Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTE 2009 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTE 2009 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSMØTE 2009 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

2 Årsmøte NFF Aust Agder 08 n SAKSLISTE ÅRSMØTE n SAK 09/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen n SAK 09/02: Godkjenning av innkalling og saksliste n SAK 09/03: Årsberetninger 2009 n SAK 09/04: Regnskap 2009 n SAK 09/05: Mål for 2010 n SAK 09/06: Budsjett 2010 n SAK 09/07: Valg

3 SAK 09/01 n Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: –ordstyrer: Bas van den Beld –referent: Berit Gundersen –signere protokollen: Richard Fritzen og Anne-Sofie Rønningen

4 SAK 09/02 n Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: enstemmig.

5 SAK 09/03 n Årsberetning 2009 n Antall medlemmer pr 31.12.09: 149 (147 i 2008). Per i dag 151. n 1. Styrets sammensetning –Leder: Bas van den Beld –Nestleder: Berit Gundersen –Sekretær: Kristine Kvamme –Kasserer: Sigurd Nielsen –Styremedlem: Sissel Fiane Jacobsen (kurs) –Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen (kontakt TV og KPP) –Styremedlem: Hildegunn Adde (forhandlingskontakt)

6 (09/03 - årsberetning forts.) n 3. Styrets arbeid –Antall styremøter i 2009: 6 –Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum Representantskapsmøte Ledermøte Kurs for tillitsvalgte Kurs Lobbyvirksomhet/lokal påvirkningsarbeid Kursrekke privat praksis. Tariffkonferanse.

7 (09/03 - årsberetning forts.) n 4. Medlemsmøter –Årsmøte+seminar ”Transparent Rygg”, medlemsmøte m/ forbundsleder + sommerfest, temakveld Lokal påvirkningsarbeid, 2 samlinger KPP, julebord n 5. Tillitsvalgtarbeid –Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. –Veiledning i forbindelse med finansieringsordningen. n 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen –Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov.

8 (09/03 - årsberetning forts.) n 7. Kontakt med andre avdelinger –Samarbeid med avdeling Vest-Agder –Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post, tel.møter og Forumet. n 8. Diverse –Styret viderefører konsept handlingsplan. –Lokalt påvirkningsarbeid. –Oppdatere nettside. –Start PLOU.

9 (09/03 - årsberetning forts.) Arendal 18.02.2010 Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2009 til etterretning. Vedtak: enstemmig.

10 SAK 09/04 DRIFTSINNTEKTER20092008 Medlemskontingent118.221,00 120.352,00 Renteinntekter3.023,64 5.059,00 Kursinntekter18.450,00 3.100,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 139.694,64 128.511,00 DRIFTSINNTEKTER 2009 REGNSKAP 2009

11 (REGNSKAP 09 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER20092008 Lønn og honorarer105.958,96 76.259,18 Telefon –internett -fax13.883,918.123,81 Porto-kontorrekvisita- gebyr 209,00 1.841,00 Lokalleie –servering etc.nto. 49.480,98 6.222,50 Diverse3.527,00 3.943,90 Revisjon2.500,00 Kursutgifter34.211,50 9.322,00 Honorar SUM DRIFTSUTGIFTER 209.772,35108.212,39 DRIFTSUTGIFTER 2009

12 (REGNSKAP 09 FORTS.) ÅR2009 2008 RESULTAT -70.077,7120.298,61 RESULTAT 2009

13 (REGNSKAP 09 FORTS.) Balanse pr 31.12.09 2009200820092008 Bank forening 40.269,69 146 625,00Egenkapital 1/1 215.557,00 209 978,26 Overskudd 2008 Bank plassering 169.838,5 7 63 352,00Overskudd 2009 -70,077,71 5 590,00 Egenkapital 31.12215 557,00 Gjeld til NFF 64.628,28 21185,00 2 500,00 Sum eiendeler 210.108,2 6 209 978,26Sum gjeld og egenkapital 210.107,57 239 242,00 BALANSE PR 31.12.2009

14 Signatur Sign: Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer ARENDAL 18.02.2010

15 SAK 09/05 n Mål for 2010 –Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene –Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres –Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder –Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media –Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene –Opprette kurskomité Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner målsetningene for 2010. Vedtak: enstemmig.

16 SAK 09/06 BUDSJETT 2010/DRIFTSINNTEKTER InntekterBudsjett 2010Budsjett 2009Regnskap 2009 Medlemskontingent120 000 118 221,00 Renter3000 3 023, 64 Kurs106 00010 00018 450,00 Øvrige aktiviteter9 00000 SUM INNTEKTER238 000133 000139 694,64

17 (BUDSJETT 2010 FORTS.) BUDSJETT 2009/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet 09. Vedtak: enstemmig. Utgifter Budsjett 2010Budsjett 2009Regnskap 2009 Lønn/honorar75 000 105958, 96 Telefon, internett14 0008 000 13884, 91 Porto, kontorrekvisita, gebyr10005 000 209,00 Lokalleie, servering20 000 49 480,98 Kursutgifter80 00035 000 34 211,50 Diverse, til styrets disposisjon24 00035 000 3 527,00 Honorar24 00022 000 2 500,00 Omkostninger NFF SUM UTGIFTER238000200000 209 772, 35

18 SAK 09/07 VALG Avdelingsleder: Bas van den Beldikke på valg Nestleder:Berit Gundersenpå valg, ikke gjenvalg Nestleder:Anne-Cathrine Timlandenstemmig valgt Styremedlem:Sigurd Nielsenikke på valg Styremedlem:Kristin Kvammepå valg, ikke gjenvalg Styremedlem:Ingrid Steenenstemmig valgt Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenikke på valg Styremedlem:Hildegunn Addeikke på valg Styremedlem:Sissel FianeJacobsenpå valg, ikke gjenvalg Styremedlem:Richard Fritzenenstemmig valgt

19 (sak 09/07 fortsetter) Landsmøte 2010. Delegater (utenom avdelingsleder): Anne-Sofie Rønningen- valgt Hildegunn Adde - valgt Vara-delegater (utenom nestleder): Ingrid Steen - valgt Richard Fritzen -valgt Sigurd Nielsen- valgt Valgkomite: Berit Gundersen. Kristine Kvamme. Ingen vara Kurskomite: Richard Fritzen (styret) Jan Henrik Trondal


Laste ned ppt "ÅRSMØTE 2009 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google