Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

” Felles strategi for samhandling” Oppfølging av handlingsplan Samarbeids- utvalgets møte 9. juni. 2011 Sak 22/2011. Oppfølging av handlings- Planen. Kari.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "” Felles strategi for samhandling” Oppfølging av handlingsplan Samarbeids- utvalgets møte 9. juni. 2011 Sak 22/2011. Oppfølging av handlings- Planen. Kari."— Utskrift av presentasjonen:

1 ” Felles strategi for samhandling” Oppfølging av handlingsplan Samarbeids- utvalgets møte 9. juni. 2011 Sak 22/2011. Oppfølging av handlings- Planen. Kari Bratland Totsås

2 Den gylne sone… Utvikle den ”gylne sone” mellom spesialist- og primærhelsetjeneste gjennom samhandling slik at pasientene opplever et sømløst behandlingsforløp og en koordinert helsetjeneste

3 Mer kan gjøres i primærhelsetjenesten ”før – istedenfor og etter” Utredning og diagnostisering Øyeblikkelig hjelp – døgntilbud Rehabilitering Lokalmedisinske sentre Forebygging

4 Felles utfordringer Organisering og ledelse Kompetanse og robuste fagmiljø IKT Samhandling Rekruttering

5 Likeverdige samhandlingspartnere? Tilnærmingsstrategier: Arbeide for felles virkelighetsforståelse Arbeide for åpenhet og dialog på alle nivåer Arbeide for å fremskaffe kunnskap om hverandres kompetanse Arbeide for å få respekt for ulike roller i et behandlingsforløp

6 Samhandlingsreformen - Hvor står vi? Regjeringen har 8. april presentert virkemidlene for å oppnå dette – Ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Prop 91 L) – Ny Lov om folkehelsearbeid (Prop 90 L) – Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) (St.meld. 16) Virkemidlene spenner vidt: – Rettslige (Eks.: Nye lover, Plikt til å inngå avtaler, ny fastlege-forskrift) – Økonomiske – Faglige (Eks: Faglige retningslinjer) – Organisatoriske (Desentralisering, Lokalmedisinske sentra)

7 Helse- og omsorgstjenesteloven Erstatter to lover i et fells lovverk Profesjonsnøytral Større frihet til å organisere ut fra lokale hensyn Skal bli enklere å klage Brukeren skal få mer å si Krav til kvalitet og pasientsikkerhet Krav til koordinator Krav til avtaler Plikt til døgnopphold ved øhj. Plikt til FOU

8 Budsjettkorrigering 2012-2015; Fra foretak til kommuner - Innenfor rammen 12.07.20148 1.Utskrivingsklare; 0,56 mrd kr 2.Medfinansiering; 4,2 mrd kr 3.Ø.hjelp døgn; 1,04 mrd kr over 4 år Om lag 95 mrd kr

9 1. Utskrivingsklare somatiske pasienter Overføring av midler fra spesialisthelsetjenesten for utskrivingsklare pasienter (somatikk); 4.000 kroner pr døgn, totalt 0,56 mrd. Betalingsplikten skal gjelde fra samme dag pasienten er registrert utskrivningsklar 560 mill. kroner trekkes fra RHFs basisbevilgninger i 2012. Omfanget av utskrivningsklare pasienter fra 1.1.2012 vil avgjøre om kommunene skal betale (4000 kroner per døgn) tilbake til RHF. 12.07.20149

10 Utskrivingsklare somatiske pasienter Relativt liten forskjell mellom uttrekk basert på forbruk og fordelingsnøkler i inntektssystemet (Magnussen-modellen). 12.07.201410

11 Kommunal medfinansiering Avgrenset kommunal medfinansiering på 20 pst for alle medisinske konsultasjoner/innleggelser; om lag 4,2 mrd. dersom ordningen hadde blitt innført i 2010 1. Tak på om lag 30 000 kroner for særlig ressurskrevende enkeltopphold 2. Unnta nyfødte barn og pasientbehandling med kostbare biologiske legemidler. Modellen inkluderer ikke fødsler 3. Beløpet som overføres til kommunene i 2012 finansieres ved en tilsvarende reduksjon i ISF-bevilgningen for 2012. 12.07.201411

12 Øyeblikkelig hjelp, døgntilbud – Oppgaveoverføring som skal fullfinansieres (både drift og investeringer); midler fra RHF til kommunene – Det legges opp til gradvis overføring i perioden 2012 til 2015 med sikte på innføring av lovhjemmel i 2016 – Det er lagt opp til et måltall på 120 000 liggedøgn etter 2 år, og 220 000 liggedøgn etter 4 år – Overføringene bygger på en liggedøgnkostnad på 4330 kroner, – Beregnet uttrekk fra RHF- ramme: – Fra 2012: 520 mill. per år – Fra 2014: 1, 040 mrd. kroner per år – Følgeevaluering og omfang og kostnader vil bli vurdert etter 2 år 12.07.201412

13 Kommuneproposisjonen 2012 - (Gjelder ø.hjelp) Driftskostnadene fullfinansieres ved at midler overføres gradvis fra regionale helseforetak til kommunene i perioden 2012 til 2015, med sikte på innlemming ved ikrafttredelse av plikten i 2016. Endelig utforming av det øremerkede tilskuddet presenteres i statsbudsjett for 2012

14 Kommuneproposisjonen 2012 - (Gjelder ø.hjelp) Regionale helseforetak og kommune er sammen ansvarlig for å bygge opp øhj.tilbud. Det er lagt til grunn et måltall i 2015 på om lag 240 000 liggedøgn og en liggedøgnkostnad på 4 330 kroner inkludert kapitalkostnader. Kommunene vil kunne søke om investeringstilskudd gjennom investeringsordningen til heldøgns omsorgsplasser, basert på de kriteriene som gjelder for ordningen.

15 Fordeling av samhandlingsmidler 2011 (Gjelder utskrivningsklare og komm. medfinansiering) 1702 Steinkjer22 860 1703 Namsos12 783 1711 Meråker3 020 1714 Stjørdal20 692 1717 Frosta2 782 1718 Leksvik3 858 1719 Levanger18 471 1721 Verdal14 209 1723 Mosvik 937 1724 Verran3 217 1725 Namdalseid2 015 1729 Inderøy5 956 1736 Snåsa2 576

16 1738 Lierne1 686 1739 Røyrvik572 1740 Namsskogan1 153 1742 Grong2 756 1743 Høylandet1 447 1744 Overhalla3 753 1748 Fosnes827 1749 Flatanger1 332 1750 Vikna4 102 1751 Nærøy5 475 1755 Leka782 Nord-Trøndelag137 261 Fordeling av samhandlingsmidler 2011 (Gjelder utskrivningsklare og komm. medfinansiering)

17 Estimert antall ferdigdøgn somatikk nasjonalt: 140 000 Pris per ferdigdøgn anslag:4 000 Samla kroner nasjonalt:560 mill Per innbygger: 115 kr Utskrivningsklare pasienter – forutsetninger HOD NB! Beregningene som nå følger er gjort basert på en fordeling etter folketall, og er ment som en illustrasjon for å synliggjøre konsekvensene for vår region.

18 Fordelt etter befolkning i HMN Estimert antall senger:Liggedøgn/(0,95*365)

19 HNR bosted – fordelt etter befolkning til kommune

20 HNT bosted – fordelt etter befolkning til kommune

21 Faktisk (NPR) og estimert antall ferdigdøgn HNT bosted 2009

22 Samhandlingsreformen - Samlet vurdering av virkemidler og risiko – En nødvendig reform Det er fortsatt bred enighet om utfordringsbildet – En riktig retning Nødvendig med økt innsats på forebyggende arbeid Nødvendig å sette kommunen i stand til å påta seg nye oppgaver – De foreslåtte virkemidlene inneholder sterke insentiver Døgnprisen som ligger til grunn for uttrekk fra vår ramme er høyere enn driftskostnadene for kommunale institusjoner vi kjenner (Fosen DMS)

23 Samhandlingsreformen - Samlet vurdering av virkemidler og risiko – Noen av de viktigste risikoområdene: – Det er ikke lagt inn dekning av ”pukkelkostnader” for omstillingsfasen – Fortsatt en mange områder som trenger avklaring - tiden er knapp – Innføring av ø.hjelp-plikt i kommunene setter enda større krav til ”interkommunalt samarbeid” - spesielt for mindre kommuner. Mange lurer på om de nasjonale føringene sterke nok? – Rekruttering og kompetanseutfordringene er lite vektlagt. Det må legges en tydeligere strategi for å finne organisasjonsformer og teknologi som kan imøtekomme arbeidskraftbehovet

24 Endret (utvidet) utfordringsbilde – kreves endringer i de omforente strategier ??

25 Status, tiltak og utfordringer i Nord-Trøndelag? Status og tiltak: Organisering av samhandling Pasientforløp Felles statistikkgrunnlag Utvikling av DMS``ene Faglige forum Forebyggende /helsefremmende nettverk Ny modell for psykiatriske helsetjenester?

26 Utfordringer videre i 2011 Videreutvikle og styrke hensiktsmessige møtearena mellom kommuneregioner og HF - med fokus på aktuelle saker og fagutvikling Plikt til nye avtaler (egen sak ) Kompetanse: - styrke ressurser til planlegging - styrke ressurskartlegging- avtale- og veiledningskompetanse - styrke prosjektkompetanse - bygge opp kompetanse om pasientforløpsmetodikk

27 Utvikling videre i 2011 Videreutvikle nettsted for samhandling. Utvikle og iverksette en kommunikasjonsstrategi IKT: - Innføring av elektroniske henvisnings- og svarrutiner mellom legetjeneste og sykehus - Oppstart av innføring av elektroniske meldinger mellom pleie- og omsorgstjeneste kommune og HF Samarbeide strukturert med forsknings- og utdanningsinstitusjonene

28 Utvikling videre i 2011 Utvikle praksiskonsulentordningen Etablere personalnettverk

29 De største felles utfordringene Holde fast på utfordringsbildet Tydelighet på ansvar/oppgavedeling og rammevilkår Skape aksept for felles vei-valg Reformen utfordrer tradisjonell om profesjoners - og helsenivåers ansvar og fagutøvelse Egne holdninger til endringer

30 Felles strategier fra 2012? ”Samarbeidsutvalgets rolle og arbeidsform må evalueres i forhold til eventuelle endringer som inntrer i tilknytning til Samhandlingsreformen i 2012”. ( Fra felles strategi)

31 Gjennomføringen av samhandlingsreformen er krevende fordi….. - Ingen enkeltperson eller institusjon har et totalansvar for gjennomføringsprosessen - Gjennomføringen av strategier – mål og tiltak må derfor finne sted gjennom dialog og forhandlinger mellom aktører på ulike nivå i helsetjenesten - Veien fremover kan derfor ha noen snublesteiner…


Laste ned ppt "” Felles strategi for samhandling” Oppfølging av handlingsplan Samarbeids- utvalgets møte 9. juni. 2011 Sak 22/2011. Oppfølging av handlings- Planen. Kari."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google