Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon ved vurderingsinstansmøte 25.10.2005, Rica Hell Hotell Ved Reidar Hole, prosjektrådgiver Del 1: Prosjekt rus/psyk (DD) Del 2: ”Kvalitet” -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon ved vurderingsinstansmøte 25.10.2005, Rica Hell Hotell Ved Reidar Hole, prosjektrådgiver Del 1: Prosjekt rus/psyk (DD) Del 2: ”Kvalitet” -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon ved vurderingsinstansmøte 25.10.2005, Rica Hell Hotell Ved Reidar Hole, prosjektrådgiver Del 1: Prosjekt rus/psyk (DD) Del 2: ”Kvalitet” - arb.gr III Reg.rp

2 Arbeidsgruppa Victor Grønstad Olav Burkeland Hans Jakup Vang Claes Brisendal Tove Wichstrøm Tor Nygaard Reidar Hole, leder 4 dagsmøter Rapport med 31 forslag Overlevert til prosjekteier Dag Hårstad 29.09.2005 jfr prosjektoppdrag fra 12.04.2005 Prosjektrapport Rus/psykiatriproblematikk: Hvordan sikre god behandling, samhandling og kompetanse i spesialisthelsetjenesten Helse Midt-Norge?

3 Prosjektets overordnede mål er å beskrive hvordan man innenfor Helse Midt-Norge sikrer at pasienter med rus- og psykiatriproblematikk, får et godt behandlingstilbud. Selv om hovedfokus i rapporten er samhandling rus og psykisk helsevern, må det også tas høyde for samhandlingen med somatikken.

4 Psykisk helsevern Rusbehandling DPS -Døgnsentre -PK-rusteam Sykehusavd -Akutt -Internmed/langt Regionale spes. Voksen Barn/ungdom Klinikk Regionale spes. PK N1: PK N2: Avrus. N3: <6 mnd N4: >6 mnd LAR Tvang Fam.beh §12

5 Rus/psykiatri (dobbeltdiagnostikk) Forskning viser… –At ordinær behandling, enten det foregår innenfor psykisk helsevern eller i russektoren, ser ut til å være lite effektive hvis ikke begge lidelser blir behandlet samtidig. Må utvikles integrerte behandlingstilbud Finnes få spesialtilbud for DD-pasienter i Midt-Norge. Rundskriv I-36/2001 er fortsatt retningsgivende –Psykisk helsevern har hovedansvaret for DD (psykoseproblematikk, bipolare lidelser, angstproblematikk, med mer) –Russektoren bør ha særkompetanse for DD-pasienter med personlighetsforstyrrelser, ADHD. Generelt behov for økt kompetanse på rus/psykiatri

6 Anbefalte tiltak 1 - Rusteamene/PUT/ARP (DPS-nivå) Styrkes i 2006-2007 med 2-4 årsverk per team –herunder ambulerende funksjoner, dag- og gruppebehandling. Forståelse for annen oppfølgingsmodell –ved at hver behandler vil følge opp færre pasienter og på måter som ikke gir full uttelling i refusjonssystemet. –Det bør arbeides for en tilpasning av refusjonssystemet slik at det bedre enn i dag stimulerer til oppfølging av denne gruppa.

7 Anbefalte tiltak 2 – DPS-døgntilbud I hvert HF skal en av døgnenhetene i DPS i løpet av 2006 utvikle en egen post til å gi et tilbud til aktuelle pasienter med DD-problematikk.I hvert HF skal en av døgnenhetene i DPS i løpet av 2006 utvikle en egen post til å gi et tilbud til aktuelle pasienter med DD-problematikk. –Tett samarbeid mellom rusteam og døgnenhet. –Gode fysiske fasiliteter, bemanning og en balansert vekting av rus/psykiatrikompetanse. –Anbefaling om poster med 4-8 plasser innenfor aktuelle DPS’er.

8 Anbefalte tiltak 3 – BUP-systemet I løpet av 2006 etablere en felles forståelse om sitt ansvar i behandlingsarbeidet for ungdom med rus/psykiatri- problematikk.I løpet av 2006 etablere en felles forståelse om sitt ansvar i behandlingsarbeidet for ungdom med rus/psykiatri- problematikk. –Akutt/ambulant oppfølging ved intox/suicidforsøk hos ungdom –God identifikasjon av rusproblemer i relasjon til psykiske problemer/atferdsproblemer –Adekvat oppfølging/behandling av pasient og familie/nettverk, –Tilbud til barn med foreldre som har rus/psykiatriproblematikk. Tilbudet må skje i samarbeid med andre aktører som pediatrien, RBUP, BUFetat, voksenpsykiatrien og rusforetaket.Tilbudet må skje i samarbeid med andre aktører som pediatrien, RBUP, BUFetat, voksenpsykiatrien og rusforetaket.

9 Anbefalte tiltak 4 – Psykiatriske sykehusavdelinger Hvert HF skal kunne gi pasienter med DD-problematikk et tilfredstillende tilbud, ved intermediær/langtidsposter.Hvert HF skal kunne gi pasienter med DD-problematikk et tilfredstillende tilbud, ved intermediær/langtidsposter. Akuttavdelingene må videreutvikle sin oppfølging av pasienter med rus/psykiatriproblematikk.Akuttavdelingene må videreutvikle sin oppfølging av pasienter med rus/psykiatriproblematikk. – Østmarka prøver ut ”motivasjonell intervjuing” av innlagte pasienter Det foreslås etablert en ny post i HNT for avrusning/ utredning innen sommeren 2007.Det foreslås etablert en ny post i HNT for avrusning/ utredning innen sommeren 2007.

10 Anbefalte tiltak 5 – DD-post ved Østmarka (St.Olav) Regional rus/psykiatripost ved Østmarka (St.Olav), operativ fra 2007. –Målgruppa er DD-pasienter med særskilt utfordrende/krevende problematikk –Det foreligger planer for en slik avdeling, men disse bør tilpasses dagens situasjon. –Det er besluttet å selge Brøset og overføre dette tilbudet til nye bygg ved Østmarka. En rus/psykiatripost forelås samlokalisert/lagt i tilknytning til dette. –Et formelt vedtak om etablering av en slik post må gjøres i november/desember 2005.

11 Anbefalte tiltak 6 – DD-institusjon innenfor rusforetaket Målgruppa ungdom/yngre voksne med alvorlig atferdsproblematikk/ personlighetsproblematikk og alvorlige rusproblemer, operativ fra sommeren 2007.Målgruppa ungdom/yngre voksne med alvorlig atferdsproblematikk/ personlighetsproblematikk og alvorlige rusproblemer, operativ fra sommeren 2007. –Institusjonen bør formelt plasseres innenfor nivå 3 –Det forutsettes et samarbeid med BUFetat og BUP- systemet/RBUP.

12 Anbefalte tiltak 7 – Samhandling –Samarbeidsavtaler m/kommunene må også ta opp i seg rus/psykiatriproblematikk. –Bedre tilsyn/samarbeid for pasienter innlagt i somatiske avdelinger med rus/psykiatriproblematikk. –Samarbeidsforum mellom RBUP, BUFetat, barne/voksenpsykiatrien, samt rusforetaket. Voksenpsykiatrien og rusbehandlingstiltak –Faste samarbeidsmøter mellom rustiltak og DPS’er/psykiatriske institusjoner –Plan for hospitering og gjensidig veiledning –Faste lederrmøter

13 Anbefalte tiltak 8 – Kompetanseheving Kompetansehevingsprogram i 2006 Etablere nettverksgruppe for behandlere i regionen Styrke rekrutteringen av leger/psykologer –Sikre tilstrekkelig antall lege- og psykologspesialister og spesialister fra andre fagfelt. Arrangere en konferanse høsten 2006 Videreutvikle og styrke Rus/psykiatriforum –Styrke FoU-arbeidet. Ansvarlig aktuelle FoU-utvalg.

14 Videre forankring i HF’ene og RHF Rapporten behandles i HF’ene framover –Rusforetakets styre denne uka Bakes inn i regionalt rusprogram –Behandles i RHF-styre 30.11 i form av en ”handlingsplan”

15

16 Deltakere Rune Flessen Kjellrun L. Myhre Wenche Sommerfelt Elise Solheim Knut Kvam Einar Vandvik Reidar Hole, leder 5 dagsmøter Rapport med 32 forslag Overlevert til oppdragsgiver 20.10. 2005 i henhold til prosjektoppdrag 15.04.2005 Prosjektrapport Arbeidsgruppe III ”Kvalitet, dokumentasjon, pasienttilfredshet” Regionalt rusprogram

17 Målsettingen med arbeidsgruppe III er tredelt: 1.Beskrive og vurdere områder for kvalitetsforbedring innenfor Rusforetakets ansvar, -Herunder virkemidler for kvalitetsforbedringer -Implementering av kvalitetsindikatorer. 2.Beskrive og vurdere hvordan ”god praksis” (metodevalg) kan dokumenteres. 3.Foreslå opplegg for årlige brukertilfredshetsmålinger

18

19 Anbefalte tiltak 1 – Tverrfaglighet, rekruttering, bemanning og kompetanseutvikling Alle enheter skal ha en tverrfaglig fagsammensetning; –Sosionom el, sykepleier, psykolog, lege/psykiater –Lages en implementeringsplan for perioden 2006-2007, samt plan for rekruttering av leger og psykologer. Alle enheter skal ha en faglig forsvarlig bemanning. –Det skal gjøres en risiko- og sårbarhetsvurdering i 2006 Kompetansehevingsprogram i 2006

20 Anbefalte tiltak 2 – Faglig forsvarlighet, internkontroll og kvalitetsutvalg Kvalitetsutvalg på alle enheter, samt nytt på HF-nivåKvalitetsutvalg på alle enheter, samt nytt på HF-nivå –God kvalitetskultur og systematisk avvikshåndtering For å sikre forsvarlighet skal rusforetakets egne virksomheter ha implementert EQS innen utgangen av 2005 (jf eget prosjekt).For å sikre forsvarlighet skal rusforetakets egne virksomheter ha implementert EQS innen utgangen av 2005 (jf eget prosjekt). –Avtaleenheter skal kunne dokumentere faglig forsvarlighet gjennom tilfredstillende kvalitetsstyrings- og internkontrollsystemer.

21 Anbefalte tiltak 3 – Samhandling, individuell plan (IP) Forpliktende avtale mellom rusforetaket og kommunene/KS skal ha høy prioritet.Forpliktende avtale mellom rusforetaket og kommunene/KS skal ha høy prioritet. Alle som ønsker/har behov for IP skal få det.Alle som ønsker/har behov for IP skal få det. –Dette må kunne måles fom 2006. –Det lages en enkel mal som fagsjefene kvalitetssikrer. Rusforetakets enheter skal delta i utprøving av elektronisk IP i 2006.Rusforetakets enheter skal delta i utprøving av elektronisk IP i 2006.

22 Anbefalte tiltak 4 – Henvisning/vurdering For å sikre en reell tverrfaglig vurdering, skal alle henvisninger vurderes i et tverrfaglig team.For å sikre en reell tverrfaglig vurdering, skal alle henvisninger vurderes i et tverrfaglig team. –Det skal i løpet av 2006 i samråd med RHF’et gjøres en gjennomgang av antallet vurderingsinstanser med sikte på en kvalitetsforbedring. Viktig med gode kriterier i vurderingenViktig med gode kriterier i vurderingen –Helse Midt-Norges krav om reduksjon av ventetiden til 90 dager skal imøtekommes Fra 2006 skal også rusbehandling rapporteres til NPRFra 2006 skal også rusbehandling rapporteres til NPR –Forholdene må legges til rette for dette.

23 Anbefalte tiltak 5 – Sentrale elementer i behandlingstilbudet –Respekt, omsorg, kontaktetablering, relasjonsbygging og god/tydelig kommunikasjon er sentrale forutsetninger. –Alle tiltak som gir rusbehandling skal ha tydelige rutiner for organiseringen av behandleransvaret knyttet til helselovningen. –Alle enheter skal ha et forsvarlig journalsystem som følger opp bestemmelsene i journalforskriften: ICD-10 innføres på systematisk basis fom 2006. –”Husordensregler”/andre interne regler skal være forankret i sosialtjenestelovens forskrift kap 5. –Utskrivning skal foregå på en forsvarlig måte, særlig ved regelbrudd. –Epikrisekravet 80% innen 7 dager skal imøtekommes.

24 Anbefalte tiltak 6 – Kvalitetsindikatorer Det har ikke blitt utarbeidet nasjonale kvalitetsindikatorer for rusbehandling ennå.Det har ikke blitt utarbeidet nasjonale kvalitetsindikatorer for rusbehandling ennå. –Det forventes at dette vil bli gjort tidligst med virkning fra 2007. Som del av ”gjennomgående styringssystem” er ulike indikatorer under utvikling, definert gjennom eget prosjekt.Som del av ”gjennomgående styringssystem” er ulike indikatorer under utvikling, definert gjennom eget prosjekt. –Denne prosjektgruppa vil være ansvarlig innen utgangen av 2005 å lage relevante kvalitetsindikatorer for rusforetaket.

25 Anbefalte tiltak 7 – Dokumentasjon av ”god praksis” (metodevalg) –Oppdatert virksomhetsbeskrivelse med sammenheng mellom mellom faglig plattform, metoder og personalets kompetanse Arbeidsgruppa vil også oppfordre til utprøving av nye metoder/modeller på områder der andre har hatt gode erfaringer. –Oppdatert informasjonsmateriell innen sommeren 2006. –Når EQS er implementert er det viktig med ytterligere kvalitetssikring –Bedre tilgjengelig årsmeldinger/annen statistikk –Overnevnte bør også gjelde poliklinikker/private. –Forskning og utvikling må prioriteres i tråd med føringene fra Helse Midt-Norge – herunder kravet om at 1,5 % av brutto budsjett går til dette området.

26 Anbefalte tiltak 8 – Pasientmedvirkning og pasienttilfredshetsmålinger –Alle pasienter skal ha reell medvirkning, det gjennomføres en konferanse v-2006 omkring systematiske metoder for dette. –Alle enheter skal sikre at pasienter ved samme avdeling/institusjon/ poliklinikk har ordninger for reell medvirkning, ved tillitsvalgtordninger, råd/utvalg, etc. –Det tas kontakt med med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, gjerne koordinert med øvrige helseregioner, slik at det i løpet av 2006 utvikles et eget PasOpp-opplegg for rusbehandling. –Brukerutvalgenes evalueres i 2006 for å få en styrket rolle –Rusforetaket skal i løpet av våren 2006 etablere et lærings- og mestringssenter i tråd med føringene fra Helse Midt-Norge. Det må avsettes egne budsjettmidler til dette (etablering og drift).

27 Videre forankring i HF og RHF Rapporten behandles første gang i HF-styre denne uka Rapporten sendes på høring –Frist 14.11 Bakes inn i regionalt rusprogram –Behandles i RHF-styre 30.11 i form av en ”handlingsplan”

28


Laste ned ppt "Presentasjon ved vurderingsinstansmøte 25.10.2005, Rica Hell Hotell Ved Reidar Hole, prosjektrådgiver Del 1: Prosjekt rus/psyk (DD) Del 2: ”Kvalitet” -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google