Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKTSTILLING KOMPETANSEKOORDINATOR Mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKTSTILLING KOMPETANSEKOORDINATOR Mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKTSTILLING KOMPETANSEKOORDINATOR Mars 2010

2 BAKGRUNN Utfordringer: Pasienter som trenger langvarig oppfølging og tjenester fra flere nivå av helsetjenesten Behov for: En langsiktig strategi som sikrer bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging Tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste – kommunehelsetjeneste Legge til rette for at spesialisthelsetjeneste, i større grad enn i dag, skal sørge for faglig oppfølging av den kommunale omsorgstjeneste og dens pasienter. St.meld.nr. 25; Omsorgsplan 2015:83

3 SAMHANDLINGSREFORMENS HOVEDGREP Sikre sammenhengende og helhetlige pasientforløp Klarerer pasientroller - pasientmedvirkning Ny framtidig kommunerolle med et helhetlig tilbud av tjenester; Forebygging Tidlig intervensjon Tidlig diagnostikk Behandling Oppfølging som ivaretas innenfor BEON (beste effektive omsorgsnivå)

4 KONSEKVENSER Tilrettelegging av tjenestetilbud som hindrer/ utsetter sykdomsutvikling krever identifisering av behov og iverksetting av tjenester så tidlig som mulig Dette krever kompetanseutvikling Kompetanse – uløselig knyttet til oppgaver Mange kompetansehevende tiltak vil sannsynligvis være sammenfallende for flere kommuner – felles nytte og mulighet for samkjøring med andre kommuner

5 ETTERUTDANNINGSNETTVERK? Fylkesmannen: Invitasjon til samarbeid om kompetanseheving i kommunene (2007) Møter mellom Fylkesmannen (fylkeslegen), representanter fra kommunehelsetjenesten, V.g.s., HINT, Medisinsk avdeling (sykehuset Levanger), FoU- avdelingen (HNT) Spørsmålet var om man i sørdelen av fylket kunne få til noe tilvarende EiNA (2008)

6 KARTLEGGING AV INTERESSE FOR ETTERUTDANNINGSNETTVERK Svar fra 7 av 10 kommuner: Positive: Frosta, Levanger, Verdal, Mosvik, Steinkjer Avventende: Meråker, Stjørdal (Værnesregionen) ”Dersom det skal etableres ett til i fylket ved siden av EiNA, må det være en nyskapning”.

7 PROSJEKT KOMPETANSEKOORDINATOR Søknad om 3- årig prosjektstilling som kompetansekoordinator sendt Helsedirektoratet (sept. 2009) Fylkesmannen forskuterer midler for ett år Ansettelse av sykepleier som kompetansekoordinator/ prosjektleder (nov.) Prosjektet skal ha fokus på oppgaver knyttet til somatiske problemstillinger

8 MANDAT KOMPETANSEKOORDINATOR 1. Identifisere områder hvor det er behov for kompetanseutvikling 2. Utvikle – og iverksette kompetansehevende tiltak 3. Systematisk evaluere effekt av tiltak

9 KONKRETE PROSJEKTER Ad. 1. Identifisere områder hvor det er behov for kompetanseutvikling Inneværende år: Kommunekartlegging i 11 kommuner (inkl. Verran); mars 2010. Kartlegge/ beskrive arbeidsoppgaver som utføres per i dag – nåsituasjonen som uttrykk for baseline og utgangspunkt for videreføring av kompetanse Kartlegge/ beskrive arbeidsområder hvor det er behov for kompetanseutvikling

10 Utført per 24.februar Etablert kontakt med 11 kommuner v/ Kommunalråd for helse/ Enhetsledere for pleie – og omsorgstjenester Orientering om prosjekt og forestående kartlegging Etablert prosjektgruppe Kvalitetssikring av kartleggingsverktøy v/ prosjektgruppe (uke 9-10/ mars 2010) Utsending av skjema – Quest-back (mars 2010)

11 KARTLEGGING Beskrivelse oppgaver Oppgaver som utføres Eksisterende prosedyrer Rutiner ved forverring av pasientens tilstand Rutiner for opplærings - program Behov for kompetanse Hva vi er gode på DMS Sykehjem (S) Hjemme- basert Omsorg (HO) Finnes oppdaterte prosedyrer for aktuelle arbeids- oppgaver Skriftlige rutiner for id, vurd. og tiltak v. forverring Definert ansvar for opplæring av ansatte ved innføring av nye rutiner Forslag til arbeids - områder med behov for forbedringer/ økt kompetanse Forslag til arbeids – områder, hvor kommunen kan formidle kompetanse Intravenøs behandling Subcutan behandling Ernæring Eliminasjon Oksygen- behandling Dialyse Sårstell Andre

12 Ad mandat 1 – 2 og 3. Utvikle kompetanseprogram på bakgrunn av resultater etter kartleggingen: Prioritere satsingsområder i samråd med prosjektgruppe. Utvikling av undervisningsprogram – mai 2010 Gjennomføring av opplæringsprogram – høst 2010 Systematisk evaluering av tiltak – høst 2010/vår 2011

13 KONKRETE PROSJEKTER FORTS. Ad 3. Systematisk evaluere effekt av tiltak Evaluering av nye utskrivingsrutiner med innføring av medisinkort (Med B/ Ortoped.post 4): 3 – delt evaluering – ferdigstilles aug/ sept 2010: Pasientundersøkelse – spørreskjema (PasOpp). Søkt REK jan. 2010. Oppstart mars – påfølgende 3 mndr.) Kommuneansattes erfaringer ved innføring av nye rutiner – fokusgruppeintervju (mars 2010) Sykehusansattes erfaringer med innføring av legemiddelkort og integrering av farmasøyt i utskrivingsprosessen

14 KONKRETE PROSJEKTER forts. Grunnlag for videre arbeid og fortsettelse av prosjektet Helhetlige og sammenhengende pasientforløp Deltakelse i prosjekt ”standardiserte pasientforløp”: Fokus: slagpasienter i hyperakutt fase, dvs. innleggelsesfase og første 12 timer. Etterlevelse av slagmanual Prosjekt under planlegging febr – ferdigstilt forsommer 2010 Formål: å lære verktøy og metoder for standardiserte pasientforløp grunnlag for å utvikle sammenhengende pasientforløp mellom første - og andrelinjetjenesten

15 KONKRETE PROSJEKTER forts. Grunnlag for videre arbeid og fortsettelse av prosjektet Identifisere kritiske forhold ved inn – og utskriving av pasienter som grunnlag for å evaluere og iverksette tiltak knyttet til kompetansebygging: I samarbeid med analyseenheten undersøke: Innleggelsesfrekvens/diagnose/1000 innbyggere Reinnleggelser Følge pasientforløp med fokus på ivaretakelse av pasientens behov; beskrivelse av pasienters og helsepersonells erfaringer av samhandling og samarbeid mellom 1. og 2. linje - tjenesten

16 HOVEDMÅL: Helhetlige og sammenhengende pasientforløp Oppsummering: Målsetting for inneværende år: I samarbeid med kommuner; Kartlegge behov – prioritere - utvikle og gjennomføre kompetanseprogram Evaluere prosjekt ”nye utskrivingsrutiner med innføring av medisinkort” Gjennomføre baseline – målinger; kvantitative data Følge – og beskrive pasientforløp; kvalitative data

17 HOVEDMÅL forts: Helhetlige og sammenhengende pasientforløp 3 – årig perspektiv: Systematisk evaluering gjøres på bakgrunn av Gjennomførte tiltak inneværende år Kvantitative data: baseline - målinger Kvalitative data; følge pasientforløp helsepersonells erfaringer med kompetanseprogram/ innføring av nye rutiner Dette danner grunnlag for utvikling av nye intervensjoner i løpet av prosjektperioden på 3 år


Laste ned ppt "PROSJEKTSTILLING KOMPETANSEKOORDINATOR Mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google