Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Dialogseminar Åre, 16. februar 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Dialogseminar Åre, 16. februar 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Dialogseminar Åre, 16. februar 2006

2 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Vår største utfordring er arbeidskraft

3 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Flere på stønad

4 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Utfordringene er store Om lag ¼ av befolkningen i yrkesaktiv alder er midlertidig eller varig ute av arbeid Arbeidsledigheten er tre ganger så høy blant innvandrere som i befolkningen som helhet Om lag 100 000 personer i Norge lever i varig fattigdom

5 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Målet med reformen Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

6 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Noen rammebetingelser Aetat og trygd legges ned og det opprettes en ny statsetat med alle tjenester fra disse etatene. Ingen endring i ansvarsforhold mellom stat og kommune Kommunal sosialtjeneste samordnes med den nye statlige etaten i et avtalt partnerskap mellom den enkelte kommune og staten. De lokale avtalene vil bygge på lovens formuleringer. Én dør til NAV-kontoret i alle kommuner.

7 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Overordnet målbilde Utfordringer vi har Vi må få tilDet nye Flere i arbeid og aktivitet Ett kontor Flere beslutninger tas nærmere brukeren Tydelig arbeidslinje i front Målretta løp fra passivitet til aktivitet Tid til mer og bedre oppfølging Individuell tilpasset oppfølging Samordnede og samtidige tjenester Velferdskontrakt – det skal lønne seg å være aktiv Klart skille mellom ”produksjon” og arbeidsrettede prosesser Økt bruk av selvbetjeningsløsninger Enkle henvendelser håndteres enkelt Høy brukertilfredshet Reell brukermedvirkning For mange på stønad Tre kontor ”Kasteballer og innelåsning” Blanding av arbeidsrettede prosesser og rene produksjonsoppgaver Lite effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers Flere datasystemer For lav brukertilfredshet For lite brukermedvirkning Samordning av tjenestetilbud Felles ledelse Endring i arbeidsoppgaver og roller Felles arbeidsmetoder som understøttes av IKT Felles kompetanse og kulturutvikling Ny kanalstrategi Tilpasning av lokaler

8 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Ekspedisjon - kanalisering Veiledning egenaktivitet Behovsavklaring og veiledning Drop inn aktiviteter Infomøter Funksjoner i NAV førstelinje Korttidsoppfølging Individuell oppfølging Kartlegging Koordinering Kontaktperson Veiledning Spesialfunksjoner Beredskap for akutte henvendelser Produksjonsoppgaver Overordnet målbilde Formidling av arbeid

9 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Tilrettelegging og oppfølging i forhold til arbeid/jobbsøking, arbeidsmarkedstiltak, graderte sykepenger, bedr.int. attføring mm Avklare økonomisk grunnlag -Løpende inntektssikring og utgiftsdekning Økonomisk og sosial trygghet Hovedoppgaver for NAV kontor NAV Tydelig Tilstede Løsningsdyktig Deltakelse Avklaring av arbeids- og funksjonsevne Fokus på de med størst behov Råd og veiledning, individuell oppfølging, tilpasning og tilrettelegging mm Behov for bistand til arbeid Behov for ikke arbeids- relaterte tjenester Brukermedvirkning Myndiggjøring Ansvarliggjøring Relevant kompetanse Støtte Inspirere Overordnet målbilde Vi gir mennesker muligheter Arbeid

10 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Miljørettet oppfølging Arbeidsforberedende aktiviteter Arbeidsmarkedstiltak Kompetansehevende tiltak Tilrettelegging av arbeidsplass Oppfølging av sykmeldte Individuell oppfølging Avklaring, individuell veiledning, målrettet prosess Planlagt sammen med bruker og ev. arbeidsgiver Fokus på de med størst behov Kompetanse tilpasset brukers behov Støtte, motivasjon, inspirasjon Rehabilitering - behandling Spesial- kompetanse ved behov Arbeidsretta egenaktivitet Overordnet målbilde Arbeid Deltakelse HandlingsplanIndividuell plan Klare seg selv

11 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Politikkutvikling Lover/Regler Kunnskapsbasert utvikling Forskning Statlige spesialist tjenester Arbeidsgivere Redusere fravær – flere i arbeid lengre God tilgang på arbeidskraft Bidrar til verdiskapning hos arbeidsgiver NAV Sentrale aktører for god måloppnåelse Tiltaksarrangører Leverandører av helse- og rehabiliteringstjenester Kunnskap om arb.marked og HMS-arbeidet Understøtte og følge opp Formidle arbeidskraft Overordnet målbilde Rus, psykiatri, Finn, barnevern, bolig, øk. rådgivning, tiltak, rehabilitering Partnerskap Arbeid i fokus

12 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg NAV-reformen alene er ikke løsningen på alt NAV reformen gir mulighet for bedre utnyttelse av dagens ordninger og tilbud St.m. om arbeid, velferd og inkludering –+ egne handlingsplaner om fattigdom og integrering av innvandrere –Arbeidsgrupper (inkluderer direktoratene) fram mot april Inntektssikring Virkemidlene Velferdskontrakter (+ arbeidssøkerstønad) Vi skal ha kompetente medarbeidere som har rom til å finne løsninger i samarbeid med brukeren

13 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Gode erfaringer fra samarbeid Tiltaksplan mot fattigdom –Øremerkede penger til arbeidsmarkedstiltak for langtidsmottaker av sosialhjelp –Positive resultater for brukerne Flere kom i aktivitet og arbeid Noen fikk avklart rett til uførepensjon –Bedre samhandling mellom Aetat og sosialkontor Samordningsforsøkene –Bedre brukertilfredshet hos flerbrukere –Bedre samhandling mellom offentlige instanser –Synliggjorde brukergrupper med sammensatte behov Vi skal bli bedre til å utnytte hverandres sterke sider

14 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Kompetanseløftet Kulturutfordringen –forstå hverandres måter å tenke på, opptre på, forholde oss til brukere på osv Nye roller –Mer kompetanse i front Bredde - dybde –Økt kvantitet og kvalitet i oppfølging –Arbeidsrettede prosesser som understøttes av IKT –Effektive ”produksjonsenheter”/forvaltning –Fokus på arbeid og aktivitet Trygghet - mot - entusiasme –Alle 16 000 –Opplæring, trening, drilling, opplæring, trening, drilling ”Lav investering liten avkastning – høy investering høy avkastning”

15 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Framdriftsplan 1.juli: Nytt direktorat og fylkesledd etablert Midlertidig organisering 2.okt.:Pilotering starter Høst 2006:Struktur og organisering og i det enkelte fylke Primo 2007: Etableringsprosessen lokalt (med IKT-løsning) starter Ultimo 2009:Etablering i alle landets kommuner gjennomført

16 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Blir det en ny arbeids- og velferdsforvaltning eller ”keiserens nye klær?” Ny organisering Nye arbeidsmetoder Gjennomgang av virkemidlene Nok? Ca 16 000 ansatte inn i ”nytt trav”! Mye hardt arbeid Kraftige grep Ny arbeids- og velferdsforvaltning


Laste ned ppt "Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – NAV v/Jostein Solberg Dialogseminar Åre, 16. februar 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google