Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKTSTILLING KOMPETANSEKOORDINATOR Mars 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKTSTILLING KOMPETANSEKOORDINATOR Mars 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKTSTILLING KOMPETANSEKOORDINATOR Mars 2010

2 BAKGRUNN Utfordringer:
Pasienter som trenger langvarig oppfølging og tjenester fra flere nivå av helsetjenesten Behov for: En langsiktig strategi som sikrer bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging Tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste – kommunehelsetjeneste Legge til rette for at spesialisthelsetjeneste, i større grad enn i dag, skal sørge for faglig oppfølging av den kommunale omsorgstjeneste og dens pasienter. St.meld.nr. 25; Omsorgsplan 2015:83

3 SAMHANDLINGSREFORMENS HOVEDGREP
Sikre sammenhengende og helhetlige pasientforløp Klarerer pasientroller - pasientmedvirkning Ny framtidig kommunerolle med et helhetlig tilbud av tjenester; Forebygging Tidlig intervensjon Tidlig diagnostikk Behandling Oppfølging som ivaretas innenfor BEON (beste effektive omsorgsnivå)

4 KONSEKVENSER Tilrettelegging av tjenestetilbud som hindrer/ utsetter sykdomsutvikling krever identifisering av behov og iverksetting av tjenester så tidlig som mulig Dette krever kompetanseutvikling Kompetanse – uløselig knyttet til oppgaver Mange kompetansehevende tiltak vil sannsynligvis være sammenfallende for flere kommuner – felles nytte og mulighet for samkjøring med andre kommuner

5 ETTERUTDANNINGSNETTVERK?
Fylkesmannen: Invitasjon til samarbeid om kompetanseheving i kommunene (2007) Møter mellom Fylkesmannen (fylkeslegen), representanter fra kommunehelsetjenesten, V.g.s., HINT, Medisinsk avdeling (sykehuset Levanger), FoU-avdelingen (HNT) Spørsmålet var om man i sørdelen av fylket kunne få til noe tilvarende EiNA (2008)

6 KARTLEGGING AV INTERESSE FOR ETTERUTDANNINGSNETTVERK
Svar fra 7 av 10 kommuner: Positive: Frosta, Levanger, Verdal, Mosvik, Steinkjer Avventende: Meråker, Stjørdal (Værnesregionen) ”Dersom det skal etableres ett til i fylket ved siden av EiNA, må det være en nyskapning”.

7 PROSJEKT KOMPETANSEKOORDINATOR
Søknad om 3- årig prosjektstilling som kompetansekoordinator sendt Helsedirektoratet (sept. 2009) Fylkesmannen forskuterer midler for ett år Ansettelse av sykepleier som kompetansekoordinator/ prosjektleder (nov.) Prosjektet skal ha fokus på oppgaver knyttet til somatiske problemstillinger

8 MANDAT KOMPETANSEKOORDINATOR
Identifisere områder hvor det er behov for kompetanseutvikling Utvikle – og iverksette kompetansehevende tiltak Systematisk evaluere effekt av tiltak

9 KONKRETE PROSJEKTER Ad. 1. Identifisere områder hvor det er behov for kompetanseutvikling Inneværende år: Kommunekartlegging i 11 kommuner (inkl. Verran); mars 2010. Kartlegge/ beskrive arbeidsoppgaver som utføres per i dag – nåsituasjonen som uttrykk for baseline og utgangspunkt for videreføring av kompetanse Kartlegge/ beskrive arbeidsområder hvor det er behov for kompetanseutvikling

10 Utført per 24.februar Etablert kontakt med 11 kommuner v/
Kommunalråd for helse/ Enhetsledere for pleie – og omsorgstjenester Orientering om prosjekt og forestående kartlegging Etablert prosjektgruppe Kvalitetssikring av kartleggingsverktøy v/ prosjektgruppe (uke 9-10/ mars 2010) Utsending av skjema – Quest-back (mars 2010)

11 KARTLEGGING Beskrivelse oppgaver Oppgaver som utføres
Eksisterende prosedyrer Rutiner ved forverring av pasientens tilstand Rutiner for opplærings -program Behov for kompetanse Hva vi er gode på DMS Sykehjem (S) Hjemme-basert Omsorg (HO) Finnes oppdaterte prosedyrer for aktuelle arbeids-oppgaver Skriftlige rutiner for id, vurd. og tiltak v. forverring Definert ansvar for opplæring av ansatte ved innføring av nye rutiner Forslag til arbeids -områder med behov for forbedringer/ økt kompetanse Forslag til arbeids –områder, hvor kommunen kan formidle kompetanse Intravenøs behandling Subcutan behandling Ernæring Eliminasjon Oksygen-behandling Dialyse Sårstell Andre

12 Ad mandat 1 – 2 og 3. Utvikle kompetanseprogram på bakgrunn av resultater etter kartleggingen: Prioritere satsingsområder i samråd med prosjektgruppe. Utvikling av undervisningsprogram – mai 2010 Gjennomføring av opplæringsprogram – høst 2010 Systematisk evaluering av tiltak – høst 2010/vår 2011

13 KONKRETE PROSJEKTER FORTS.
Ad 3. Systematisk evaluere effekt av tiltak Evaluering av nye utskrivingsrutiner med innføring av medisinkort (Med B/ Ortoped.post 4): 3 – delt evaluering – ferdigstilles aug/ sept 2010: Pasientundersøkelse – spørreskjema (PasOpp). Søkt REK jan Oppstart mars – påfølgende 3 mndr.) Kommuneansattes erfaringer ved innføring av nye rutiner – fokusgruppeintervju (mars 2010) Sykehusansattes erfaringer med innføring av legemiddelkort og integrering av farmasøyt i utskrivingsprosessen

14 KONKRETE PROSJEKTER forts
KONKRETE PROSJEKTER forts. Grunnlag for videre arbeid og fortsettelse av prosjektet Helhetlige og sammenhengende pasientforløp Deltakelse i prosjekt ”standardiserte pasientforløp”: Fokus: slagpasienter i hyperakutt fase, dvs. innleggelsesfase og første 12 timer. Etterlevelse av slagmanual Prosjekt under planlegging febr – ferdigstilt forsommer 2010 Formål: å lære verktøy og metoder for standardiserte pasientforløp grunnlag for å utvikle sammenhengende pasientforløp mellom første - og andrelinjetjenesten

15 Identifisere kritiske forhold ved inn – og utskriving av pasienter som grunnlag for å evaluere og iverksette tiltak knyttet til kompetansebygging: I samarbeid med analyseenheten undersøke: Innleggelsesfrekvens/diagnose/1000 innbyggere Reinnleggelser Følge pasientforløp med fokus på ivaretakelse av pasientens behov; beskrivelse av pasienters og helsepersonells erfaringer av samhandling og samarbeid mellom 1. og 2. linje - tjenesten KONKRETE PROSJEKTER forts. Grunnlag for videre arbeid og fortsettelse av prosjektet Spørsmål til pasienten: Hvordan opplever du at samarbeidet mellom sykehus og kommunehelsetjeneste har vært i lys av dine behov? Hvordan har samarbeidet mellom sykehus og kommunehelsetjeneste vært for at dine behov skal ivaretas? Hvordan må samarbeidet mellom sykehus og kommunehelsetjeneste være for at dine behov skal bli ivaretatt? 15

16 HOVEDMÅL: Helhetlige og sammenhengende pasientforløp
Oppsummering: Målsetting for inneværende år: I samarbeid med kommuner; Kartlegge behov – prioritere - utvikle og gjennomføre kompetanseprogram Evaluere prosjekt ”nye utskrivingsrutiner med innføring av medisinkort” Gjennomføre baseline – målinger; kvantitative data Følge – og beskrive pasientforløp; kvalitative data

17 HOVEDMÅL forts: Helhetlige og sammenhengende pasientforløp
3 – årig perspektiv: Systematisk evaluering gjøres på bakgrunn av Gjennomførte tiltak inneværende år Kvantitative data: baseline - målinger Kvalitative data; følge pasientforløp helsepersonells erfaringer med kompetanseprogram/ innføring av nye rutiner Dette danner grunnlag for utvikling av nye intervensjoner i løpet av prosjektperioden på 3 år


Laste ned ppt "PROSJEKTSTILLING KOMPETANSEKOORDINATOR Mars 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google