Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen En kvalitetsbevisst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen En kvalitetsbevisst."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor Innherred samkommune Sammen for livet eller et liv i samkommune? Konferanse 14.04.2005 FORPLIKTENDE SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE LEVANGER OG VERDAL

2 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Hvor foregår det? Her ligger Innherred samkommune med Trondheimsfjorden i vest og svenskegrensa i øst Her bor 31.700 levangsbygg og verdalinger Levanger og Verdal er de 2 hovedtettsteder. Samlet ”omsetning” 1,0 milliard.

3 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Sammen er vi : Historisk maktsentrum Landets ledende landbrukskommune Det området i NT som har vokst mest siden 1960 Komplett næringsstruktur industri, handel, service Enorm kulturaktivitet Optimisme og framtidstro Mange samfunn der folk hører til

4 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Visjon og hovedmål (Utarbeidet under arbeidsseminar mars 2002. Oppdatert 12.01.04) Visjon Livskvalitet og Vekst (LV) Hovedmål: Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling Det skal skapes et positivt bilde/image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt (kom til i aug 2003)

5 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Hva? - Hvorfor? HVA? Innherred Samkommune er et omfattende og forpliktende samarbeid mellom nabokommunene Levanger og Verdal HVORFOR? For å gi innbyggerne og næringslivet i Levanger og Verdal bedre tjenester

6 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Kommuner i bølgedal

7 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Organisering Den politiske ledelse Innherred samkommunestyre består av 9 representanter fra Levanger og 9 fra Verdal, oppnevnt av og blant kommunestyremedlemmene. Samkommunestyret ledes av en av ordførerene etter en fastsatt turnus. Den administrative ledelse, er administrasjonssjefen oppnevnt av samkommunestyret og etter en fastsatt turnus mellom kommunenes 2 rådmenn. Det er etablert 8 ansvarsenheter i ISK, hver med egen enhetsleder.

8 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Områder under vurdering Følgende omåder skal vurderes i løpet av 2004 Brann og beredskap Vann- og avløpstjenester Veg, park og parkering Andre stabsfunksjoner Sevicekontorene

9 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Hvorfor samarbeid? Krav til kvalitet og kompetanse Stram kommuneøkonomi Innbyggere med kunnskap og rettigheter Behov for fagmiljøer og rekruttering Flere trengende og færre hender Mange oppgaver kan kreve et større befolkningsgrunnlag Mange oppgaver er det mer funksjonelt å se i en større sammenheng

10 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Hvorfor samkommune? Gir politisk styring med oppgaver Gir oversiktlighet Gir en felles arena og mulighet for nye roller Gir et troverdig mottaksapparat for nye oppgaver Beslutningseffektivt og tyngde Vitaliserer og gir kraft til en regional utviklingsstrategi

11 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Hvorfor ikke tradisjonelt samarbeid? Svakheter knyttet til: –Lite beslutningseffektivitet –Lite handling og dårlig fremdrift –Manglende politisk styring og åpenhet –Lite oversiktlighet

12 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Hvorfor ikke sammenslutning? Ønske om lokal forankring og nærhet Mange oppgaver løses best av kommunen selv Reformbehovet gjelder utvalgte kommunale funksjoner, ikke typiske lokale oppgaver Dagens kommuner er en ressurs Vil beholde handlingsfrihet på lang sikt Nasjonal standardløsning med liten nyhetsverdi

13 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Organiseringen av samarbeidet Samkommunestyret treffer vedtak og har myndighet over samtlige oppgaveområder som er delegert fra kommunene Samkommunestyre med 18 representanter 9 fra Verdal og 9 fra Levanger Ledes av en av de 2 ordførere etter 2-årig turnus Konstituerende møte velger ordfører, varaordfører og kontrollutvalg. Oppnevner administrasjons-sjef og dennes vara (går på motsatt turnus). Hastesaker behandles av et utvalg bestående av de 2 ordførere, varaordførere og ledere for ”oposisjonen”.

14 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Organiseringen av samarbeidet Samkommunen har ikke arbeidsgiveransvar Oppgaver utføres av kommunalt ansatte som ikke endrer sitt ansettelsesforhold og beholder sitt oppsigelsesvern Arbeidstakerne er under samkommunens styring og ledelse (”utføre oppdraget”) etter føringer fra samkommunestyret Eget oppnevningsutvalg med de 2 rådmenn og inntil to av ansattes representanter for rekruttering av fagledelse. Administrasjonssjefen treffer endelig vedtak

15 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Styringsdokumenter Forskrift (godkjent av KRD 30.01.04) Bygger på vedtekt og regulerer samarbeidets lovlighet i fohold til: Kommuneloven, forsøksloven og særlovgivningen Vedtekt (vedtatt av kommunestyrene i Levanger og Verdal) Omfatter forsøkets organisering og innhold Grunnavtale (vedtatt av begge kommunestyrene) Regulerer forholdet mellom de deltakende kommuner Politisk og administrativ organisering, herunder ansettelsesforhold og lokalisering Budsjettarbeidet og kostnadsmessige fordelingsprinsipper Opphør og deling av ”boet” Delegasjon fra samkommunestyret til adm.sjef til enhetsledere

16 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Justerte/nye styringsdokumenter Forskrift (godkjent av KRD 30.01.04) Søkes justert tekstlig mht. barneverntjenesten og forvaltningsloven. Vedtekt + Grunnavtale = Ny grunnavtale foreslås av samkommunestyret og behandles av kommunestyrene i Levanger og Verdal (juni 2004). Bruker det beste og fjerner gjentakelser/ selvfølgeligheter. Delegasjon fra samkommunestyret til adm.sjef til enhetsledere (til avdelinger evt.).

17 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Økonomi/budsjett For 2004 overføres den enkelte kommunes budsjett for området til ISK Fom. 2005 behandler morkommunene samkommunens budsjettramme etter forslag fra SKS Morkommunene kan ikke omprioritere innenfor samkommunens vedtatte budsjett ISK kan ikke investere eller ta opp lån/gi garantier For saker som krever fordeling legges primært befolkningstallet til grunn

18 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen Kjente utfordringer framover Bli like god, og over tid bedre tjenesteyter Enhetenes organisering og lokalisering Harmonisering av arbeidstid, permisjonsreglement, avlønning mv. Tilpasninger av servicekontorene Foredle ”indretjenesten” Informasjon og profilering

19 www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen INNHERRED SAMKOMMUNE Statsr å d og partileder Erna Solberg Stortingsrepresentant Karl-Eirik Sch ø tt-Pedersen Assisterende fylkesmann Oddbj ø rn Nordset Konsulent Geir Vinsand m. flere Fullstendig program mv. finner du på: www.innherred-samkommune.nowww.innherred-samkommune.no Påmelding innen 20. Februar 2005 inviterer til konferansen Sammen for livet eller et liv i samkommune? en konferanse om avansert interkommunalt samarbeid og kommunestruktur Torsdag 14. april 2005 på Levanger


Laste ned ppt "Www.innherred-samkommune.no En kvalitetsbevisst og effektiv kommunesektor – Samkommunekonferansen 14.04.2005 – Ordfører Gerd Janne Kristoffersen En kvalitetsbevisst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google