Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Samhandlingsreformen: Utfordringer og påvirkningsarbeid - fysioterapeutenes plass i ny kommunehelsetjeneste? NFF 2012 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Samhandlingsreformen: Utfordringer og påvirkningsarbeid - fysioterapeutenes plass i ny kommunehelsetjeneste? NFF 2012 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Samhandlingsreformen: Utfordringer og påvirkningsarbeid - fysioterapeutenes plass i ny kommunehelsetjeneste? NFF 2012 2012

2 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Samhandlingsreformen ”uttrykk for helse- og omsorgstjenestes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå felles mål, omforent mål, samt evne til å gjennomføre oppgaver på en koordinert måte”. 29. FEBRUAR 2012

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hvor vil man? Mer forebygging Mer og bedre behandling nærmere der pasienten bor og tidligere i forløpet – Styrket kommunehelsetjeneste – Spesialisert spesialisthelsetjeneste Bedre rehabilitering Bedre koordinering/ samhandling 29. FEBRUAR 2012

4 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Virkemidler 29.FEBRAR 2012

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Virkemidler 29. FEBRUAR 2012 Kommunene betale for innleggelser -Ikke kirurgi Betale for utskrivningsklare pasienter Tilskuddsordninger

6 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Virkemidler 29.FEBRUAR 2012 Profesjonsnøytral Mye frihet til kommunene Ingen kompetansekrav Avtaler sykehus-kommuner

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva kan vi bidra med? Mer forebygging Mer og bedre behandling nærmere der pasienten bor og tidligere i forløpet – Styrket kommunehelsetjeneste – Spesialisert spesialisthelsetjeneste Bedre rehabilitering Bedre koordinering/ samhandling 29. FEBRUAR 2012 Frisklivsentraler Helsestasjon og skolehelsetjenesten Fallforebyggende/ funksjonsforbedrende tiltak eldre/ hverdagsrehabilitering

8 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva kan vi bidra med? Mer forebygging Mer og bedre behandling nærmere der pasienten bor og tidligere i forløpet Styrket kommunehelsetjeneste Spesialisert spesialisthelsetjeneste Bedre rehabilitering Bedre koordinering/ samhandling 29. FEBRUAR 2012 Trening, ikke operasjoner Høy spesialistkompetanse

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva kan vi bidra med? Mer forebygging Mer og bedre behandling nærmere der pasienten bor og tidligere i forløpet Styrket kommunehelsetjeneste Spesialisert spesialisthelsetjeneste Bedre rehabilitering Bedre koordinering/ samhandling 29. FEBRUAR 2012 Hva skal hvor? Hva er tilstrekkelig dosering? Veiledning/samarbeid på tvers av nivåer

10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva kan vi bidra med? Mer forebygging Mer og bedre behandling nærmere der pasienten bor og tidligere i forløpet Styrket kommunehelsetjeneste Spesialisert spesialisthelsetjeneste Bedre rehabilitering Bedre koordinering/ samhandling 29. FEBRUAR 2012 Samarbeidsutvalg Hvordan organiserer vi mottak av pasienter og prioriteringer? Avtaler med helseforetak

11 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva sier stortinget om fysioterapi Mange er pessimistiske til satsing på forebyggende helsearbeid fordi effekten ligger fram i tid og fordi effekt og suksess ikke er lett målbare. Vi deler ikke et slikt syn. Are Helseth (A) [10:22:11]: Jeg deler representantens engasjement og interesse for rehabilitering som en svært viktig del av helsetjenesten, hvor vi fortsatt har mye ugjort. Det har vært tverrpolitisk enighet i komiteen om at habilitering og rehabilitering må få en tydelig plass både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Det er ikke godt nok slik det er i dag.

12 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Statsbudsjett 2011: Høyre, KrF og Frp er bekymret for den lange ventetiden for behandling, og mener det er behov for å styrke fysioterapitilbudet for å sikre pasientene raskere helsehjelp. Videre peker komitémedlemmene fra disse partiene på at lav kapasitet i den offentlig finansierte fysioterapitjenesten er en flaskehals for arbeidet med inkluderendearbeidsliv, der målsettingen er å få flere fra trygd til arbeid. Disse medlemmene støttet ikke omleggingen av finansieringssystemet for fysioterapi som ble vedtatt av regjeringspartiene ved behandlingen av Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008–2009). REPRESENTANTSKAPSMØTE 2008 Erna Solberg: Det gjør at fysioterapi, opptrening og rehabilitering bør være viktige satsingsområder fremover. Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det skal ikke være tvil om at Regjeringen er opptatt av både rehabilitering og fysioterapi.

13 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Årsverks utvikling i spesialisthelsetjenesten 29. FEBRUAR 2012

14 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Fysioterapi samlet i kommunene 29. FEBRUAR 2012

15 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Årsverk pleie og omsorg 29. FEBRUAR 2012

16 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Årsverk skolehelsetjenesten 29. FEBRUAR 2012

17 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva nå? 29.FEBRUAR 2012

18 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Sentrale føringer skal gjenspeiles i kommunale planverk/ styringsdokumenter Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 1.InnledningInnledning 2.Programområde - SentraladministrasjonProgramområde - Sentraladministrasjon 3.Programområde - OppvekstProgramområde - Oppvekst 4.Programområde - Helse og OmsorgProgramområde - Helse og Omsorg 5.Programområde - Utvikling og DriftProgramområde - Utvikling og Drift 6.Ansvar 9000Ansvar 9000

19 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Styringsdokumenter

20 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kommunale planverk KOMMUNEPLAN Visjon for kommunens utvikling, overordnede mål, arealdel Planperspektiv: 10-15 år Rulleres: Min.hvert 4.år KOMMUNEDELPLAN HANDLINGSPROGRAM/ HANDLINGSPLAN/ ØKONOMIPLAN Mål innenfor ulike perspektiver, årsbudsjett, økonomiplan Planperspektiv: 4 år Rulleres: hvert år VIRKSOMHETSPLANER/ HANDLINGSPLAN Styringsdata om resultatenheten, mål og tiltak for resultatenheten for kommende år Planperspektiv: 1 år Rulleres: hvert år

21 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Årshjul Askim Kommune 1. kvartal 2. kvartal3. kvartal 4. kvartal Vurdering av måloppnåelse og resultater fra forrige år Dialog med brukere, ansatte/ sektorer, virksomheter. Dialog mellom ledere og politikere Vedtak om hovedlinjer og prioriteringer neste år- og neste 4 år Forslag til handlingsplan utarbeides Vedtak om budsjettrammer og handlingsplan neste 4 år Detaljert budsjett og virksomhetsplaner for neste år utarbeides av virksomhetene

22 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Beslutningslinjer Politisk linje Kommunestyre Formannskap Helse- og sosialstyre Administrativ linje Rådmann Helse- og sosialsjef Fysioterapeut

23 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva er hovedutfordringene i din kommune ift samhandlingsreformen (hva er beskrevet og hva er ikke beskrevet i kommunale plandokumenter? Hvordan er ressurssituasjonen ift fysioterapi for å møte disse utfordringene? Hvilke oppgaver/tilbud burde kommunen iverksette? Hvem er mulige allierte/ motstandere for å fremme disse tiltakene? Hva gjør dere når dere kommer hjem i forhold til dette?

24 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NÅ ER RIKTIG TIDSPUNKT FOR Å PÅVIRKE!

25 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND www.fysio.no 29. FEBRUAR 2012

26 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND www.fysio.no 29.FEBRUAR 2012


Laste ned ppt "1 Samhandlingsreformen: Utfordringer og påvirkningsarbeid - fysioterapeutenes plass i ny kommunehelsetjeneste? NFF 2012 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google