Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

forskning og utvikling i

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "forskning og utvikling i"— Utskrift av presentasjonen:

1 forskning og utvikling i
Regional strategi for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF – 2014 Styremøte HNT, Ottar Bjerkeset, FoU leder HNT 1. amanuensis voksenpsykiatri NTNU

2 Bakgrunn August 2004: Regional strategiplan for forskning og utvikling HMN 2004 – 2007

3 Hva har skjedd fram til 2007 i HMN?
Positive sider: Noen HF har etablert egne FoU- enheter Det er utarbeidet lokale strategiplaner for FoU Aktiviteten er synliggjort på egen budsjettpost både lokalt og regionalt (?) Økt interesse for forskning Utfordringer: HMN/lokale HF ikke maktet å følge opp med nødvendige bevilgninger HMN fortsatt svakest i forhold til artikler og dr.grader Mange små og fragmenterte miljø

4 Revisjon av regional FoU-strategi for 2008 - 2011
Arbeidsgruppe: Ottar Bjerkeset, HNT – leder Gudmund Marhaug, St. Olav Grete Samstad, St. Olav Odd Veddeng, HSM Sissel Heggdalsvik, HNR Reidar Hole, RMN Janne Kutchera Sund, Sykehusapotekene Annlaug Stavik, Regionalt brukerutvalg Helge Klungland, DMF, NTNU Anne Tveit, HiST, rep for høgskolene Einar Vandvik, HMN RHF May Britt Kjelsaas, HMN/DMF (sekretær)

5 Mandat var åpent Vurdere alle sider ved strategiplanen fra 2004
Relatere den til Helse Midt-Norges styrende dokumenter Nasjonale krav gjennom Oppdragsdokumentet Nytt moment: Innovasjon og næringsutvikling

6 De 4 lovpålagte aktiviteter
Pasientbehandling Utd. og videreutdanning av helsepersonell Forskning- og utviklingsarbeid Pasient- og pårørende informasjon og opplæring (LMS)

7 Den nye FoU strategiplanen - 1
Struktur: - tydelige mål og klar strategi Overordnet strategi Helse Midt-Norge 2008 – 2010: Helse Midt-Norge skal holde høy faglig standard og kunne dokumentere det Forskning og utvikling skal være en naturlig og høyt prioritert del av virksomheten i hele regionen

8 Den nye FoU strategiplanen – 2
Status for forskningsproduksjon i Helseregion Midt-Norge Måleresultat ,1 % Måleresultat ,7 % Måleresultat ,2 % Måleresultat ,3 % Måleresultat ,5 % Folketallet tilsier en prosentandel på ca 13 %

9 Den nye FoU strategiplanen - 3
Oppdraget til RHF: Bestillerdokumentet 2008 til HF: Styringsdokument 2008 Spesialisthelsetjenesten klinisk forskning translasjonsforskning samarbeide om nasjonale forskningsprosjekter ivareta forskningssvake områder (psykiatri, rus, habiliterting, rehabilitering) kvinnehelse innovasjon Universitetssykehusene forskerutdanning og nettverkssamarbeid

10 Den nye FoU strategiplanen - 4
Begrepsavklaringer og definisjoner - Forskning Grunnforskning Klinisk forskning Translasjonsforskning - Utvikling - Formidling - Innovasjon jfr nasjonale føringer og Oppdragsdokumentet

11 Den nye FoU strategiplanen – 5
Regionale fortrinn: Nytt integrert universitetssykehus Godt samarbeid med høgskolene (?) Medisinskteknologisk miljø på internasjonalt nivå HUNT og nasjonal biobank i Levanger En rekke nasjonale kompetansesentra Regionale utfordringer Sikre god og forutsigbar økonomi Infrastruktur (noen HF mangler FoU avd/utvalg) Veiledningskapasiteten Stipendiatenes arbeidsvilkår Regionalt/nasjonalt/internasjonalt samarbeid

12 Den nye FoU strategiplanen - Mål
1. Ambisjoner for kvalitet og produksjon 2. Ressursbruk 3. Infrastruktur 4. Organisering 5. Forskningsforvaltning 6. Forskningsformidling 7. Innovasjon Mål 1. Ambisjoner for kvalitet og produksjon høyt nasjonalt nivå generelt og høyt internasjonalt nivå innen utvalgte områder Forskningsproduksjonen skal øke gjennom perioden Foretaksledelsen har ansvar Mål 2. Ressursbruk 3 % av total inntekt avsettes til forskning på regionalt og lokalt nivå HMNs andel eksterne forskningsmidler skal øke Forskerstillinger Mål 3. Infrastruktur Regionale forskningsnettverk og infrastruktur Arealer, utstyr og drift Mål 4. Organisering Forskning skal prioriteres på lik linje med øvrige lovpålagte oppgaver Lederopplæringen skal inkludere forskning Mål 5. Forskningsforvaltning Forutsigbar i forhold til ressurser og personell Høy etisk standard; trygghet, respekt og kvalitet Forskningen skal rapporteres Mål 6. Forskningsformidling Formidling til pasienter, ansatte, brukere, befolkningen og beslutningstaker Mål 7. Innovasjon Helse Midt-Norge skal bidra til nye produkter og løsninger som gir mer helse pr. krone og som kan gjøre sektoren i stand til å møte store fremtidige utfordringer

13 Mål og strategi - 1 Mål 1. Ambisjonsnivå og kvalitet
Forskningen i HMN skal holde et høyt nasjonalt nivå generelt og høyt internasjonalt nivå innen utvalgte områder. Forskningsaktiviteten skal øke gjennom perioden. Kjerneverdiene trygghet, respekt og kvalitet skal ligge til grunn for all forskning, og skal prege alle møter mellom forskere, deltakere og brukere av spesialisthelsetjenesten.

14 Mål og strategi - 2 Mål 2. Ressursbruk
Det skal avsettes 3 % av driftsbudsjettet til forskning og utvikling på regionalt nivå og tilsvarende på lokalt nivå. Helse Midt-Norges andel av eksterne forskningsmidler skal øke. NB! Dette målet ble revidert av Adm Dir og Fagdir HMN RHF ( Innen 2014 skal HMN øke sin satsing på FoU til 3 % av samlede inntekter.  Med mrd. i samlede inntekter tilsier det om lag 360 mill kroner) 2 %-poeng (= 240 mill kr) skal ivaretas av (skje over) HMNs budsjett. 1 %-poeng (= 120 mill kr) skal ivaretas av HF-ene,             - herav ¾ (= 90 mill kr) av St. Olav, og             - resterende ¼ (= 30 mill kr) til sammen av HSM, HNR og HNT. TOLKNING?

15 Mål og strategi - 3 Mål 3. Infrastruktur
Regionale forskningsnettverk skal etableres og videreutvikles Det skal utvikles en regional infrastruktur som sikrer økt forskningsproduksjon, god faglig styring, godt samarbeid, god ressursutnyttelse og økt konkurranseevne

16 Mål og strategi - 4 Mål 4. Organisering
På samme måte som for de tre andre hovedoppgavene, skal det settes av nødvendige ressurser til arealer, infrastruktur, driftsmidler og stillinger til forskning. Forskningsledelse skal være en integrert del av lederopplæring på HF og RHF nivå. Mål 5. Forskningsforvaltning Det skal være systemer for internkontroll av forskning og det skal rapporteres på dette Et reflektert forhold til forskningsetikk skal gjenspeiles i forskningssøknader og publikasjoner

17 Mål og strategi - 5 Mål 6. Forskningsformidling
Formidling av forskningsresultater til pasienter, ansatte i HF, befolkningen og beslutningstakere skal styrkes gjennom egne informasjonsstrategier ved hver institusjon. Mål 7. Innovasjon Helse Midt-Norge skal bidra til nye produkter og løsninger som gir mer helse pr. krone og som kan gjøre sektoren i stand til å møte store fremtidige utfordringer.

18 Hva med HNT sin FoU strategi?
Første versjon: FoU strategi Revidert 2007 (FoU strategi ) Generelle mål i samsvar med HMN sin plan Lokale utfordringer Ivareta nasjonale satsingsområder Topp- vs breddeforskning, Utvikling Sikre avsetting av midler ”Harmonisering” av satsing på, og vilkår for forskning i klinikkene Forbedre infrastruktur/nettverk (el. litteratur!) Mål 1. Ambisjoner for kvalitet og produksjon høyt nasjonalt nivå generelt og høyt internasjonalt nivå innen utvalgte områder Forskningsproduksjonen skal øke gjennom perioden Foretaksledelsen har ansvar Mål 2. Ressursbruk 3 % av total inntekt avsettes til forskning på regionalt og lokalt nivå HMNs andel eksterne forskningsmidler skal øke Forskerstillinger Mål 3. Infrastruktur Regionale forskningsnettverk og infrastruktur Arealer, utstyr og drift Mål 4. Organisering Forskning skal prioriteres på lik linje med øvrige lovpålagte oppgaver Lederopplæringen skal inkludere forskning Mål 5. Forskningsforvaltning Forutsigbar i forhold til ressurser og personell Høy etisk standard; trygghet, respekt og kvalitet Forskningen skal rapporteres Mål 6. Forskningsformidling Formidling til pasienter, ansatte, brukere, befolkningen og beslutningstaker Mål 7. Innovasjon Helse Midt-Norge skal bidra til nye produkter og løsninger som gir mer helse pr. krone og som kan gjøre sektoren i stand til å møte store fremtidige utfordringer

19 Finansiering av forskning…
Hvem har ansvaret? (nivå i org./budsjettprosesser) Hvor mye har vi råd til? (prioritering/ambisjonsnivå) Når har vi råd til det? (planlegging/langsiktighet)

20 Konsekvenser og strategier framover for HNT
”Økt satsing på FoU i hele regionen” (oppdrag HMN) Hvor mye skal vi øke? (HNT bruker mer enn HSM og HNR) I større grad styre de frie forskningsmidlene? Ihht nasjonale føringer og HNTs interesse/behov Sikre kvalitet, og jevnere fordeling mellom klinikker Forskning som karriereløp og rekrutteringstiltak Mer forskning på helsetjenester/sykdomstrender/HNT sine tilbud og kvalitet (eks reinnleggelser) Hva med forskning i 1. linjetj og Samhandlingsreformen? Gode oppnåelse av mål, hva med videre vekst? Mål 1. Ambisjoner for kvalitet og produksjon høyt nasjonalt nivå generelt og høyt internasjonalt nivå innen utvalgte områder Forskningsproduksjonen skal øke gjennom perioden Foretaksledelsen har ansvar Mål 2. Ressursbruk 3 % av total inntekt avsettes til forskning på regionalt og lokalt nivå HMNs andel eksterne forskningsmidler skal øke Forskerstillinger Mål 3. Infrastruktur Regionale forskningsnettverk og infrastruktur Arealer, utstyr og drift Mål 4. Organisering Forskning skal prioriteres på lik linje med øvrige lovpålagte oppgaver Lederopplæringen skal inkludere forskning Mål 5. Forskningsforvaltning Forutsigbar i forhold til ressurser og personell Høy etisk standard; trygghet, respekt og kvalitet Forskningen skal rapporteres Mål 6. Forskningsformidling Formidling til pasienter, ansatte, brukere, befolkningen og beslutningstaker Mål 7. Innovasjon Helse Midt-Norge skal bidra til nye produkter og løsninger som gir mer helse pr. krone og som kan gjøre sektoren i stand til å møte store fremtidige utfordringer

21 Kvalitetsindikator: Antall publikasjoner HNT 2002-2009
38 38 34 24 26 16 26 19 Årstall

22 NIFU step poeng – måling av forskningsresultater 2003-2008
Tot. poeng Årstall (Antall DRG-poeng er sum korrigert vekt (ISF-vekt) i pasientdata for hver enhet/helseforetak. for 2008)

23 NIFU step poeng – måling av forskningsresultater 2003-2008
Tot. poeng Årstall (Antall DRG-poeng er sum korrigert vekt (ISF-vekt) i pasientdata for hver enhet/helseforetak. for 2008)


Laste ned ppt "forskning og utvikling i"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google