Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP 2)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP 2)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP 2)

2 Bakgrunn for NHP 2  Fase I av NHP, status av praksis og mengder  Fase II i NHP1-arbeidet engasjerte en samlet byggenæring. Fram til februar 2001 arbeidet mer enn 80 representanter fra næringen aktive i ulike arbeidsgrupper, underliggende prosjekter og idédugnader.  I februar 2001 ble dokumentet Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP1), planperiode ut 2005, fremlagt og iverksatt. 5 sentrale mål som skulle nås gjennom 27 ulike tiltak.  I 2006 ble NHP1 revidert, og fikk navnet NHP2, presentert i i 2007.

3 Medlemmer Observatører

4 Næringens mål, tre hovedområder Farlige stoffer/ farlig avfall Alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte Delmål 4 tiltak Kunnskap og informasjon Forenkle, formidle og tilgjengeliggjøre Delmål 4 tiltak Industriell gjenvinning Innen 01.01.2012 skal minst 80 % av byggavfallet gå til gjenvinning (O+M+E) Delmål 4 tiltak Alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyeste mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering

5 Historisk god byggavfallstatistikk! 1,6 millioner tonn byggavfall i 2011 SSBs ferske statistikk viser tall som byggenæringen kan være mer bekjent av Det gjenvinnes stadig mer byggavfall! Det farlige avfallet sorteres ut i mye større grad enn tidligere år.

6 Har vi nådd målene i NHP2? o 84 % gjenvinning (O+M+E) i henhold til SSB stat. o Mengdene farlig avfall til godkjente mottak er mangedoblet i perioden 2007 – 2012 o Betydelig nedgang i andel farlig avfall til ukjent håndtering, både generelt og innen BA o 8-9 av de 12 tiltakene kommet i mål (FA og INFO) *Definisjon gjenvinning iht. NHP2 = Ombruk, Materialgjenvinning og energigjenvinning

7 Nye avfallsfraksjoner i NHP2s periode Tonn

8 Historisk perspektiv

9 Noe av det NHP nettverket har utrettet

10

11  Arbeidsgruppe Industriell gjenvinning  Bidrag (spesielt gjennom DiBK og Norsk Industri) til arbeidet med en masteroppgave ved NTNU med materialgjenvinning / ombruk som tema. Masteroppgaven skal være klar våren 2013 og vil forhåpentlig gi grunnlag for videre målrettet arbeid med industriell materialgjenvinning av byggavfall, det være seg betong, glass, plast, treavfall etc. Oppgaven vil gjøre en enkel framskrivning av avfallsfraksjoner fra bygg- og anleggsbransjen frem mot 2020, beskrive markedets behov for ulike fraksjoner og evt. kvalitetskrav for materialgjenvinning.  Det er ikke etablert bransjestandarder for klassifisering og beskrivelse av de forskjellige avfallsfraksjonene, som for eksempel returtrevirke. Arbeidsgruppen rapporterer imidlertid sitt hovedinntrykk, nemlig at entreprenører og bedrifter innen byggenæringen og avfalls- og gjenvinningsindustrien i økende grad har kunnskap om de ulike avfallsfraksjonene som oppstår ved bygging, rehabilitering og riving.  Metoder for sortering av byggavfallet utover minimumskravene i byggteknisk forskrift, TEK 10, tas i bruk, alt etter hva som er lønnsomt i det enkelte prosjekt. Arbeidsgruppen rapporterer at mange store byggentreprenører ligger langt over forskriftskravene til sortering av byggavfall i en rekke prosjekter. Det er viktig å videreføre byggenæringens og gjenvinningsindustriens oppmerksomhet mht. avfallssortering i rene fraksjoner.  Norsk Industris utvalg for gjenvinning har tatt initiativ til at mottaksanlegg i gjenvinningsbransjen stiller krav til byggentreprenører om at det i sorteringsresten som leveres fra byggeplass ikke skal være gips, i et omfang som skaper utfordringer med svovelinnhold i avfall til deponi. Dette støttes av NHPs arbeidsgruppe.  Utkast til felles retningslinjer for dette vil legges frem av Norsk Industri og diskuteres i NHP-nettverket tidlig i 2013.  Utredning av innsamlings- og gjenvinningsordning for alt planglass, herunder forurensede vinduer, må sees i sammenheng med seminaret om vinduer med innhold av klorparafiner i 2011. Forøvrig er det på grunn av ressursmangel ikke utredet ordninger for dette fra nettverket sin side.  NHP-nettverket bidro gjennom DiBK høsten 2011med innspill og veiledning i forbindelse med en masteroppgave ved NTNU med fokus på klorparafinholdig byggavfall, inklusive vinduer. Diskusjoner i nettverket knyttet til problematikken rundt forurensede vinduer må nok utredes i en bredere sammenheng enn innenfor NHP-nettverket.  http://www.klif.no/nyheter/dokumenter/rammedirektiv_avfall_oppsummering.pdf http://www.klif.no/nyheter/dokumenter/rammedirektiv_avfall_oppsummering.pdf  Rapport fra Klif til MD i forbindelse med innspill Stortingsmelding

12 Noen highlights  Byggemiljø.no  NS 3420 del C forberedende ytelser (2007)  Revisjon av Avfallshåndtering på byggeplass (2008)  Byggavfall – fra problem til ressurs, et BA-avfallskurs laget av NHP-nettverket til fri benyttelse med nedlastning fra nettet (2008 og revidert i 2012)  Byggavfallskonferansen (2009-2013)  Informasjons og opplæringsmateriale  NHP vært referanse for flere Stortingsmeldinger (St.meld. vedlegg 2) blant annet i Rikets miljøtilstand (RM) og i St.meld. nr. 28 (2011–2012). «Gode bygg for eit betre samfunn». NHP-nettverket C/O Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Telefon:+ 47 970 05 580 e-post leder: arne.hugo.elde@norskgjenvinning.no - sekretær: marit.lindstad@nffa.noarne.hugo.elde@norskgjenvinning.nomarit.lindstad@nffa.no

13 Det nyeste NHP produktet er distribuert i 106 000 eksemplarer ultimo 2012! Status

14 Fremover for bransjen(e)?  Mer materialgjenvinning  Bedre avfallsstatistikk  Nye miljøgifter, mer komplekse konstruksjoner og materialer, (100 000 produkter)  Fortsatt behov for kompetanseheving og informasjon  Gjenvinning av betong-forurensede masser  Fortsatt fokus på avfallsreduksjon  Videreutvikle kontakten med alle miljøer som har interesse for utvikling av bygg, anlegg og eiendomsdrift.  Geografiske forskjeller  Utenlandske aktører på det norske markedet  ++++++++

15 Program og arbeidsplan NHP 3, 2013-2016 1.2013 2.9. april: Møte med områdeansvarlig – planlegge workshop 3.16. april:Workshop 1 – utforme aktivitetsplan 4.13. juni:Workshop 2 – ferdigstille aktivitetsplan 5.24. september:Nytt ordinært nettverksmøte 6.oktober:Kickoff for NHP3


Laste ned ppt "Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP 2)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google