Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Økonomiplanarbeidet 2014-2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Økonomiplanarbeidet 2014-2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune Økonomienheten - utviklingsstaben Åre Økonomiplanarbeidet

2 Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet Grunnlag 2

3 Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr Antall innbyggere ved årets utgang Endringstakt i % 0,45 %0,46 %0,79 %0,37 %1,06 % Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsres i % av driftsinnt. -1,09 %-0,89 %4,53 %2,63 %2,19 % Disposisjonsfond Regnskapsm mer-/mindreforbruk Dispfond + regn.res i % av driftsinnt. 1,81 %0,93 %3,58 %3,36 %4,27 % Investeringer i anlegg Langsiktig gjeld Herav pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld i % av driftsinnt. 188,2 %176,7 %189,5 %213,7 %212,6 % Skatter totalt Rammetilskudd Sum frie inntekter Herav til renter og avdrag på lån Sum frie inntekter Vekst i renter og avdrag på lån %-andel til renter og avdrag på lån 12,31 %11,28 %8,48 %9,06 %9,36 %

4 Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet Hovedtall 2012 Levanger 4 Hovedtall for årene, 1000 kr Antall innbyggere v/årets utgang Endringstakt i %0,60 % 0,87 %0,97 %0,79 % Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsres i % av driftsinnt.-1,50 %0,70 %2,81 %1,72 %0,39 % Disposisjonsfond Regnskapsm. mer-/mindreforbr Dispfond+regn.res i % av drifts.innt3,40 %2,70 %3,50 %3,41 %2,81 % Investeringer i anlegg Langsiktig gjeld herav påløpne pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld % av driftsinnt182,10 %174,30 %189,39 %203,40 %210,92 % Skatter totalt Rammetilskudd Sum frie inntekter Herav til renter og avdrag på lån Vekst i frie inntekter Vekst i renter og avdrag på lån %-andel til renter og avdrag på lån12,50 %11,60 %10,15 %9,53 %10,12 %

5 Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet Økonomiplan Verdal Vurderinger av organisatorisk og geografisk struktur – 2013-nivå vil ikke gi nok handlingsrom over tid Kraftig press i oppvekstsektoren – lavere barnetall – lavere rammer i 2013 enn tidligere Helse og velferd opplever tilvekst av brukere og økte tjenestebehov Vedlikehold av kommunale bygg, anlegg, uteområder 2,0 mill kr reduksjon i 2014 etter strukturelle grep innen oppvekst Lønnsoppgjør? 5

6 Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet Økonomiplan Levanger Strukturendring innen oppvekst og pleie/omsorg Effektivisering BaFa og Helse/pleie/omsorg Effektivisering/strukturendringer skal i 2016 gi en effekt på 22,2 millioner kroner. Lønnsoppgjør? 6

7 Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet Status Statlige overføringer (skatt/rammetilskudd) i hht budsjettert nivå for begge kommuner Skole/SFO Verdal over periodisert budsjett – noe høyt også på omsorg/velferd. Pleie-/omsogsdistriktene Levanger har med seg fjorårets aktivitet inn i 2013 – grep må tas for ikke å ende som i Oppvekst som budsjettert pr

8 Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet Endringer i forutsetninger? Ingen vedtak fattet av Kommunestyrene etter budsjettvedtak som i vesentlig grad påvirker Funn i årsrapportene? Endringer i folketall Levanger/Verdal vs. Norge Nytt Storting høsten

9 Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet Folketall og aldersgrupper Tellingsdato i utgiftsutjamninga mellom kommunene er 1.7. Har sett på endringene til Verdal taper ca 2 mill kr, hovedsakelig på at tallet over 90 år sank fra til For Levanger er endringa 0,3 mill negativt, mest på grunn av skolebarn

10 Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet Utfordringer i Årsrapport Levanger 2012 : Udekket effektiviseringsbehov i Økonomiplan Reallønnsvekst gir behov for jevnlig effektivisering og strukturendringer Barn og unges behov for bistand fra barnevernet og spesialundervisning i skolen. Færre hender skal gjøre mer Rom for folkehelsearbeid Rekrutteringsproblemer - ingeniører og landskapsarkitekter. Bærekraftige tjenester Arbeidsplassene ved Norske Skog er under press 10

11 Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet Utfordringer i Årsrapport Verdal 2012: Kommunens handlingsrom er for lite Oppvekstsektorens struktur og organisering begrenser muligheten for å sikre nødvendig handlingsrom gjennom kostnadseffektivisering Omstille økonomien – fra reparasjon til forebygging og fokus fra hjelp til selvhjelp. Rom for folkehelsearbeid Etterslep på bolig- og tomteutvikling – også for vanskeligstilte og grupper med store behov Etterslep på veg, avløpsnett i sentrum og vedlikehold på kommunale bygg Rekrutteringsutfordringer på teknisk sektor Utfordringer knyttet til Aker Kverner 11

12 Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet Oppgave 1. Diskuter fritt og beskriv politiske prioriteringer ut fra dagens situasjon 2. Diskuter og beskriv den politiske deltakelsen i den kommende økonomiplanprosessen Presentasjon fra 2 grupper 12


Laste ned ppt "Innherred samkommune Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Økonomiplanarbeidet 2014-2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google