Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Og for oss andre!!!! Utfordringer i privat praksis 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Og for oss andre!!!! Utfordringer i privat praksis 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Og for oss andre!!!! Utfordringer i privat praksis 1

2 NFFs innsats Medlemsservice Avtaleverk Finansiering Samhandlingsreform 50 lapp Dagens næringsliv 2

3 HISTORIKK Stønad til fysioterapi siden 1909 Folketrygdloven 1967 Lovpålagt tjeneste fra 1984 –Private: avtale og kommunal basisfinansiering (40%) –Fastlønnstilskudd ansatte fysioterapeuter –over 1000 nye fysioterapiårsverk –Overordnede avtaler 3

4 Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte i februar 2007 en arbeidsgruppe som skulle vurdere ulike finansieringsformer for fysioterapitjenesten i kommunene. KS og NFF har deltatt i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen leverte sin rapport 1. oktober 2007

5 Særmerknader til arbeidsgruppen som så på finansieringsordningen –KS og NFF: –I mot at det foretas større omlegging Aktivitetsbasert inntekt hensiktsmessig for fleksibelt tilbud til pasientene. Ordningen i dag fungerer godt. Økningen i statens utgifter er en konsekvens av økende behov og etterspørsel Økningen på dette området bidrar til lavere vekst på andre områder System for egenbetaling utgjør en betydelig del av statens utgiftsvekst NFF og KS er enige om at det er viktig å ha samsvar mellom driftstilskuddsandel og praksisomfang. Oppsplitting av driftstilskudd bør unngås for fremtiden Videreutvikling av ordningen kan skje gjennom en utvidet gjennomgang av ASA 4313 5

6 Særmerknader –NFF NFF er meget bekymret over at de økonomiske konsekvensene for fysioterapeutene ved at en eventuell endring ikke er kartlagt. For fysioterapeuter med lavere basisfinansiering enn forutsatt får store problemer med fortsatt drift Først når staten sikrer at det er rimelig samsvar mellom avtalehjemmel og praksisomfang, kan forholdet mellom basisfinansiering og aktivitetsbasering diskuteres. 6

7 NFFs arbeid etter 1. oktober 2007 Møter med politisk ledelse i HOD Møter med helsepolitiske representanter fra alle partiene på Stortinget Møter med saksansvarlige i departementet Formidling av NFFs standpunkter i NFFs hovedorganisasjon Unio Tett dialog med KS Informasjon på medlemsmøter i hele landet Stimulering til lokalt påvirkningsarbeid via avdelinger og kontaktpersoner i kommunene 7

8 NFFs arbeid etter 1. oktober 2007 Gjennomgang av juridiske sider i avtaleverket Fremlagt forslag til avtalepartene KS og Oslo kommune for bedre struktur og juridisk oppbygget avtaleverk Gitt innspill til ny kartlegging av fysioterapitjenesten i kommunene, en omfattende undersøkelse på bestilling fra HOD. Bistått HOD og SSB i en undersøkelse for å kartlegge privatpraktiserende fysioterapeuter inntekter og utgifter Gitt respons til utfordringer knyttet til fysioterapeuters omdømme (Dagens Næringslivoppslag) 8

9 Før og nå 9

10 10

11 Før statsbudsjettet Møter og arbeidsgruppe departement Møter politikerne 11

12 Til statsbudsjettet Møter politiske partier Brukerorganisasjoner Medlemsinformasjon 12

13 STATSBUDSJETTET 2009 NFF fortsetter arbeidet mot politiske partier for å forhindre at omlegging av finansieringsordning foretas før konsekvensene for tjenesten og for fysioterapeutenes inntekter er vurdert. Regjeringen legger frem forslag om omlegging av finansieringsordningen for fysioterapitjenesten for Stortinget. NFF møter til høringer i Stortinget vedrørende den foreslåtte omleggingen Helse- og omsorgskomiteens medlemmer av regjeringspartiene støtter Regjeringens forslag Stortinget vedtar Regjeringens forslag til omlegging 11. Desember Omleggingen blir tema for forhandlinger om takster og driftstilskudd våren 2009 De budsjettmessige konsekvenser av omleggingen legges i revidert nasjonalbudsjett for 2009 13

14 Fra folketrygdmidler til rammeoverføringene til kommunene Vedtak statsbudsjett 2009 (vedtatt i stortinget 2008) som foreslått av regjeringen: De kommunale driftstilskuddene sin andel av fysioterapeutenes samlede omsetning bør økes til minst 40%. Dette medfører en nedjustering av refusjonstakstene. Endringene vil være tema i takstforhandlingene våren 2009. 14

15 Rammeoverføringer til kommunene Kommunene får tilskudd til fysioterapi som en del av rammeoverføringene Midlene er ikke øremerket. Heller ikke ekstra midler i forbindelse med omlegging fra 1. juli 2009 blir øremerket. Kommunene må betale ny sats for inngåtte driftsavtaler Hva med fremtiden for avtalene? 15

16 Egenandelene øker Egenandelene foreslås satt opp om lag 5 % fra 1. juli 2009. Vedtatt i stortinget desember 08. Brev fra HOD som innskjerper krav om at maksimalpris for egenandel overholdes 16

17 Etter statsbudsjettet Departementets forhandlingsfullmakt Arbeidsgruppe Brukerorganisasjoner Politikere KS Lokalt! 17

18 NY ARBEIDSGRUPPE Departementet nedsatte i februar en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til endringer i honorartakster som en konsekvens av endring i driftstilskudd. Nedre grense for inngåelse av driftsavtale med fysioterapeuter i privat praksis er 2/5 av fullt årsverk. 18

19 Videre arbeid med finansieringsordningen våren 2009 Det overordene målet med tiltakene denne våren er hentet fra Visjon, verdier og hovedmål for NFF NFFs arbeid med finansieringsordningen må sees i sammenheng med departementets arbeid med samhandlingsreformen. 19

20 20 NFFs utfordring Utfordring –Beholde en betydelig statlig finansiering Mulighet –Opp ufrivillig deltidsavtaler Avtalevolum = praksisomfang Bekymring –Ned takster og opp tilskudd Terapeuter som arbeider vesentlig utover avtalt tid taper inntjening Poliklinikker, MT og PsykPsyk studenter, varmtvannsbasseng, utlandet

21 Helseministeren Fordeling tilsvarende intensjonen i 1984 –40% kommunal –40% egenandel –20% refusjon Ingen som arbeider i henhold til avtalen skal få vesentlig endring i inntekten Omleggingen skal være ferdig i 2011 21

22 Konsekvenser Flytte 470 millioner fra takster til tilskudd over en 3 års periode. Takstene må reduseres med 7% hvert år i perioden. Tilskuddene må økes med 60.000 hvert år i perioden –Overføres til kommunen via rammetilskuddet 22

23 23 TakstgruppeHonorar 2008 ”Ostehøvel” 22% reduksjon Undersøkelse 73 mill16 mill Tidstakster1 062 mill234 mill Tillegg passive beh.former 251 mill56 mill Tillegg aktive beh.former 146 mill32 mill MT + Psyk behandling 390 mill86 mill MT + Psyk undersøkelse 45 mill10 mill Grupper 116 mill26 mill Møter 9 mill2 mill Hjemmebehandling 30 mill7 mill S U M2 124 mill470 mill

24 24 Gevinst/tap for fysioterapeuten

25 Konsekvenser for meg 2008200920102011 20 % tilskudd 50 00062 00074 00086 000 HELFO500 000465 000430 000395 000 SUM550 000527 000504 000481 000 ENDRING- 23 000- 46 000- 69 000 - 4 %-13% 25

26 Alternativer %-vis lik reduksjon på alle takster? Prioritere ? Skjerme/ofre enkelttakster/takstgrupper Spleiselag med stat/kommune? –Overføringen brukes til å løfte deltidstilskuddene? –Stat/kommune bidrar med ”friske penger” Differensierte tilskudd? –Primærkontakter –NFF spesialister –Andre kriterier? 26

27 27 TakstgruppeHonorar 2008 Reduksjon prioritert Undersøkelse 73 mill13% Tidstakster1 062 mill0% Tillegg passive beh.former 251 mill100% - D40 Tillegg aktive beh.former 146 mill100% MT + Psyk behandling 390 mill22% MT + Psyk undersøkelse 45 mill0% Grupper 116 mill0% Møter 9 mill22% Hjemmebehandling 30 mill22% S U M2 124 mill470 mill

28 Nytt blikk på finansiering av fysioterapi Stortingsdebatten 16. mars 2009 om fysioterapi i kommunene viste et høyt kunnskapsnivå. Utgangspunktet for stortingsdebatten 16. mars var et representantforslag fra Frp om fri etableringsrett og fjerning av avtalehjemler for fysioterapeuter. Dette forslaget falt. Partiene delte bekymringen om at omfanget av tjenestene ikke er tilpasset utfordringene i kommunene, og at det trengs et nytt blikk på finansieringssystemet.

29 Etter forslag fra Laila Dåvøy (KrF) vedtok Stortinget å be Regjeringen snarest vurdere ”virkningene av den omlagte finansieringsordningen for fysioterapeuter, både hva gjelder fysioterapeuter og pasienter”. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen var klar i sin erkjennelse av manglene ved dagens system. Han fremhevet fysioterapitjenesten som en viktig del av samhandlingsreformen, spesielt i forhold til forebygging og tidlig intervensjon, og ga uttrykk for at finansieringssystemet må tjene dette formålet.

30 Lokalt Opp små tilskudd: –Synliggjøring –Samarbeidslinje Flere bein å stå på: –Avtaler bedrifter –Friskvern –?? 30

31 Oppsummert Kommunene pålegges større finansieringsansvar for fysioterapeuter i privat praksis. Midlene til dette finnes i rammeoverføinger, ikke øremerket Fysioterapeuter må arbeide tettere mot kommunen for å sikre tjenesten for fremtiden Rammen for samarbeidet er gitt i ASA 4313 Viktige stikkord: kontaktperson, samarbeidsorgan, rapportering og priorterte pasientgrupper 31

32 NFFs innsats for privat praktiserende Medlemsservice Avtaleverk Finansiering Samhandlingsreform 50 lapp Dagens næringsliv 32

33 NFFs innsats for privat praktiserende Medlemsservice Avtaleverk Finansiering Samhandlingsreform 50 lapp Dagens næringsliv 33

34 Om avtaleverket Kommunenes styringsmulighet gjennom avtaleverket ASA4313, og Oslo kommunes avtaleverk. –Spørsmål om kommunene benytter seg av styringsmuligheten som ligger i avtaleverket. 34

35 FORHANDLINGER OM AVTALENE ASA4313 OG OSLO KOMMUNE Revisjon av avtalen mellom KS og NFF sluttført i november 2008. –Betydelige forbedringer, både i form og innhold –Utfordringer til samarbeid i kommunen, de ansatte og de private Drøftinger og forhandlinger mellom NFF og Oslo kommune fortsetter. –Oslo kommune ønsker å videreføre en individuell mal for alt som omhandler forholdet mellom kommunen og utøveren direkte –NFF og Oslo kommune forhandler fortsatt om bestemmelser som kan settes i en rammeavtale –Oslo kommune utarbeider en instruks til bydelene om hvordan avtalene skal praktiseres. 35

36 ASA 4313 Avtale om drift av privat fysio- praksis Rammeavtale om rettigheter og plikter for kommunen og fysioterapeuten. Definerer avtalestørrelse. Lokalisering, avtaletid Innløsning og overdragelse Tvisteløsning Individuell avtale som vedlegg 36

37 ASA reforhandlet pr 01.01.2009 Ser annerledes ut – ny struktur Innholdet i hovedsak det samme Likevel – vesentlige tillegg Et forhanlingsprodukt 37

38 Styringsutfordringer fra statens, kommunenes, brukerne og tjenesteyternes sider Kommunene: Utviklingstrekk på fysioterapiområdet knyttet til ansvar og oppgaver og kompetansebehov Staten legger de vesentlige økonomiske rammer, Utfordrende å knytte de private utøverne opp mot øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester Ansvar for tildeling av driftsavtaler overlates til de private selv. 38

39 Styringsutfordringer fra statens, kommunenes, brukerne og tjenesteyternes sider Fysioterapeutene: Økt etterspørsel og større krav til tjenesten – relatert til utviklingen generelt i samfunnet. Stagnasjon i utlysning av hjemler – oppsplitting som følge Stort fokus på staten som finansieringskilde, liten tiltro til at kommunen kan og vil betale for tjenester de etterspør, herunder samarbeidsmøter osv. 39

40 Hva blir viktig lokalt fremover: Jobb for å få opp små avtaler. Registrer og dokumenter ventelister og hva slags pasienter som må vente på time. Samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjenesten og privat praksis om politisk påvirkning. Vær i forkant når kommunale planer skal legges. Etterspør helseplan for kommunen og kom med innspill i planprosessen. Følg med på samhandlingsreformen, her ligger mange muligheter for fysioterapeuter med og uten avtale.


Laste ned ppt "Og for oss andre!!!! Utfordringer i privat praksis 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google