Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTE 2007 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTE 2007 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ÅRSMØTE 2007 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

3 Årsmøte NFF Aust Agder 07 n SAKSLISTE ÅRSMØTE n SAK 07/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen n SAK 07/02: Godkjenning av innkalling og saksliste n SAK 07/03: Årsberetninger 2007 n SAK 07/04: Regnskap 2007 n SAK 07/05: Mål for 2008 n SAK 07/06: Budsjett 2008 n SAK 07/07: Valg

4 SAK 07/01 n Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: –ordstyrer: Bas van den Beld –referent: Mari Hoem –signere protokollen: Sigurd Nielsen og Anne-Sofie Rønningen

5 SAK 07/02 n Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Godkjent.

6 SAK 07/03 n Årsberetning 2007 n Antall medlemmer pr 31.12.07: 148 (132 i 2006) n 1. Styrets sammensetning –Leder:Bas van den Beld –Nestleder: Berit Gundersen –Sekretær: Mari Hoem –Kasserer: Sigurd Nielsen –Styremedlem: Hjørdis Øiestad –Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen –Styremedlem: Hildegunn Omland

7 (07/03 - årsberetning forts.) n 2. Delegater LM –Berit Gundersen –Marcel Paauw –Bas van den Beld n 3. Regnskapskontrollører –Mari Hoem –Berit Gundersen n 5. Styrets arbeid –Antall styremøter i 2007: 6 –Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum/Rep.møte/ledermøte, Kurs for nye styremedlemmer, Landsmøte, Kurs for tillitsvalgte

8 (07/03 - årsberetning forts.) n 6. Medlemsmøter –sommerfest (31 deltagere), medlemsmøte (18 deltagere, LM07), julebord (21 deltagere) Målsetning: skape engasjement n 7. Tillitsvalgtarbeid –Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. Laget oversikt. n 8. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen –Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov.

9 (07/03 - årsberetning forts.) n 9. Kontakt med andre avdelinger –Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post. n 10. Diverse –Styret setter opp en handlingsplan som brukes som arbeidsdokument. –Lokal påvirkningsarbeid. –Oppdatere nettside. –Kurs: S-E-T, fotkurs, ”Transparent Rygg”, Raskere tilbake. –Kurskalender.

10 (07/03 - årsberetning forts.) Arendal 23.04.08 Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2007 til etterretning. Årsberetningen tas til etterretning.

11 SAK 07/04 DRIFTSINNTEKTER20072006 Medlemskontingent 134 053,00 99 888,00 Renteinntekter 2 722,00 1 078,00 Kursinntekter 6 600,00213 500,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 143 375,00314 466,00 DRIFTSINNTEKTER 2007 REGNSKAP 07

12 (REGNSKAP 07 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER20072006 Lønn og honorarer 56 277,00 58 023,00 Telefon –internett -fax 6 611,00 10 698,87 Porto-kontorrekvisita- gebyr 3 669,31 4 682,22 Lokalleie –servering etc.nto. 13 826,33 20 483,00 Diverse 1 794,00 1 869,00 Omkostinger NFF 0,- Kursutgifter 7 000,00167 658,00 Honorar 4 750,00 3 000,00 SUM DRIFTSUTGIFTER 93 927,64266 414,92 DRIFTSUTGIFTER 2007

13 (REGNSKAP 07 FORTS.) ÅR 2007 2006 RESULTAT 49 447,36 48 051,08 RESULTAT 2007

14 (REGNSKAP 07 FORTS.) Balanse pr 31.12.05 2007200620072006 Bank forening146 625,0097 893,77Egenkapital 1/1145 810,9097 759,82 Overskudd 200749 447,360 Bank plassering 63 352,0061 795,93Overskudd 2006048 051,08 Egenkapital 31.12195 256,26145 810,90 Gjeld til NFF17 720,0016 196,90 Sum eiendeler209 978,26162 006,90Sum gjeld og egenkapital 209 978,26162 006,90 BALANSE PR 31.12.2007 Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner regnskapet 07 Regnskapet godkjennes.

15 Signatur Sign: Tore Bjørn Pettersen : reg revisor nr 962 836 178 Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer Mari Hoem, Berit Gundersen: Regnskapskontrollører ARENDAL 12.03.2008

16 SAK 07/05 n Mål for 2008 –Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene –Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres –Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder –Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media –Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner målsetningene for 2008. Godkjent.

17 SAK 07/06 BUDSJETT 2008/DRIFTSINNTEKTER 183 000,00 40 000,00 3 000,00 140 000,00 BUDSJETT 08 143 375,00 6 600,00 2 722,00 134 053,00 RESULTAT 07 179 000,00SUM INNTEKTER 80 000,00Kursinntekter 1 000,00Renteinntekter 98 000,00Medlemskontingent BUDSJETT 07DRIFTSINNTEKTER

18 (BUDSJETT 08 FORTS.) DRIFTSUTGIFTERBUDSJETT 2008BUDSJETT 2007RESULTAT 2007 Lønn,honorarer70 000,00 56 277,00 Telefon –internett,fax8 000,006 000,00 6 611,00 Porto –kontorrekvisita – gebyr10 000,00 3 669,31 Lokalleie-servering etc20 000,00 13 826,33 Diverse (til styrets disposisjon)18 000,002 500,00 1 794,00 omkostninger NFF00 0 Kursutgifter60 000,0050 000,00 7 000,00 Honorar8 000,004 700,00 4 750,00 SUM UTGIFTER194 000,00163 200,00 93 927,64 BUDSJETT 2008/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet 08. Godkjent.

19 SAK 07/07 VALG Avdelingsleder: Bas van den Beldikke på valg Nestleder:Berit Gundersenpå valg/gjenvalgt for 2 år Kasserer:Sigurd Nielsenikke på valg Sekretær:Mari Hoempå valg/tar ikke gjenvalg Sekretær:Kristin Kvammevalgt for 2 år Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenikke på valg Styremedlem:Hildegunn Omlandikke på valg Styremedlem:Hjørdis Øiestadpå valg/tar ikke gjenvalg Styremedlem:? Styrets forslag til vedtak: årsmøtet gir styret ansvarsfrihet til å rekruttere et styremedlem til. Godkjent.


Laste ned ppt "ÅRSMØTE 2007 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google