Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi 2020 pr. 17. jan 2009. Innhold Helhet og utfordringsbildet Akuttfunksjoner Utvikling innenfor prehospitale tjenester Analyse av dagens aktivitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi 2020 pr. 17. jan 2009. Innhold Helhet og utfordringsbildet Akuttfunksjoner Utvikling innenfor prehospitale tjenester Analyse av dagens aktivitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi 2020 pr. 17. jan 2009

2 Innhold Helhet og utfordringsbildet Akuttfunksjoner Utvikling innenfor prehospitale tjenester Analyse av dagens aktivitet Prinsippmodeller for framtidig organisering Styrets forventninger til kvalitetssikring

3 På lag med deg for din helse Respekt, trygghet kvalitet Rettslig rammeverk (inkl. vedtekter) Styringsmodell HMN skal levere likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen og sikre at pasienten får et helhetlig helsetilbud i tett samhandling med våre samarbeidspartnere, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og inntekt. Tjenesten skal utformes i et samfunnsperspektiv. Hovedmål Styrende elementer Strategiske mål Visjon og verdier Endring skal skje gjennom følgende strategiske mål: Kunnskapsbasert pasient- behandling Organsiering som gir gode pasientforløp Rett kompetanse til rett sted på rett tid Økonomisk bærekraft gjennom riktig prioritering

4 Hovedutfordringer mot 2020 Befolkningens sammensetning og behov endres Tydeligere krav til dokumentert kvalitet Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten

5 Innhold Helhet og utfordringsbildet Akuttfunksjoner Utvikling innenfor prehospitale tjenester Analyse av dagens aktivitet Prinsippmodeller for framtidig organisering Styrets forventninger til kvalitetssikring

6 Over 115 kjøretøy, båter, helikoptre og fly fordelt på over 60 stasjoner

7 Hva har skjedd med akutt-tilbudet? Langt bedre bilambulansetilbud Betydelig økt faglig kvalitet 2-mannsbetjenete biler Fagarbeiderutdanning Etterutdanning,kurs,sertifisering Behandlingen kan starte i ambulansen – Ambulansearbeiderne er opplært til å gi en rekke medikamenter Bedre medisinsteknisk utstyr Hjertestarter og overvåkningsutsyr i alle biler Kan ta, og sende EKG til sykehus for tolkning Langt bedre tilgjengelighet – kortere responstid De fleste har vakt på base AMK har ”kart og flåtestyring” som gjør at de umiddelbart kan se, og tilkalle nærmeste ressurs

8 Hva har skjedd med akutt-tilbudet? Vi har en Luftambulansetjeneste i verdenstoppen Antall iverksatte oppdrag med ambulansehelikopter i 2008: Ålesund 620 Trondheim 880 Ørland 350 Oppdragsmengde har økt over 50% på 8 år Antall iverksatte oppdrag med ambulansefly 2008 Ålesund 1450 Oppdragsmengde økt ca.25% på 8 år Både ambulansefly og helikopter har anestesilege og redningsmann om bord. I Ålesund-helikopteret er det i tillegg med spesialsykepleier.

9 Kravene til HVOR en skal behandles er endret Beslutningen om HVOR den beste behandlingen kan gis, tas i økende grad i samarbeid mellom ambulanse, lokal lege og AMK Mange hjerteinfarkt-pasienter skal behandles på St. Olav De største og mest kompliserte skadene skal også til St. Olav Større skader skal til akuttsykehus med både bløtkirurgisk og ortopedisk kompetanse Det er den akutte tilstanden som avgjør hvor du skal behandles, ikke hvor du geografisk befinner deg akkurat nå

10 Analyser av ø-hjelpsinnleggelser 2008

11 Oversikt over andel ø-hjelpinnleggelser pr fagområde og tid på døgnet Medisin utgjør ca. 50% av alle ø- hjelpsinnleggelser Kirurgi og ortopedi utgjør samlet i underkant av 30% av ø- hjelpsinnleggelsene Ca. 85% av ø-hjelpsinnleggelsene forekommer i løpet av dag/kveld Ca. 15% av ø-hjelpsinnleggelser forekommer på natt Kommentarer Kilde: NIMES-data 2008, ø-hjelpsinnleggelser

12 Oversikt over antall ø-hjelpinnleggelser pr døgn fordelt på dag, kveld og natt Totalt er det ca. 224 ø- hjelpsinnleggelser pr døgn Ca. 112 medisinske ø-hjelpsinnleggelser pr døgn pr år Innenfor kirurgi, ortopedi og gyn/føde er antall ø-hjelps innleggelser pr døgn hhv. ca. 35, 24 og 34 ca. 34 ø-hjelpsinnleggelser pr døgn forekommer på natt Kommentarer Kilde: NIMES-data 2008, ø-hjelpsinnleggelser

13 Oversikt over alle ø-hjelpsinnleggelser fordelt gjennom døgnet Betydelig vekst antall i ø-hjelps- innleggelser på morgen med en topp på ettermiddagen mellom 14-15 Noe variasjon i innleggelsesmønster mellom spesialitetene Kommentarer Dagtid Kilde: NIMES-data 2008, ø-hjelpsinnleggelser

14 Oversikt over andel ø-hjelp innleggelser pr år fordelt pr sykehus St. Olav – Øya mottar ca. 1/3 av alle Ø- hjelps innleggelser Inkludert Orkdal utgjør St. Olavs Hospital over 40% Helse Sunnmøre utgjør ca. 20% Helse Nord-Trøndelag utgjør ca. 21% Helse Nordmøre og Romsdal utgjør ca. 16% Kommentarer Kilde: NIMES-data 2008, ø-hjelpsinnleggelser

15 Oversikt over antall ø-hjelp innleggelser pr døgn fordelt dag, kveld og natt - Medisin Stor variasjon i ø-hjelpsinnleggelser mellom sykehusene Ved flere av sykehusene er det få ø- hjelp innleggelser på natt I gjennomsnitt er der ca.1 innleggelse pr døgn på natt. (St. Olav - Øya trukket ut av grunnlaget) Kommentarer Kilde: NIMES-data 2008, ø-hjelpsinnleggelser

16 Oversikt over antall ø-hjelp innleggelser pr døgn fordelt dag, kveld og natt - Kirurgi Stor variasjon i ø-hjelps innleggelser mellom sykehusene Ved flere av sykehusene er det få ø- hjelp innleggelser på natt Med unntak av St. Olav - Øya har alle sykehusene mindre enn en innleggelse pr døgn på natt Kirurgi Volda er inkl. ortopedi Kommentarer Kilde: NIMES-data 2008, ø-hjelpsinnleggelser

17 Oversikt over antall ø-hjelp innleggelser pr døgn fordelt dag, kveld og natt - Ortopedi Stor variasjon i ø-hjelps innleggelser mellom sykehusene Ved flere av sykehusene er det få ø- hjelp innleggelser på natt Alle sykehusene mindre enn en innleggelse pr døgn på natt Kirurgi Volda er inkl. ortopedi Kommentarer Kilde: NIMES-data 2008, ø-hjelpsinnleggelser

18 Oversikt over antall ø-hjelp innleggelser pr døgn fordelt dag, kveld og natt – Gyn/Føde Av alle ø-hjelps innleggelser på gyn/føde utgjør fødsler hhv: St. Olav - Øya: 3 359 Ålesund: 1 289 Levanger: 976 Molde: 521 Orkdal: 513 Kristiansund: 410 Namsos: 400 Volda: 397 Totalt: 7 865 Fødsler utgjør ca. 65% av alle gyn/føde innleggelser (ø-hjelp) Kommentarer Kilde: NIMES-data 2008, ø-hjelpsinnleggelser

19 Oversikt over antall ø-hjelpsinnleggelser og ø-hjelpsoperasjoner – kirurgi, ortopedi og gyn/føde Totalt ca. 34.600 ø-hjelpsinnleggelser pr år innefor kirurgi, ortopedi og gyn/føde ca. 13 800 ø-hjelps operasjoner pr år innefor kirurgi, ortopedi og gyn/føde St. Olav - Øya, Ålesund, Levanger og Molde utfører ca. 80% av ø-hjelps operasjonene Ca. 40% av de som legges inn for ø- hjelp innen kirurgi og ortopedi opereres Virker å være en sammenheng mellom størrelse på sykehuset og operasjonsandel Kommentarer Kilde: NIMES-data 2008, ø-hjelpsinnleggelser, OpReg 2008, OpReg 2008 (operasjoner med hastegrad 1-3)

20 Oversikt over antall ø-hjelpsoperasjoner pr døgn innen kirurgi, ortopedi og gyn/føde fordelt gjennom døgnet Ca. 38 ø-hjelpsoperasjoner i døgnet i gjennomsnitt Ca. 6 ø-hjelpsoperasjoner på natt – ved flere av sykehusene er det mindre enn en operasjon på natt Ca. 50% av operasjonene skjer på dag (08:00-16:00) Ca. 35% av operasjonene skjer på ettermiddag/kveld (16:00-00:00) Ca. 15% av operasjonene skjer på natt (00:00-08:00) Ca. 24% av operasjonene skjer i helgene Kommentarer Kilde: OpReg 2008 (operasjoner med hastegrad 1-3)

21 Oppsummert Halvparten av alle ø-hjelpsinnleggelser forekommer på medisinske avdelinger, Kirurgi og ortopedi utgjør samlet i underkant av 30% av ø-hjelpsinnleggelsene Nesten 50% av alle ø-hjelpsinnleggelser forekommer på dagtid (08-16) For de mindre sykehusene er gjennomsnittlig antall ø- hjelpsinnleggelser pr døgn relativt beskjedent (5-7 pr døgn) Ca. 50% av alle ø-hjelpsoperasjoner gjennomføres på dagtid

22 Modeller for akuttberedskap Beskrivelse InnholdFødetilbudMerknad 1 Traume- sykehus Døgnberedskap ide fleste spesialiteter inklusiv thorax- og nevrokirurgi Fødeklinikk Traumerapporten definerer kravene. Kun St. Olavs tilfredsstiller disse kravene. 2 Akuttsykehus Døgnberedskap i indremedisin, ortopedi og bløtdels-kirurgi Fødeavdeling Som regel finnes det også døgnvakt i en del andre kliniske spesialiteter 3 Lokalsykehus med delt kir. beredskap Døgnberedskap i indremedisin + en av hovedspesialitetene i kirurgi, dvs. enten bløtdels- kir. eller ortopedi Fødeavdeling eller fødestue Fordi den kir. beredskapen krever op.team og anestesi, vil det være lite økonomisk å spare på å endre fødetilbudet. Det blir derfor et faglig spørsmål alene.

23 Modeller for akuttberedskap Beskrivelse InnholdFødetilbudMerknad 4 Lokalsykehus med FAM Dette sykehuset har døgnberedskap i indremedisin + felles akuttmottak (FAM) med kommunen. Kan ha elektiv kir./dagkir. Fødestue Fødeavdeling? Ikke kirurgisk døgnberedskap for eksterne pasienter. Kan være behov for anestesiberedskap. En fødeavdeling vil båndlegge en betydelig beredskap, se neste bilde. 5 Observasjons- senger i DMS Legevakten, evt. egne tilsatte leger er ansvarlig for døgnberedskapen. Dvs. ingen spesialisert døgnberedskap Fødestue Eks.: Fosen DMS Enklere medisinske tilstander der situasjonen kan avklares ved tilgjengelige tilleggsundersøkelser og evt. videokonferanse med spesialist.

24 Innhold Helhet og utfordringsbildet Akuttfunksjoner Utvikling innenfor prehospitale tjenester Analyse av dagens aktivitet Prinsippmodeller for framtidig organisering Styrets forventninger til kvalitetssikring

25 Vi skal kunne gi følgende svar: Bilde av kostnadssprangene mellom standardmodellene for akuttberedskap Noe i kroner, noe i arbeidstid/personell-ressurser Sannsynliggjøre at denne gevinsten er større enn økningen i transportkostnader Beskrive hvor mye personelltid som frigjøres dersom vi flytter aktivitet fra natt til dag, og hvordan dette påvirker elektiv kapasitet Lage casebeskrivelse av øh-pasientforløp som må flyttes mellom sykehus Svare opp faglige motforestillinger

26 Ressursdifferanse mellom akutt-kirurgisk tilbud 7 dager i uken og ingen kirurgiske tilbud

27 Basisfunksjoner for å dekke medisinske funksjoners behov Obspost Røntgen MottakelseSengepost LabAnestesi ILLUSTRASJON

28 Obspost Røntgen +Recovery MottakelseSengepost Lab +Kirurg Anestesi + Anestsi +Pleie Tillegg for å yte elektive tjenester i 5 dagerspost ILLUSTRASJON

29 Obspost Røntgen Recovery MottakelseSengepost Lab Kirurg Anestesi + Anestsi +recovery + kirurg Pleie + pleie Tillegg for å yte akutt-tjenester i samme fag i 7 dagerspost ILLUSTRASJON

30 Ressursdifferanse mellom akutt-kirurgisk og ingen kirurgiske tilbud Det akuttmedisinske tilbudet er ”komplett” Vaktberedskap indremedisin 24/7 (leger/ pleie) Vaktberedskap anestesi, rtg, klinisk kjemisk, teknisk support Mottakelse, obs.post, tekniske senger (overvåkning/intensiv) ”Påbygning” til elektiv kirurgi, 5-dagspost : + Kirurger med ”tilsynsvakt” + Pleiepersonell kirurgi 5 dager + Operasjonspersonell, anestesisykepleiere, recovery + forsterkning anestesilege Tillegg for akuttkirurgi, 7-dagspost : + Kirurger i akuttberedskap (kveld og natt x 5, natt og helg) + Pleiepersonell fredag kveld til mandag + Forsterkning operasjonspersonell, anestesisykepleiere, recovery fredag til mandag

31 Døgnenhet (20 senger) OperasjonRecovery Akutt forløp Intensiv Poliklinikk Dagbehandling ”skadepoliklinikk” Elektivt forløp Fri Sengepost og operasjon Øhj, ikke operasjon Hast poliklinikk Dagkirurgi Vakt Øhjelp m/opr - jo flere leger som deltar i vaktordningen om akutt døgnbehandling, desto flere elektive pasienter kreves For å få nok leger til akutt døgnbehandling må legene ha andre oppgaver i tillegg til akuttoppgavene

32 Døgnenhet (20 senger) OperasjonRecovery Akutt forløp Intensiv Elektivt forløp Fri Hast Dagkirurgi poliklinikk Poliklinikk Dagbehandling Sengepost og operasjon Dagarbeidstid, man - fre

33 Døgnenhet (20 senger) OperasjonRecovery Akutt forløp Intensiv Elektivt forløp Fri Hast Tilsynsvakt for inneliggende elektive pasienter Dagkirurgi poliklinikk Poliklinikk Dagbehandling Sengepost og operasjon Har du vakt så har du vakt: Tilsynsvakt sengepost tar noe skadepoliklinikk Natt, man - fre


Laste ned ppt "Strategi 2020 pr. 17. jan 2009. Innhold Helhet og utfordringsbildet Akuttfunksjoner Utvikling innenfor prehospitale tjenester Analyse av dagens aktivitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google