Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»
Status – fremdrift og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen Presentasjon for Samarbeidsutvalget Steinkjer Eva Fiskum, prosjektleder Midtre namdal samkommune Presentasjon SU ved Eva Fiskum Midtre Namdal

2 Status jfr hovedprosjektets formål
Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjeneste for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur: Dette formål arbeides det fortløpende og konstruktivt med gjennom arbeid i prosjektgruppen og gjennom mål og fremdriftsplaner for alle underprosjekter Formål 2 Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon. Nye fellestjenester: Ansatt fagpersoner i ambulerende team demens og pasientkoordinator. Ny utlysning kommunepsykolog barn/unge Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelhåndtering er godt i gang Utrede behov for tverrfaglig ambulerende team innen KOLS (ikke påbegynt)

3 Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal
Status jfr hovedprosjektets formål forts… Formål 3 Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen. Midtre Namdal har vært i samtaler med HNT angende hvordan utrede et eventuelt LMS/LMT i Namdalen «Samreg» (Nettverk for koordinatorer i IN, YN, MN og Namdal Rehabilitering) Samarbeid gjennom KS Nord-Trøndelag Formål 4 Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem. Fremdrift ivaretas gjennom prosesser i eget underprosjekt, UP-7 Formål 5 Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen Hatt til bred høring utkast til Regional kompetansestrategi Formål 6 Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune: Oppstart følgeforskning hovedprosjekt Forprosjekt FoU knyttet til pasientforløp og akuttsenger i sykehjem (UP-3/UP-8) Presentasjon SU ved Eva Fiskum Midtre Namdal

4 Status underprosjekter
Nr. Tema for underprosjekt Status UP-1 Felles legetjenester i MNS Allmennlegeoppgaver Fastlegekontrakter Pilot for spesialitet innen sykehjemsmedisin Utredning allmennlegeoppgaver og fastlegekontrakter; til politisk behandling Spesialitet sykehjemsmedisin; under behandling i tett samarbeid med Legeforeningen og HDir UP-2 Ambulerende tverrfaglig team demens Ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, geriatrisk sykepleier (200 % stilling) Kartlegging, brukerkontakt, kompetanseheving, veiledning Ansatte på plass 15. august Utarbeidet stillingsinstrukser felles arbeidsverktøy Oppstartfokus Gjøre seg kjent i kommunene Kompetanseheving Forme teamets rolle i MN UP-3 Pasientkoordinator 100 % stilling Forberede utskrivelse fra sykehus til kommune Kartlegge kommunenes behov for spesialisthelsetjenester Pasientflyt; implementere pasientforløp Ansatt på plass 1. september Utgjør en viktig nøkkelrolle for flere UP To-delt fokus Brukerkartlegging Kartlegge og vurdere bruk av spesialisthelsetjenester Forme koordinatorens rolle i MN

5 Status underprosjekter forts……
Nr. Tema for underprosjekt Status UP-4 Ambulerende tverrfaglig team ”Riktigere legemiddelbruk” Lege, farmasøyt og spesialsykepleier Legemiddelgjennomgang for eldre hjemmeboende/institusjonsbeboere Utført ca 80 kartlegginger ved hjelp av anerkjente verktøy Presentert funn for lokale tjenesteutøvere Avdekket kunnskapsbehov lokalt UP-5 Kommunepsykolog barn og unge 100 % stilling Kartlegging, brukerkontakt, kompetanseheving, veiledning Utarbeidet stillingsinstruks Andre gangs utlysning nå i høst UP-6 Kompetanseheving Felles overordnet strategi for kompetansebehov Regional kompetanseplan Regional kompetansestrategi Avklarer felles virkelighetsforståelse knyttet til kompetanseutvikling Beskriver regionale satsningsområder og prioriteringer Vært ute til bred høring Kommunale arbeidsgrupper Utforme lokale kompetanseplaner

6 Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal
Status underprosjekter forts…… har opprettet følgende underprosjekter forts…… Nr. Tema for underprosjekt Status UP-7 Utnytte eksisterende systemer og skape felles praksis for kvalitetssikring og internkontroll Sikre et oppdatert, oversiktlig og funksjonelt kvalitetsstyring- og internkontrollsystem Videreutvikle en forbedringskultur i helse- og omsorgstjenesten Utvikle felles policy for kvalitet og internkontroll – under avklaring Tydeliggjøre ansvarsplassering for kontinuerlig forbedring av kvalitets og internkontrollarbeidet – under avklaring UP-8 Utrede og prøve ut akuttsenger i sykehjem Prøve ut oppgaver «før, i stedet for og etter» sykehusopphold Avklare oppgaver, ansvar, kompetanse og økonomi knyttet til observasjon, behandling og øhj. i kommunen (jfr. et sørge-for-ansvar) Utprøving av 4 akuttsenger ved Overhalla sykehjem Gjør oss fortløpende viktige erfaringer (oppgaver, ansvar, kompetanse, utstyr, legetilsyn osv) Avklaringer i samarbeidsavtaler vil legge en del videre føringer for oppgave- og ansvarsfordeling i utprøvingen Presentasjon SU ved Eva Fiskum Midtre Namdal

7 ved Eva Fiskum Midtre Namdal
Status underprosjekter forts…… NR har opprettet følgende underprosjekter forts…… NR. Tema for underprosjekt Status UP-9 eHelse (IKT-verktøy, velferdsteknologi/telemedisin) Implementere Norsk Helsenett Bedre utnyttelse av eksisterende IKT-verktøy Øke kunnskaper om og prøve ut velferdsteknologi Opplæring i bruk av helsenettet Et mål å arrangere seminar om velferdsteknologi i samarbeid med EiNa Gruppens kompetanse vetterspørres som ressursgruppe fra flere UP Tildelt skjønnsmidler Fylkesmann til utprøving innen telemedisin UP-10 Frisklivstilbud/folkehelse Ønske om å etablere frisklivstilbud i alle kommuner Tidlig intervensjon – jobbe tett opp mot barn og unge Godkjent prosjektplan Etablert et tett samarbeid mellom helse – oppvekst 3-dagers kurs i helsepedagogikk i samarbeid med HNT (25 stk) Kurs-samarbeid med St Olav vedrørende barn og overvekt (12 stk) Presentasjon SU ved Eva Fiskum Midtre Namdal

8 Dokumentasjon og formidling
Følgeforskning på Samkommunemodellen som arena for samhandling Hovedprosjekt evalueres og utvikles gjennom følgeforskning Søker midler til å evaluere og gjøre følgeforskning på utprøvinger knyttet til pasientforløp og utprøving av akuttsenger i sykehjem (UP-3/UP-8) Fortløpende formidling gjennom dokumenter og rapporter Presentasjoner (lokalt, regionalt og nasjonalt) Nyhetsbrev Egne hjemmesider Presentasjon SU ved Eva Fiskum Midtre Namdal

9 Fremdrift Fram til nå har vi i stor grad etablert, rullet ut og utredet Vi har behov for å «sette» organisasjonen Sikre tettere samhandling mellom hovedprosjekt og underprosjekter Sikre tettere samhandling mellom de ulike underprosjekter Sikre bedre brukerinnflytelse Utvikle/drifte nye felles tjenestetilbud Spisse fokus mot sentrale utfordringer Pasientforløp/pasientflyt Utrede kunnskapsgrunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter (LMS/LMT) i Midtre Namdal/Namdalen Bidra aktivt til optimale samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak Presentasjon SU ved Eva Fiskum Midtre Namdal

10 Utfordringer «Overordnede» utfordringer
Avklare de utfordringer nye lov-/forskriftsendringer gir våre kommuner og prosjektene våre Avklare hvilke økonomiske konsekvenser og muligheter omfordeling av rammetilskudd gir kommunene i Midtre Namdal Avklaringer i samarbeidsavtaler vil påvirke innhold, retning og kompetansekrav i aktivitetene våre «Lokale» utfordringer Rydde rom og tid til deltakelse i ulike prosjekter Ved opprettelse av nye fellestjenester – en utfordring å sikre faglig forsvarlig tilgang og overføring av pasientdata (elektronisk kommunikasjon) Å rekruttere brukerrepresentanter til ulike underprosjekter Hvordan nå frem med tilstrekkelig informasjon om samhandlingsreformens utfordringer og prosjektets prioriteringer til nyvalgte politikere?


Laste ned ppt "«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google