Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

2 Årsmøte NFF Aust Agder ‘11 n SAKSLISTE ÅRSMØTE 2011 n SAK 11/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen n SAK 11/02: Godkjenning av innkalling og saksliste n SAK 11/03: Årsberetninger 2011 n SAK 11/04: Regnskap 2011 n SAK11/05: Mål for 2012 n SAK 11/06: Godtgjørelse styremedlemmer n SAK 11/07: Budsjett 2012 n SAK 11/08: Valg

3 SAK 11/01 n Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: –ordstyrer: Bas van den Beld –referent: –signere protokollen:

4 SAK 11/02 n Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak:.

5 SAK 11/03 n Årsberetning 2011 n Antall medlemmer pr 31.12.11: 155 (152 i 2010). n 1. Styrets sammensetning –Leder: Bas van den Beld –Nestleder: Anne-Cathrine Timland –Sekretær: Ingrid Steen –Kasserer: Sigurd Nielsen –Styremedlem: Richard Fritzen (kurs) –Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen (kontakt TV og KPP) –Styremedlem: Hildegunn Adde (forhandlingskontakt)

6 (11/03 - årsberetning forts.) n 3. Styrets arbeid –Antall styremøter i 2011: 5 –Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum (2) Representantskapsmøte Ledermøte (2) ASA 4313 (Leder er medlem av Lovutvalget og styringsgruppe Organisasjonsgjennomgang i LM- perioden)

7 (11/03 - årsberetning forts.) n 4. Medlemsmøter –Årsmøte, dagsseminar tillitsvalgte, 2 kurs m/Gustav Bjerke, sommerfest, julebord n 5. Tillitsvalgtarbeid –Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. –Veiledning i forbindelse med finansieringsordningen og Samhandlingsreformen. n 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen –Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov.

8 (11/03 - årsberetning forts.) n 7. Kontakt med andre avdelinger –Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post, tel.møter, Forumet og egen FB-gruppe (eksperiment). n 8. Diverse –Styret viderefører konsept handlingsplan. –Lokalt påvirkningsarbeid. –Oppdatere nettside. –Støtte og oppfølging av saker fra enkelt medlemmer

9 (11/03 - årsberetning forts.) Grimstad 07.03.2012 Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2011 til etterretning. Vedtak:.

10 SAK 11/04 DRIFTSINNTEKTER20112010 Medlemskontingent142.545,00 127.367,00 Renteinntekter2.645,00 1.943,68 Kursinntekter78.000,004.400,00 Øvrige aktiviteter9.700,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 235.390,00 133.710,68 DRIFTSINNTEKTER 2011 REGNSKAP 2011

11 (REGNSKAP 11 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER20112010 Lønn og honorarer87.831,71. 74.220,32 Telefon –internett -fax8.422,008.572,00 Porto-kontorrekvisita- gebyr 327,88, 145,79 Lokalleie –servering etc.nto. 36.277,73 13.111,22 Diverse3.051,00 Revisjon2.500,00 Kursutgifter86.571,00 13.686,50 Honorar SUM DRIFTSUTGIFTER 206.981,32113.735,83 DRIFTSUTGIFTER 2011

12 (REGNSKAP 11 FORTS.) ÅR2011 2010 RESULTAT28.408,6819.974,85 RESULTAT 2011

13 (REGNSKAP 11 FORTS.) Balanse pr 31.12.11 2011201020112010 Bank forening 56.830,97 50.534,60Egenkapital 1/1 160.558,32 145.479,29 Overskudd 201019.980,64 Bank plassering 154.136,14 151.679,76Overskudd 2011 28.408,68 Gjeld til NFF 22.000,00 36.754,41 Sum eiendeler 210.967,11 202.363,15Sum gjeld og egenkapital 210.967,11 202.363,15 BALANSE PR 31.12.2011

14 Signatur Sign: Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer ARENDAL 07.03.2012

15 SAK 11/05 n Mål for 2012 –Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene –Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres –Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder –Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media –Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner målsetningene for 2012. Vedtak:.

16 Sak 6 Godtgjørelse styremedlemmer NFF Aust Agder Styremedlemmer mottar kr.3.500 per fullført valgperiode (2 år). Gjelder ikke leder i lønnet stilling. Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner godtgjørelse for styremedlemmer NFF Aust Agder. Vedtak:.

17 SAK 11/07 BUDSJETT 2012/DRIFTSINNTEKTER InntekterBudsjett 2012Budsjett 2011Regnskap 2011 Medlemskontingent150 000142000142 545 Renter2 000 - Kurs85 000100 00078 000 Øvrige aktiviteter12 500100004 200 SUM INNTEKTER249 500254 000223 745

18 (BUDSJETT 2012 FORTS.) BUDSJETT 2012/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet 2011. Vedtak:. Utgifter Budsjett 2012Budsjett 2011Regnskap 2011 Lønn/honorar75 000 87 831,71 Telefon, internett8 500 8 422,00 Porto, kontorrekvisita, gebyr500 327,88 Lokalleie, servering45 00043 000 36 277,73 Kursutgifter75 00068 000 68 571,00 Diverse, til styrets disposisjon20 00015 500 3 051,00 Honorar14 00021 000 Revisjon 2 500 2 500,00 SUM UTGIFTER 240 500 234 000 206 981,32

19 SAK 11/08 VALG Avdelingsleder: Bas van den Beldikke på valg Nestleder:Anne-Cathrine Timlandpå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Sigurd Nielsenikke på valg Styremedlem:Ingrid Steenpå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenikke på valg Styremedlem:Hildegunn Addeikke på valg Styremedlem:Richard Fritzenpå valg, ta gjenvalg

20 (sak 11/08 fortsetter) (Landsmøte 2010. Delegater (utenom avdelingsleder): Anne-Sofie Rønningen- valgt Hildegunn Adde - valgt Vara-delegater (utenom nestleder): Ingrid Steen - valgt Richard Fritzen -valgt Sigurd Nielsen- valgt Valgkomite:. Kristine Kvamme.Berit Gundersen Ingen vara Kurskomite: Richard Fritzen (styret) Ingen vara


Laste ned ppt "ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google