Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling Versjonsdato 20.04.2004 Henvisning administrativ saksbehandling Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling Versjonsdato 20.04.2004 Henvisning administrativ saksbehandling Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling Versjonsdato 20.04.2004 Henvisning administrativ saksbehandling Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon Behandling 1.linjetjenete spesialisthelsetjeneste Rusbehandling Midt-Norge Faglig vurdering av Innhold i henvisning Kommunehelse- tjeneste v/ lege Sosialtjeneste

2 Henvisning Personopplysninger; navn, adresse, fødselsnummer (11siffer), telefon / mobiltelefon Familieforhold, herunder barn og evt. samværsrett Boforhold Utdanning/arbeidsforhold/sysselsetting/trygdestatus Historikk rusproblematikk, inkludert tidligere behandling og beskrivelse av dagens situasjon Historikk og opplysninger om psykisk og somatisk helse Medisinering Behov for avrusning Utestående dommer / planlagt soning Mål for iverksatte tiltak og planlagte tiltak Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjoner Individuell plan (se eget punkt) Motivasjonsfaktorer Kontaktpersoner i primærkommunen EDB Henvisning Krav til henvisning Kommunehelse- tjeneste v/ lege Sosialtjeneste Henvisning administrativ saksbehandling Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon Behandling 1.linjetjenete spesialisthelsetjeneste Rusbehandling Midt-Norge Faglig vurdering av Innhold i henvisning Adressert til vurderings-/utredningsinstans

3 Åpne post Henvisning Registrere i PAS Åpne E-henvisning Sortere til leger EDB- Henvisning Forskrift om venteliste- registrering Vurdering av henvisning og rett til helsehjelp Melde tilbake til henviser Administrativ saksbehandling Henvisning administrativ saksbehandling Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon Behandling 1.linjetjenete spesialisthelsetjeneste Rusbehandling Midt-Norge Faglig vurdering av Innhold i henvisning Kommunehelse- tjeneste v/ lege Sosialtjeneste

4 Vurdere om henvisningen gir grunnlag for beslutn. Henvisning Henvisning indikerer ikke at pasienten trenger spesialist- helsetjeneste trenger tilleggsinformasjon Avbestill Vent.dat Tilstrekkelig grunnlag for vurdering Etterspørre tilleggsinfo Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Returner henvisning Utforme råd til henviser Evt innkalle pasient Pasientrettighetsloven Brev nr xx Brev nr xx (henviser og pasient) Faglig vurdering av henvisning Henvisning administrativ saksbehandling Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon Behandling 1.linjetjenete spesialisthelsetjeneste Rusbehandling Midt-Norge Faglig vurdering av Innhold i henvisning Kommunehelse- tjeneste v/ lege Sosialtjeneste

5 Vurdere ”rett til nødv. helsehjelp.” Faller utenom kriteriene for ” Rett til nødvendig helsehjelp” men kan ha nytte av behandling ”Rett til nødvendig helsehjelp” Bestemme frist for beh. /utred. Pasientrettighetsloven Vurdere nivå, metode og institusjon Prioriteringsforskriften Henvisning administrativ saksbehandling Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon Behandling 1.linjetjenete spesialisthelsetjeneste Rusbehandling Midt-Norge Faglig vurdering av Innhold i henvisning Vurdere rett til helsehjelp Prioritet etter A A B Kommunehelse- tjeneste v/ lege Sosialtjeneste

6 Vestmo Behandlingssenter Lade BehandlingsSenter Vestmo Behandlingssenter Lade BehandlingsSenter Nidarosklinikken Veksthuset Molde Kvamsgrindkollektivet Vestmo Behandlingssenter Intensiv beh. med sterkt helse- faglig fokus Vurdere nivå/ metode / sted Avrusing, Avgifting, abstinensbehandl KRITERIER Langtids- tverrfaglig spes. døgnbehandling KRITERIER Lade BehandlingsSenter Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 x x x x x x x Behandling Henvisning administrativ saksbehandling Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon Behandling 1.linjetjenete spesialisthelsetjeneste Rusbehandling Midt-Norge Faglig vurdering av Innhold i henvisning Kommunehelse- tjeneste v/ lege Sosialtjeneste Poliklinikk x x

7 Pasientrettighetsloven § 2 Rett til helsehjelp 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Retten til helsehjelp gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Retten til helsehjelp gjelder i offentlig finansiert spesialisthelsetjeneste i riket og andre tjenesteytere i den utstrekning regionale helseforetak eller helseforetak har inngått avtale med disse om tjenesteyting, og innen de grenser som kapasiteten setter. Kongen kan gi forskrifter om hva som skal anses som helsehjelp pasienten kan ha rett på, og tidsfristen for gjennomføring av dette. § 2-2. Rett til vurdering Pasient som henvises til offentlig sykehus eller spesialistpoliklinikk, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes eller pasienten innkalles til undersøkelse. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering. § 2-3. Rett til fornyet vurdering Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand. Forrige bilde

8 Pasientrettighetsloven § 2 Rett til helsehjelp 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Retten til helsehjelp gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Retten til helsehjelp gjelder i offentlig finansiert spesialisthelsetjeneste i riket og andre tjenesteytere i den utstrekning regionale helseforetak eller helseforetak har inngått avtale med disse om tjenesteyting, og innen de grenser som kapasiteten setter. Kongen kan gi forskrifter om hva som skal anses som helsehjelp pasienten kan ha rett på, og tidsfristen for gjennomføring av dette. § 2-2. Rett til vurdering Pasient som henvises til offentlig sykehus eller spesialistpoliklinikk, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes eller pasienten innkalles til undersøkelse. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering. § 2-3. Rett til fornyet vurdering Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand. Forrige bilde

9 Forskrift om ventelisteregistrering Forrige bilde § 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder 1.Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som et regionalt helseforetak har inngått avtale om tjenesteyting med i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd. 2.Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som eies av et regionalt helseforetak. § 2. Definisjon av venteliste Med venteliste menes i denne forskrift EDB-basert register med ordnede opplysninger om pasienter som venter på undersøkelse eller behandling ved institusjon. § 3. Ventelisteregistrering Institusjon som faller inn under § 1 skal føre venteliste over pasienter som er registrert for undersøkelse eller behandling. Det skal fremgå av ventelisten om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1, og om det søkes om innleggelse, dagbehandling eller poliklinisk behandling. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, jf. pasientrettighetsloven § 2-1 første ledd, skal ikke registreres på venteliste. Henvisninger registreres på mottaksdato. Mottaksdato er den dag henvisningen er mottatt av institusjonen. § 4. Oppdatering av ventelistene Institusjonen skal til enhver tid holde ventelistene oppdatert. Strykning av henvisning fra ventelisteregisteret skal skje den dato behandlingen påbegynner. Også pasienter som ikke lenger er aktuelle for den planlagte undersøkelse eller behandling, skal strykes fra ventelisten. De pasienter som har vært registrert på venteliste i seks måneder skal kontaktes med forespørsel om henvisningen fortsatt er aktuell. § 5. Rapportering til departementet De regionale helseforetakene skal sørge for elektronisk rapportering av ventelistedata til helsedepartementet hvert tertial

10 Forskrift om ventelisteregistrering Forrige bilde § 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder 1.Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som et regionalt helseforetak har inngått avtale om tjenesteyting med i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd. 2.Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som eies av et regionalt helseforetak. § 2. Definisjon av venteliste Med venteliste menes i denne forskrift EDB-basert register med ordnede opplysninger om pasienter som venter på undersøkelse eller behandling ved institusjon. § 3. Ventelisteregistrering Institusjon som faller inn under § 1 skal føre venteliste over pasienter som er registrert for undersøkelse eller behandling. Det skal fremgå av ventelisten om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1, og om det søkes om innleggelse, dagbehandling eller poliklinisk behandling. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, jf. pasientrettighetsloven § 2-1 første ledd, skal ikke registreres på venteliste. Henvisninger registreres på mottaksdato. Mottaksdato er den dag henvisningen er mottatt av institusjonen. § 4. Oppdatering av ventelistene Institusjonen skal til enhver tid holde ventelistene oppdatert. Strykning av henvisning fra ventelisteregisteret skal skje den dato behandlingen påbegynner. Også pasienter som ikke lenger er aktuelle for den planlagte undersøkelse eller behandling, skal strykes fra ventelisten. De pasienter som har vært registrert på venteliste i seks måneder skal kontaktes med forespørsel om henvisningen fortsatt er aktuell. § 5. Rapportering til departementet De regionale helseforetakene skal sørge for elektronisk rapportering av ventelistedata til helsedepartementet hvert tertial

11 Forskrift om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp Forrige bilde § 2 Rett til nødvendig helsehjelp Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd, når: 1.pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes og 2.pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen og 3.de forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt. Med ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet menes at pasientens livskvalitet uten behandling merkbart reduseres som følge av smerte eller lidelse, problemer i forbindelse med vitale livsfunksjoner som for eksempel næringsinntak, eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå. Med forventet nytte av helsehjelpen menes at det foreligger god dokumentasjon for at aktiv medisinsk behandling kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan forverres uten behandling eller at behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av behandlingen. § 3. Frist for nødvendig helsehjelp Pasienter som oppfyller vilkårene i § 2 har rett til helsehjelp innen den tid medisinsk forsvarlighet krever. Det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion skal sørge for at pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp etter § 2 i denne forskriften, får tilbud om helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten innen den tid som følger av første ledd. Dette gjelder bare innen offentlig finansiert institusjon i riket eller fra en annen tjenesteyter som det regionale helseforetaket har inngått avtale med om yting av slik helsehjelp.

12 Pasientrettighetsloven § 2 Rett til helsehjelp 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Retten til helsehjelp gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Retten til helsehjelp gjelder i offentlig finansiert spesialisthelsetjeneste i riket og andre tjenesteytere i den utstrekning regionale helseforetak eller helseforetak har inngått avtale med disse om tjenesteyting, og innen de grenser som kapasiteten setter. Kongen kan gi forskrifter om hva som skal anses som helsehjelp pasienten kan ha rett på, og tidsfristen for gjennomføring av dette. § 2-2. Rett til vurdering Pasient som henvises til offentlig sykehus eller spesialistpoliklinikk, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes eller pasienten innkalles til undersøkelse. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering. § 2-3. Rett til fornyet vurdering Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand. Forrige bilde


Laste ned ppt "Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling Versjonsdato 20.04.2004 Henvisning administrativ saksbehandling Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google