Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stjørdal 25. oktober 2005. Hvorfor prioritere? Alle kan ikke få hjelp samtidig Det er viktig at de med høyest alvorlighet og som har høyest nytte kommer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stjørdal 25. oktober 2005. Hvorfor prioritere? Alle kan ikke få hjelp samtidig Det er viktig at de med høyest alvorlighet og som har høyest nytte kommer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stjørdal 25. oktober 2005

2 Hvorfor prioritere? Alle kan ikke få hjelp samtidig Det er viktig at de med høyest alvorlighet og som har høyest nytte kommer først i behandling

3 Prioriteringsforskriften Prognosetap/nedsatt livskvalitet Forventet nytte av hjelp Kostnad i forhold til forventa nytte

4 Hvorfor retningslinjer/kriterier Det ER vanskelig å operasjonalisere Prioriteringsforskriften Store ulikheter i vurderingene svekker pasientrettighetene Prioriteringsforskriften understreker tverrfaglighet

5 Hvem skal vurdere? Med tverrfaglig menes både helse- og sosialfaglig jf merknadene til prioriteringsforskriften Innebærer at selve vurderingen må være tverrfaglig slik at både helsetilstanden og det sosiale perspektivet ivaretas

6 Alvorlighetsgrad LAV HØY LAVHØY Kommunale tiltak Primærprevensjon Kommunale tiltak Rettighetspas. Helsehjelp Rettighet nivå 2 Matrise nytte - alvorlighetsgrad

7 Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp Pasient hvor alvorligheten vurderes som høy fordi det foreligger akutte somatiske, psykiske og sosiale konsekvenser og hvor nytten anses som høy ved å eliminere eller sterkt redusere disse konsekvensene.

8 Eksempler på slike pasienter kan være; 1) Gravide rusmiddelmisbrukere hvor det er fare for fosterets liv eller helse. 2) Pasient med omsorg for barn 3) Pasient hvor misbruket er til hinder for at nødvendig helsehjelp fra andre sektorer innen spesialisthelsetjenesten

9 Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp Pasienter med høy til moderat alvorlig misbruksproblematikk, hvor nytten anses som særlig høy ved at pasienten vurderes som endringsvillig eller at en kan sette inn realistiske og effektive tiltak inn tidlig i utviklingen.

10 Eksempler på slike pasienter kan være: –Unge pasienter med rask avhengighetsutvikling og/eller destruktivt misbruksmønster. –Pasienter med raskt utviklende misbruksproblemer forårsaket av traumer, belastninger eller viktige livshendelser. –Pasienter som er i et langvarig rehabiliteringsopplegg, men som har nylig gjenopptatt rusing og ønsker og trenger rask hjelp til å stoppe dette.

11 Pasienter med behov for helsehjelp Pasientene som faller utenfor rett til nødvendig helsehjelp skal også tilbys behandling. Men skal prioriteres etter pasienter MED rett. (Har ikke juridisk krav på helsehjelp innen 12 måneder)

12 Pasienter med nytte av helsehjelp 1) Pasient som ikke fyller kriteriene for diagnose etter ICD-10, F10- 19, men som likevel har en problematisk bruk av rusmiddel og som ønsker endring/behandling 2) Pasient med skadelig bruk av rusmidler, ingen uttalte psykiske eller somatiske symptomer, ingen overdosefare, rimelig ordnede sosiale forhold, motivert for endringsarbeid. 3) Pasient med høy grad av alvorlighet, men der i tvil om forventet nytte 4) Pasient med tilstand av moderat til alvorlig grad som bare i liten grad ønsker behandling, men som blir ”presset i behandling” av familie, arbeidsgiver eller der trygdekontoret setter dette som vilkår for f. eks. rehabiliteringsstønad 5) Trygdekontoret ber om spesialisterklæring

13 Prioritering - modell Rett til nødvendig helsehjelp Avdeling eller Fagområde 1 Avdeling eller Fagområde 2 Avdeling eller Fagområde 3 Avdeling eller Fagområde 4 Annen helsehjelp Etterspørsel Sørge-for-ansvar

14 Prioritering Rett til nødvendig helsehjelp

15 Pasienter uten behov Scorer lavt mht alvorlighetsgrad Pasienter med høy alvorlighetsgrad, men lav til moderat nytt Pasienter som grunnet helsetilstand er i behov av andre speshelsetjenester i stedet for tverrfaglig spes behandling

16 Kriterier for alvorlighetsgrad Graviditet Stor fare for liv og helse/selvdestruktivitet hos pasient som ikke utløser rett til Ø-hjelp Suicidalitet Kriser og alvorlige livshendelser Progresjon i misbruk og misbruksmønster spesielt ved lav alder Komorbiditet Omsorg for barn Sosiale forhold med betydelige konsekvenser for prognosetap

17 Kriterier for vurdering av forventet nytte Pasientegenskaper: Ønske om endring/eget engasjement, innsikt og opplevd ambivalens Varighet på misbruket Grad av avhengighet Kognitiv fungering Relasjonsevner og sosiale ferdigheter Grad av komorbiditet Grad av kronifisering Behandlingserfaring

18 Kriterier for vurdering av forventet nytte Rammebetingelser: Sosiale rammebetingelser (nettverk, sysselsetting, bolig, økonomi etc) Ansvarsgrupper og IP (for de som har rett til det og ønsker det) Andre igangsatte tiltak Matching mht nivå og tiltak

19 Veien videre Arbeidsgruppa har siste møte 14.og 15. november Sjekkliste utarbeides Ferdig utarbeidet innen utgangen av året Evalueres og justeres i løpet av høsten 2006


Laste ned ppt "Stjørdal 25. oktober 2005. Hvorfor prioritere? Alle kan ikke få hjelp samtidig Det er viktig at de med høyest alvorlighet og som har høyest nytte kommer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google