Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal 1 «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» Status – fremdrift og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal 1 «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» Status – fremdrift og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal 1 «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» Status – fremdrift og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen Presentasjon for Samarbeidsutvalget Steinkjer 27.10.11 Eva Fiskum, prosjektleder Midtre namdal samkommune

2 2 Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjeneste for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur: Dette formål arbeides det fortløpende og konstruktivt med gjennom arbeid i prosjektgruppen og gjennom mål og fremdriftsplaner for alle underprosjekter Formål 1 Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon. Nye fellestjenester: Ansatt fagpersoner i ambulerende team demens og pasientkoordinator. Ny utlysning kommunepsykolog barn/unge Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelhåndtering er godt i gang Utrede behov for tverrfaglig ambulerende team innen KOLS (ikke påbegynt) Formål 2 Status jfr hovedprosjektets formål

3 Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal 3 Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen. Midtre Namdal har vært i samtaler med HNT angende hvordan utrede et eventuelt LMS/LMT i Namdalen «Samreg» (Nettverk for koordinatorer i IN, YN, MN og Namdal Rehabilitering) Samarbeid gjennom KS Nord-Trøndelag Formål 3 Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem. Fremdrift ivaretas gjennom prosesser i eget underprosjekt, UP-7 Formål 4 Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen Hatt til bred høring utkast til Regional kompetansestrategi Formål 5 Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune: Oppstart følgeforskning hovedprosjekt Forprosjekt FoU knyttet til pasientforløp og akuttsenger i sykehjem (UP-3/UP-8) Formål 6 Status jfr hovedprosjektets formål forts…

4 Nr.Tema for underprosjektStatus UP-1Felles legetjenester i MNS Allmennlegeoppgaver Fastlegekontrakter Pilot for spesialitet innen sykehjemsmedisin Utredning allmennlegeoppgaver og fastlegekontrakter; til politisk behandling Spesialitet sykehjemsmedisin; under behandling i tett samarbeid med Legeforeningen og HDir UP-2Ambulerende tverrfaglig team demens Ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, geriatrisk sykepleier (200 % stilling) Kartlegging, brukerkontakt, kompetanseheving, veiledning Ansatte på plass 15. august Utarbeidet stillingsinstrukser felles arbeidsverktøy Oppstartfokus o Gjøre seg kjent i kommunene o Kompetanseheving o Forme teamets rolle i MN UP-3Pasientkoordinator 100 % stilling Forberede utskrivelse fra sykehus til kommune Kartlegge kommunenes behov for spesialisthelsetjenester Pasientflyt; implementere pasientforløp Ansatt på plass 1. september Utgjør en viktig nøkkelrolle for flere UP To-delt fokus o Brukerkartlegging o Kartlegge og vurdere bruk av spesialisthelsetjenester Utarbeidet stillingsinstrukser felles arbeidsverktøy Oppstartfokus o Gjøre seg kjent i kommunene o Kompetanseheving o Forme koordinatorens rolle i MN 4 Status underprosjekter

5 STATUS UNDERPROSJEKTER FORTS…… 5 Nr.Tema for underprosjektStatus UP-4 Ambulerende tverrfaglig team ”Riktigere legemiddelbruk” Lege, farmasøyt og spesialsykepleier Legemiddelgjennomgang for eldre hjemmeboende/institusjonsbeboere Utført ca 80 kartlegginger ved hjelp av anerkjente verktøy Presentert funn for lokale tjenesteutøvere Avdekket kunnskapsbehov lokalt UP-5 Kommunepsykolog barn og unge 100 % stilling Kartlegging, brukerkontakt, kompetanseheving, veiledning Utarbeidet stillingsinstruks Andre gangs utlysning nå i høst UP-6 Kompetanseheving Felles overordnet strategi for kompetansebehov Regional kompetanseplan Regional kompetansestrategi o Avklarer felles virkelighetsforståelse knyttet til kompetanseutvikling o Beskriver regionale satsningsområder og prioriteringer o Vært ute til bred høring Kommunale arbeidsgrupper o Utforme lokale kompetanseplaner

6 STATUS UNDERPROSJEKTER FORTS…… HAR OPPRETTET FØLGENDE UNDERPROSJEKTER FORTS…… Nr.Tema for underprosjektStatus UP-7Utnytte eksisterende systemer og skape felles praksis for kvalitetssikring og internkontroll Sikre et oppdatert, oversiktlig og funksjonelt kvalitetsstyring- og internkontrollsystem Videreutvikle en forbedringskultur i helse- og omsorgstjenesten Utvikle felles policy for kvalitet og internkontroll – under avklaring Tydeliggjøre ansvarsplassering for kontinuerlig forbedring av kvalitets og internkontrollarbeidet – under avklaring UP-8Utrede og prøve ut akuttsenger i sykehjem Prøve ut oppgaver «før, i stedet for og etter» sykehusopphold Avklare oppgaver, ansvar, kompetanse og økonomi knyttet til observasjon, behandling og øhj. i kommunen (jfr. et sørge-for-ansvar) Utprøving av 4 akuttsenger ved Overhalla sykehjem Gjør oss fortløpende viktige erfaringer (oppgaver, ansvar, kompetanse, utstyr, legetilsyn osv) Avklaringer i samarbeidsavtaler vil legge en del videre føringer for oppgave- og ansvarsfordeling i utprøvingen Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal 6

7 STATUS UNDERPROSJEKTER FORTS…… NR HAR OPPRETTET FØLGENDE UNDERPROSJEKTER FORTS…… Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal 7 NR.Tema for underprosjektStatus UP-9eHelse (IKT-verktøy, velferdsteknologi/telemedisin) Implementere Norsk Helsenett Bedre utnyttelse av eksisterende IKT-verktøy Øke kunnskaper om og prøve ut velferdsteknologi Opplæring i bruk av helsenettet Et mål å arrangere seminar om velferdsteknologi i samarbeid med EiNa Gruppens kompetanse vetterspørres som ressursgruppe fra flere UP Tildelt skjønnsmidler Fylkesmann til utprøving innen telemedisin UP-10Frisklivstilbud/folkehelse Ønske om å etablere frisklivstilbud i alle kommuner Tidlig intervensjon – jobbe tett opp mot barn og unge Godkjent prosjektplan 20.10.11 Etablert et tett samarbeid mellom helse – oppvekst 3-dagers kurs i helsepedagogikk i samarbeid med HNT (25 stk) Kurs-samarbeid med St Olav vedrørende barn og overvekt (12 stk)

8 DOKUMENTASJON OG FORMIDLING Følgeforskning på Samkommunemodellen som arena for samhandling Hovedprosjekt evalueres og utvikles gjennom følgeforskning Søker midler til å evaluere og gjøre følgeforskning på utprøvinger knyttet til pasientforløp og utprøving av akuttsenger i sykehjem (UP-3/UP-8) Fortløpende formidling gjennom dokumenter og rapporter Presentasjoner (lokalt, regionalt og nasjonalt) Nyhetsbrev Egne hjemmesider http://WWW.midtre-namdal.no Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal 8

9 Fremdrift Fram til nå har vi i stor grad etablert, rullet ut og utredet  Vi har behov for å «sette» organisasjonen Sikre tettere samhandling mellom hovedprosjekt og underprosjekter Sikre tettere samhandling mellom de ulike underprosjekter Sikre bedre brukerinnflytelse  Utvikle/drifte nye felles tjenestetilbud  Spisse fokus mot sentrale utfordringer Pasientforløp/pasientflyt Utrede kunnskapsgrunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter (LMS/LMT) i Midtre Namdal/Namdalen Bidra aktivt til optimale samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal 9

10 UTFORDRINGER «Overordnede» utfordringer  Avklare de utfordringer nye lov- /forskriftsendringer gir våre kommuner og prosjektene våre  Avklare hvilke økonomiske konsekvenser og muligheter omfordeling av rammetilskudd gir kommunene i Midtre Namdal  Avklaringer i samarbeidsavtaler vil påvirke innhold, retning og kompetansekrav i aktivitetene våre «Lokale» utfordringer  Rydde rom og tid til deltakelse i ulike prosjekter  Ved opprettelse av nye fellestjenester – en utfordring å sikre faglig forsvarlig tilgang og overføring av pasientdata (elektronisk kommunikasjon)  Å rekruttere brukerrepresentanter til ulike underprosjekter  Hvordan nå frem med tilstrekkelig informasjon om samhandlingsreformens utfordringer og prosjektets prioriteringer til nyvalgte politikere ? 10


Laste ned ppt "Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal 1 «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» Status – fremdrift og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google