Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen, 28.januar 2013 Kristin Bille. Om universell utforming: definisjon, hensikt, målgrupper, prinsipper Noen utfordringer og hindringer Offentlige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen, 28.januar 2013 Kristin Bille. Om universell utforming: definisjon, hensikt, målgrupper, prinsipper Noen utfordringer og hindringer Offentlige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen, 28.januar 2013 Kristin Bille

2 Om universell utforming: definisjon, hensikt, målgrupper, prinsipper Noen utfordringer og hindringer Offentlige virkemidler Kjennetegn ved universell utforming Universell utforming i det offentlige rom Universell utforming og folkehelse 2

3 Juridisk definisjon: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, § 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming), 2. ledd (2009). www.lovdata.no Faglig definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Norsk oversettelse fra The Center for Universal Design, North Carolina State University, USA (1997). 3

4 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne: Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Norsk uoffisiell oversettelse - Artikkel 2. Definisjoner. www.regjeringen.nowww.regjeringen.no Konvensjonen ble undertegnet av Norge i mars 2007, men er ikke ratifisert. 4

5 Å forenkle livet for alle ved å lage produkter, kommunikasjonsmidler og bygde omgivelser mer brukbare for flere mennesker, med små eller ingen ekstra kostnader. The Center for Universal Design, North Carolina State University, USA (1997) 5

6 Mennesker i alle aldre, størrelser og med ulike ferdigheter The Center for Universal Design, North Carolina State University, USA (1997) 6

7 1.Like muligheter for bruk 2.Fleksibel bruk 3.Enkel og intuitiv bruk 4.Forståelig informasjon 5.Toleranse for feil 6.Lav fysisk anstrengelse 7.Størrelse og plass for tilgang og bruk The Center for Universal Design, North Carolina State University, USA (1997) Utviklet for å evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen. 7

8 NavnDefinisjonRetningslinjer Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter. 1a. Gi alle brukergrupper samme muligheter til bruk, alltid like løsninger når det er mulig, likeverdige hvis like ikke er mulig. 1b. Unngå segregering og stigmatisering av brukere. 1c. Muligheter for privatliv, sikkerhet og trygghet skal være tilgjengelig for alle. 1d. Gjøre utformingen tiltalende for alle brukere. 8

9 Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for brukere med ulike ferdigheter.

10 Ulike mennesker skal kunne velge den utformingen som passer dem best.

11 Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

12 Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter.

13 Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.

14 Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær.

15 Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og eller mobilitet.

16 Alle aldre Med bevegelses- vansker Med synsvansker Overfølsomme reaksjoner/ allergikere Med hørselsvansker Med forståelses- vansker Nedsatt oppmerksom- het På ukjent sted Med bagasje Med barnevogn 16

17 Tilgjengelighet/brukbarhet for alle kan sikres ved særløsninger Universell utforming sikrer inkludering ved at samme løsning fungerer for de fleste/’alle’ 17

18 Definisjon: Tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelse-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser pga. kronisk sykdom som allergi, hjerte- og lungesykdommer. Synonyme begrep: Funksjonsnedsettelse Redusert funksjonsevne

19

20 - avhenger av definisjoner og kriterier Varierer mellom 8 og 30 prosent. (Halvorsen (2005). Grunnbok i helse- og sosialpolitikk) 25 prosent i befolkningen (16 år og eldre) er bevegelses-, syns-, hørselshemmet eller har store kognitive eller psykiske vansker. 15 prosent i befolkningen (16 år og eldre) har de forannevnte funksjonsnedsettelsene og i tillegg helseproblemer som påvirker hverdagen i stor eller noen grad. (Ramm, J. (2010). På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. SSB-rapport) 20

21 Vi kan ikke betrakte 25% av befolkningen som ”annerledes” med behov for spesielle løsninger Demografisk utvikling Flest mulig må inkluderes i standardløsningene Gjennomsnittet er ingen målestokk Synet på normalitet må revideres

22 1.Juridiske virkemidler, f eks lover og forskrifter. Eks. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, ny plan- og bygningslov, ny folkehelselov 2.Økonomiske virkemidler, f eks budsjettposter, tilskudd 3.Organisatoriske virkemidler, f eks virksomhetsstyring (tildelingsbrev), tilsyn, handlingsplan 4.Pedagogiske virkemidler, f eks informasjon, veiledning, opplæring, kartleggingsverktøy, sjekklister 22

23 Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige anskaffelser Arbeidsmiljøloven Arbeids- og velferdsforvaltningsloven Barnehageloven Eldrerådsloven Fagskoleloven Folkehelseloven Folkehøyskoleloven Forvaltningsloven Friluftsloven Husbankloven Opplæringsloven Privatskoleloven Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Tobakkskadeloven Valgloven Vegloven Yrkestransportloven Se: www.lovdata.nowww.lovdata.no 23

24 Underskrevet av fem ministre Alle 17 departementene involvert Fire prioriterte områder: - bygg og anlegg - planlegging og uteområder - transport - IKT Flere sektorovergripende tiltak med egen kommunesatsing Nettadresse: www.universell-utforming.miljo.no Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013 24

25 En mål, strategi, prosess og virkemiddel for å oppnå samfunnsdeltakelse for alle Tilhører ingen fagprofesjon eller yrkesgruppe Tidlig medvirkning med representanter for viktige brukergrupper gir best resultat Gode resultater oppnås gjennom samarbeid på tvers av fag, sektorer og organisasjoner Et dynamisk begrep som må konkretiseres. Løsningene utvikles over tid 25

26 UU tar utgangspunkt i mangfoldet UU baserer seg på en helhetlig tankegang Bedre produkter, løsninger og tjenester Brukbarhet som en integrert kvalitet i formgivningen/utformingen Unngå, eller minske behovet for spesialløsninger Tar høyde for bruk av hjelpemidler God samfunnsøkonomi Totalt sett: bedre løsninger for alle! 26

27 Ulike funksjonskrav og kryssende interesser Sikkerhetshensyn Vernehensyn Naturens egne grenser Estetiske hensyn Økonomi

28 Fysisk tilgjengelighet til bygninger og anlegg Uteområder (menneskeskapte) Produkter Informasjon i ulik form: skilting, trykket og nettbasert informasjon IKT Transport Tjenester 28

29 Bidrar til aktiv deltakelse og gir økt livskvalitet Bidrar til økt levealder Virkemiddel mot diskriminering og stigmatisering Reduserer behov for personlige hjelpemidler Øker trygghet, uavhengighet og selvstendighet Hindrer overbelastning Forebygger skader og ulykker Gjør rehabiliteringsarbeidet lettere

30 Seniorrådgiver Kristin Bille, kristin.bille@bufdir.no www.deltanettet.no K 30 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Bergen, 28.januar 2013 Kristin Bille. Om universell utforming: definisjon, hensikt, målgrupper, prinsipper Noen utfordringer og hindringer Offentlige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google