekse konstruksjoner og materialer, ( produkter) Fortsatt behov for kompetanseheving og informasjon Gjenvinning av betong-forurensede masser Fortsatt fokus på avfallsreduksjon Videreutvikle kontakten med alle miljøer som har interesse for utvikling av bygg, anlegg og eiendomsdrift. Geografiske forskjeller Utenlandske aktører på det norske markedet Det som er så fint er at selv om vi har oppnådd mye gjenstår det også litt slik at vi har noe å arbeide med fremover med også. Så langt er det noen temaer som allerede har pekt seg ut, sammen med deler av de tiltakene som vi ikke her helt i mål med fra NHP 2. Mer materialgjenvinning’ Bedre statistikker Nye miljøgifter, mer komplekse konstruksjoner og materialer Fortsatt behov for kompetanseheving og informasjon Gjenvinning av betong-forurensede masser Fortsatt fokus på avfallsreduksjon Videreutvikle kontakten med alle miljøer som har interesse for utvikling av bygg, anlegg og eiendomsdrift. Geografiske forskjeller Det er prosessen videre som vil danne grunnlaget for hva vi skal arbeide med videre.

15 Program og arbeidsplan NHP 3, 2013-2016
9. april: Møte med områdeansvarlig – planlegge workshop 16. april: Workshop 1 – utforme aktivitetsplan 13. juni: Workshop 2 – ferdigstille aktivitetsplan 24. september: Nytt ordinært nettverksmøte oktober: Kickoff for NHP3 *Det vil bli lagt opp til at alle som ønsker å bidra får mulighet, selvsagt. Våren blir en spennende tid. *Her har alle en anledning til å engasjere seg i en ny handlingsplan NHP 3. Det er alle vi i de berørte bransjene som bør være med å styre utviklingen, i stor grad, både for å rydde i eget reir, *og ikke minst være med på å øke anseelsen slik at noen her får kongens fortjenestemedalje eller st.olavs orden snart. Det er mange her som fortjener den. Takk for meg.


Laste ned ppt "Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP 2)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google