Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Feil i nye elektriske anlegg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Feil i nye elektriske anlegg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Feil i nye elektriske anlegg
Sted Høgskolen i Telemark Dato Gruppe F Varighet 35 minutter Av: Marius Trolsrud Eivind Trahaug Jonas Wilhelmsen Simen Økstad Kåre Vistnes Andreas Tyrdal Velkommen til vår fremføring av prosjektet ”Feil i nye elektriske anlegg”. Gruppe F , består av 6 medlemmer. ”Si navnene”. Fremføringen varer i 30 minutter. Svarer på spørsmål etter at fremføringen er over. Skal fortelle om bakgrunnen for vårt prosjekt. I år 2000 offentliggjorde DSB en rapport som avdekket 43% feil i nye elektriske anlegg. BYTT BILDE

2 Prosjektet Dagen situasjon: Feil på 43 % av alle nye elektriske anlegg
Hvordan kan dette forbedres? Finne årsaken til problemet Målet er: Redusere antall feil med minst 50% Det ble utført over everkskontroller rundt i landet, som resulterte i disse feilene. Vi fikk i oppdrag å komme med forslag til tiltak for å redusere disse feilene. For å finne ut hvordan det kan forbedres, har vi sett på årsaken til feil. Stort arbeidspress Rutine for kontroll av anlegget Opplæring / Holdninger i bransjen Målet vårt er å halvere antall feil i forhold til dagens situasjon Enkelte feil mer alvorlig enn andre, med tanke på brukerens sikkerhet. Delt opp i 3 ulike feilkategorier, hvor feilkategori 3 ansees som mest alvorlig. BYTT BILDE

3 DSB - Feilkategoriene Eksempel på Kategori 1 Mangler merking
Et eksempel på feilkategori 1 Nytt sikringsskap som ser ryddig og pent ut, med god avdekning. Mangler merking og kursfortegnelse Fører ikke til direkte fare for liv og helse, men kan medføre ulykker ved senere arbeid, noe Kåre skal vise et eksempel på senere i presentasjonen. Andre eksempler på feilkategori er: Manglende dokumentasjon på anlegget, sluttkontroll / samsvarserklæring Dårlig rengjøring i sikringsskapet

4 DSB - Feilkategoriene Eksempel på Kategori 2
Dårlig merking og tildekning Dette er et eksempel på feilkategori 2 Ikke nytt sikringsskap, men nye sikringer og jordfeilbryter montert. Dårlig avdekning, noe som fører til direkte fare for elektrisk støt. Også manglende merking. Her burde det blitt montert helt nytt skap isteden for bare noen få. Andre eksempler på feilkategori 2 er: Manglende jording i stikkontakter Feilmontert installasjonsmateriell Manglende jordfeilbryter, noe som er et krav på alle forbrukerkurser i dag. Fare for elektrisk støt

5 DSB - Feilkategoriene Eksempel på Kategori 3 Varmgang - Brann
Dette er hovedsaklig feilene som direkte kan føre til brann Kan bli forårsaket av: Dårlig kontakt Varmegang i tilkoblinger Varmegang i lavvoltsutstyr resulterer ofte i elektriske branner. Det var noen eksempler på hvilke feil vi kan ha i elektriske anlegg. Da gir jeg ordet til Eivind, som skal presentere de største feilkildene, og spørreundersøkelsen vi har utført.

6 43% fordelt i grupper Totalt 12 grupper 3 grupper som utmerker seg her: Dokumentasjon/ sluttkontroll/ samsvarserklæring % (rød) Kategori 1 – Lav alvorlighetsgrad Installasjonsmateriell var feilmontert/ defekt % (grønn) Kategori 2 – middels alvorlighetsgard Merking av sikringer/ vern/ jfb/ tavleskjema var mangelfull 16 % (blå) Representerer over halvparten av feilene. Se derfor nærmere på disse gruppene senere i presentasjonen.

7 Spørreundersøkelsene
Utgangspunkt i de største feilkildene i DSB sin rapport Lærlinger Montører Saksbehandlere / installatører Bygge opp under DSB rapporten og spesifisere feilene Lærlinger Montører Saksbehandlere/ installatører Sammenlignet undersøkelsene --- brukt dataene til å finne grunnene til feilene.

8 DSB + Spørreundersøkelsene
En pekepinne på: Hvorfor feilene oppstår Hvem utfører feilene + Lover og regler Diskusjon Konklusjon = Tiltak Resultatene i DSB sin rapport + spørreundersøkelsene --- pekepinne på: Hvor feilen oppstår Hvorfor feilene oppstår Hvem utfører feilene + lovene og reglene som gjelder for elektriske anlegg i dag. --- resultater som er blitt vurdert igjennom diskusjon --- konklusjon og tiltak = Redusere over halvparten av de 43 %.

9 Lover og regler Forskriftene som gjelder for Elektriske Lavspenningsanlegg heter FEL NEK400:2006 Før DLE kontrollerte nye elektriske anlegg i Norge Internkontrollsystem - Instrument for bedriftenes kontroll for sine installasjonsmetoder og planleggingsarbeidet Dagens Lover = FEL Hjelpemiddel til å utføre installasjoner i henhold til FEL = - NEK400:2006 er bare en benevnelse for den siste utgaven, NEK400 = norm = rettesnor. DSB --- FEL anser NEK400 = minstekrav for ivareta FEL. - NEK400 er mer utfyllende enn FEL Kontrollen ble tidligere utført av DLE I dag er alle elektrobedrifter pålagt å lage et internkontrollsystem. Forebygge helseskader og miljøforstyrrelser fra produkter. En plan for å unngå feil og fare for helse og miljø. Eksempel: Rutiner for å unngå dårlige koplinger som kan føre til varmgang og brann. = helseskadelig og miljøforstyrrende.

10 Håndbok NEK400:2006 FEL Montørhåndboka.
Gir praktiske eksempler på installasjoner og kravene de ulike miljøene stiller. Svært liten og hendig. (VIS) = gunstig for montørene som kan ha den med på innerlomma. Boka er en forenkling av deler av NEK400 som vi ser til høyre. Nå vil Jonas --- første av de tre gruppene vi så på diagrammet iste

11 Dokumentasjon og Verifikasjon
Verifisere en jobb: Kravene som FEL stiller ↓ Dokumentasjon: Veiledning står i NEK 400:2006 Sluttkontroll: Målinger og tester -For å verifisere at en jobb er utført etter forskriftene. -Dokumentasjon er en samling av resultatene fra verifikasjon. -Dokument som viser at anlegg er i samssvar med krav (forskrifter) -Fokus på sluttkontroll har økt de senere år -Forskriften stiller en rekke krav til dokumentasjon/verifikasjon. FEL NEK 400 -Mindre utdypet i tidligere normer. /satt opp i tabeller, Krav resultater i 2006 utg.

12 Dokumentasjon og verifikasjon
30 % er dokumentasjon og verifikasjon av anlegget Kan fjerne mange av feilene i de andre kategoriene Feilkategori 1 → lav alvorlighetsgrad -30% av feil -Kategori 1 -Viktig! kan fjerne mange andre feil, oppdages i sluttkontroll. -Det kan gjøres mange forbedringer med sluttkontrollen

13 Dokumentasjon og verifikasjon
(Egne erfaringer og resultater av DSB rapport). Utført undersøkelser, Lærlinger, montører, installatører Lærlinger: Viktig - gode kunnskaper og holdninger tidlig. Over 8 av 10 har ikke fått opplæring og ikke vært med på sluttkontroll under arb. 78% - regelverk er vanskelig å forstå. Montører: All trenger denne kunnskap. Mer enn 6 av 10 uten eller for dårlig opplæring Kun 37% mener de kan utføre en god sluttkontroll Hvorfor har de ikke kunnskap? For dårlig opplæring? Installatører: Sitter med ansvar i bedriften mer enn 9 av 10 pålegger ansatte, kun 5 av 10 tror den brukes aktivt. likevel sendes ut av 85%

14 Dokumentasjon og verifikasjon
1 2 3 Simen som skal fortelle om feilmontering av elektrisk utstyr

15 Feilmontering 15 % av feilene er feilmontert eller defekt materiell
Feilkategori 2 → middels alvorlighetsgrad Før: Mindre avanserte elektriske anlegg Nå: Mer avanserte og omfattende Installasjonsmateriell Lover og regler 15% DSB Feilkategori 2. middels. FØR – NÅ Kunde forlanger mer. Dagen er mer avansert med spotter i taket med trådløs dimmestyring. I motsetning til at før i tiden kunne det ende med en lampe midt i taket. montøren må ha mye større bakgrunnskunnskaper. Kunnskaper om utstyret som er montert og hvilke krav som stilles til det. Det er stor forskjell på lignende materiell, monteringstyper, Lover og regler: Mer innviklet enn det var før. Større krav til monteringen av instalasjonsmateriellet. Det skal foreligge monteringsanvisning til alt godkjent materiell.

16 Feilmontering Montører og lærlinger Lærlinger 91%, Montører 40%
Denne fordelingen har montører et stort flertall av. 76 montører og 23 lærlinger Lærlingene har bedre holdninger til å lese monteringsanvisninger enn montører. Grunnet mindre erfaring? Grunnet senere ferdig fra skolen? Det er viktig at de holder på disse holdningene i fremtiden. Lengre erfaring viser til: Dårligere holdninger Kan dette være grunnet tidligere erfaringer? Grunnet dagens store mengde med instalasjonsmateriell er det viktig at montører får den kunnskapen om utstyret som blir montert.

17 Feilmontering Treverk nær lyskilde Eksempel:
Treverk nær lyskilden. Kan føre til brann. Det er også skåret ut plass i treverket for å få plass til spot samt spotkassen. Spotkassen er skåret hull i noe som kan føre til at det samler seg støv og isolasjon i kassen. Dette kan bli påvirket av varmen og man kan få varmeutvikling og det kan føre til store materielle skader. SINTEF NBL. Eksempel som viser at det er ca 80 branner i 2004 som blir startet av feilmontert/dekfekt instalasjonsmateriell.

18 Merking 16 % av feilene er manglende merking
Merking gjelder sikringer, vern, jordfeilbrytere og tavleskjema/ kursfortegnelse Merking inngår i kategori 1

19 Montørenes holdning til merking
Diagrammet gjenspeiler en rapport utgitt av BKK. Der viste det seg at 44% av anleggene manglet kursfortegnelse.

20 Merking - Eksempel Et praktisk eksempel på konsekvensen av et feilmerket anlegg er hentet fra DSB sitt nyhetsblad ”El-sikkerhet nr. 71.”: 20 år gammel lærling Kutte en 230 V EX-linje Aktuell sikringskurs var på forhånd koblet ut Foretatt en spenningsprøving på linja var spenningløs Var spenning på linja Pga. feilmerking var gal sikring koblet ut Spenningsmålingen : ikke gitt resultat Arbeidet ble utført sammen med en erfaren montør

21 Merking - Eksempel Hvorfor skjedde dette?
Et praktisk eksempel på konsekvensen av et feilmerket anlegg er hentet fra DSB sitt nyhetsblad ”El-sikkerhet nr. 71.”: Lærlingen fikk andregradforbrenning på høyre hånd Sykemeldt i 26 dager

22 Merking - Eksempel Et praktisk eksempel på konsekvensen av et feilmerket anlegg er hentet fra DSB sitt nyhetsblad ”El-sikkerhet nr. 71.”: 20 år gammel lærling Kutte en 230 V EX-linje Aktuell sikringskurs var på forhånd koblet ut Foretatt en spenningsprøving på linja var spenningløs Var spenning på linja Pga. feilmerking var gal sikring koblet ut Spenningsmålingen : ikke gitt resultat Arbeidet ble utført sammen med en erfaren montør

23 Oppsummering 1 Totalt 43% feil i alle nye elektriske anlegg
+ Dokumentasjon 30% + Feilmontering 15% + Merking 16% = 3 største feilkildene → 61 % av alle feil Vårt mål: Redusere antall feil med minst 50 %

24 Problemstilling 2 tiltak Opplæring og oppfriskning Holdninger og moral
Montøren og lærlingens forståelsen av forskriften Opplæring og oppfriskning Holdninger og moral Arbeidspress Kundens ”uvitenhet” 2 tiltak

25 Tiltak 1

26 Tiltak 2

27 Sluttkontrollskjema kunde / installatør
Sjekkpunkter: Ja Nei Kommentar Er det utført sluttkontroll, og kan denne fremvises? Er fastmontert utstyr montert etter anvisning? Er kursfortegnelse og bruksanvisninger på fastmontert utstyr overlevert kunde? Er det montert jordfeilbrytere? Er kurser i sikringskap merket korrekt? (Utfør tester sammen med kunde) Er det utstedt samsvarserklæring? Utført av: Installatør: Kunde: Dato:

28 Takk for oppmerksomheten
Spørsmål? Feil i nye elektriske anlegg Gruppe F


Laste ned ppt "Feil i nye elektriske anlegg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google