Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til teorikveld Klubb-PFT 2006. Klubb-PFT To deler: teorikveld + praktisk flyging –Begge deler må gjennomføres hvert år Hensikt –Nytt regelverk,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til teorikveld Klubb-PFT 2006. Klubb-PFT To deler: teorikveld + praktisk flyging –Begge deler må gjennomføres hvert år Hensikt –Nytt regelverk,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til teorikveld Klubb-PFT 2006

2 Klubb-PFT To deler: teorikveld + praktisk flyging –Begge deler må gjennomføres hvert år Hensikt –Nytt regelverk, friske opp eksisterende (teoridel 1) –ÅRETS TEMA (teoridel 2) –Spesielle ting knyttet til lokale forhold (teoridel 3) –Gi mulighet for å trene på delvis selvvalgte øvelser med instruktør –Sikre at minimumsstandard opprettholdes

3 OPPLEGG Skal gjennomføres av alle fartøysjefer på klubbens fly hvert kalenderår –Fartøysjefen har selv ansvaret for å få dette til innenfor det tilbudet klubben legger opp Er gyldig for det året den gjennomføres –Trengs ikke være gjennomført før første flyging ”Riset bak speilet” –Fartøysjefer som har flydd klubbens fly ett gitt år, men ikke gjennomført komplett klubb-PFT, blokkeres i bookingsystemet fra første årsskifte –Fjerning av blokkering krever at komplett klubb- PFT er gjennomført

4 FORLENGELSE AV RETTIGHETER Innen 3 måneder før utløp ha bestått ferdighetskontroll (PC) med autorisert kontrollant, eller I løpet av de siste 12 måneder før utløp ha gjennomført 12 flygetimer i relevant klasse, inkludert: –6 timer fartøysjef –12 avganger og landinger –Treningsflyging på minimum en time med FI(A) eller CRI(A) –Rettigheter for sjøfly og landfly kan fornyes samtidig og på samme grunnlag gitt at man har 12 avganger og landinger på begge typene (AIC N 49/04) En autorisert kontrollant må forlenge rettigheten, undertegne og sende dokumentasjonen til LT. – (husk gebyr til LT!) JAR-FCL c

5 KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET Alle luftdyktighetsbevis er nå gyldige til –Fra da vil nye vedlikeholdsregler, EASA Part M, gjelde for private fly BSL B 1-1: Følgende originaldokumenter skal være ombord ved flyging om ikke annet er fastsatt: –a) luftdyktighetsbevis, –b) gyldig vedlikeholdsrapport (VR) for alle luftfartøy som har kontinuerlig luftdyktighetsbevis, (sjekk utløpsdato på denne!!) –c) flygehåndbok eller tilsvarende samt sjekkliste, –d) masse- og balanseunderlag, –e) Post- og teletilsynets tillatelse til å inneha radiostasjon om bord der dette er installert, –f) miljødyktighetsbevis –g) reisejournal eller annet godkjent dokumentasjonssystem.

6 AIC (Aeronautical Information Circular) En AIC er en meddelelse med informasjon som ikke er kvalifisert for å gis ut som NOTAM eller tas inn i AIP. AIC’en har tilknytning til flysikkerhet, navigasjon, tekniske, administrative eller bestemmelsesmessige områder. AIC’er sendes ut når det anses nødvendig. De er datert og påført løpende nummer. Det er fire typer AIC’er: –AIC N - Nasjonal. Utgis av Luftfartstilsynet. –AIC I - Internasjonal - norsk og engelsk. Utgis av Luftfartstilsynet. –AIC A - Internasjonal - norsk og engelsk. Utgis av Avinor AS. –AIC B - Nasjonal. Utgis av Avinor AS. Finnes elektronisk på Luftfartstilsynet hjemmeside og på IPPC.

7 ”AIC-nytt for småflygere” B 02/05: Minner oss viktigheten av å ta hensyn til pelsdyrfarmer, spesielt før 25. juni. B 01/04: Beskriver en planlagt nedleggelse av en del NDB’er og Lokatorer. N 53/05: Beskriver prosedyre for forlengelse av sertifikat. N 27/05: Norge medlem av EASA fra N 18/05: Minner om viktigheten av å få klarering før avgang og landing der det er påkrevet. N 04/05: Stoff om flysikkerhet: N 49/04: Forlengelse og gjenutstedelse av rettigheter. N 48/04: Fare med rotorvirvler fra helikoptre. N 47/04: Inspeksjon før avgang, nye rutiner

8 AIC N 17/04 Presisering av regler om minstehøyder under VFR-flyging På bakgrunn av havarier og hendelser som har inntruffet i den senere tid vil Luftfartstilsynet presisere at: All flyging skal skje i samsvar med BSL F 1-1 § 2-6: Et luftfartøy skal ikke manøvreres på en skjødesløs eller hensynsløs måte, slik at den kan bringe andres liv eller eiendom i fare eller medføre ulempe for andre, herunder støy. Tillatte minstehøyder under VFR-flyging er regulert i BSL F 1-1, § 3-5 som lyder: (1) Luftfartøy under VFR-flyging skal ikke flyges lavere enn 300 meter over den høyeste hindring innen en radius av 600 meter fra luftfartøyet over tettbebyg- gelse eller folkeansamlinger i friluft, eller lavere enn 150 meter over bakken eller vannet andre steder. (2) Minstehøyden kan fravikes når det er påkrevd for avgang og landing eller det foreligger særskilt tillatelse fra Luftfartstilsynet. (3) Minstehøyden kan fravikes når det er påkrevet for innflyging for trenings- formål såfremt flygingen ikke foretas over tettbebyggelse eller folkeansamlinger i friluft. Og hvor langt kan vi strekke punkt (3) ovenfor?

9 Så langt……….. Bestemmelsen i tredje ledd ovenfor betyr at det ikke noe sted er tillatt å gå lavere enn 150 meter (500 fot) over bakken eller vannet med mindre flygingen skjer over flyplass eller et annet område som er egnet for landing og hvor: –grunneier har gitt sin tillatelse –det ikke er kunngjort spesielle restriksjoner mot lavflyging Over flyplass eller annet område hvor landing kan tillates skal overflyging heller ikke skje lavere enn 150 meter over bakken med mindre det klart fremgår av hvilken trase som følges og av flyets konfigurasjon og hastighet at det dreier seg om: –stigning etter avgang –innflyging –avbrutt innflyging –stigning etter avbrutt innflyging –rekognosering av ukjent flyplass eller trening i slik rekognosering Luftfartstilsynet anser opptrekk etter lavflyging over flyplass som akroflyging. Dersom tillatelse eller unntak ikke foreligger, vil all observert flyging under de minstehøyder som er angitt i BSL § 3-5 og § 2-10 (4) medføre reaksjoner fra Luftfartstilsynet. Observert flyging i strid med BSL F 1-1 § 2-6 vil under enhver omstendighet medføre reaksjoner.

10 Klubb-PFT 2006 Hovedtema - Landingsteknikk Del 2

11 Landingsteknikk Introduksjon Hastighetskontroll Sidevindskorreksjon Avbrutt landing – ”Go around”

12 Introduksjon Totalt 20 ulykker og hendelser med GA-motorfly 2005, hvorav 10 er relatert til landinger Landingsuhell skyldes ofte manglende ferdigheter og kunnskaper hos fartøysjef Flere flyklubber ble rammet av denne type uhell i løpet av 2005 og korrektive tiltak etterlyses Landingsteknikk er dermed et naturlig valg som hovedtema klubb-PFT 2006 Temaet fokuserer på kjente problemområder som hastighetskontroll, sidevind og avbrutt landing

13 Hastighetskontroll – typiske feil Ustabil/ujevn innflygingshastighet –Ubevisst ror- og motorbruk for hastighets- kontroll under landing, selv om de har den nødvendige teoretiske kunnskap. For høy innflygingshastighet –Følger ikke anbefalte innflygingshastigheter (ref. Flight Manual) –Beregner seg unødig høye sikkerhetsmarginer

14 Hastighetskontroll Fra keypoint/tilsvarende trimmes flyet til korrekt innflygingshastighet. Bruk hastigheter anbefalt i Flight Manual. –Ved vindkast anbefales generelt som sikkerhetsfaktor å legge på halvparten av vindvariasjon (gust) til innflygingshastigheten. Hastighet korrigeres med høyderor og gjennomsynk med motor.

15 Wing low Sideslip Crab

16 Sidevindskorreksjon – typiske feil Ustabil sideslip med feil rorbruk/utilstrekkelig rorutslag For sen overgang fra ”crab” til ”wing low” Korrigerer ikke eller utilstrekkelig for sidevind i utflating – lander med sideveis drift og får problemer med retningskontroll Piloten ”stivner på kontrollene” under utflatingen –eller anser seg ferdig før flyet er fortøyd For høy hastighet under innflyging og utflating i sidevind For mye flaps Noen lærebøker er mangelfulle eller inneholder unøyaktigheter/feil mht sidevindskorreksjon

17 Sidevindskorreksjon Begrens generelt flaps til maksimum T/O setting under sidevind – ref. Flight Manual for aktuell flytype Piloten må ha nødvendige kunnskaper om hva som skjer under landing i sidevind Piloten må ha nødvendig ferdighet for å mestre sideslip som grunnlag for sidevindskorreksjon Respekter sidevindsbegrensninger i Flight Manual, samt din ”egen” begrensning

18 Sidevindskorreksjon Ref. Flynytts artikkel om sidevindslandinger FAA fastslår blant annet i sin Flight Training Handbook (AC 61-21A): ”The most effective method to prevent drift in a primary training aircraft is the wing low method. This technique keeps the longitudinal axis of the airplane aligned with both the runway and the direction of motion throughout the approach and the touchdown”. Ved kombinasjon crab-wing low vil for sen overgang til wing low komplisere utflatingen med høy risiko for sideveis drift under ”touch down”.

19 Sidevindskorreksjon Sidevindskorreksjon

20 Avbrutt landing ”Go Around” – typiske feil Ikke forberedt på å gjøre en ”Go Around” Presser gjennom en landing –etter et dårlig landingsinnlegg –dårlig vær eller mye vind –hindringer på banen Skal man lande for enhver pris har det en tendens til å bli dyrt!

21 Avbrutt landing ”Go around” Forbered/Brief ”Go Around” som del av Before Landing Checklist –Kriteria/parametre for å gjennomføre en landing på aktuell bane –Drille/repetere selve ”Go Around” prosedyren Ikke press gjennom et landingsforsøk når forholdene ligger utenfor de på forhånd bestemte grenser

22 Klubb-PFT 2006 del 3 ”Kjeller-temaer” Hva er viktig for oss som bruker Kjeller flyplass?

23 KJELLER FLYPLASS Driftshåndbok – link fra klubbnettsidene –All ferdsel på eget ansvar –Pass på dine passasjerer og gi dem nødvendig informasjon om det å bevege seg på en flyplass –Barn må være under oppsikt, dyr må holdes i bånd –Sikkerhetsavstand til fly som starter eller har motoren i gang er 20 meter (50 meter for jet) –Røyking og bruk av åpen ild er forbudt nærmere enn 20 meter fra fly og drivstoffanlegget Bry deg! Ta ansvar!

24 OPERATIVE FORHOLD Operative prosedyrer er beskrevet i driftshånd- bokens kapittel 5, og gjelder for all flyging. Tårnet kan anbefale andre prosedyrer i en gitt situasjon, og da skal disse følges (så sant det ikke går ut over sikkerheten). Plassen er åpen på dagtid mellom 08:00 – 22:00. Normal åpningstid for ”tårnet”: 08:00 – 15:00, mandag – fredag. Unntak forekommer.

25 RADIOBRUK Det er krav om radiobruk på MHz, både i luften og på bakken. Call sign til ”tårnet” er ”KJELLER”. Når ”tårnet” er ubetjent sendes blindt til ”KJELLER TRAFFIC”. Over Oslo, send blindt på MHz, call sign ”OSLO TRAFFIC”. Husk radiosjekk før avgang. Husker du leselighetsskalaen?

26 LESELIGHETSSKALAEN 1 - Uleselig 2 - Leselig nå og da 3 - Leselig, men med vanskeligheter 4 - Leselig 5 - Meget godt leselig

27 HØYDEMÅLER Oslo TMA: 2500 fot over Kjeller Høydemålerinnstilling, to alternativer: –354 fot (flyplassens høyde over havet) –Få aktuell QNH fra ATIS på Gardermoen ( – MHz) Normal utflatingshøyde etter avgang er 2000 ft. Squawk 7000 Mode C om ikke annet er sagt.

28 AVGANG / UTFLYGING Etter avgang skal luftfartøy fortrinnsvis stige til 2000’AMSL i rullebanens forlengelse. Kurs settes mot destinasjon. Sving kan innledes på 1500’ AMSL. Ikke fly ut over eller umiddelbart til venstre for innsjekkspunktene, men rapporter posisjon, høyde og intensjon i forhold til dem. –North of….., Vest of …..

29 INNFLYGING Etabler radiokommunikasjon med Kjeller før innsjekkspunktet nås for å få trafikkbildet 2000’ AMSL overhead innsjekkspunktene Fra innsjekkspunktet startes nedstigning til 1500’ AMSL så raskt som praktisk og forsvarlig Fly naturlig trekk mot ønsket landingsrunde Kjeller har standard venstre landingsrunde som primært landingsmønster En fartøysjef kan velge andre mønstre om trafikken tillater det

30 NORDRE DEL AV ØYERN Minimum 1000 fot AGL

31 UTFORDRINGER To hovedemner: –Avgående trafikk som møter inngående –Hvem lander først Klatrer ut RWY 30, svinger venstre og møter trafikk inn fra Nittedal/Ullevålseter på tur mot left downwind. Klatrer ut RWY 12, møter trafikk inn fra Flateby på tur mot left downwind eller mot crosswind. Hvem som lander først og sist må avtales (om ikke ”tårnet” er bemannet) Tilstreb å entre landingsrunden slik at du ikke møter noen direkte motgående


Laste ned ppt "Velkommen til teorikveld Klubb-PFT 2006. Klubb-PFT To deler: teorikveld + praktisk flyging –Begge deler må gjennomføres hvert år Hensikt –Nytt regelverk,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google