Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SAS07 – Operative erfaringer Helge Sandnes Operativ leder Knut Lande Operativ nestleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SAS07 – Operative erfaringer Helge Sandnes Operativ leder Knut Lande Operativ nestleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SAS07 – Operative erfaringer Helge Sandnes Operativ leder Knut Lande Operativ nestleder

2 2 PLANLEGGING Planleggingen av Sola Airshow 2007 (SAS07) ble basert på Organisasjonsplan for Sola Airshow 2007, BSL D 4-3, AIC N 13-06, NAK Flystevnehåndbok, samt erfaringer fra organisering og gjennomføring av tidligere flystevner som SAS00, SAS02, SAS04, og Bergen Airshow 2005.

3 3 BSL D 4-3 BSL D 4-3 regulerer bl. a. Operativ oppvisningsleders ansvar ifm planlegging, kontroll og gjennomføring av flygeoppvisninger. BSL D 4-3 § 7. Operativ oppvisningsleder Operativ oppvisningsleder skal ha spesielt ansvar for planlegging og gjennomføring av oppvisningsprogrammet og eventuell forutgående trening i oppvisningsområdet. For arrangement med mer enn én flygeoppvisning skal det være oppnevnt en stedfortreder som kan tre inn dersom operativ oppvisningsleder selv skal delta i oppvisningen. Operativ oppvisningsleder skal ha ledererfaring og være, eller ha vært, aktiv flyger, hvis mulig med erfaring fra oppvisningsflyging. Operativ oppvisningsleder er ansvarlig for å: c)planlegge, kontrollere og gjennomføre oppvisningsprogrammet

4 4 Erfaringer fra SAS04  Lufttrafikktjenesten må på et tidlig tidspunkt delta i planleggingen av stevnet.  En representant fra LTT bør være tilstede i speakerbua.  Alle som er involvert i flyprogrammet skal delta på den operative briefing før flyging.  Fly som kommer sent inn bør få parkere på stevneområde dersom de skal delta i oppvisningen.  Koordineringen mellom operativ og bakke komité er veldig viktig og komiteene må samarbeide om gjennomføringen av stevnet.

5 5 Operativ komité  Operativ stevneleder,  Operativ nestleder,  Flygeleder,  Oppvisningsflyger  Leder av programkomitéen.

6 6 Flygeleder i Operativ komité koordinerte utsendelse av NOTAM for flystevnet i god tid. Det ble sendt ut 4 NOTAMs i forbindelse med flystevnet: Kunngjøring om daglig flystevne mellom kl 0900 og 1800 LT, lørdag 2. og søndag 3. juli 2007 i Sola TMA innenfor 10 nm og under 10000 ft over bakken (NOTAM ENWN- 0185/07). Ikke-deltakende fly var underlagt PPR fra TWR supervisor mellom 0800 og 1730 LT for VFR og IFR, trening og testflyging, med krav om ICAO flygeplan og PPR nr. i rubrikk 18. SAR/AMB/HOSP flyginger var unntatt (NOTAM ENZV-0121/07). Det kunne forventes forsinkelser for all innkommende og utgående flytrafikk mellom kl 0600 og 2330 LT fom fredag 1.juni tom søndag 3. juni ifm trening fredag og oppvisningsflyging lørdag og søndag (NOTAM ENZV-0130/07). Lufthavnen var stengt fredag 1. juni mellom kl. 1315 og 1400 for treningsflyging (NOTAM ENZV-0131/07). NOTAM

7 7 Pilot Questionnaire Det ble utarbeidet en pilot Questionnaire som ble sendt ut ca. 2 mndr før stevnet med svarfrist en mnd før stevnet, med spørsmål om oppvisningsprogram, nødvendige oppvisningtillatelser fra LT, ønsket assistanse, brennstoff, olje, etc.

8 8 Operational Procedures Det ble utarbeidet operasjonelle prosedyrer, inkludert flyprogram, som ble sendt til LT som vedlegg til søknad om flystevne ca. 4 uker før stevnet. Samme ble sendt til deltakende oppvisningsflygere ca. en mnd før stevnet pr e-mail. Operational procedures rev 2 ble sendt deltakerne et par dager før stevnet pr. e-mail.

9 9 Flyprogram Det ble utarbeidet et detaljert flyprogram som startet kl. 0900 begge dager, der planlagt rutetrafikk ble programmert inn. Time slot 10 min/15 min. Det var planlagt 39 rutebevegelser og 47 oppvisningsinnslag lørdag 2. juni, 52 rutebevegelser og 46 oppvisningsinnslag søndag 3. juni, mellom kl. 0900 og ca. 1700. Operativ komité hadde møter med LTT der en gikk gjennom flyprogrammet med hensyn til trafikkmessig koordinering. Flyprogrammet, som var et vedlegg til Operational procedures, ble revidert fortløpende ved utgivelse av revisjon 1, 2, 3, 4, og 5 frem til søndag 3. juni. Siste dato for LTs godkjennelse av flyprogrammet var torsdag 31. mai. Endringer etter denne dato kunne bare bli strykning av programinnslag.

10 10 Sikkerhetskomité I henhold til BSL D 4-3 skal Operativ leder opprette en Sikkerhetskomité. I tråd med dette ble det opprettet en Sikkerhetskomité ledet av operativ nestleder med medlemmer; inkludert en oppvisningsflyger fra Operativ komité og 9 oppvisningsflygere. Det ble utarbeidet en instruks og en vaktliste med 3 sikkerhetsobservatører (Safety Observers) på vakt gjennom hele flyprogrammet, fra kl. 0900 til avsluttet flyprogram ca. kl 1700. SAS07s minstehøyder var 200 ft for manøvrering og 100 ft for forbiflyging, og det var disse minstehøydene som skulle overvåkes. Minstehøyden på 100 ft for forbiflyging var satt primært av hensyn til publikum, til tross for at flere oppvisningsflygere hadde en lavere minstehøyde.

11 11 Kommunikasjon med oppvisningsflygere og Sola TWR I samarbeid med LTT ble det utarbeidet en prosedyre der sikkerhetsobservatørene kunne gi sikkerhetsadvarsler til flygerne ved overskridelse/underskridelse av oppvisningslinje (Display Line) og minstehøyder (Display Height), og kunne beordre en oppvisning avsluttet ved observasjon av en usikker manøvrering. LTT utførte en sikkerhetsanalyse av kommunikasjonsprosedyren som resulterte i en godkjennelse av sikkerhetskommunikasjon på tårnfrekvensen. Sikkerhetsobservatørene bar håndholdte VHF radioer med TWR frekvens 118.350 MHz. Operativ leder/nestleder hadde en bærbar VHF radio med TWR frekvens og hadde mulighet til å lytte/sende sikkerhetsrelaterte meldinger til utøverne. Kommunikasjon med TWR var planlagt å gå rutinemessig via flygeleder i speakerbua pr. radio eller mobiltelefon, eller direkte med Superviser i TWR ved nødsituasjoner pr. mobiltelefon. Flygeleder i speakerbua var planlagt som operativ koordinator mellom Operativ leder/nestleder og TWR via radio eller mobiltelefon.

12 12 Pilot Notes Det ble utarbeidet en sammenstilling av de viktigste operative bestemmelser, prosedyrer og flyplasskart i A-5 format, som ble delt ut til ankommende fartøysjefer som skulle fly oppvisning. Diss ble også sendt ut pr. e-mail sammen med Operational procedures et par dager før stevnet.

13 13 Operativ briefing lørdag 2. og søndag 3. juni. Operativ leder/nestleder utarbeidet en Power Point presentasjon med de viktigste operative bestemmelser, prosedyrer og sikkerhetsregler for de planlagte morgenbriefinger på begge stevnedagene.

14 14 Treningsflyging fredag 1. juni 2007 Det ble planlagt treningsflyging på fredag for dem som ønsket dette. Dette ble koordinert med Superviser i Sola TWR. Operativ leder/nestleder utførte briefing av Gripen-pilot fredag kl 0900, og Patrouille Suisse’ operative leder fredag kl 1100.

15 15 330 skv redningsberedskap For å hindre at evt. scramble av Sea King redningshelikopter skulle forstyrre Patrouille Suisse sin treningsflyging på fredag og oppvisningsflyging på lørdag og søndag, ble det avtalt med 330 skv at beredskapshelikopteret midlertidig skulle stasjoneres ved Stavanger Universitetssykehus. Ved evt. scramble under annen oppvisningsflyging skulle oppvisningsflygingen avbrytes før oppstart av Sea King, og gjenopptas etter Sea King avgang.

16 16 Gjennomføring Treningsflyging Det ble utført treningsflyging med Saab Gripen fredag kl 1100 og med Patrouille Suisse fredag kl 1330. Utover ettermiddagen og kvelden ble det utført treningsflyging av enkelte ankommende flygere.

17 17 Morgenbrifing lørdag 2. juni Alle fartøysjefer var til stede unntatt fartøysjef på SAS B737 som ankom senere og fikk egen briefing av operativ nestleder. Det var flere oppvisningsflygere som ikke hadde med seg de nødvendige dokumenter som det er krav om i henhold til BSL D 4-3 (oppvisningstillatelse fra LT, forsikringspapirer, etc). Dette medførte ekstra arbeid for Operativ komité mht kontroll før oppvising. Dette er en gjenganger ved flystevner, og ved fremtidige flystevner bør det kreves inn kopier av de nødvendige dokumenter på forhånd.

18 18 Etter avsluttet briefing holdt operativ nestleder en briefing for sikkerhetskomitéen (Safety Observers). SAS07s sikkerhetsbestemmelser, sikkerhetsavstander, minstehøyder, usikker manøvrering og radioprosedyrer for pilotadvarsler ble gjennomgått. SAS07s minstehøyder var 200 ft for manøvrering og 100 ft for forbiflyging. Det var disse minstehøyder som skulle observeres. Det ble informert om at 100 ft var satt primært for publikum og som en standardisert minstehøyde. Videre ble det presisert at hensikten med radiobruk var helt og holdent basert på fly- og publikumssikkerhet og at radiobruk skulle vurderes mot dette.

19 19 Flyprogram lørdag 2 juni Lørdagens flyprogram ble gjennomført stort sett som planlagt. Gjennom mesteparten av dagen ble flyprogrammet gjennomført innenfor ± 10 min av oppsatt program. Fra ca. kl. 1500 og utover utviklet det seg imidlertid en økende forsinkelse som endte med ca 26 min forsinkelse ved stevnets avslutning ca. 1730. Forsinkelsen var delvis forårsaket av at det ble tatt beslutninger i LTT uten at operativ ledelse var involvert.

20 20 Flyprogram søndag 3. juni Søndagens flyprogram gikk helt etter planen. Lærdommene fra lørdagen ble fulgt og flyprogrammet fulgte tidsplanen innenfor noen få minutter og ble faktisk avsluttet på tiden kl 1700.

21 21 Sikkerhetskomitéens arbeid Arbeidet til medlemmene i sikkerhetskomiteen ble utført i henhold til vaktliste, prosedyre og briefing. Medlemmene besto av erfarne oppvisningsflygere som selv fløy oppvisning under stevnet. De var derfor bevisste på oppvisningslinjer og minstehøyder og hadde et forhold til begrensingene ut fra flysikkerhet og publikumssikkerhet. De utførte oppgaven på en tilfredsstillende måte, og i henhold til briefing.

22 22 Kommunikasjon Operativ leder/nestleder kommuniserte med flygeleder i speakerbua via radio eller mobiltelefon. Det viste seg at radiokommunikasjon fungerte dårlig grunnet støy. I praksis var mobiltelefon et akseptabelt kommunikasjonsmiddel. Koordinering mellom operativ stevneledelse og TWR fungerte ikke bra på lørdag. Det ble tatt avgjørelser om gjennomføringen av flyprogrammet uten å inkludere Operativ leder/nestleder. Denne koordineringen fungerte bedre på søndag, men fortsatt ble det tatt avgjørelser i TWR uten at operativ ledelse var inkludert. Bl.a. var operativ ledelse ikke informert om at noen oppvisningsflygere planla å forlate stevneområdet før avsluttet flystevne.

23 23 Lufttrafikktjenesten Å gjennomføre et tettpakket flyprogram på lørdag og søndag på en internasjonal lufthavn med 40-50 planlagte avganger og landinger med rutetrafikk utenom selve oppvisningsflygingen, er en stor utfordring for LTT. Takket være lang og relativ hyppig erfaring med å kontrollere lufttrafikk under flystevner, samt god planlegging, utførte flygelederne i Sola TWR og Stavanger Kontrollsentral en meget god jobb. De momentene som er relatert til LTT i dette ”erfaringsskrivet” er ikke ment som kritikk av LTT. Tvert imot; det er operativ ledelses oppfatning at uten den profesjonelle og effektive lufttrafikktjenesten ved Sola TWR/Kontrollsentral hadde ikke SAS07 blitt den suksess som det ble. De momentene som er nevnt, er ment som erfaringsmomenter til å inkludere i planleggingen av senere flystevner, og som bør være momenter til drøftelser mellom operativ stevneledelse og LTT i forutgående planleggingsmøter. I planleggingen av SAS07 ble det avholdt flere møter mellom operativ komité og LTT. Disse møtene ble vurdert som konstruktive, positive og meget viktige, og de registrerte momentene ifm gjennomføringen av flyprogrammet bør inkluderes i fremtidig dialog mellom stevneledelsen og LTT.

24 24 Konklusjon Flyprogrammet ble gjennomført på en sikker og fin måte, og stort sett som planlagt. Dette gjenspeiles i alle de positive tilbakemeldingene vi har mottatt fra publikum, deltakende oppvisningsflygere og arrangementsmedlemmer. Spesielt er det gledelig å motta tilbakemeldinger som: ”Et meget godt planlagt og gjennomført flystevne”, og: ”Jeg synes dere har gjort en topp jobb med planlegging og info osv. Absolutt til etterfølgelse av andre stevnearrangører”, fra noen av de mest profesjonelle oppvisningsflygerne som deltok på stevnet.

25 25 Operative erfaringer fra SAS07 Nødvendige dokumenter fra oppvisningsflygere (oppvisningstillatelser, minstehøyder, oppvisningsprogram, oppvisningstrening, forsikringsbevis, etc) bør innkreves på forhånd. Operativ stevneleders ansvar er regulert av BSL D 4-3. Ansvarsdelingen mellom operativ stevneledelse og LTT bør være avklart på forhånd. Endringer i flyprogram og avvik fra programrekkefølgen bør godkjennes av operativ ledelse. Dersom et oppvisningsfly er satt opp i flyprogrammet med kun en tids-slot, er det operativ ledelses forutsetning at flyet tar av og starter oppvisning umiddelbart. Tidlig avgang og holding er en endring i flyprogrammet og bør godkjennes av operativ stevneledelse. Deltakende oppvisningspiloter har inngått en kontrakt med stevneledelsen. Avreise med deltakende fly før flyprogrammets avslutning bør derfor godkjennes av operativ stevneledelse. Radiomeldinger til oppvisningsflygere bør innskrenkes til det som er forhåndsbriefet. Dekkende NOTAMs gis ut i god tid før stevnet, med krav om PPR og ICAO flygeplan med PPR nr. i rubrikk 18. Midlertidig forflytning av 330 skv’s beredskapshelikopter under trening og oppvisningsflyging avtales med 330 skv i god tid før stevnet. De operative lærdommene fra SAS07 bør inkluderes i fremtidige Operational Procedures.


Laste ned ppt "1 SAS07 – Operative erfaringer Helge Sandnes Operativ leder Knut Lande Operativ nestleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google